Danh sách bài viết

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 8 có đáp án - Đề 2

Cập nhật: 15/12/2022

A. PHONETICS

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.

1. A. rub          B. plumber

    C. Buddha      D. dung

2. A. prison          B. limestone

    C. mankind      D. sunlight

Choose the word which has the MAIN STRESS different from others.

3. A. explain      B. mixture

    C. intend        D. confirm

4. A. deposit       B. adventure

    C. institute      D. eternal

B. VOCABULARY & GRAMMAR

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences.

1. Christmas songs ___________ for people centuries ago.

   A. were performed

   C. are performed

   B. performed

   D. was performed

2. He asked me ___________ him a cup of coffee.

   A. make

   B. to make

   C. making

   D. made

3. Would you mind ___________ the windows?

   A. closed

   B. closing

   C. to closing

   D. to close

4. Two team members have to make fire in a ___________.

   A. fire-making contest

   B. contest for making fire

   C. making-fire contest

   D. contest of making fire

5. Angkor Wat is one of the most famous ___________ in the world.

   A. wonders

   B. temples

   C. churches

   D. pagodas

6. She said she ___________ a worker in a large factory.

   A. is

   B. has been

   C. was

   D. will be

7. He is able ___________ the faucets in our house.

   A. can fix

   B. to fix

   C. fixed

   D. fixing

8. Our accommodation is ___________ in the ticket price.

   A. included

   B. concluded

   C. stayed

   D. picked

Give the correct form of the verbs in the blanket

1. We (have) _______________ dinner when he knocked at the door.

2. Would you like (come) _______________ and have dinner with us?

3. Her family (go) _______________ camping tomorrow.

4. Tom usually (wash) ___________ the dishes.

C. READING

Read the following passage and answer the questions

   Tet or Lunar New Year holiday is the most important celebration for Vietnamese people. Tet is a festival which happens in late January or early February. Before Tet, people usually clean and decorate their homes. They go to market to buy candy, jams or dried water melon seeds. They also get new clothes which are worn at Tet. They often buy beach blossoms and marigolds which are traditional flowers on Tet holiday. Tet is a time for family members gather and have some special meals with special food such as sticky rice cakes. People often visit relatives and close friends on the second day of the holiday.

True (T) or False (F)

1. …………Tet is the most important celebration in Vietnam.

2. ………… Tet happens in early January.

3. ………… People don’t clean and decorate their homes.

4. ………… People often visit relatives and close friends on the first day of New Year.

Answer the questions

5. What is the other name of Tet?

....................................................................

6. When does Tet occur?

....................................................................

 

D. WRITING

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first

1. They made the fire in the traditional way.

The fire..............................................................................................................

2. “I am going to see a movie this evening”, Hoa said

Hoa said............................................................................................................

Đáp án & Thang điểm

A. PHONETICS

1. C 2. A 3. B 4. C

B. VOCABULARY & GRAMMAR

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences.

Câu Đáp án Giải thích
1 A

Câu bị động thời quá khứ đơn

Dịch: Các bài hát giáng sinh được trình diễn cho mọi người vào thế kỉ trước.

2 B

Ask sb to V

Dịch: Anh ấy nhờ tôi pha một tách café.

3 B

Would you mind Ving: bạn làm ơn có thể…

Dịch: Bàn làm ơn đóng cửa sổ được không?

4 A

Fire-making contest: cuộc thi nhóm lửa

Dịch: Hai đội chơi phải nhóm lửa ở cuộc thi nhóm lửa.

5 B

Temple: đền

Dịch: Angkor Vat là một trong những ngôi đền nổi tiếng trên thế giới.

6 C

Câu giản tiếp

Dịch: Cô ấy nói mình là công nhân ở 1 nhà máy.

7 B

Cấu trúc be able to V: có khả năng làm gì

Dịch: Anh ấy có thể sửa các vòi nước trong nhà.

8 A

Be included: được bao gồm

Dịch: Chỗ ở đã được bao gồm trong giá vé.

Give the correct form of the verbs in the blanket

1. were having

2. to come

3. are going/ will go

4. washes

C. READING

Read the following passage and answer the questions

1. T 2. F 3. F 4. T

5. It’s Lunar New Year.

6. It occurs in late January or early February.

 

D. WRITING

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first

1. The fire was made in the traditional way.

2. Hoa said that she was going to see a movie that evening.

Nguồn: /

Quỹ lớp tiêu hơn 260 triệu đồng, phụ huynh bức xúc

Giáo dục và đào tạo

Năm học mới chưa đầy một tháng nhưng các khoản chi quỹ của lớp 1/2, trường Tiểu học Hồng Hà đã hơn 260 triệu đồng, khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Nữ sinh lớp 9 tử vong sau giờ học thể dục

Giáo dục và đào tạo

Một nữ sinh lớp 9 tử vong sau khi chạy khoảng 250m trong giờ thể dục, được cho do mắc bệnh lý về tim mạch.

Tiền của nước nào in lời quốc ca?

Giáo dục và đào tạo

Lời bài hát quốc ca của nước này được in ở mặt sau của tờ tiền mệnh giá 1.000 đô la.

Sinh viên săn điểm rèn luyện

Giáo dục và đào tạo

Sau một học kỳ mất cơ hội vì điểm rèn luyện thấp, Thùy Linh tham gia hiến máu, tổ chức sự kiện ở trường, giúp cô đủ điều kiện giành học bổng kỳ sau.

Nam sinh gen Z học lập trình nhúng IoT để tăng cơ hội việc làm

Giáo dục và đào tạo

Phạm Hồng Quy (sinh viên năm 4 ngành CNTT, Nha Trang) học Lập trình nhúng IoT cùng Lumi tại FUNiX để nâng cao kỹ năng lập trình, tìm kiếm cơ hội việc làm.

Tìm chỗ thực tập ngành AI

Giáo dục và đào tạo

Em thấy các website tuyển dụng ít đăng tuyển thực tập về AI nên lo lắng không biết thị trường ra sao.

Muốn bỏ Quản trị Kinh doanh sang Điều dưỡng

Giáo dục và đào tạo

Em tính xin gia đình cho thôi học để chuyển sang một trường cao đẳng y tế, ra trường sẽ đi theo chương trình lao động ở Nhật hoặc Đức để có thu nhập tốt.

Phụ huynh Mỹ vất vả vì con chỉ đi học bốn ngày một tuần

Giáo dục và đào tạo

Lịch học giảm từ năm ngày xuống bốn ngày một tuần khiến nhiều phụ huynh Mỹ đau đầu chuyện trông con.

Sinh viên săn điểm rèn luyện - mũi tên trúng hai đích

Giáo dục và đào tạo

Sau một học kỳ mất cơ hội vì điểm rèn luyện thấp, Thùy Linh tham gia hiến máu, tổ chức sự kiện ở trường, giúp cô đủ điều kiện giành học bổng kỳ sau.

Sai lầm nếu nghĩ 'săn Tây' để giỏi tiếng Anh

Giáo dục và đào tạo

"Săn Tây" từng là cách sáng tạo để rèn giao tiếp và chủ động khi học tiếng Anh, nhưng ngày nay có lẽ không còn phù hợp về tính hiệu quả và văn hóa.