Danh sách bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT Phú Xuân

Cập nhật: 06/07/2020

1.

Vì sao cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi chống chế độ phân biệt chủng tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai thuộc nội dung phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc?

A:

Chế độ phân biệt chủng tộc đã thống trị lâu dài nhân dân Nam Phi.

B:

Chế độ phân biệt chủng tộc là chủ nghĩa thực dân trá hình.

C:

Sau khi lật đổ chế độ phân biệt chủng tộc, nhân dân Nam Phi được giải phóng.

D:

Nhân dân Nam Phi giúp các nước châu Phi xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc, giành độc lập.

Đáp án: D

2.

Nguyên nhân chủ yếu làm bùng nổ phong trào cách mạng 1930-1931

A:

Thực dân Pháp tăng cường vơ vét, bóc lột nhân dân ta

B:

Lòng yêu nước nồng nàn và căm thù giặc sâu sắc của mọi tầng lớp nhân dân

C:

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối chính trị đúng đắn

D:

Ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới

Đáp án: C

3.

Quan hệ quốc tế bắt đầu chuyển từ đối đầu sang đối thoại từ

A:

Nửa đầu những năm 90 của thế kỉ XX.

B:

Nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX.

C:

Nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX.

D:

Nửa đầu những năm 80 của thế kỉ XX.

Đáp án: B

Quan hệ quốc tế từ nửa sau những năm 80 của thế kỷ XX đến nay có xu hướngchuyển dần sang đối thoại. Đối đầu căng thẳng sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh hạt nhân, sẽ không có người chiến thắng.

4.

Cuộc cải cách giáo dục lần đầu tiên của nước ta vào năm nào?

A:

Năm 1949

B:

Năm 1950

C:

Năm 1955

D:

Năm 1948

Đáp án: B

5.

Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 của nhân dân Việt Nam diễn ra

A:

ở cả thành thị và nông thôn; thắng lợi ở nông thôn có ý nghĩa quyết định.

B:

ở cả thành thị và nông thôn; thắng lợi ở thành thị có ý nghĩa quyết định.

C:

từ nông thôn đến thành thị; thắng lợi ở thành thị có ý nghĩa quyết định.

D:

từ thành thị đến nông thôn; thắng lợi ở nông thôn có ý nghĩa quyết định.

Đáp án: B

6.

Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng về tính chất của phong trào Cần vương?

A:

Là phong trào đấu tranh tự phát của nông dân.

B:

Là phong trào đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản

C:

Là phong trào yêu nước mang tính dân tộc sâu sắc

D:

Là phong trào yêu nước mang tính dân chủ nhân dân

Đáp án: C

7.

Tác phẩm mang tính chính trị được phổ biến rộng rãi nhằm tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin và chính sách của Đảng đó là tác phẩm nào?

A:

Đường cách mệnh

B:

Bản án chế độ thực dân Pháp

C:

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản 

D:

Vấn đề dân cày

Đáp án: A

8.

Đối với cách mạng miền Nam, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao
động Việt Nam (tháng 1 - 1959) chủ trương

A:

sử dụng bạo lực cách mạng.

B:

đấu tranh đòi hiệp thương tổng tuyển cử.

C:

đẩy mạnh chiến tranh du kích.

D:

kết hợp đấu tranh chính trị và ngoại giao.

Đáp án: A

Sgk 12 trang 164.

Cách giải: Tháng 1-1959, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ – Diệm.

9.

Kinh tế Tây Âu lâm vào khủng hoảng khi nào ?

A:

Từ cuối TK XIX đến đầu TK XX

B:

Trong những năm 50 của TK XX

C:

Sau chiến tranh thế giới II

D:

Từ 1973 đến trước thập niên 90 của TK XX

Đáp án: D

10.

Phan Bội Châu chủ trương đánh Pháp, giành độc lập bằng phương pháp?

A:

bạo động

B:

cải cách

C:

bất bạo động

D:

bất hợp tác

Đáp án: A

Phương pháp: Sgk lớp 11 trang 140

Cách giải:

Phan Bội Châu chủ trương dùng bạo lực để giành độc lập, chủ trương đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập một chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam

11.

Chủ trương của Mĩ sau khi thế “ hai cực Ianta’’ bị phá vỡ là gì?

A:

Thiết lập một trật tự thế giới mới đa cự

B:

Biến Liên Xô thành đồng minh đắc lực của mình

C:

Liên kết chặt chẽ với các nước phương Tây, Nhật Bản

D:

Thiết lập thế giới đơn cực để dễ bề chi phối thống trị

Đáp án: D

12.

Nguyên nhân khác nhau giữa Nhật Bản và các nước Tây Âu trong giai đoạn phục hồi và phát triển
kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì ?

A:

Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật.

B:

Chi phí cho quốc phòng thấp.

C:

Sự lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của Nhà nước.

D:

Tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển.

Đáp án: B

13.

Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018 được tổ chức ở đâu?

A:

Việt Nam

B:

Trung Quốc 

C:

In-đô-nê-xia

D:

Thái Lan

Đáp án: A

14.

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (2/1930) mang tầm vóc lịch sử của một đại hội vì 

A:

thể hiện tài năng và uy tín tuyệt đối của Trần Phú. 

B:

khẳng định sự thắng thế của con đường cách mạng tư sản. 

C:

chấm dứt sự chia rẽ và đề ra đường lối cách mạng đúng đắn. 

D:

chấm dứt phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản. 

Đáp án: C

15.

Cuộc bầu cử Quốc hội ngày 6/1/1946 của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám đã để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây?

A:

Nhân nhượng có giới hạn, có nguyên tắc 

B:

Phát huy sức mạnh làm chủ đất nước của nhân dân. 

C:

Phải biết phân hóa, cô lập kẻ thù.

D:

Mềm dẻo trong sách lược đấu tranh.

Đáp án: B

Nguồn: /

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 20 (có đáp án): Vương quốc Phù Nam

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 20: Vương quốc Phù Nam có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 19 (có đáp án): Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Lịch sử

Với 13 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 19: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 18 (có đáp án): Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 18: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 17 (có đáp án): Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

Lịch sử

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

 2809 Đọc tiếp

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 16 (có đáp án): Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 15 (có đáp án): Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc...

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 14 (có đáp án): Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 14: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 13 (có đáp án): Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X

Lịch sử

Với 11 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 13: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 12 (có đáp án): Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 11 (có đáp án): Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á

Lịch sử

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.