Danh sách bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT GDTX Krông Pắk

Cập nhật: 06/07/2020

1.

Một trong những hoạt động quan trọng của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là:

A:

Xây dựng cơ sở trong kiều bào

B:

Mở nhiều lớp huấn luyện chính trị để đào tạo cán bộ cách mạng

C:

Tổ chức ám sát Toàn quyền Pháp

D:

Xây dựng chính đảng vô sản

Đáp án: B

2.

Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra nhằm

A:

Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên TG

B:

Chống lại LX và các nước XHCN châu Âu

C:

Chống LX,TQ ,VN

D:

Chống lại các nước XHCN và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới

Đáp án: B

3.

 

Ba chương trình kinh tế được đề ra tại Đại hội VI (tháng 12/1986) là gì?

A:

 Phát triển nông - lâm - ngư nghiệp

B:

 Lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu

C:

 Phát triển vườn - ao - chuồng

D:

 Nông nghiệp - công nghiệp chế biến - xuất khẩu

Đáp án: B

4.

Cho dữ liệu sau: “Cuộc …(1) đã đưa Ấn Độ trở thành một trong những cường quốc …(2) lớn nhất thế giới” (Trích SGK Lịch sử 12 NXBGD 2008,tr.34).

Hãy chọn đáp án đúng nhất để hoàn thiện phần còn thiếu trong đoạn dữ liệu trên.

A:

(1) – “cách mạng chất xám”, (2) – sản xuất phần mềm

B:

(1) – “cách mạng chất xám”, (2) – sản xuất máy bay

C:

(1) – “cách mạng xanh”, (2) – sản xuất gạo

D:

(1) – “ cách mạng trắng”, (2) – sản xuất sữa

Đáp án: A

Phương pháp : điền từ, Sgk 12 trang 34

Cách giải:

“Cuộc cách mạng chất xám đã đưa Ấn Độ trở thành một trong những cường quốc sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới”.

5.

Trong cuộc đấu tranh chính trị chống “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ ở miền Nam, lực lượng đóng vai trò quantrọng nhất thuộc về giai cấp nào?

A:

Công nhân, nông dân.

B:

Tuổi trẻ, học sinh, sinh viên.

C:

Nông dân.

D:

Tăng ni, phật tử.

Đáp án: B

6.

Phạm vi ảnh hưởng nào không thuộc ảnh hưởng của Liên Xô?

A:

Đông Đức

B:

Đông Âu

C:

Đông Beclin

D:

Tây Đức

Đáp án: D

7.

Tháng 6 năm 1919, Nguyễn Ái Quốc đã gửi tới hội nghị Vec - xai văn kiện nào dưới đây?

A:

“Bản yêu sách của nhân dân An Nam”.

B:

“Đường Cách mệnh”.

C:

“Bán chế độ thực dân Pháp”.

D:

“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

Đáp án: A

8.

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam, thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào

A:

giao thông vận tải. 

B:

công nghiệp.

C:

thương nghiệp.

D:

nông nghiệp.

Đáp án: D

9.

Ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai, về đối ngoại, Mỹ đã triển khai chiến lược gì?

A:

Chiến lược toàn cầu 

B:

Chiến lược cam kết và mở rộng

C:

Chiến lược Aixenhao

D:

Chiến lược Mácsan

Đáp án: A

10.

Trong chính sách thương nghiệp, Pháp đã đánh thuế nặng các hàng hóa nước ngoài vì:

A:

Muốn độc quyền chiếm thị trường Việt Nam và Đông Dương

B:

Tạo điều kiện cho thương nghiệp Đông Dương phát triển

C:

Cản trở sự xâm nhập của hàng hóa nước ngoài

D:

Tạo sự cạnh tranh giữa hàng hóa các nước nhập vào Đông Dương

Đáp án: A

11.

Xu thế chung trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh là

A:

chống lại các tổ chức khủng bố, nhà nước Hồi giáo cực đoan. 

B:

hòa bình, hợp tác để cùng nhau phát triển. 

C:

cạnh tranh khốc liệt để tồn tại. 

D:

tăng cường liên kết khu vực để tăng sức mạnh kinh tế, quân sự. 

Đáp án: B

12.

Giai cấp công nhân đã sử dụng hình thức đấu tranh chủ yếu nào dưới đây?

A:

Đấu tranh vũ trang

B:

Đấu tranh nghị trường

C:

Xuất bản sách, báo tiến bộ

D:

Bãi công

Đáp án: D

13.

Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 - 1931?

A:

"Chống đế quốc" và "Chống phát xít" 

B:

"Tự do dân chủ" và "Cơm áo hoà bình" 

C:

"Độc lập dân tộc" và "Ruộng đất dân cày" 

D:

"Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian" và "Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến"

Đáp án: C

14.

Tháng 6- 1947 diễn ra sự kiện gì ở Mĩ có liên quan đến các nước Tây Âu?

A:

Mĩ thành lập khối quân sự NATO

B:

Mĩ thành lập khối CENTO

C:

Mĩ thành lập khối SEATO

D:

Mĩ đề ra “kế hoạch Mác- san”

Đáp án: D

15.

Ở Việt Nam, Nam đồng thư xã - một nhà xuất bản tiến bộ - là cơ sở đầu tiên của

A:

Việt Nam Quốc dân đảng

B:

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

C:

Đông Dương Cộng sản liên đoàn

D:

Hội Phục việt

Đáp án: A

Nguồn: /

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 20 (có đáp án): Vương quốc Phù Nam

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 20: Vương quốc Phù Nam có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 19 (có đáp án): Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Lịch sử

Với 13 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 19: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 18 (có đáp án): Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 18: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 17 (có đáp án): Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

Lịch sử

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

 2809 Đọc tiếp

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 16 (có đáp án): Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 15 (có đáp án): Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc...

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 14 (có đáp án): Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 14: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 13 (có đáp án): Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X

Lịch sử

Với 11 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 13: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 12 (có đáp án): Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 11 (có đáp án): Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á

Lịch sử

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.