Danh sách bài viết

Đề thi Học kì 1, Năm học 2022 - 2023, Bài thi môn: Giáo dục công dân lớp 10, Có khung ma trận, (Đề số 1)

Cập nhật: 14/12/2022

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

   Cấp độ

 

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vân dụng

Vân dụng cao

Cộng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

 

1. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng.

Biết được thế giới quan, phương pháp luận của triết học. 

Hiểu được thế giới quan  trong triết học và vai trò của chúng

Phân biệt được phương pháp luận biện chứng và siêu hình

 

 

Vận dụng thực tế

 

 

 

Số câu

Số điểm

2

0.5

1/2

1.5

1

0.25

0

0

1/2

1.5

 

0

0

4

3.75

2. Chủ đề: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất.

Vận động, phát triển theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng.

Biết được khái niệm mâu thuẫn theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng.

 

 

 - Hiểu được sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là nguồn gốc khách quan của mọi sự vận động, phát triển của sự vật và
 hiện tượng.

Phân biệt được sự khác

nhau giữa phủ định biện chứng và phủ định siêu hình.

 

 

Vận dụng kiến thức để rút ra bài học trong cuộc sống

 

 

 

Số câu

Số điểm

2

0.5

0

3

0.75

0

0

1

2

0

0

6

3.25

6. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.

 

 

 

 

 

 

 

Vận dụng kiến thức đã học để lý giải các vấn đề trong cuộc sống.

 

Số câu

Số điểm

0

0

0

0

0

0

0

1

2

1

2

7. Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triển của xã hội.

Hiểu được vai trò của con người là chủ thể tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần

 

Biết được con người là chủ thể tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần

 

Vận dụng vào thực tế

 

Vận dụng kiến thức bài học vào cuộc sống

 

 

Số câu

Số điểm

1

0.25

0

1

0.25

0

1

0.25

0

1

0.25

0

4

1

Tổng điểm

Tỉ lệ%

2,75

27.5%

1,25

12.5%

3,5

35%

2,25

22.5%

10.0

100%

Đề thi Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Giáo dục công dân lớp 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu 1: Triết học Mác-Lê Nin cho rằng, vận động là mọi sự

A. thay đổi nói chung.                                            

B. biến đổi nói chung.  

C. phát triển nói chung.                                       

D. đứng im nói chung.

Câu 2: Triết học nghiên cứu nội dung nào sau đây?

A. Nghiên cứu mọi sự thay đổi của giới tự nhiên.

B. Nghiên cứu những vấn đề chung nhất, phổ biến nhất của thế giới.

C. Nghiên cứu mọi hiện tượng chung nhất của giới tự nhiên và xã hội.

D. Nghiên cứu một bộ phận, một lĩnh vực riêng biệt nào đó của thế giới.

Câu 3: Theo Triết học Mác-Lê Nin, mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập

A.vừa xung đột, vừa bài trừ nhau.

B. vừa liên hệ, vừa đấu tranh với nhau. 

C. vừa thống nhất, vừa đấu tranh với nhau.

D. vừa chuyển hóa, vừa đấu tranh với nhau.

Câu 4: Sự phủ định diễn ra do sự can thiệp, tác động từ bên ngoài hoặc xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật, hiện tượng là phủ định

 A. tự nhiên.                    B. siêu hình.                          C. biện chứng.           D. xã hội.

Câu 5: Mặt đối lập của mâu thuẫn là những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng, chúng phát triển theo những chiều hướng

A. khác nhau.                                                                

B. trái ngược nhau.

C. xung đột nhau.                                                         

D. cùng chiều nhau.

Câu 6: Phương pháp học tập nào dưới đây không phù hợp với yêu cầu của phủ định biện chứng?

A. Học vẹt.                                                                   

B. Lập kế hoạch học tập.

C. Ghi thành dàn bài.                                                  

D. Sơ đồ hóa bài học.

Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò của thực tiễn đối với nhận thức?

A. Thực tiễn là cơ sở của nhận thức.

B. Thực tiễn quyết định toàn bộ nhận thức.

C. Thực tiễn là động lực của nhận thức.

D. Thực tiễn là tiêu chuẩn của nhận thức.

Câu 8: Để tạo ra sự biến đổi về chất, trước hết phải

A. tạo ra sự biến đổi về lượng.                                  

B. tích lũy dần dần về chất.

C. tạo ra chất mới tương ứng.                                  

D. làm cho chất mới ra đời.

Câu 9: Câu tục ngữ nào dưới đây là đúng khi nói về phủ định siêu hình?

