Danh sách bài viết

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 8 Học kì 1, Học kì 2 năm 2022 - Đề 3

Cập nhật: 15/12/2022

I. Circle the word of which the underlined sound is pronounced differently from the others

1.  A. drought                       B. ought                    C. brought                            D. bought

2.  A. hobbies                       B. bags                     C. organizations                   D. groups 

3.  A. mash                           B. scatter                   C. package                           D. metal

4.  A. happened                   B. helped                  C. burned                             D. bored

II. Choose the best answer for each sentence (2pts)

1. Would you mind opening the door?

A. Yes, I would.                   B. No, I wouldn't.     C. No, thanks.                      D. Not at all.

2. A ................. is a trip you take by plane.

A. journey                            B. traveling               C. cruise                              D. flight

3. She prefers walking to ..... a bike.

A. ride                                  B. riding                   C. to ride                              D. rides

4. The woman...... to the headmaster will make a speech about protecting the environment.

A. talks                                 B. will talk                C. talking                             D. talked

5. Do you mind if I .......the front seat of the taxi?

A. sit                                     B. sat                         C. sitting                               D. to sit

6. It is a ........ drive from here to the city center.

A. twenty - minutes                                                 B. twenty minutes        

C. twenty-minute                                                     D. twenty minute     

7. The child should .............. because of his bad behavior.

A. be punished                     B. punish                  C. punished                          D. punishes

8. We're .................. to hear that you pass the driving test.

A. pleasing                           B. pleased                 C. please                              D. to please

III. Give the correct form of the verbs in brackets.

1. Your dog ever (bite) anyone?                                          

- Yes, he (bite) a policeman last week                            

2. Would you mind if  I (take) a photo of you? .                                    

3. It is not difficult (remember) 3R.                                    

4. Millions of old car tires (throw) away every year.                

5. I promise I (study) harder.                  

IV. Give the correct form of these words

1. Farmers collect ____________ and garden waste to make compost.          HOUSE

2. We should protect the environment and save ____________ resources.     NATURE

3. His parents are very ____________of him.                                                  PRIDE

4. Our teacher always ____________us to study hard.                                    COURAGE

V. Read the text then answer the questions

The Prime Minister has inked a decision to recognize Bac Giang of the northern province of Bac Giang as a second-tier city. Bac Giang city is a political, economic and culture hub of the province. Located 50km to the North of Ha Noi and connecting Ha Noi with Lang Son city and Dong Dang border gate, Bac Giang city has become an industrial and service centre of Bac Giang province.  Earlier, the city was recognized as a third-grade city in 2003. In 2013, average income per capital of the city was 1.45 times higher than the national average figure. Economic growth rate has increased constantly by 17.1% over the last three years. Poverty rate was 1.5%.

1. How far is it from Bac Giang to Hanoi?

2. Is Bac Giang city in the south of Bac Giang province?

3. When was Bac Giang city recognized as third-grade city?

4. What was the poverty rate in 2013?

5. Does Bac Giang become first-tier city?

VI. Rewrite these sentences

1. I would like you to help me to put the chairs away.

⇒ Would you mind …………………………………

2. People recycle old car tires to make shoes and sandals.

⇒ Old car tires ………………………………………….

3. The boy is playing chess with you. He is my uncle.

⇒ The boy ………………………………………………

4.  Keeping the environment clean is very important.

⇒ It’s ……………………………………………………

VII. Write a thank-you note letter to a friend (40-60 words). Invite your friend to go on a picnic with you.

Nguồn: /

Quỹ lớp tiêu hơn 260 triệu đồng, phụ huynh bức xúc

Giáo dục và đào tạo

Năm học mới chưa đầy một tháng nhưng các khoản chi quỹ của lớp 1/2, trường Tiểu học Hồng Hà đã hơn 260 triệu đồng, khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Nữ sinh lớp 9 tử vong sau giờ học thể dục

Giáo dục và đào tạo

Một nữ sinh lớp 9 tử vong sau khi chạy khoảng 250m trong giờ thể dục, được cho do mắc bệnh lý về tim mạch.

Tiền của nước nào in lời quốc ca?

Giáo dục và đào tạo

Lời bài hát quốc ca của nước này được in ở mặt sau của tờ tiền mệnh giá 1.000 đô la.

Sinh viên săn điểm rèn luyện

Giáo dục và đào tạo

Sau một học kỳ mất cơ hội vì điểm rèn luyện thấp, Thùy Linh tham gia hiến máu, tổ chức sự kiện ở trường, giúp cô đủ điều kiện giành học bổng kỳ sau.

Nam sinh gen Z học lập trình nhúng IoT để tăng cơ hội việc làm

Giáo dục và đào tạo

Phạm Hồng Quy (sinh viên năm 4 ngành CNTT, Nha Trang) học Lập trình nhúng IoT cùng Lumi tại FUNiX để nâng cao kỹ năng lập trình, tìm kiếm cơ hội việc làm.

Tìm chỗ thực tập ngành AI

Giáo dục và đào tạo

Em thấy các website tuyển dụng ít đăng tuyển thực tập về AI nên lo lắng không biết thị trường ra sao.

Muốn bỏ Quản trị Kinh doanh sang Điều dưỡng

Giáo dục và đào tạo

Em tính xin gia đình cho thôi học để chuyển sang một trường cao đẳng y tế, ra trường sẽ đi theo chương trình lao động ở Nhật hoặc Đức để có thu nhập tốt.

Phụ huynh Mỹ vất vả vì con chỉ đi học bốn ngày một tuần

Giáo dục và đào tạo

Lịch học giảm từ năm ngày xuống bốn ngày một tuần khiến nhiều phụ huynh Mỹ đau đầu chuyện trông con.

Sinh viên săn điểm rèn luyện - mũi tên trúng hai đích

Giáo dục và đào tạo

Sau một học kỳ mất cơ hội vì điểm rèn luyện thấp, Thùy Linh tham gia hiến máu, tổ chức sự kiện ở trường, giúp cô đủ điều kiện giành học bổng kỳ sau.

Sai lầm nếu nghĩ 'săn Tây' để giỏi tiếng Anh

Giáo dục và đào tạo

"Săn Tây" từng là cách sáng tạo để rèn giao tiếp và chủ động khi học tiếng Anh, nhưng ngày nay có lẽ không còn phù hợp về tính hiệu quả và văn hóa.