Danh sách bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 1 Tp Lào Cai

Cập nhật: 02/07/2020

1.

Cuộc nội chiến (1946 - 1949) ở Trung Quốc nổ ra là do

A:

 Tưởng Giới Thạch phát động.

B:

 Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động.

C:

 đế quốc Mĩ giúp đỡ Quốc dân đảng phát động.

D:

 Quốc dân đảng cấu kết với bọn phản động quốc tế phát động.

Đáp án: A

2.

Nội dung nào sau đây không phải là chính sách đối ngoại của Mĩ dưới thời Tổng thống B. Clintơn (1991 - 2000)?

A:

tích cực chạy đua vũ trang, mở rộng quy mô và mức độ cuộc Chiến tranh lạnh

B:

Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ các nước.

C:

Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mĩ.

D:

Bảo đảm an ninh của Mĩ với lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu.

Đáp án: A

3.

Nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế trong phần lớn nửa sau thế kỉ XX là

A:

Cục diện “Chiến tranh lạnh”.

B:

Xu thế toàn cầu hóa.

C:

Sự hình thành các liên minh kinh tế

D:

Sự ra đời các khối quân sự đối lập

Đáp án: A

4.

Hoạt động chủ yếu của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là

A:

thực hiện chủ trương “vô sản hóa”.

B:

tổ chức, lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh giành độc lập.

C:

ra báo Thanh niên, cử hội viên đi học ở Trung Quốc và Liên Xô.

D:

huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ, xây dựng tổ chức

Đáp án: D

Phương pháp giải: sgk lịch sử 12, trang 84, suy luận

Giải chi tiết:

Hoạt động chủ yếu của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ, xây dựng tổ chức. Những hoạt động này gắn liền với vai trò của Nguyễn Ái Quốc.

5.

Tình hình nhiệm vụ của miền Bắc thời kì 1973-1975 có gì khác trước?

A:

Khôi phục phát triển kinh tế văn hóa.

B:

Khắc phục hậu quả chiến tranh.

C:

Không làm nhiệm vụ chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ.

D:

Tiếp tục chi viện cho miền Nam và chiến trường Lào, Cam-pu-chia.

Đáp án: C

6.

Sự kiện nào mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam?

A:

Cách mạng tháng Tám thành công (1945)

B:

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930)

C:

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi (1975)

D:

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi (1954)

Đáp án: C

sgk 12 trang 197. Cách giải: Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước đã mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc – kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

7.

Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện

A:

Cuôc gặp không chính thức giữa Busơ và Goocbachốp tại đảo Manta

B:

Định ước Henxinki năm 1975 (12/1989).

C:

Cuộc gặp giữa thủ tướng Anh và tổng thống Mĩ

D:

Hiêp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) năm 1972

Đáp án: A

8.

Từ tháng 5 đến tháng 8 năm 1930, phong trào cách mạng nổ ra mạnh nhất ở đâu?

A:

ở miền Bắc

B:

ở miền Nam

C:

ở miền trung

D:

Trong cả nước 

Đáp án: C

Thời kì từ tháng 5 đến tháng 8/ 1930. Phong trào tiếp tục phát triển trên qui mô cả nước nhưng đỉnh cao là hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

9.

Mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam trong những năm 1929-1933 là

A:

dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, nông dân với địa chủ.

B:

dân tộc Việt Nam với Pháp, công nhân với tư sản.

C:

các tầng lớp nhân dân lao động với thực dân Pháp và tay sai.

D:

nông dân với địa chủ phong kiến, công nhân với tư sản.

Đáp án: A

10.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chứng minh một chân lý của thời đại là :
"Trong điều kiện thế giới ngày nay, một dân tộc ... ... ... . người không
đông nếu quyết tâm chiến đấu vì ... ... ... ..., có đường lối chính trị, quân
sự đúng đắn, được sự ủng hộ của quốc tế thì hoàn toàn có khả năng đánh
bại mọi thế lực đế quốc hung bạo."
Hãy chọn cụm từ đúng để điền vào chỗ trống trong câu trên.

A:

Có truyền thống yêu nước - chủ nghĩa xã hội.

B:

Đất không rộng - độc lập tự do.

C:

Anh hùng - cuộc sống ấm no của nhân dân.

D:

Nhỏ bé - dân tộc dân chủ.

Đáp án: B

11.

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, giai cấp tư sản bị phân hoá như thế nào?

A:

Tư sản dân tộc và tư sản thương nghiệp

B:

Tư sản dân tộc và tư sản mại bản

C:

Tư sản dân tộc và tư sản công nghiệp

D:

Tư sản dân tộc và tư sản công thương

Đáp án: B

12.

Cuộc chiến đấu của quân dân Việt Nam ở Gia Định (1859) buộc thực dân Pháp phải chuyển sang thực hiện kế hoạch nào?

A:

Đánh nhanh thắng nhanh.

B:

Vừa đánh vừa đàm.

C:

Chinh phục từng gói nhỏ.

D:

Tiến công ra Bắc Kỳ.

Đáp án: C

13.

Ý nào sau đây không phải mục tiêu của Mĩ trong chính sách đối ngoại những năm 1945 - 1973?

A:

Đàn áp phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

B:

Ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa.

C:

Khống chế, chi phối các nước Đồng minh lệ thuộc vào Mĩ.

D:

Thực hiện mục tiêu tấn công Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa

Đáp án: D

14.

Ý không phải là hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý đối với Tây Âu thời hậu kì trung đại ?

A:

Làm nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.

B:

Thúc đẩy sự liên kết kinh tế khu vực ở các nước Á, Phi, Mĩ la tinh.

C:

Thúc đẩy quá trình tan rã của quan hệ phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.

D:

Mở ra những con đường, vùng đất và dân tộc mới, thị trường thế giới được mở rộng...

Đáp án: B

15.

Tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh vào cuối thập kỉ 90 của thế kỉ XX là

A:

 Liên minh châu Âu

B:

 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

C:

 Liên hợp quốc.

D:

 tổ chức thống nhất châu Phi.

Đáp án: A

Nguồn: /

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 20 (có đáp án): Vương quốc Phù Nam

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 20: Vương quốc Phù Nam có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 19 (có đáp án): Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Lịch sử

Với 13 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 19: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 18 (có đáp án): Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 18: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 17 (có đáp án): Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

Lịch sử

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 16 (có đáp án): Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 15 (có đáp án): Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc...

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 14 (có đáp án): Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 14: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 13 (có đáp án): Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X

Lịch sử

Với 11 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 13: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 12 (có đáp án): Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 11 (có đáp án): Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á

Lịch sử

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.