Danh sách bài viết

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 8 có đáp án - Đề 3

Cập nhật: 15/12/2022

A. PHONETICS

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.

1. A. slope          B. bother

    C. volcano      D. pottery

2. A. separate      B. shelter

    C. rescue        D. require

Choose the word which has the MAIN STRESS different from others.

3. A. bulletin        B. computer

    C. requirement      D. departure

4. A. install      B. message

    C. fiber        D. sample

B. VOCABULARY & GRAMMAR

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences.

1. The weather .................. nice yesterday.

   A. is

   B. was

   C. will be

   D. has been

2. It's difficult ................ your direction.

   A. to follow

   B. following

   C. to following

   D. followed

3. Would you mind .............. in the front of the Taxi, Mark?

   A. sit

   B. to sit

   C. sitting

   D. siting

4. The boy ................. over there is my brother.

   A. stand

   B. stood

   C. standing

   D. being stood

5. I was cooking for dinner ...........................................

   A. Then the phone rang

   B. then the phone was ringing

   C. When the phone rang

   D. when the phone was ringing.

6. The leader said that ................... to award the prize to you.

   A. He is pleasing

   B. he was pleasing

   C. he is pleased

   D. he was pleased

7. At Christmas, people often ...................... their house.

   A. are decorated

   B. were decorated

   C. decorating

   D. decorate

8. He asked me ..................................

   A. Where I like coffee or not

   B. Whether I liked coffee

   C. What I liked coffee

   D. Which I liked coffee

9. What's was wrong with your printer?

   A. It didn't work

   B. It doesn't work.

   C. It hasn't work

   D. It won't work.

10. The Statue of Liberty was ................. to the USA by the French.

   A. constructed

   B. designed

   C. completed

   D. presented

11. He had his father..................... his bicycle yesterday.

   A. fixed

   B. fixing

   C. to fix

   D. fix

12. She asked me ............... a driving license

   A. if I have

   B. whether I have

   C. if I had

   D. whether I have had

C. READING

Complete the passage with the suitable words in the box

relatives      top      preparations      holiday      put      are      although      bought

   Christmas is the biggest ................(1) of the year in the most of Britain. Celebrations start on 24 December, Christmas eve, ................(2) there have been several weeks of ..................(3) beforehand. The Christmas trees, presents, food, drinks and decorations have been ...............(4). Christmas cards have already been sent to friends and................(5). About a week before Christmas, people usually.............(6) up their decorations and an angel on the .................(7) of the Christmas tree. Family presents .............(8) usually put under the tree.

Your answer:

1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.

Read the following passage and answer the questions

   Viet is a student and he lives in a bed-sit in a suburb of Hanoi. It’s a part of an old house. He has one room and a kitchen and share a bathroom with three other people. In his room, there is a bed on the left hand side. There is an armchair beside the bed. The desk is opposite the bed and there is a closet on the right side of the room. Above the desk, there is a bookshelf and above the bed there is a clock. He has a TV and a hi-fi, too. In the kitchen, there is a cooker on the right hand side. The sink is near the cooker. There’s a small table and two chairs in the center. The kitchen is small, but it’s ok. Viet like his room very much.

1. Where does Viet live?

....................................................................................................

2. How many people share the bathroom with Viet?

....................................................................................................

3. What is there on the right side of the room?

....................................................................................................

4. Where is the cooker?

....................................................................................................

D. WRITING

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first

1. To go swimming is interesting

It's ..............................................................................................................

2. I kicked the ball into the goal yesterday.

The ball ......................................................................................................

Đáp án & Thang điểm

A. PHONETICS

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.

1. A 2. D 3. A 4. A

B. VOCABULARY & GRAMMAR

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences.

Câu Đáp án Giải thích
1 B

Câu chia thời quá khứ vì có mốc thời gian “yesterday”

Dịch: Thời tiết hôm qua rất đẹp.

2 A

Cấu trúc it’s + adj + to V: thật khó để làm gì

Dịch: Thật khó để lần theo chỉ dẫn của bạn.

3 C

Would you mind + Ving: bạn có phiền…

Dịch: Bạn có phiền ngồi ở ghế đầu taxi không Mark?

4 C

Mệnh đề quan hệ giản lược bị động

Dịch: Đứa con trai đứng đằng kia là em tớ.

