Danh sách bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 2 Văn Bàn

Cập nhật: 02/07/2020

1.

Hãy điền các từ đúng vào các câu sau đây: “Bằng việc kí Hiệp định Sơ bộ 6-3 và Tạm ước 14- 9-1946, chúng đã đập tan âm mưu của………..để chống lại ta”.

A:

Đế quốc Mĩ cấu kết với Tưởng

B:

Đế quốc Pháp cấu kết với Tưởng

C:

Tưởng cấu kết với Pháp

D:

Đế quốc Pháp cấu kết với Anh

Đáp án: B

2.

Tháng 12/1989 diễn ra sự kiện gì trong chính sách đối ngoại của Mĩ và Liên Xô ?

A:

Mĩ và Liên Xô ký hiệp ước Xô-Mĩ để chấm dứt chạy đua vũ trang

B:

Mĩ và Liên Xô hợp tác với nhau để chống lại Tây Âu và NB

C:

Mĩ và Liên Xô tuyên bố không can thiệp vào lãnh thổ của nhau

D:

Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh

Đáp án: D

3.

Chiến thắng nào của quân ta đã giữ vững hành lang chiến lược cách mạng Đông Dương?

A:

 Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

B:

 Cuộc tiến công chiến lược năm 1972.

C:

 Quân đội Việt-Campuchia đập tan hành quân xâm lược Campuchia năm 1970 của Mĩ và quân đội Sài Gòn.

D:

 Quân đội Việt-Lào đập tan hành quân Lam Sơn 719 xâm lược Lào năm 1971 của Mĩ và quân đội Sài Gòn.

Đáp án: D

4.

Đâu là đặc điểm của mối quan hệ giữa ASEAN và ba nước Đông Dương trong giai đoạn từ năm 1967 đến năm 1975?

A:

 Giúp đỡ nhân nhân ba nước Đông Dương kháng chiến chống Mĩ

B:

 Chuyển từ chính sách đối đầu sang đối thoại

C:

 Đối đầu căng thẳng

D:

 Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học

Đáp án: C

5.

Tại sao nói phong trào Dân chủ 1936 –1939 đã chuẩn bị lực lượng cho cách mạng tháng Tám năm 1945?

A:

Vì qua phong trào các lực lượng cách mạng đã hình thành.

B:

Vì với nhiều hình thức đấu tranh phong phú đã giác ngộ được đông đảo quần chúng cách mạng.

C:

Vì qua phong trào lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang trưởng thành.

D:

Vì qua phong trào quần chúng đã tích cực tham gia vào các tổ chức của Đảng.

Đáp án: B

6.

Dựa vào yếu tố nào Mĩ có thể tăng năng suất lao động, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, điều chỉnh cơ cấu sản xuất?

A:

Nguồn ngân sách Nhà nước.

B:

Nguồn vốn của Mĩ.

C:

Cách mạng khoa học – kĩ thuật.

D:

Các cơ hội từ bên ngoài.

Đáp án: C

7.

Trận đọ sức giữa bộ đội chủ lực ta và quân viễn chinh Mĩ ở Vạn Tường (Quảng Ngãi) diễn ra vào thời gian nào?

A:

16-8-1965.

B:

18-8-1965.

C:

18-6-1965.

D:

16-5-1965.

Đáp án: B

8.

Những người đúng ra thành lập Việt Nam quốc dân đảng là ai

A:

Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khác Nhu, Tôn Trung Sơn

B:

Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính

C:

Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Nguyễn Phan Long

D:

Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phan Long, Bùi Quang Chiêu, Phó Đức Chính

Đáp án: B

9.

Điều kiện tiên quyết nhất đưa đến sự thành lập tổ chức ASEAN năm 1967 là các quốc gia thành viên

A:

đều có nền kinh tế phát triển.

B:

đều giành được độc lập

C:

đều có chế độ chính trị tương đồng

D:

đều có nền văn hóa dân tộc đặc sắc.

Đáp án: B

10.