A. Tre già măng mọc.                                                   

B. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

C. Có mới nới cũ.                                                          

D. Con hơn cha là nhà có phúc.

Câu 10: Những sự vật hiện tượng nào sau đây được coi là mặt đối lập của mâu thuẫn?

A. Độ dài ngắn giữa hai chiếc áo.                                  

B.  Độ cao thấp giữa hai cây cau.

C. Đồng hóa và dị hóa trong tế bào A.                         

D. Hình tròn và vuông giữa hai chiếc đĩa.

Câu 11: Theo quan điểm Triết học, mâu thuẫn là

A. một mối quan hệ.                                                     

B. một phạm trù.

C. một chỉnh thể.                                                          

D. một phương pháp.

Câu 12: Trong các ví dụ sau, ví dụ nào không phải là mâu thuẫn theo quan niệm triết học?

A. Mâu thuẫn giữa hai nhóm học sinh do sự hiểu nhầm dẫn đến đánh nhau.

B. Mâu thuẫn giữa hoạt động kinh tế đều có mặt sản xuất và mặt tiêu dùng.

C. Mâu thuẫn giữa giai cấp thống trị và bị trị trong xã hội có giai cấp đối kháng.

D. Sự xung đột giữa nhu cầu phát triển kinh tế và yêu cầu bảo vệ môi trường.

Câu 13: Vì sao một học sinh chuyển từ cấp THCS lên cấp THPT lại được coi là một sự phát triển?

A. Vì số lượng môn học nhiều hơn.

B. Vì có sự thay đổi về giáo viên dạy.

C. Vì có sự thay đổi về mặt trí tuệ, nhận thức.

D. Vì có sự di chuyển địa điểm học ở 2 nơi khác nhau.

Câu 14: Trong đời sống văn hóa ở nước ta hiện nay, bên cạnh những tư tưởng văn hóa tiến bộ còn tồn tại những hủ tục lạc hậu. Cần làm gì để xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa theo quan điểm mâu thuẫn Triết học?

A. Giữ nguyên đời sống văn hóa như hiện nay.   

B. Đấu tranh xóa bỏ những hủ tục cũ.

C. Tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới.           

D. Phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.

Câu 15: Câu ca dao, tục ngữ nào sau đây không phải là nội dung của phủ định biện chứng?

A. Tre già măng mọc.                                                   

B. Uống nước nhớ nguồn.

C. Có trăng phụ đèn.                                                    

D. Không thầy đố mày làm nên.    

Câu 16: Theo quan điểm Triết học, phủ định biện chứng là sự phủ định được diễn ra như thế nào?

A. Do sự phát triển của bản thân sự vật hiện tượng.

B. Do mong muốn chủ quan của con người.

C. Do sự can thiệp, tác động từ bên ngoài.

D. Do sức mạnh vốn có của giới tự nhiên.

Câu 17: “Việc vận dụng tri thức vào thực tiễn có tác dụng bổ sung hoàn thiện nhận thức chưa đầy đủ”, thể hiện

A. thực tiễn là mục đích của nhận thức.

B. thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lí.

C. thực tiễn là cơ sở của nhận thức.

D. thực tiễn là động lực của nhận thức.

Câu 18: Câu tục ngữ nào sau đây không nói về vai trò của thực tiễn là cơ sở của nhận thức?

A. Cái khó ló cái khôn.

B. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

C. Khoai ruộng lạ, mạ ruộng quen.

D. Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng.

Câu 19: Hình thức hoạt động thực tiễn cơ bản và quan trọng nhất, quy định các hoạt động khác là hoạt động nào dưới đây?

A. Kinh doanh hàng hóa.                                             

B. Sản xuất vật chất.

C. Học tập nghiên cứu.                                                 

D. Vui chơi giải trí

Câu 20: Con người quan sát mặt trời, từ đó chế tạo các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời điều này thể hiện vai trò nào dưới đây của thực tiễn đối với nhận thức?

A. Tiêu chuẩn của chân lí.                                          

B. Động lực của nhận thức.

C. Cơ sở của nhận thức.                                              

D. Mục đích của nhận thức.

Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò của thực tiễn đối với nhận thức?

