Danh sách bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT GDTX Cư M'Gar

Cập nhật: 06/07/2020

1.

Trong cuộc đời của mình, các Pharaoh tiến hành xây Kim tự tháp từ khi nào? 

A:

 Khi họ sinh ra

B:

 Khi họ lập gia đình

C:

Khi họ lên ngôi

D:

Sau khi họ chết, người con kế vị xây cho

Đáp án: C

2.

Cuộc nội chiến (1946 - 1949) ở Trung Quốc nổ ra là do

A:

 Tưởng Giới Thạch phát động.

B:

 Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động.

C:

 đế quốc Mĩ giúp đỡ Quốc dân đảng phát động.

D:

 Quốc dân đảng cấu kết với bọn phản động quốc tế phát động.

Đáp án: A

3.

Thành công lớn nhất của Mỹ trong chính sách đối ngoại thời kì chiến tranh lạnh là gì? 

A:

Thực hiện được một số mưu đồ góp phần đưa đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu. 

B:

Thực hiện nhiều chiến lược qua các đời Tổng thống. 

C:

Lập được nhiều khối quân sự trên toàn thế giới. 

D:

Thiết lập chế độ thực dân mới ở nhiều nước, nhiều khu vực trên trên thế giới. 

Đáp án: A

4.

Chủ trương của Đảng tại Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (5-1941) có điểm gì mới so với Hội nghị Trung ương lần thứ VI (11-1939)?

A:

Tiếp tục đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu

B:

Tiếp tục tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, giảm tô, giảm tức

C:

Đặt vấn đề giải phóng dân tộc trong khuôn khổ mỗi nước Đông Dương

D:

Thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất để chống đế quốc, chống phong kiến

Đáp án: C

5.

Vì sao Nhật tiến hành đảo chính lật đổ Pháp vào đêm 9-3-1945?

A:

Nhật đang khốn đốn trước các đòn tấn công dồn dập của Anh- Mĩ.

B:

Phe phát xít đang thua to.

C:

Để độc chiếm Đông Dương.

D:

Nước Pháp đã được giải phóng.

Đáp án: C

6.

Điểm mới trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 2 của TD Pháp ở Việt Nam là:

A:

Đầu tư vốn nhiều nhất vào nông nghiệp và thương nghiệp

B:

Đầu tư vốn nhiều nhất vào nông nghiệp và giao thông vận tải

C:

Đầu tư vốn nhiều nhất vào nông nghiệp và công nghiệp

D:

Đầu tư vốn nhiều nhất vào công nghiệp và thương nghiệp

Đáp án: C

7.

Luận cương chính trị của Đảng (10/1930) đã xác định động lực cách mạng là 

A:

công nhân, phú nông. 

B:

công nhân, nông dân. 

C:

công nhân, tiểu tư sản. 

D:

công nhân, tư sản dân tộc. 

Đáp án: B

8.

Tổng thống Mĩ sang thăm VN đầu tiên vào năm nào ?

A:

1990.

B:

1991.

C:

1992.

D:

1993.

Đáp án: D

9.

Cho các sự kiện sau:

1. quân Nhật vượt biên giới Việt-Trung tiến vào miền Bắc Việt Nam.

2. Nguyễn Ái Quốc về nước sau 30 năm xa Tổ quốc.

3. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VI.

4. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo thứ tự thời gian.

A:

3, 2, 4, 1.

B:

4, 2, 3, 1. 

C:

4, 3, 1, 2.

D:

2, 4, 1, 3.

Đáp án: C

10.

Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước, vào giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã:

A:

Tiến hành cải cách tiến bộ

B:

Nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây

C:

 Duy trì chế độ phong kiến

D:

Thiết lập chế độ Mạc Phủ mới

Đáp án: A

11.

Trước khi tực dân Pháp xâm lược (1858), Việt Nam là một quốc gia 

A:

Độc lập, có chủ quyền

B:

Độc lập trong Liên bang Đông Dương

C:

Dân chủ, có chủ quyền. 

D:

Tự do trong Liên bang Đông Dương.

Đáp án: A

12.

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do ai khởi thảo

A:

Trần Phú

B:

Nguyễn ái Quốc 

C:

Lê Hồng Phong

D:

Nguyễn Văn Cừ

Đáp án: B

13.

Mong muốn ban đầu của Phan Bội Châu là chống Pháp cứu nước, thành lập

A:

thể chế cộng hòa dân quốc.

B:

thể chế quân chủ lập hiến.

C:

thể chế quân chủ chuyên chế.

D:

thể chế cộng hòa liên bang.

Đáp án: B

14.

Ý nào không phải là ý nghĩa của cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911)?

A:

Chấm dứt sự thống trị của các nước đế quốc ở Trung Quốc

B:

Tác động đến phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước Châu Á.

C:

Tác động đến phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước Châu Á.

D:

Lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ phong kiến ở Trung Quốc.

Đáp án: A

15.

Lãnh đạo cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là:

A:

Mao Trạch Đông

B:

Tôn Trung Sơn

C:

Hồng Tú Toàn

D:

Đặng Tiểu Bình

Đáp án: B

Nguồn: /

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 20 (có đáp án): Vương quốc Phù Nam

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 20: Vương quốc Phù Nam có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 19 (có đáp án): Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Lịch sử

Với 13 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 19: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 18 (có đáp án): Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 18: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 17 (có đáp án): Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

Lịch sử

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

 2809 Đọc tiếp

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 16 (có đáp án): Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 15 (có đáp án): Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc...

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 14 (có đáp án): Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 14: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 13 (có đáp án): Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X

Lịch sử

Với 11 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 13: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 12 (có đáp án): Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 11 (có đáp án): Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á

Lịch sử

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.