Danh sách bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT GDTX Ea Kar

Cập nhật: 06/07/2020

1.

Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ nhằmmục đích gì?

A:

Chống các tệ nạn xã hội như rượu chè, cờ bạc, nghiện hút...

B:

 Giáo dục tinh thần yêu nước và ý thức cách mạng cho nhân dân.

C:

Chăn lo đời sống nhân dân.

D:

 Chăm lo công cuộc chống "giặc dốt"

Đáp án: D

2.

Ba tư tưởng sau đây được trình bày trong tác phẩm nào của Nguyễn Ái  Quốc:

  • Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng
  • Cách mạng phải do Đảng theo chủ nghĩa Mác-Lênin lãnh đạo
  • Cách mạng Việt Nam phải gắn bó và đoàn kết với cách mạng thế giới

A:

Tạp chí Thư tín Quốc tế

B:

“Bản án chế độ thực dân Pháp”

C:

“Đường cách mệnh”    

D:

Cương lĩnh chính trị

Đáp án: C

3.

Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do đồng chí Nguyễn ái Quốc khởi thảo và Luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú soạn thảo

A:

Cách mạng Việt Nam trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa

B:

Nhân tố quyết đinh mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam là Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo

C:

Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là đánh đế quốc trước, đánh phong kiến sau?

D:

Câu A và B đúng

Đáp án: D

4.

Thắng lợi của cuộc Tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 đã

A:

buộc thực dân Pháp rút quân khỏi miền Bắc.

B:

buộc thực dân Pháp phải rút quân về nước.

C:

làm xoay chuyển cục diện chiến trường.

D:

bước đầu làm phá sản kế hoạch Nava.

Đáp án: D

5.

Chính quyền cách mạng ở Nghệ-Tĩnh được gọi là chính quyền Xô viết vì:

A:

Chính quyền đầu tiên của công nông.

B:

Chính quyền do giai cấp công nhân lãnh đạo.

C:

Hình thức của chính quyền theo kiểu Xô viết (Nga).

D:

Hình thức chính quyền theo kiểu nhà nước mới.

Đáp án: C

6.

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, châu Phi trở thành “Lục địa mới trỗi dậy” vì

A:

Cơn bão táp cách mạng giải phóng dân tộc bùng lên mạnh mẽ, quyết liệt

B:

Hầu hết các nước ở châu Phi đã giành được độc lập.

C:

Là lá cờ đầu trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.

D:

Cuộc đấu tranh ở đây đã làm nâng chuyển hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân.

Đáp án: A

Phương pháp:

Cách giải:

Trước chiến tranh thế giới thứ hai, châu Phi được coi là “lục địa ngủ kĩ” do phong trào đấu tranh giành độc lập ỏ khu vực này chưa phát triển mạnh.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cơ bão táp cách mạng giải phóng dân tộc bùng lên mạnh mẽ, quyết liệt, biến Châu Phi trở thành “Lục địa mới trỗi dậy”.

7.

Bốn phát minh kĩ thuật quan trọng của Trung Quốc thời phong kiến là

A:

giấy, kĩ thuật in, luyện sắt, thuốc súng.

B:

luyện sắt, đúc súng, thuốc súng, men gốm.

C:

luyện sắt, làm men gốm, la bàn, thuốc súng.

D:

giấy, kĩ thuật in, la bàn, thuốc súng.

Đáp án: D

8.

Nguyên nhân cơ bản nào làm cho chủ nghĩa xă hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ?

A:

Các thế lực chống CNXH trong và ngoài nước chống phá.

B:

Chậm sửa chữa những sai lầm

C:

Nhà nước, nhân dân Xô viết nhận thấy CNXH không tiến bộ nên muốn thay đổi chế độ.

D:

Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội không phù hợp.

Đáp án: D

9.

Điểm giống nhau giữa cách mạng Tân Hợi 1911 ở Trung Quốc và Cách mạng tháng Hai 1917 ở Nga là:

A:

Tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

B:

Đánh đổ chế độ phong kiến.

C:

Đánh đổ chính quyền của tư sản.

D:

Lãnh đạo là giai cấp tư sản.

Đáp án: B

10.

Âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp bị thất  baị hoàn toàn bởi chiến thắng nào của ta ? 

A:

Chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947

B:

Chiến dịch biên giới thu-đông 1950

C:

Chiến cuộc đông – xuân  1953-1954

D:

Chiến dịch điện biên phủ 1954

Đáp án: A

11.

Thành công lớn nhất mà phong trào dân chủ 1936 – 1939 đạt được là

A:

 khối liên minh công – nông được củng cố vững chắc.

B:

 Đảng đã có một cuộc tập dượt chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa.

C:

 buộc chính quyền thực dân phải nhượng bộ một số yêu sách.

D:

 Đảng đã tập hợp được lực lượng chính trị hùng hậu cho cách mạng.

Đáp án: D

12.

Nguyên nhân nào dưới đây có tính chất quyết định nhất đưa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp

A:

Sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân

B:

Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh

C:

Tình đoàn kết chiến đấu của ba nước Đông Dương

D:

Toàn quân, toàn dân ta đoàn kết một lòng, dũng cảm trong chiến đấu

Đáp án: B

13.

Cả hai miền Nam Bắc đều ở trong tình trạng có chiến tranh bắt đầu từ năm nào?

A:

Năm 1965

B:

Năm 1968

C:

Năm 1960

D:

Năm 1969

Đáp án: A

14.

Người chiến sĩ cách mạng cuối cùng hi sinh trên máy chém của Ngô Đình Diệm là ai?

A:

Nguyễn Văn Trỗi.

B:

Võ Thị Sáu.

C:

Hoàng Lê Kha.

D:

Lý Tự Trọng.

Đáp án: C

15.

Giai đoạn thứ hai của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai diễn ra trong khoảng thời gian nào ?

A:

Từ những năm 70 đến những năm 80 của thế kẻ XX

B:

Từ những năm 40 đến những năm 80 của thế kỉ XX

C:

Từ cuộc khủng hoảng năng lương năm 1973 đến nay

D:

Từ những năm 80 đến nay.

Đáp án: C

Nguồn: /

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 20 (có đáp án): Vương quốc Phù Nam

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 20: Vương quốc Phù Nam có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 19 (có đáp án): Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Lịch sử

Với 13 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 19: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 18 (có đáp án): Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 18: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 17 (có đáp án): Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

Lịch sử

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

 2809 Đọc tiếp

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 16 (có đáp án): Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 15 (có đáp án): Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc...

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 14 (có đáp án): Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 14: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 13 (có đáp án): Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X

Lịch sử

Với 11 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 13: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 12 (có đáp án): Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 11 (có đáp án): Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á

Lịch sử

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.