Danh sách bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT GDTX M'Drăk

Cập nhật: 06/07/2020

1.

Trong cuộc cách mạng khoa học hiện đại, vật liệu mới nào được tìm ra trong các dạng vật liệu dưới đây?

A:

Bê tông.

B:

Pôlime.

C:

Sắt, thép.

D:

Hợp kim

Đáp án: B

2.

Kẻ thù chính của nhân dân các nước Đông Nam Á ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) kết thúc là

A:

chủ nghĩa thực dân mới.

B:

giai cấp địa chủ phong kiến.

C:

chủ nghĩa thực dân cũ.

D:

chế độ phân biệt chủng tộc.

Đáp án: C

3.

Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện

A:

Cuôc gặp không chính thức giữa Busơ và Goocbachốp tại đảo Manta

B:

Định ước Henxinki năm 1975 (12/1989).

C:

Cuộc gặp giữa thủ tướng Anh và tổng thống Mĩ

D:

Hiêp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) năm 1972

Đáp án: A

4.

Để tăng cường xây dựng hậu phương kháng chiến, trong những năm 1951-1953, Nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ

A:

phát triển kinh tế thị trường

B:

bài trừ mê tín dị đoan

C:

điện khí hóa nông nghiệp

D:

điện khí hóa nông thôn

Đáp án: B

5.

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam là 

A:

tư sản dân tộc. 

B:

công nhân. 

C:

nông dân. 

D:

tiểu tư sản.

Đáp án: C

6.

Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên nhằm mục đích gì?

A:

 Tổ chức quần chúng đoàn kết đấu tranh chống đế quốc và tay sai.

B:

 Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết đấu tranh chống đế quốc và tay sai.

C:

 Tập hợp thanh niên yêu nước Việt Nam ở Quảng Châu – Trung Quốc.

D:

 Lãnh đạo quần chúng đoàn kết đấu tranh chống đế quốc và tay sai.

Đáp án: B

7.

Sau khi Liên Xô sụp đổ,  Liên bang Nga đã

A:

trở thành quốc gia nắm mọi quyền hành ở Liên Xô

B:

trở thành quốc gia độc lập như các nước cộng hòa khác

C:

trở thành quốc gia kế tục Liên Xô

D:

trở thành quốc gia Liên bang Xô viết

Đáp án: C

8.

Hình thức đấu tranh giành độc lập chủ yếu thông qua đấu tranh chính trị hợp pháp, đó là đặc điểm phong trào giải phóng dân tộc ở ?

A:

Châu Á

B:

Châu Phi

C:

Mĩ Latinh

D:

Châu Á và châu Phi

Đáp án: B

9.

Trong những năm 1919 – 1925 có sự kiện lịch sử nào tiêu biểu gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?

A:

Nguyễn Ái Quốc tìm đến Cách mang Tháng Mười Nga.

B:

Nguyễn Ái Quôc đến với chủ nghĩa Mac Lê – nin. Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.

C:

Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đế Hội nghị Vec – xai.

D:

Nguyễn Ái Quốc Thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa.

Đáp án: B

10.

Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định giai cấp lãnh đạo cách mạng là

A:

Nông dân

B:

Công nhân

C:

Tư sản dân tộc

D:

Tiểu tư sản trí thức

Đáp án: B

11.

Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam quyết định phát động hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 - 1975) đều xuất phát từ

A:

tác động của cục diện hai cực – hai phe.

B:

sự ủy nhiệm của Liên Xô và Trung Quốc.

C:

phản ứng tất yếu trước nguy cơ bị xâm lược.

D:

yêu cầu khách quan của lịch sử dân tộc

Đáp án: D

12.

Những quốc gia Đông Nam Á tham gia sáng lập ASEAN là

A:

Thái Lan, Philippin, Mianma, Indonexia, Malaixia

B:

Xingapo, Thái Lan, Malaixia, Mianma, Philippin

C:

Indonexia, Maliaixia, Brunay, Thái Lan, Xingapo.

D:

Malaixia, Thái Lan, Xingapo, Philippin, Indonexia

Đáp án: D

13.

Đại hội lần III của Đảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định vấn đề gì?

A:

“Đại hội xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà”.

B:

“Đại hội thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở miền Bắc”.

C:

“Đại hội xây dựng miền Bắc thành hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn ở miền Nam”.

D:

“Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam”.

Đáp án: A

14.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Đảng họp ở đâu vào thời gian nào?

A:

Ở Chiêm Hóa (Tuyên Quang) - từ 11 đến 19 - 2 - 1955.

B:

Ở Tân Trào (Tuyên Quang) - từ 10 đến 19 - 5 - 1960. 

C:

Ở Hà Nội - từ 5 đến 10 - 9 - 1960.

D:

Ở Hà Nội - từ 6 đến 10 - 10 - 1960.

Đáp án: C

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp tại thủ đô Hà Nội từ ngày 5 đến ngày 10/9/1960. 525 đại biểu chính thức và 51 đại biểu dự khuyết thay mặt cho hơn 50 vạn đảng viên trong cả nước đã về dự Đại hội. 

15.

Trước ngày 6 – 3 – 1946, Đảng và Chính phủ cách mạng đã thực hiện chủ trương, sách lược như thế nào đối với thực dân Pháp và Trung Hoa Dân quốc?

A:

Hòa với quân Trung Hoa Dân quốc để chống thực dân Pháp

B:

Chiến đấu với thực dân pháp và Trung Hoa Dân quốc để bảo vệ độc lập

C:

Hòa với thực dân Pháp và quân Trung Hoa Dân quốc để chuẩn bị lực lượng

D:

Hòa với thực dân Pháp để đuổi quân Trung Hoa Dân quốc về nước

Đáp án: A

-Chủ trương: Tạm thời hoà hoãn, tránh xung đột với quân Trung Hoa dân quốc ở miền Bắc, tập trung lực lượng chống Pháp ở miền Nam

Nguồn: /

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 20 (có đáp án): Vương quốc Phù Nam

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 20: Vương quốc Phù Nam có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 19 (có đáp án): Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Lịch sử

Với 13 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 19: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 18 (có đáp án): Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 18: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 17 (có đáp án): Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

Lịch sử

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

 2809 Đọc tiếp

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 16 (có đáp án): Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 15 (có đáp án): Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc...

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 14 (có đáp án): Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 14: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 13 (có đáp án): Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X

Lịch sử

Với 11 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 13: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 12 (có đáp án): Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 11 (có đáp án): Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á

Lịch sử

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.