Danh sách bài viết

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 8 Học kì 1, Học kì 2 năm 2022 - Đề 1

Cập nhật: 15/12/2022

I. Choose the best answer to complete the sentences.

1. She wasn’t old enough…………..in my class

  A. be                                    B.being                                 C. to be     

2. He’ll come ……….to pick  you …………....

  A. on-in                                 B. over-on                            C. over-up

3. Would you like ……….......a message?

  A. to leave                            B. leave                                C. leaving               

4. Her parents ………………. T.V now.                               

        A. is watching                      B. are watching                    C. watch

5. The boy has to finish the work………….

   A. herself                             B. himself                             C. itself       

 6. We ought ……….the wardrobe in the corner opposite  the bed.

     A. put                                   B. to put                               C. putting                  

 7. He is not ……….........get married.

     A. enough old to                  B. enough old for                C. old enough to 

 8. Alexander Graham Bell…………….on March 3

      A. born                                 B. was born                          C. is born

9. My father used to………….swimming in summer.

       A. go                                    B. goes                                 C. went

10. I often play soccer……………Sunday afternoon.

        A. in                                     B. at                                     C. on

11. Don’t come in. Please wait ………… for your turn.

        A. inside                              B. downstairs                       C. outside                 

12. Next year ,Mr Phong ........................in Da Lat .                                 

       A. will live                           B. lives                                  C. lived        

 

II. Read the passage carefully, then answer the questions 

Do you have any close friends? I think everybody at least has one close friend in their life. And so do I. I have two close friends, Hanh and Mai .We were in the same class at the primary school, and then secondary school .We are also neighbors, so we spend most of our time learning and playing together. Hanh is a beautiful girl with big black eyes and an oval rosy face .She is an intelligent student who is always at the top of the class. She likes reading, and she often goes to the library whenever she has free time .Mai isn’t as beautiful as Hanh, but she has a lovely smile and looks very healthy. Mai is very sporty. She spends most of her free time playing sports. Mai is a volleyball star of our school. Her jokes always make me laugh. I love both of my friends and I always  hope our  friendship will never die.

1. Does the author have any close friends?

……………………………………………………………………

2. What does Hanh look  like?

…………………………………………………………………….

3. What does she often do in her free time?

…………………………………………………………………….

4. Is Mai more beautiful than Hanh?

 …………………………………………………………………….

5. Which sport does Mai play in the school team?

……………………………………………………………………

 

III. Rewrite the following sentences without changing the original meanings.( 1.M)

1. Peter is  young . He can’t see the horror film

Peter is not ……………………………………………..

2. Her hair is long and black.

She has …………………………………………………..

IV. Put the verbs in the correct tenses or forms. 

1. Mrs Trang (go)…..........……. to work by bus yesterday.

2. The moon (move) ….................................... around the Earth.

3. We ( have) ……………… a party next Sunday.

Nguồn: /

Quỹ lớp tiêu hơn 260 triệu đồng, phụ huynh bức xúc

Giáo dục và đào tạo

Năm học mới chưa đầy một tháng nhưng các khoản chi quỹ của lớp 1/2, trường Tiểu học Hồng Hà đã hơn 260 triệu đồng, khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Nữ sinh lớp 9 tử vong sau giờ học thể dục

Giáo dục và đào tạo

Một nữ sinh lớp 9 tử vong sau khi chạy khoảng 250m trong giờ thể dục, được cho do mắc bệnh lý về tim mạch.

Tiền của nước nào in lời quốc ca?

Giáo dục và đào tạo

Lời bài hát quốc ca của nước này được in ở mặt sau của tờ tiền mệnh giá 1.000 đô la.

Sinh viên săn điểm rèn luyện

Giáo dục và đào tạo

Sau một học kỳ mất cơ hội vì điểm rèn luyện thấp, Thùy Linh tham gia hiến máu, tổ chức sự kiện ở trường, giúp cô đủ điều kiện giành học bổng kỳ sau.

Nam sinh gen Z học lập trình nhúng IoT để tăng cơ hội việc làm

Giáo dục và đào tạo

Phạm Hồng Quy (sinh viên năm 4 ngành CNTT, Nha Trang) học Lập trình nhúng IoT cùng Lumi tại FUNiX để nâng cao kỹ năng lập trình, tìm kiếm cơ hội việc làm.

Tìm chỗ thực tập ngành AI

Giáo dục và đào tạo

Em thấy các website tuyển dụng ít đăng tuyển thực tập về AI nên lo lắng không biết thị trường ra sao.

Muốn bỏ Quản trị Kinh doanh sang Điều dưỡng

Giáo dục và đào tạo

Em tính xin gia đình cho thôi học để chuyển sang một trường cao đẳng y tế, ra trường sẽ đi theo chương trình lao động ở Nhật hoặc Đức để có thu nhập tốt.

Phụ huynh Mỹ vất vả vì con chỉ đi học bốn ngày một tuần

Giáo dục và đào tạo

Lịch học giảm từ năm ngày xuống bốn ngày một tuần khiến nhiều phụ huynh Mỹ đau đầu chuyện trông con.

Sinh viên săn điểm rèn luyện - mũi tên trúng hai đích

Giáo dục và đào tạo

Sau một học kỳ mất cơ hội vì điểm rèn luyện thấp, Thùy Linh tham gia hiến máu, tổ chức sự kiện ở trường, giúp cô đủ điều kiện giành học bổng kỳ sau.

Sai lầm nếu nghĩ 'săn Tây' để giỏi tiếng Anh

Giáo dục và đào tạo

"Săn Tây" từng là cách sáng tạo để rèn giao tiếp và chủ động khi học tiếng Anh, nhưng ngày nay có lẽ không còn phù hợp về tính hiệu quả và văn hóa.