Danh sách bài viết

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 8 Học kì 1, Học kì 2 năm 2022 - Đề 4

Cập nhật: 15/12/2022

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. 

1.

A. decided

B. waited

C. annoyed

D. painted

2.

A. watch

B. chair

C. machine

D. chore

3.

A. highlight

B. unite

C. excited

D. injure

4.

A. save              

B. match           

C. lamp

D. habit

II. Choose the best answer. 

1. She told me _______you this dictionary.

A. giving

B. to give

C. gave

D. given

2. “ Do you mind if I took a photo? ”  - “__________”.

A. I hope so

B. Don’t forget

C. No problem    

D. I’d rather you didn’t

3. Do you mind if I _________a message for him?

A. leave

B. to leave

C. left

D. leaving

4. A new bridge will _________across Thu Thiem River.

A. is built

B. be built

C. to be built

D. being built

5.  I asked Hoa if My Son_________in Ha Noi.

A. is 

B. was

C. are

D. were

6. Lan__________ TV at 8 o’clock yesterday evening.

A. was watching

B. watches

C. watched

D. to watch

7. Mrs. Quyen has been in New York__________July 2nd.

A. since

B.  for

C. while

D. when

8. It’s dangerous _________in this river.

A. to swim

B. swim

C. swimming

D. swam

III. Use the correct form of the word in brackets for each gap.

1. When Mr Tuan arrived home, his children (watch) _________ a film on TV.

2. Would you mind (not use) _________ the office phone?

3. Lots of (tradition) __________ festivals are celebrated in Vietnam nowadays.

4. His father is a good (drive)_________. He always drives carefully.

IV. Read the passage & answer the questions. 

Da Lat lies on Lam Vien plateau, in the central highland province of Lam Dong, 300 kilometers north of Ho Chi Minh City. Da Lat is a well-known city attracting all the people who have been there once. Da Lat is known as a city of pine trees, waterfalls and flowers. Da Lat is described as a forest of flowers with different colors and various species. Flowers can be found anywhere and in any season. We can see flowers in Da Lat in the parks, in front of the houses, in the gardens etc…

1. When can people see flowers in the year?

2. What is Da Lat famous for?

3. How far is it from Da Lat to Ho Chi Minh City?

4. Where is Da Lat in Viet Nam?

V. Write the second sentence so that it has a similar meaning to the first one. 

1. “Are you going to visit Ha Long Bay, Hoa?” asked Mai.

Mai asked…………………………………………………………………………..

2. Bell invented the telephone in 1876.

The telephone ………………………………………………………………………

3. "We are waiting for the school bus", said the children.

The children said……………………………………………………………………

4. The woman is sitting next to me. She is nervous.

The woman …………………………………….…………………………………..

VI. Reorder the words to complete the sentences. 

1. an important/ Christmas/ festival/ in many countries/ is.

2. I / study hard / to/ school / because / not / have time/ at/ at/ study / home.

3. live / in / months / going / England / they / two / are / to.

4. already / Ba / finished / homework / has / his.

Nguồn: /

Quỹ lớp tiêu hơn 260 triệu đồng, phụ huynh bức xúc

Giáo dục và đào tạo

Năm học mới chưa đầy một tháng nhưng các khoản chi quỹ của lớp 1/2, trường Tiểu học Hồng Hà đã hơn 260 triệu đồng, khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Nữ sinh lớp 9 tử vong sau giờ học thể dục

Giáo dục và đào tạo

Một nữ sinh lớp 9 tử vong sau khi chạy khoảng 250m trong giờ thể dục, được cho do mắc bệnh lý về tim mạch.

Tiền của nước nào in lời quốc ca?

Giáo dục và đào tạo

Lời bài hát quốc ca của nước này được in ở mặt sau của tờ tiền mệnh giá 1.000 đô la.

Sinh viên săn điểm rèn luyện

Giáo dục và đào tạo

Sau một học kỳ mất cơ hội vì điểm rèn luyện thấp, Thùy Linh tham gia hiến máu, tổ chức sự kiện ở trường, giúp cô đủ điều kiện giành học bổng kỳ sau.

Nam sinh gen Z học lập trình nhúng IoT để tăng cơ hội việc làm

Giáo dục và đào tạo

Phạm Hồng Quy (sinh viên năm 4 ngành CNTT, Nha Trang) học Lập trình nhúng IoT cùng Lumi tại FUNiX để nâng cao kỹ năng lập trình, tìm kiếm cơ hội việc làm.

Tìm chỗ thực tập ngành AI

Giáo dục và đào tạo

Em thấy các website tuyển dụng ít đăng tuyển thực tập về AI nên lo lắng không biết thị trường ra sao.

Muốn bỏ Quản trị Kinh doanh sang Điều dưỡng

Giáo dục và đào tạo

Em tính xin gia đình cho thôi học để chuyển sang một trường cao đẳng y tế, ra trường sẽ đi theo chương trình lao động ở Nhật hoặc Đức để có thu nhập tốt.

Phụ huynh Mỹ vất vả vì con chỉ đi học bốn ngày một tuần

Giáo dục và đào tạo

Lịch học giảm từ năm ngày xuống bốn ngày một tuần khiến nhiều phụ huynh Mỹ đau đầu chuyện trông con.

Sinh viên săn điểm rèn luyện - mũi tên trúng hai đích

Giáo dục và đào tạo

Sau một học kỳ mất cơ hội vì điểm rèn luyện thấp, Thùy Linh tham gia hiến máu, tổ chức sự kiện ở trường, giúp cô đủ điều kiện giành học bổng kỳ sau.

Sai lầm nếu nghĩ 'săn Tây' để giỏi tiếng Anh

Giáo dục và đào tạo

"Săn Tây" từng là cách sáng tạo để rèn giao tiếp và chủ động khi học tiếng Anh, nhưng ngày nay có lẽ không còn phù hợp về tính hiệu quả và văn hóa.