Danh sách bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 4 Văn Bàn

Cập nhật: 02/07/2020

1.

Quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam lần đầu tiên được một hiệp định quốc tế công nhận là:

A:

 Hiệp định Ianta 1945

B:

Hiệp định Sơ bộ 1946

C:

Hiệp định Giơnevơ 1954

D:

Hiệp định Paris năm 1973

Đáp án: C

2.

Trong số 3 chương trình kinh tế của kế hoạch 5 năm (1986-1990), chương trình nào được đưa lên hàng đầu?

A:

Hàng tiêu dùng.(2)

B:

Lương thực, thực phẩm.(1)

C:

Câu (1) và (2) đúng

D:

Hàng xuất khẩu.(3)

Đáp án: B

3.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỷ XIX?

A:

Do thực dân Pháp lúc bấy giờ còn rất mạnh.

B:

Sự phân hóa trong nội bộ triều đình nhà Nguyễn.

C:

Dựa vào tầng lớp văn thân, sĩ phu, ít dựa vào quần chúng nhân dân.

D:

Hệ tư tưởng phong kiến đã lỗi thời, kìm hãm sự sự phát triển xã hội.

Đáp án: D

4.

Trong các nguyên nhân sau nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930- 931

A:

Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933

B:

Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái

C:

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo công nhân và nông dân đứng lên chống đế quốc và phong kiến

D:

Địa chủ phong kiến cấu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột thậm tệ đối với nông dân

Đáp án: C

5.

Những quốc gia nào là "con rồng" kinh tế châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A:

Hồng Công, Ma Cao, Xingapo, Hàn Quốc

B:

Hồng Công, Đài Loan, Xingapo, Hàn Quốc

C:

Hồng Công, Nhật Bản, Xingapo, Hàn Quốc

D:

Ma Cao, Nhật Bản, Xingapo, Hàn Quốc

Đáp án: B

6.

Nhiệm vụ cách mạng được Đảng ta xác định trong thời kì 1936-1939 là gì?

A:

Đánh đuổi đế quốc Pháp, Đông Dương hoàn toàn độc lập.

B:

Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến chia cho dân cày.

C:

Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hào bình.

D:

Tất cả đều đúng.

Đáp án: C

7.

Quốc gia và vùng lãnh thổ nào ở Đông Bắc Á được mệnh danh là "rồng kinh tế" của châu Á?

A:

Hàn Quốc, Hồng Kông, Triều Tiên

B:

Nhật Bản, Hồng Kông, Triều Tiên

C:

Hàn Quốc, Ma Cao, Triều Tiên

D:

Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan

Đáp án: D

8.

Tháng 8 - 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập là biểu hiện rõ nét của xu thế nào?

A:

Toàn cầu hóa

B:

Hòa hoãn Đông - Tây

C:

Đa cực, nhiều trung tâm

D:

Liên kết khu vực.

Đáp án: D

9.

Đội Cứu quốc quân ra đời là sự kết hợp giữa hai tổ chức vũ trang nào?

A:

Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Ba Tơ.

B:

Đội du kích Bắc Sơn và đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

C:

Đội du kích Bắc Sơn và đội Việt Nam giải phóng quân.

D:

Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Thái Nguyên.

Đáp án: C

10.

Đâu là mâu thuẫn chủ yếu nhất trong xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai?

A:

Vô sản -  tư sản.

B:

Nông dân – địa chủ phong kiến.

C:

Tư sản dân tộc – thực dân Pháp.

D:

Dân tộc Việt Nam – thực dân Pháp.

Đáp án: D

11.

Ngay từ năm 1936, Đảng ta đề ra chủ trương thành lập mặt trận với tên gọi là gì?

A:

Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương

B:

Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương

C:

Mặt trận dân chủ Đông Dương

D:

Mặt trận Việt Minh

Đáp án: B

12.

Nội dung nào phản ánh không đúng ý nghĩa lịch sử của phong trào Cần vương (1885 - 1896)?

A:

Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh chống Pháp của nhân dân Việt Nam.

B:

Chứng tỏ sự thất bại của con đường cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến.

C:

Làm chậm quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp.

D:

Thể hiện ý chí đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân.

Đáp án: C

13.

Thực dân Pháp đã đối xử với giai cấp tư sản Việt Nam như thế nào?

A:

Được thực dân Pháp dung dưỡng.

B:

Bị thực dân Pháp chèn ép, kìm hãm.

C:

Bị thực dân Pháp bóc lột nặng nề.

D:

Được thực dân Pháp cho hưởng đặc quyền, đặc lợi.

Đáp án: B

14.

Sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở VN 1929 có sự hạn chế gì?

A:

Nội bộ những người cộng sản VN chia rẽ, mất đoàn kết ngăn cản sự phát triển của cách mạng Việt Nam.

B:

Phong trào cm VN có nguy cơ thụt lùi

C:

Phong trào cm VN phát tiển chậm lại

D:

Kẻ thù lợi dụng để đàn áp cách mạng

Đáp án: A

15.

Tên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời trong thời điểm lịch sử nào?

A:

Trong Hội nghị toàn quốc diễn ra từ ngày 13 đến 15/8/1945

B:

Trong khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội

C:

Trong Đại hội quốc dân Tân Trào (16 đến 18/8/1945)

D:

Trong tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945

Đáp án: C

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 3 Bảo Thắng

Lịch sử

Đội Việt Nam giải phóng quân ra đời, đó là sự hợp nhất của các tổ chức nào?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT Dạy nghề và GDTX Bảo Thắng

Lịch sử

Pháp chính thức hoàn thành quá trình xâm lược Việt Nam bằng Hiệp ước nào sau đây?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT GDTX Bảo Thắng

Lịch sử

Đối với việc bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước có ý nghĩa gì?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 1 Văn Bàn

Lịch sử

Nước Pháp gia nhập vào khối thị trường chung Châu Âu vào năm nào?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 2 Văn Bàn

Lịch sử

Hội nghị lần 6 (11-1939) của Ban chấp hành Trung ương đảng đã xác đinh nhiêm vụ của cách mạng Đông Dương lúc này là gì?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 3 Văn Bàn

Lịch sử

Điểm nổi bật của phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc ở khu vực Mĩ – latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 4 Văn Bàn

Lịch sử

Tên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời trong thời điểm lịch sử nào?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT Dạy nghề và GDTX Văn Bàn

Lịch sử

Nguyên nhân nào khiến Xiêm trở thành vùng “ đệm” của các nước đế quốc Anh, Pháp?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT GDTX Văn Bàn

Lịch sử

Năm đời Tổng thống Mĩ nối chân nhau điều hành qua 4 kế hoạch chiến lược thực dân mới và chiến tranh xâm lược của Mỹ. Vậy tổng thống nào nếm chịu sự thất bại nặng nề cuối cùng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 1 Tp Lào Cai

Lịch sử

Tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh vào cuối thập kỉ 90 của thế kỉ XX là

 1122 Đọc tiếp