A. Thực tiễn là cơ sở của nhận thức.      

B. Thực tiễn quyết định toàn bộ nhận thức.

C. Thực tiễn là động lực của nhận thức.

D. Thực tiễn là tiêu chuẩn của nhận thức.

Câu 22: Hiện nay, một số hộ nông dân sử dụng hóa chất cấm trong chăn nuôi. Em đồng tình với ý kiến nào dưới đây?

A. Việc làm này giúp người nông dân tăng năng suất lao động.

B. Việc làm này giúp người nông dân rút ngắn thời gian chăn nuôi.

C. Việc làm này đi ngược lại với mục tiêu phát triển của chủ nghĩa xã hội.

D. Việc làm này giúp người nông dân mua được thực phẩm rẻ hơn.

Câu 23: Những việc làm nào sau đây không vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa thực tiễn và nhận thức?

A. Thực hành sử dụng máy vi tính.

B. Tham quan bảo tàng lịch sử.

C. Hoạt động mê tín, dị đoan.

D. Giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ.

Câu 24: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Lí luận mà không liên hệ với thực tiễn là lí luận suông. Câu nói này nói đến vai trò nào của thực tiễn ?

A. Thực tiễn là cơ sở của nhận thức.

B. Thực tiễn là mục đích của nhận thức.

C. Thực tiễn là động lực của nhận thức.

D. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lí.

Câu 25: Năm nay, em Trần Văn An đang học lớp 10. Em học 13 môn học. Em yêu thích nhất môn Thể dục, do thường xuyên luyện tập nên hiện nay em đã cao 1m68 nặng 56 kg. Theo quan điểm Triết học, lượng của em An là gì?

A. Học lớp 10.

B. Học 13 môn.

C. Yêu thích môn thể dục.

D. Cao 1m 68, nặng 56kg.

Câu 26: Để tạo ra sự biến đổi về chất trong học tập và rèn luyện, em chọn phương án nào dưới đây?

A. Sử dụng “phao” trong thi học kì.

B. Cái dễ không cần học vì có thể tự hiểu được.

C. Chép bài của những bạn học giỏi trong giờ kiểm tra.

D. Kiên trì học tập từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.

Câu 27: Nhằm trục lợi, nhiều kẻ xấu đã thực hiện hành vi “rải đinh” trên đường giao thông. Theo quan điểm mâu thuẫn Triết học, cách nào dưới đây sẽ giải quyết triệt để tình trạng này

A. Tham gia dọn sạch đinh trên đường.

B. Đấu tranh ngăn chặn, xử lí những kẻ rải đinh

C. Chú ý điều khiển phương tiện tránh những vật sắc nhọn trên đường.

D. Đặt biển cảnh báo tại những đoạn đường có tình trạng “đinh tặc”.

Câu 28: Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, lớp 10A có rất nhiều bạn tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường do địa phương phát động, nhưng còn một số bạn không muốn tham gia. Nếu là một thành viên của lớp 10A, em chọn cách ứng xử nào dưới đây?

A. Chế giễu những bạn tham gia.

B. Khuyên các bạn không nên tham gia.            

C. Không tham gia vì sợ ảnh hưởng đến việc học.

D. Tích cực tham gia và vận động các bạn cùng tham gia.

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1. (1,0 điểm): Tại sao nói con người tự sáng tạo ra lịch sử của chính mình?

Câu 2. (1,0 điểm):  “Trái Đất này chỉ tồn tại khi tự quay quanh trục của nó và quay xung quanh mặt trời”. Theo em, câu nói trên thể hiện vai trò gì của vận động đối với thế giới vật chất? Vì sao mọi sự vật hiện tượng luôn luôn vận động?

Câu 3. (1,0 điểm): Có ý kiến cho rằng: “Việc đốt rừng làm nương rẫy là hành động vì con người.” Em có đồng ý với ý kiến đó không? Tại sao?

…Hết… 

Đáp án

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM).

1B

2B

3C

4B

5B

6A

7B

8A

9C

10C

11C

12A

13C

14B

15C

16A

17B

18A

19B

20C

21B

22C

23C

24B

25D

26D

27B

28D

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)

Phần II.

Tự luận

3,0

Câu 1

Tại sao nói con người tự sáng tạo ra lịch sử của chính mình?