Từ đầu 1973 đến nay cuộc cách mạng nào được nâng lên vị trí hàng đầu?

A:

Cách mạng trắng trong nông nghiệp

B:

Cách mạng công nghệ

C:

Cách mạng công nghiệp 

D:

Cách mạng xanh trong nông nghiệp

Đáp án: B

11.

Nhân tố chi phối quan hệ quốc tế trong hơn bốn thập kỉ nửa sau thế kỉ XX là 

A:

xu thế liên minh kinh tế khu vực và quốc tế. 

B:

sự phân hóa giữa các quốc gia phát triển và chậm phát triển. 

C:

chiến tranh lạnh.

D:

sự cạnh tranh quyết liệt về thị trường và thuộc địa giữa các nước tư bản. 

Đáp án: C

12.

Trong thời kì 1954-1975, phong trào nào là mốc đánh dấu bước phát triển của cách mạng ở miền Nam Việt Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?

A:

“Đồng khởi”.

B:

 Phá “ấp chiến lược”

C:

 “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”

D:

 “Tìm Mỹ mà đánh, lùng ngụy mà diệt”

Đáp án: A

13.

Vào giữa thế kỉ XIX, trước khi bị thực dân Pháp xâm lược, Việt Nam là một quốc gia

A:

phong kiến độc lập, có chủ quyền

B:

thuộc địa

C:

phong kiến lệ thuộc vào nước ngoài

D:

nửa thuộc địa nửa phong kiến

Đáp án: A

14.

Đảng Cộng sản Đông Dương đã đề ra chủ trương chuyển hướng đấu tranh trong những năm 1936-1939 căn cứ vào 

A:

Chính sách thống trị và khai thác thuộc địa của Pháp. 

B:

Phong trào đấu tranh của quần chúng cách mạng trong nước. 

C:

Nghị quyết của Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương. 

D:

Tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản và căn cứ vào tình hình cụ thể ở Việt Nam. 

Đáp án: D

15.

Hội nghị lần 6 (11-1939) của Ban chấp hành Trung ương đảng đã xác đinh nhiêm vụ của cách mạng Đông Dương lúc này là gì?

A:

Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp lên hang đầu.

B:

Chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh.

C:

Đăt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hang đầu và cấp bách.

D:

Tất cả nhiệm vụ trên.

Đáp án: C

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 3 Bảo Thắng

Lịch sử

Đội Việt Nam giải phóng quân ra đời, đó là sự hợp nhất của các tổ chức nào?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT Dạy nghề và GDTX Bảo Thắng

Lịch sử

Pháp chính thức hoàn thành quá trình xâm lược Việt Nam bằng Hiệp ước nào sau đây?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT GDTX Bảo Thắng

Lịch sử

Đối với việc bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước có ý nghĩa gì?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 1 Văn Bàn

Lịch sử

Nước Pháp gia nhập vào khối thị trường chung Châu Âu vào năm nào?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 2 Văn Bàn

Lịch sử

Hội nghị lần 6 (11-1939) của Ban chấp hành Trung ương đảng đã xác đinh nhiêm vụ của cách mạng Đông Dương lúc này là gì?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 3 Văn Bàn

Lịch sử

Điểm nổi bật của phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc ở khu vực Mĩ – latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 4 Văn Bàn

Lịch sử

Tên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời trong thời điểm lịch sử nào?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT Dạy nghề và GDTX Văn Bàn

Lịch sử

Nguyên nhân nào khiến Xiêm trở thành vùng “ đệm” của các nước đế quốc Anh, Pháp?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT GDTX Văn Bàn

Lịch sử

Năm đời Tổng thống Mĩ nối chân nhau điều hành qua 4 kế hoạch chiến lược thực dân mới và chiến tranh xâm lược của Mỹ. Vậy tổng thống nào nếm chịu sự thất bại nặng nề cuối cùng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 1 Tp Lào Cai

Lịch sử

Tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh vào cuối thập kỉ 90 của thế kỉ XX là

 1122 Đọc tiếp