Danh sách bài viết

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 8 có đáp án - Đề 4

Cập nhật: 15/12/2022

A. PHONETICS

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.

1. A. liquefy      B. mixture

    C. line        D. install

2. A. wonder        B. connect

    C. original      D. computer

Choose the word which has the MAIN STRESS different from others.

3. A. heritage        B. advertise

    C. construction      D. benefit

4. A. perform      B. jumble

    C. upset        D. surprise

B. VOCABULARY & GRAMMAR

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences.

1. You ………… brush your teeth twice a day.

   A. should

   B. can

   C. will

   D. have

2. A new hotel __________ next year.

   A. is opened

   B. will be opened

   C. is opening

   D. opens

3. Would you mind ……….. on the light?

   A. turn

   B. to turn

   C. turned

   D. turning

4. – The fridge is ………….. the corner of the kitchen.

   A. in      B. at

   C. to      D. above

5. Did the children enjoy ………… when they were on holiday?

   A. themselves

   B. ourselves

   C. himself

   D. itself

6. Carmen didn’t use to eat fish, but now she ………… .

   A. used to

   B. do

   C. does

   D. doesn’t

7. I ………. to Australia yet.

   A. went

   B. have been

   C. will go

   D. haven’t been

8. I’m ……….. of staying at home.

   A. boring

   B. bore

   C. bored

   D. being bored

C. READING

Choose the letter A, B, C or D to complete the passage

   An increasing number of people are now going on (1) ________ to Egypt. Last year, for example, about one and a half million tourists visited this country. The population of Egypt is about fifty million and the (2) ________ is Cairo, a busy city of just under nine million people. Although the weather is hot and dry and most of the country is desert, the average temperature from October to March is not too high. The most (3) _______ sights are the pyramids at Giza. However, it is also pleasant to visit Alexandria, Port Said and several other places and do as much (4) ________ as possible in the time available. A trip to Luxor is an unforgettable experience. It is not difficult to go there because there are frequent (5) ________ there from Cairo.

1. A. holiday        B. visit

    C. excursion      D. trip

2. A. head        B. principal

    C. capital      D. state

3. A. requested      B. know

    C. excited        D. famous

4. A. joining      B. sightseeing

    C. looking      D. thinking

5. A. flights      B. places

    C. times        D. flies

Answer the following questions

1. How many tourists visited Egypt last year?

__________________________________________________

2. What is the population of Egypt?

__________________________________________________

3. Are the pyramids of Giza the most famous sights?

__________________________________________________

4. Why is it not difficult to go to Luxor?

__________________________________________________

D. WRITING

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first

1. The Smiths have tidied the house for Tet.

The house _________________________________________

2. The last time he met her was in 2005.

He hasn’t __________________________________________

3. The young man said, “I must go to Cairo tomorrow”

The young man _____________________________________

4. “Do you have any friends in this town?”, she asked me

She asked me _______________________________________

Đáp án & Thang điểm

A. PHONETICS.

1. C 2. A 3. C 4. B

B. VOCABULARY & GRAMMAR

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences.

Câu Đáp án Giải thích
1 A

Should: nên

Dịch: Bạn nên đánh răng 2 lần 1 ngày.

2 B

Câu bị động thời tương lai đơn

Dịch: Một khách sạn mới sẽ được mở vào năm tới.

3 D

Would you mind + Ving: bạn có phiền…

Dịch: Bạn có phiền bật đèn lên được không?

4 A

In the corner of: ở trong góc

Dịch: Chiếc tủ lạnh nằm trong góc nhà bếp.

5 A

Enjoy oneself: vui vẻ, hưởng thụ

Dịch: Những đứa trẻ có vui vẻ khi đi nghỉ mát không?

6 C

Dịch: Cô ấy không quen ăn cá trước đây, nhưng bây giờ thì có.

7 D

Haven’t Ved…yet: chưa từng

Dịch: Tôi chưa từng đến Úc.

8 C

Be bored of Ving: buồn chán với việc làm gì

Dịch: Tôi quá chán việc ở nhà.

C. READING

Choose the letter A, B, C or D to complete the passage

1. A 2. C 3. D 4. B 5. A

Answer the following questions

1. Last year about one and a half million tourists visited this country.

2. The population of Egypt is about fifty million.

3. Yes, they are.

4. It is not difficult to go there because there are frequent flights there from Cairo.

D. WRITING

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first

1. The house has been tidied for Tet by the Smiths.

2. He hasn’t met her since 2005.

3. The young man said that he had to go to Cairo the next day.

4. She asked me if I had any friends in that town.

Nguồn: /

Quỹ lớp tiêu hơn 260 triệu đồng, phụ huynh bức xúc

Giáo dục và đào tạo

Năm học mới chưa đầy một tháng nhưng các khoản chi quỹ của lớp 1/2, trường Tiểu học Hồng Hà đã hơn 260 triệu đồng, khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Nữ sinh lớp 9 tử vong sau giờ học thể dục

Giáo dục và đào tạo

Một nữ sinh lớp 9 tử vong sau khi chạy khoảng 250m trong giờ thể dục, được cho do mắc bệnh lý về tim mạch.

Tiền của nước nào in lời quốc ca?

Giáo dục và đào tạo

Lời bài hát quốc ca của nước này được in ở mặt sau của tờ tiền mệnh giá 1.000 đô la.

Sinh viên săn điểm rèn luyện

Giáo dục và đào tạo

Sau một học kỳ mất cơ hội vì điểm rèn luyện thấp, Thùy Linh tham gia hiến máu, tổ chức sự kiện ở trường, giúp cô đủ điều kiện giành học bổng kỳ sau.

Nam sinh gen Z học lập trình nhúng IoT để tăng cơ hội việc làm

Giáo dục và đào tạo

Phạm Hồng Quy (sinh viên năm 4 ngành CNTT, Nha Trang) học Lập trình nhúng IoT cùng Lumi tại FUNiX để nâng cao kỹ năng lập trình, tìm kiếm cơ hội việc làm.

Tìm chỗ thực tập ngành AI

Giáo dục và đào tạo

Em thấy các website tuyển dụng ít đăng tuyển thực tập về AI nên lo lắng không biết thị trường ra sao.

Muốn bỏ Quản trị Kinh doanh sang Điều dưỡng

Giáo dục và đào tạo

Em tính xin gia đình cho thôi học để chuyển sang một trường cao đẳng y tế, ra trường sẽ đi theo chương trình lao động ở Nhật hoặc Đức để có thu nhập tốt.

Phụ huynh Mỹ vất vả vì con chỉ đi học bốn ngày một tuần

Giáo dục và đào tạo

Lịch học giảm từ năm ngày xuống bốn ngày một tuần khiến nhiều phụ huynh Mỹ đau đầu chuyện trông con.

Sinh viên săn điểm rèn luyện - mũi tên trúng hai đích

Giáo dục và đào tạo

Sau một học kỳ mất cơ hội vì điểm rèn luyện thấp, Thùy Linh tham gia hiến máu, tổ chức sự kiện ở trường, giúp cô đủ điều kiện giành học bổng kỳ sau.

Sai lầm nếu nghĩ 'săn Tây' để giỏi tiếng Anh

Giáo dục và đào tạo

"Săn Tây" từng là cách sáng tạo để rèn giao tiếp và chủ động khi học tiếng Anh, nhưng ngày nay có lẽ không còn phù hợp về tính hiệu quả và văn hóa.