Danh sách bài viết

Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 4: Có phải thực vật đều có hoa?

Cập nhật: 15/12/2022

Câu 1. Cây nào dưới đây không được xếp vào nhóm thực vật có hoa ?

A. Cây dương xỉ

B. Cây bèo tây

C. Cây chuối

D. Cây lúa

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Cây dương xỉ là loài thực vật cả đời không có hoa – chúng sinh sản bằng túi bào tử.

Câu 2. Cây nào dưới đây có hạt nhưng không có quả ?

A. Cây chuối      B. Cây ngô

C. Cây thông      D. Cây mía

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Cây thông là thực vật có hạt được bọc trong vảy mà không được bao trong bầu. Cây thông là thực vật hạt trần.

Câu 3. Nhóm các cơ quan sinh sản của thực vật không bao gồm thành phần nào dưới đây ?

A. Hạt      B. Hoa

C. Quả      D. Rễ

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Các cơ quan sinh sản của thực vật: hoa, quảm hạt. Còn các cơ quan sinh dưỡng của thực vật: rễ, thân, lá.

Câu 4. Cho các cây sau :

1. Na

2. Cúc

3. Cam

4. Rau bợ

5. Khoai tây

Có bao nhiêu cây được xếp vào nhóm thực vật không có hoa ?

A. 1      B. 2

C. 3      D. 4

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Nhóm thực vật không có hoa: rau bợ. Nhóm thực vật có hoa: na, cúc, cam, khoai tây.

Câu 5. Hạt là cơ quan sinh sản được tìm thấy ở loài thực vật nào dưới đây ?

A. Rêu      B. Thìa là

C. Dương xỉ      D. Rau bợ

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Hạt là cơ quan sinh sản được tìm thấy ở: thìa là. Túi bào tử là cơ quan sinh sản của: rêu, dương xỉ, rau bợ.

Câu 6. Cây nào dưới đây có vòng đời kết thúc trong vòng một năm ?

A. Cây cau      B. Cây mít

C. Cây ngô      D. Cây ổi

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Những cây sống trong vòng một năm, thường ra hoa kết quả 1 lần: cây ngô, cây lạc, cây đỗ… Những cây sống lâu năm, thường ra hoa kết quả nhiều lần trong đời: cây cau, cây mít, cây ổi…

Câu 7. Cơ quan nào dưới đây chỉ có ở thực vật có hoa ?

A. Quả      B. Hạt

C. Rễ      D. Thân

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Thực vật có hoa đến một thời kì nhất định trong đời sống thì ra hoa, tạo quả và kết hạt. Còn thực vật không có hoa thì cả đời chúng không bao giờ có hoa.

Câu 8. Các cây lương thực thường là

A. cây lâu năm.

B. cây một năm.

C. thực vật hạt trần.

D. thực vật không có hoa.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Các cây lương thực thường sống trong vòng 1 năm được gọi là cây một năm.

Câu 9. Các cây : lúa, ngô, đậu, lạc từ khi nảy mầm đến khi chết đi chỉ kéo dài trong

A. 1 - 3 năm.

B. 1 - 2 tháng.

C. 6 - 12 tháng.

D. 3 – 6 tháng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Các cây : lúa, ngô, đậu, lạc từ khi nảy mầm đến khi chết đi chỉ kéo dài trong 3 – 6 tháng – Em có biết? – SGK trang 16.

Câu 10. Nhóm nào dưới đây gồm những thực vật không có hoa ?

A. Rêu, mã đề, mồng tơi, rau ngót.

B. Lá lốt, kinh giới, húng quế, diếp cá.

C. Mía, tre, dương xỉ, địa tiền.

D. Hoàng đàn, thông, rau bợ, dương xỉ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Nhóm thực vật không có hoa thì cả đời chúng sẽ không ra hoa một lần nào: hoàng đàn, thông, rau bợ, dương xỉ.

Nguồn: https://vietjack.com/ /