1,0

 

 - Lịch sử loài người được hình thành khi con người biết chế tạo ra công cụ lao động và sử dụng công cụ lao động, từ đó con người đã tự tách mình ra khỏi thế giới loài vật chuyển sang thế giới loài người và lịch sử xã hội loài người cũng bắt đầu…

1,0

 

Câu 2

“Trái Đất này chỉ tồn tại khi tự quay quanh trục của nó và quay xung quanh mặt trời”. Theo em, câu nói trên thể hiện vai trò gì của vận động đối với thế giới vật chất? Vì sao mọi sự vật hiện tượng luôn luôn vận động?

1,0

 

- “Trái Đất này chỉ tồn tại khi tự quay quanh trục của nó và quay xung quanh mặt trời”. Theo em, câu nói trên thể hiện vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất.

- Mọi sự vật luôn luôn vận động do: Chỉ có bằng vận động và thông qua vận động mà sự vật hiện tượng tồn tại được và thể hiện được đặc tính của mình.

0,5

 

 

0,5

 

Câu 3

Có ý kiến cho rằng: “ Trong cuộc sống hiện nay, việc đốt rừng làm nương rẫy là hành động vì con người.” Em có đồng ý với ý kiến đó không? Tại sao?

1,0

 

- Em không đồng ý với ý kiến: “ Trong cuộc sống hiện nay, việc đốt rừng làm nương rẫy là hành động vì con người.” 

- Tại vì: Đốt rừng gây ra tình trạng ô nhiễm do khói bụi, lớp đất màu mỡ bị rửa trôi, khí hậu thay đổi, gây ra lũ lụt, hạn hán, động thực vật quý hiếm giảm dần và tuyệt chủng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe của con người…

0,5

 

0,5

 

Nguồn: /

Học văn bằng 2 ngành gì để làm giảng viên tiếng Anh?

Giáo dục và đào tạo

Em muốn giảng dạy ở trường đại học nhưng chưa biết nên học văn bằng hai ngành Sư phạm Anh, Ngôn ngữ Anh hay chứng chỉ quốc tế.

Hà Nội từng có bao nhiêu cửa ô?

Giáo dục và đào tạo

Chúa Trịnh từng cho đắp thành Đại Đô bao quanh Thăng Long, trổ các cửa ngách để dân ra vào, gọi là các cửa ô.

Chào tân sinh viên bằng 13 thứ tiếng

Giáo dục và đào tạo

Thầy cô trường Đại học Hà Nội chào đón tân sinh viên với loạt ngôn ngữ chuyên ngành như tiếng Anh, Trung, Thái, Tây Ban Nha, Ba Lan...

Học viện Hàng không Vietjet tham gia mạng lưới đào tạo của IATA

Giáo dục và đào tạo

Vietjet ký hợp tác hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA), cung cấp các khóa đào tạo, chương trình theo chuẩn quốc tế.

Đại học Bách khoa Hà Nội tăng gấp đôi đợt thi đánh giá tư duy

Giáo dục và đào tạo

Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức 6 đợt thi đánh giá tư duy, gấp đôi năm nay, để lấy kết quả xét tuyển đại học 2024.

Loạt tính từ diễn tả sự mệt mỏi trong tiếng Anh

Giáo dục và đào tạo

Ngoài "tired", tiếng Anh còn nhiều từ khác để diễn tả trạng thái mệt mỏi, ở những mức độ và hoàn cảnh khác nhau.

TP HCM sẽ hướng dẫn giáo viên kiểm tra đầu giờ

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục TP HCM nói phản đối việc giáo viên cầm lô tô, xào qua xào lại để chọn học sinh kiểm tra bài cũ đầu giờ, cho hay sẽ có hướng dẫn cụ thể việc này.

Đề nghị Quốc hội xem xét giao Bộ Giáo dục làm sách giáo khoa

Giáo dục và đào tạo

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương giao Bộ Giáo dục tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa.

10 đại học khai phóng hàng đầu nước Mỹ năm 2024

Giáo dục và đào tạo

Những đại học khai phóng hàng đầu cũng là những nơi hào phóng về hỗ trợ tài chính cho sinh viên.

10 bằng đại học cho mức lương khởi điểm cao nhất Singapore

Giáo dục và đào tạo

Cử nhân Khoa học máy tính, Đại học Quốc gia Singapore có mức lương trung bình lên tới 84.000 SGD (1,5 tỷ đồng) mỗi năm.