Danh sách bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT Dạy nghề và GDTX Văn Bàn

Cập nhật: 02/07/2020

1.

Hai xu hướng trong phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỷ XX có sự khác nhau về

A:

tư tưởng

B:

mục đích

C:

phương pháp

D:

tầng lớp lãnh đạo

Đáp án: C

2.

Cho các sự kiện sau

1. Chiến thắng Vạn Tường         2. Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi
3. Chiến thắng Phước Long        4. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng

Hãy sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian?

A:

 2 - 4 - 3 - 1

B:

 3 - 4 - 1 - 2

C:

 4 - 1 - 3 - 2

D:

 1 - 3 - 2 - 4

Đáp án: D

3.

Những thành tựu chủ yếu về khoa học – kĩ thuật hiện đại của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A:

chinh phục vũ trụ, đưa người lên Mặt Trăng

B:

sản xuất được những vũ khí hiện đại

C:

thực hiện cuộc "Cách mạng Xanh" trong nông nghiệp

D:

chế tạo ra công cụ sản xuất mới, các nguồn năng lượng mới

Đáp án: D

4.

Chiến lược “ chiến tranh cục”ở VN gắn liền đến đời tổng thống nào ?

A:

Giôn-xơn

B:

Ních-xơn

C:

Ken-nơ-đi

D:

Ai-xen-hao

Đáp án: A

5.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được thành lập vào thời gian nào?

A:

Ngày 4 - 5 - 1949.

B:

Ngày 4 - 4 - 1948.

C:

Ngày 4 - 4 - 1949.

D:

Ngày 4 - 5 - 1948.

Đáp án: C

6.

Từ khi ra đời, tổ chức hiệp ước Vác-sa-va trở thành một đối trọng với khối quân sự nào của Mĩ?

A:

Khối CENTO.

B:

Khối ANZUS.

C:

Khối SEATO.

D:

Khối NATO.

Đáp án: D

7.

Kẻ thù chính của nhân dân châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai là:

A:

chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.

B:

chủ nghĩa thực dân kiểu mới

C:

chế độ phân biệt chủng tộc

D:

chế độ độc tài thân Mĩ.

Đáp án: A

Phương pháp: sgk lịch sử 12, trang 35, 36 Cách giải:

Kẻ thù chính của nhân dân châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai là: Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.

8.

Sự kiện đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác là

A:

sự xuất hiện các tổ chức cộng sản (1929)

B:

Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên được thành lập (1925)

C:

cuộc bãi công của công nhân Ba Son (1925). 

D:

sự ra đời của tổ chức Công hội (1920).

Đáp án: C

Phương pháp: giải thích
Cách giải: Sự kiện đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác là cuộc bãi công của công nhân Ba Son (1925) vì là cuộc đấu tranh có tổ chức, có quy mô và bước đầu giành được thắng lợi của công nhân Việt Nam.
Chọn: C

9.

Nguyên nhân quan trọng nhất quyết định Đảng ta phải tiến hành công cuộc đổi mới đất nước là gì?

A:

 Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, trước hết là khủng hoảng về kinh tế - xã hội.

B:

 Cuộc khủng hảng toàn diện, trầm trọng ở Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu.

C:

 Sự phát triển của cách mạng khoa học- kĩ thuật.

D:

 Những thay đổi của tình hình thế giới và quan hệ giữa các nước.

Đáp án: A

10.

Ngày 26/1/1950, sự kiện đánh dấu thắng lợi to lớn của nhân dân Ấn Độ là

A:

 thực dân Anh rút khỏi Ấn Độ.

B:

 Ấn Độ được thống nhất.

C:

 Ấn Độ tuyên bố tự trị.

D:

 Ấn Độ tuyên bố độc lập.

Đáp án: D

11.

Xô viết Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 – 1931 vì:

A:

Đã làm lung lay tận gốc chế độ phong kiến ở nông thôn trên cả nước

B:

Đã khẳng định quyền làm chủ của nông dân

C:

Đây là một hình thức chính quyền kiểu mới, của dân, do dân và vì dân

D:

Đã đánh đổ thực dân Pháp và phong kiến tay sai

Đáp án: C

12.

Điểm mới của Hội nghị BCHTW Đảng tháng 5/1941 so với Hội nghị BCHTW Đảng tháng 11/1939 là:

A:

Giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương

B:

Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và phong kiến

C:

Tạm gác khẩu hiệu ruộng đất, thực hiện giảm tô giảm thuế

D:

Thành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi chống đế quốc

Đáp án: A

13.

Lực lượng tiên phong trong phong trào cách mạng 1919 –1925 là

A:

tư sản.

B:

tiểu tư sản trí thức. 

C:

công nhân.

D:

nông dân.

Đáp án: B

14.

Năm 1985, Gioocbachop đưa ra đường lối tiến hành công cuộc cải tổ đất nước vì ?

A:

Đất nước lâm vào tình trạng « trì trệ » khủng hoảng

B:

Đất nước đã phát triển nhưng chưa bằng Tây Âu và Mĩ

C:

Cải tổ để áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật đang phát triển con người

D:

Cải tổ để cải thiện mối quan hệ với Mĩ

Đáp án: A

15.

Nguyên nhân nào khiến Xiêm trở thành vùng “ đệm” của các nước đế quốc Anh, Pháp?

A:

Xiêm là một quốc gia có tiềm lực mạnh.

B:

Sự phân chia khu vực ảnh hưởng giữa Anh, Pháp tại Xiêm.

C:

Xiêm có đường lối đối ngoại khôn khéo.

D:

Xiêm phải kí với các nước đế quốc các hiệp ước bất bình đẳng.

Đáp án: B

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 3 Bảo Thắng

Lịch sử

Đội Việt Nam giải phóng quân ra đời, đó là sự hợp nhất của các tổ chức nào?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT Dạy nghề và GDTX Bảo Thắng

Lịch sử

Pháp chính thức hoàn thành quá trình xâm lược Việt Nam bằng Hiệp ước nào sau đây?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT GDTX Bảo Thắng

Lịch sử

Đối với việc bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước có ý nghĩa gì?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 1 Văn Bàn

Lịch sử

Nước Pháp gia nhập vào khối thị trường chung Châu Âu vào năm nào?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 2 Văn Bàn

Lịch sử

Hội nghị lần 6 (11-1939) của Ban chấp hành Trung ương đảng đã xác đinh nhiêm vụ của cách mạng Đông Dương lúc này là gì?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 3 Văn Bàn

Lịch sử

Điểm nổi bật của phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc ở khu vực Mĩ – latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 4 Văn Bàn

Lịch sử

Tên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời trong thời điểm lịch sử nào?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT Dạy nghề và GDTX Văn Bàn

Lịch sử

Nguyên nhân nào khiến Xiêm trở thành vùng “ đệm” của các nước đế quốc Anh, Pháp?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử TT GDTX Văn Bàn

Lịch sử

Năm đời Tổng thống Mĩ nối chân nhau điều hành qua 4 kế hoạch chiến lược thực dân mới và chiến tranh xâm lược của Mỹ. Vậy tổng thống nào nếm chịu sự thất bại nặng nề cuối cùng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử THPT số 1 Tp Lào Cai

Lịch sử

Tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh vào cuối thập kỉ 90 của thế kỉ XX là

 1122 Đọc tiếp