Danh sách bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT Lê HồngPhong

Cập nhật: 06/07/2020

1.

Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cơ bản bị sụp đổ?

A:

Nước Namibia tuyên bố độc lập (1990).

B:

Nước Cộng hòa Ai Cập được thành lập (1953).

C:

Nhân dân Môdămbích và Ănggôla lật đổ ách thống trị của Bồ Đào Nha (1975).

D:

Bản Hiến pháp (1993) của Nam Phi chính thức xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc.

Đáp án: C

sgk 12 trang 36.

Cách giải: Thắng lợi của nhân dân Mô dăm bích và Ăng gô la trong cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha năm 1975 đã cơ bản đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi

2.

Thuận lợi lớn nhất, cơ bản nhất mà cách mạng Việt Nam có được sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là

A:

nhân dân bước đầu được hưởng quyền lợi, phấn khởi, một lòng tin tưởng tuyệt đối và gắn bó với chế độ

B:

thực dân Pháp đã suy yếu sau Chiến tranh thế giới thứ hai

C:

hệ thống xã hội chủ nghĩa đang hình thành, hậu thuẫn cho cách mạng thuộc địa

D:

phong trào Giải phóng dân tộc trên thế giới ngày một lên cao

Đáp án: A

3.

Mục tiêu của chiến lược kinh tế hướng nội của nhóm năm nước sáng lập Asean

A:

xây dựng nền kinh tế thị trường.

B:

trở thành nước công nghiệp mới.

C:

tăng cường nhập khẩu.

D:

nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu.

Đáp án: D

4.

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Thực dân Pháp được đẩy mạnh trong những năm

A:

 1919 – 1929.

B:

 1897 – 1914.

C:

 1924 – 1929.

D:

 1919 – 1924.

Đáp án: C

5.

Công lao đầu tiên to lớn nhất gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1911 - 1930 là gì?

A:

Từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.

B:

Hợp nhất ba tổ chức Cộng sản.

C:

Khởi thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam.

D:

Thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.

Đáp án: A

6.

Điểm khác nhau căn bản về chủ trương sách lược của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Hội nghị Trung ương tháng 7 – 1936 so với Luận cương chính trị (10 – 1930) là

A:

xác định cách mạng Đông Dương là một bộ phận của cách mạng thế giới.

B:

xác định vai trò của liên minh công – nông và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

C:

chủ trương thành lập Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

D:

xác định nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương là chống đế quốc, chống phong kiến.

Đáp án: D

7.

Tại sao sau chiến tranh lạnh các quốc gia đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trung tâm?

A:

 Các quốc gia muốn trở thành siêu cường về kinh tế.

B:

 Các quốc gia lo sợ sự ảnh hưởng của các nước lớn.

C:

 Kinh tế trở thành nội dung căn bản trong quan hệ quốc tế.

D:

 Phát triển kinh tế sẽ quyết định phát triển chính trị.

Đáp án: C

8.

Năm 1929, những tổ chức cộng sản nào xuất hiện ở Việt Nam?

A:

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, An Nam Cộng sản đàng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn

B:

Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn

C:

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, An Nam Cộng sản đổng, Đông Dương Cộng sản đảng

D:

Tân Việt Cách mạng đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản đảng

Đáp án: B

9.

Mâu thuẫn cơ bản nhất của xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là?

A:

 mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ.

B:

 mâu thuẫn giữa dân tộc ta với thực dân Pháp.

C:

 mâu thuẫn giữa vô sản và tư sản.

D:

 mâu thuẫn giữa nhân dân ta và tay sai.

Đáp án: B

10.

Giai cấp nào có số lượng tăng nhanh nhất trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam?

A:

Tư sản

B:

Công nhân.

C:

Tiểu tư sản.

D:

Nông dân.

Đáp án: B

11.

Ở Châu Á, quân phiệt Nhật đã đầu hàng Đồng minh không điều kiện vào:

A:

13-8-1945

B:

14-8-1945

C:

15-8-1945

D:

16-8-1945

Đáp án: B

12.

Tháng 8-1945, nhân dân các nước Đông Nam Á đã tận dụng cơ hội nào để đứng lên đấu tranh giành độc lập?

A:

Liên Xô tuyên chiến với Nhật Bản ở Đông Bắc Trung Quốc

B:

Quân Đồng minh tấn công Nhật Bản ở châu Á-Thái Bình Dương

C:

Nhật Bản tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện

D:

Quân Nhật thất bại nặng nề ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Đáp án: C

13.

Vào tháng 8/1954 Angiêri diễn ra sự kiện lịch sử tiêu biểu nào?

A:

Mặt trận dân tộc giải phóng Angiêri được thành lập

B:

Đất nước Angiêri bước vào kỷ nguyên độc lập tự do

C:

Quân giải phóng Angiêri được thành lập

D:

Cuộc khởi nghĩa vũ trang lan rộng khắp nơi

Đáp án: A

14.

Hội nghị Ianta (2-1945) diễn ra khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai

A:

Đã hoàn toàn kết thúc.

B:

Bước vào giai đoạn kết thúc

C:

Đang diễn ra vô cùng ác liệt. 

D:

Bùng nổ và ngày càng lan rộng

Đáp án: B

15.

Quốc gia đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái bay vòng quanh Trái Đất là

A:

Anh.

B:

Pháp.

C:

Mỹ.

D:

Liên Xô.

Đáp án: D

Nguồn: /

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 20 (có đáp án): Vương quốc Phù Nam

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 20: Vương quốc Phù Nam có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 19 (có đáp án): Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Lịch sử

Với 13 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 19: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 18 (có đáp án): Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 18: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 17 (có đáp án): Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

Lịch sử

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

 2809 Đọc tiếp

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 16 (có đáp án): Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 15 (có đáp án): Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc...

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 14 (có đáp án): Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 14: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 13 (có đáp án): Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X

Lịch sử

Với 11 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 13: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 12 (có đáp án): Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 11 (có đáp án): Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á

Lịch sử

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.