Danh sách bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT Ea Rốk

Cập nhật: 06/07/2020

1.

Để xây dựng chính quyền cách mạng, sau khi hoàn thành bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên (6/1/1946), các địa phương đã thực hiện nhiệm vụ gì?

A:

Bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp.

B:

Thành lập chính quyền cách mạng ở các địa phương.

C:

Thành lập tòa án nhân dân các cấp.

D:

Thành lập đội dân quân du kích ở các địa phương.

Đáp án: A

2.

Hội nghị Ianta (2-1945) không đưa ra quyết định nào dưới đây?

A:

Thành lập tổ chức Liên hợp quốc

B:

Giải giáp quân Nhật ở Đông Dương

C:

Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít

D:

Phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu, châu Á

Đáp án: B

Phương pháp : Sgk 12 trang 5, loại trừ.

Nội dung của hội nghị:

  • Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.
  • Nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.
  • Thành lập tổ chức Liên hiệp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới

-      Thỏa thuận việc đóng quân, giải giáp quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận ở châu Âu và Á

3.

Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên Hợp Quốc?

A:

Bình  đẳng chủ quyền giữa các quốc gia

B:

Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào

C:

Giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình

D:

Quan tâm phát triển các mối quan hệ hợp tác hữu nghị

Đáp án: D

4.

Hình thức đấu tranh chủ yếu của phong trào Đông Dương đại hội là gì?

A:

Tuần hành.

B:

Mít tinh.

C:

Đưa dân nguyện.

D:

Diễn thuyết.

Đáp án: C

5.

Mỹ phát động chiến tranh lạnh vào thời gian nào? Gắn liền với đời tổng thống nào?

A:

Tháng 5/1947. Đời tổng thống Tơrumơn

B:

Tháng 6/1947. Đời tổng thống Aixenhao

C:

Tháng 3/1947. Đời tổng thống Tơrumơn

D:

Tháng 5/1947. Đời tổng thống Kennơđi

Đáp án: C

6.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng cộng sản Trung Quốc họp vào khoảng thời gian nào?

A:

Tháng 12/1978.

B:

Tháng 10/1987.

C:

Tháng 9/1982.

D:

Tháng 23/6/1989.

Đáp án: B

7.

Nội dung nào dưới đây là một trong những điểm khác nhau giữa chiền lược “Chiên tranh cục bộ” (1965-1968) với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) của Mỹ ở Việt Nam?

A:

Là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới

B:

Nằm trong chiến lược toàn cầu “Phản ứng linh hoạt”

C:

Tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc với quy mô lớn

D:

Dựa vào viện trợ kinh tế và quân sự cùa Mỹ

Đáp án: C

8.

Mục tiêu đấu tranh của phong trào công nhân trong những năm 1919 – 1924 chủ yếu là:

A:

Đòi quyền lợi về kinh tế.

B:

Đòi quyền lợi về chính trị.

C:

Đòi quyền lợi về kinh tế và chính trị.

D:

Chống thực dân Pháp để giải phóng dân tộc.

Đáp án: A

9.

Việc Liên Xô phóng thành công con tàu vũ trụ (1961) đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin bay vòng quanh Trái đất đã

A:

khẳng định sức mạnh vượt bậc về khoa học-kỹ thuật

B:

mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người

C:

phá vỡ thế độc quyền về vũ khí nguyên tử của Mĩ

D:

chứng tỏ Liên Xô là một quốc gia có tiềm lực mạnh

Đáp án: B

10.

Phong trào dân tộc, dân chủ theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam thất bại chủ yếu do nguyên nhân nào dưới đây?

A:

Do khuynh hướng vô sản phát triển mạnh mẽ

B:

Không được đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ

C:

Do bị thực dân Pháp đàn áp khốc liệt

D:

Giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam còn non yếu, chưa đủ khả năng lãnh đạo cách mạng

Đáp án: D

11.

Đại hội Đảng toàn quôc lần thứ IV (12-1976) đã có những quyết định quan trọng. Điểm nào sau đây chưa phải là quyết định của Đại hội lần này?

A:

Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạc nhà nước 5 năm (1976-1980)

B:

Đề ra đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước.

C:

Thực hiện đường lối đổi mới đất nước.

D:

Đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đáp án: C

12.

Vì sao tư sản pháp chú trọng đến việc khai thác mỏ than ở Việt Nam?

A:

Ở Việt Nam có trữ lượng thang lớn.

B:

Than là nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho công nghiệp chính quốc.

C:

Để phục vụ cho nhu cầu chính quốc.

D:

Tất cả cùng đúng.

Đáp án: D

13.

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã gặp khó khăn gì lớn nhất?

A:

Bị quân đội Mỹ chiếm đóng theo chế độ quân quản.

B:

Bị các nước đế quốc bao vây kinh tế.

C:

Nạn thất nghiệp, thiếu lương thực, thực phẩm.

D:

Bị mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề.

Đáp án: D

14.

Thắng lợi nào sau đây đưa cuộc kháng chiến chống Pháp của quân dân ta phát triển sang giai đoạn mới: Ta giành được quyền chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ)?

A:

Việt Bắc 1947

B:

Biên giới 1950

C:

Tây Bắc 1952

D:

Điện Biên Phủ 1954

Đáp án: B

15.

Việt Nam có thể học tập được kinh nghiệm gì từ công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ năm 1978?

A:

Phát triển các ngành nông nhiệp, công nghiệp, dịch vụ

B:

Lấy cải cách về chính trị làm trọng tâm

C:

Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm

D:

Cải cách mở cửa phải đi đôi với ngoại giao có điều kiện

Đáp án: C

Nguồn: /

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 20 (có đáp án): Vương quốc Phù Nam

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 20: Vương quốc Phù Nam có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 19 (có đáp án): Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Lịch sử

Với 13 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 19: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 18 (có đáp án): Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 18: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 17 (có đáp án): Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

Lịch sử

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

 2809 Đọc tiếp

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 16 (có đáp án): Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 15 (có đáp án): Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc...

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 14 (có đáp án): Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 14: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 13 (có đáp án): Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X

Lịch sử

Với 11 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 13: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 12 (có đáp án): Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 11 (có đáp án): Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á

Lịch sử

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.