Danh sách bài viết

Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 23: Cây hô hấp không?

Cập nhật: 15/12/2022

Câu 1. Cây xanh hô hấp vào thời gian nào trong ngày ?

A. Chỉ hô hấp vào ban đêm

B. Chỉ hô hấp vào buổi sáng

C. Hô hấp suốt ngày đêm

D. Chỉ hô hấp vào ban ngày

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Cây hô hấp suốt ngày đêm – SGK trang 78

Câu 2. Nhóm nào dưới đây gồm những bộ phận của cây xanh xảy ra quá trình hô hấp ?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Hoa, quả

C. Rễ, thân

D. Lá, củ

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mọi cơ quan của cây đều tham gia hô hấp và trao đổi trực tiếp với môi trường – SGK trang 78.

Câu 3. Chất nào dưới đây là sản phẩm của quá trình hô hấp ở cây xanh ?

A. Nước      B. Ôxi

C. Tinh bột      D. Vitamin

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Sơ đồ hô hấp:

Chất hữu cơ + Khí ôxi → Năng lượng + Khí cácbônic + Hơi nước

SGK trang 78

Câu 4. Trong các bộ phận ở cây xanh, quá trình hô hấp ở bộ phận nào gặp phải nhiều cản trở nhất ?

A. Hoa      B. Lá

C. Rễ      D. Thân

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Rễ cây sẽ hô hấp khó khăn hơn do khí ôxi trong lòng đất ít hơn trên bề mặt đất trong không khí như thân, lá, hoa, quả.

Câu 5. Việc làm nào dưới đây giúp cho quá trình hô hấp ở rễ cây diễn ra thuận lợi hơn ?

A. Tưới nước

B. Vun xới đất

C. Bón phân

D. Phủ rơm rạ

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Quá trình hô hấp ở rễ cây diễn ra thuận lợi khi vun xới đất để là đất thông thoáng, tơi xốp, thoáng khí, tạo nhiều khí ôxi.

Câu 6. Ở đối tượng nào dưới đây, hoạt động hô hấp diễn ra mạnh mẽ nhất ?

A. Quả chín

B. Hoa đang nở

C. Rễ cây bị ngập nước

D. Củ bị thối rữa

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Hoạt động hô hấp diễn ra mạnh mẽ nhất khi quả chín vì ở giai đoạn này, cây hô hấp rất mạnh tạo ra etylen. Chất này tạo quả chín ở cây.

Câu 7. Sản phẩm của của quá trình hô hấp bao gồm :

A. khí cacbônic, hơi nước và năng lượng.

B. khí cacbônic, tinh bột và năng lượng.

C. khí ôxi, hơi nước và năng lượng.

D. khí ôxi, tinh bột và hơi nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Sơ đồ hô hấp:

Chất hữu cơ + Khí ôxi → Năng lượng + Khí cácbônic + Hơi nước

SGK trang 78

Câu 8. Sản phẩm của quá trình hô hấp ở thực vật chính là nguyên liệu của quá trình

A. sinh sản.

B. cảm ứng.

C. thoát hơi nước.

D. quang hợp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Sản phẩm của quá trình hô hấp chính là nguyên liệu của quá trình quang hợp:

Sơ đồ hô hấp: Chất hữu cơ + Khí ôxi → Năng lượng + Khí cácbônic + Hơi nước

Sơ đồ quang hợp: Ánh sáng + Khí cácbônic + Hơi nước + Chất diệp lục (của cây) → Chất hữu cơ + Khí ôxi.

Câu 9. Vì sao chúng ta không nên đặt nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa ?

A. Vì hô hấp ở thực vật sẽ sản sinh ra nhiều khí CO, gây nguy hại đến sức khoẻ con người.

B. Vì hô hấp ở thực vật thải ra nhiều nước khiến độ ẩm không khí tăng cao, tạo điều kiện cho vi sinh vật gây hại phát triển.

C. Vì hô hấp ở thực vật sẽ hút khí ôxi, thải khí cacbônic, khiến chúng ta bị ngạt khi ngủ, thậm chí có thể dẫn đến đột quỵ, tử vong.

D. Tất cả các phương án đưa ra.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Chúng ta không nên đặt nhiều cây xanh và hoa trong phòng ngủ vì khi cây hô hấp sẽ lấy khí ôxi và thải ra khí cácbônic khiến chúng ta bị thiếu khí để thở gây ngạt thở và dẫn đến đột quỵ, tử vong.

Câu 10. Chất nào dưới đây là nguyên liệu hô hấp ở thực vật ?

A. Chất hữu cơ

B. Khí cacbônic

C. Ion khoáng

D. Nước

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Sơ đồ hô hấp:

Chất hữu cơ + Khí ôxi → Năng lượng + Khí cácbônic + Hơi nước

SGK trang 78

Nguồn: https://vietjack.com/ /