5 C

QKTD when QKĐ

Dịch: Tôi đang nấu ăn thì điện thoại reo.

6 D

Câu gián tiếp

Dịch: Đội trưởng nói rất vinh dự được trao giải cho cậu.

7 D

Câu chia thời hiện tại đơn vì có often

Dịch: Mọi người thường trang trí nhà cửa vào giáng sinh.

8 A

Whether …or not

Dịch: Anh ấy hỏi xem tôi có thích café không.

9 A

Câu hỏi thời quá khứ đơn thì vâu trả lời cũng thời quá khứ đơn/

10 D

Be presented to sb: được tặng cho ai

Dịch: Tượng nữ thần tự do được tặng cho Mỹ bởi người Pháp.

11 D

Cấu trúc have sb do sth: nhờ ai đó làm gì

Dịch: Anh ấy nhờ bố sửa xe vào hôm qua.

12 C

Câu giản tiếp dạng nghi vấn

Dịch: Cô ấy hỏi xem liệu tôi có bằng lái không?

C. READING

Complete the passage with the suitable words in the box

1. holiday 2. although 3. preparations 4. bought
5. relatives 6. put 7. top 8. are

Read the following passage and answer the questions.

1. He lives in a bed-sit in a suburb of Hanoi,

2. Three other people.

3. There is a closet on the right side of the room.

4. It’s near the sink.

D. WRITING

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first

1. It’s interesting to go swimming.

2. The ball was kicked into the goal yesterday.

Nguồn: /

Quỹ lớp tiêu hơn 260 triệu đồng, phụ huynh bức xúc

Giáo dục và đào tạo

Năm học mới chưa đầy một tháng nhưng các khoản chi quỹ của lớp 1/2, trường Tiểu học Hồng Hà đã hơn 260 triệu đồng, khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Nữ sinh lớp 9 tử vong sau giờ học thể dục

Giáo dục và đào tạo

Một nữ sinh lớp 9 tử vong sau khi chạy khoảng 250m trong giờ thể dục, được cho do mắc bệnh lý về tim mạch.

Tiền của nước nào in lời quốc ca?

Giáo dục và đào tạo

Lời bài hát quốc ca của nước này được in ở mặt sau của tờ tiền mệnh giá 1.000 đô la.

Sinh viên săn điểm rèn luyện

Giáo dục và đào tạo

Sau một học kỳ mất cơ hội vì điểm rèn luyện thấp, Thùy Linh tham gia hiến máu, tổ chức sự kiện ở trường, giúp cô đủ điều kiện giành học bổng kỳ sau.

Nam sinh gen Z học lập trình nhúng IoT để tăng cơ hội việc làm

Giáo dục và đào tạo

Phạm Hồng Quy (sinh viên năm 4 ngành CNTT, Nha Trang) học Lập trình nhúng IoT cùng Lumi tại FUNiX để nâng cao kỹ năng lập trình, tìm kiếm cơ hội việc làm.

Tìm chỗ thực tập ngành AI

Giáo dục và đào tạo

Em thấy các website tuyển dụng ít đăng tuyển thực tập về AI nên lo lắng không biết thị trường ra sao.

Muốn bỏ Quản trị Kinh doanh sang Điều dưỡng

Giáo dục và đào tạo

Em tính xin gia đình cho thôi học để chuyển sang một trường cao đẳng y tế, ra trường sẽ đi theo chương trình lao động ở Nhật hoặc Đức để có thu nhập tốt.

Phụ huynh Mỹ vất vả vì con chỉ đi học bốn ngày một tuần

Giáo dục và đào tạo

Lịch học giảm từ năm ngày xuống bốn ngày một tuần khiến nhiều phụ huynh Mỹ đau đầu chuyện trông con.

Sinh viên săn điểm rèn luyện - mũi tên trúng hai đích

Giáo dục và đào tạo

Sau một học kỳ mất cơ hội vì điểm rèn luyện thấp, Thùy Linh tham gia hiến máu, tổ chức sự kiện ở trường, giúp cô đủ điều kiện giành học bổng kỳ sau.

Sai lầm nếu nghĩ 'săn Tây' để giỏi tiếng Anh

Giáo dục và đào tạo

"Săn Tây" từng là cách sáng tạo để rèn giao tiếp và chủ động khi học tiếng Anh, nhưng ngày nay có lẽ không còn phù hợp về tính hiệu quả và văn hóa.