Danh sách bài viết

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 8 có đáp án - Đề 5

Cập nhật: 15/12/2022

A. PHONETICS

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.

1. A. sugar        B. rescue

    C. stonehenge     D. sightseeing

2. A. campus      B. access

    C. laser      D. vacuum

Choose the word which has the MAIN STRESS different from others.

3. A. monitor      B. document

    C. invention      D. skeptical

4. A. marine        B. wonder

    C. construct      D. bamboo

B. VOCABULARY & GRAMMAR

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences.

1. I’m hungry. ____________ is for dinner this evening?

   A. Why      B. When

   C. How      D. What

2. The old lady sat in a corner talking to ____________

   A. himself      B. itself

   C. herself      D. themselves

3. I ____________ swimming very much.

   A. wait       B. try

   C. enjoy      D. finish

4. The teacher told the students ____________ at 8 o’clock.

   A. not to come

   B. to come

   C. coming

   D. came

5. The exam was quite ____________ we expected.

   A. more easily

   B. more easy

   C. easier than

   D. easier as

6. What’s ____________ film you’ve ever seen?

   A. good        B. the best

   C. better      D. well

7. He ____________ five gold medals since the beginning of the Sea Games.

   A. win

   B. won

   C. is winning

   D. has won

8. The students are playing ____________ in the school yard.

   A. happy

   B. happier

   C. happiest

   D. happily

Give the correct form of the verbs in the blanket

1. My friend suggested (go) __________ by bus.

2. She told me (give) __________ you this dictionary.

3. It’s too cold outside. Would you mind (close) __________ the window?

4. When passing Truong Tien Bridge, tourists often stop (take) __________ pictures.

C. READING

Read the following passage and answer the questions

   Ballpoint pen is a pen that has, as its name says, ball at its point which rotates when dragged across the writing surface and leaves behind ink that comes from the reservoir of the pen. Ball at the point can be of different diameter and can be made of brass, steel, or tungsten carbide. It is today the most widespread writing instrument and has literally changed the way we write.

   Trying to invent a pen which can write on leather, a tanner John J. Loud invented the first ballpoint pen and patented it in 1888 in America. This pen had a small steel ball which was placed so it could not fall out nor fall in but it still could rotate freely. This invention was not commercially viable and could not be used for writing. Because of that patent lapsed in time.

1. Where does the ink come from?

________________________________________________

2. What can ball at the point be made of?

________________________________________________

3. Who invented the first ballpoint pen?

________________________________________________

4. Was this invention commercially viable?

________________________________________________

D. WRITING

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first

1. Do you mind if I go out with my friends at night?

Would you mind if __________________________.

2. “Is Ha Long Bay a wonder of the world?” Ann said to me.

Ann asked_________________________________.

3. They decorated their house for the Tet holiday last weekend.

Their house________________________________.

4. Let’s go shopping.

Why don’t we ______________________________?

Đáp án & Thang điểm

A. PHONETICS

1. A 2. C 3. C 4. B

B. VOCABULARY & GRAMMAR

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences.

Câu Đáp án Giải thích
1 D

What is for dinner? Tối nay ăn gì

Dịch: Tớ đói quá. Tối nay ăn gì thế.

2 C

Herself: chính bản thân cô ấy

Dịch: Người phụ nữ lớn tuổi ngồi trong góc nói chuyện 1 mình

3 C

Enjoy + Ving: thích làm gì

Dịch: Tôi thích bơi lắm.

4 B

Tell sb to V: bảo ai làm gì

Dịch: Cô giáo bảo học sinh đến lúc 8h.

5 C

Câu so sánh hơn

Dịch: Bài kiểm tra khá dễ hơn tôi hình dung.

6 B

Câu so sánh nhất

Dịch: Đâu là bộ phim hay nhất bạn từng xem?

7 D

Câu chia thời hiện tại hoàn thành vì có “since”

Dịch: Anh ấy đã thắng 5 huy chương vàng từ đầu SEA GAMES.

8 D

Động từ + trạng từ

Dịch: Các học sinh đang chơi đùa vui vẻ ở sân trường.

Give the correct form of the verbs in the blanket

1. going

2. to give

3. closing

4. to take

C. READING

Read the following passage and answer the questions

1. It comes from the reservoir of the pen.

2. It can be made of brass, steel, or tungsten carbide.

3. John J. Loud invented the first ballpoint pen.

4. No, it wasn’t.

D. WRITING

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first

1. Would you mind if I went out with my friends at night?

2. Ann asked me if Ha Long Bay was a wonder of the world.

3. The house was decorated for Tet holiday last weekend.

4. Why don’t we go shopping?

Nguồn: /

Quỹ lớp tiêu hơn 260 triệu đồng, phụ huynh bức xúc

Giáo dục và đào tạo

Năm học mới chưa đầy một tháng nhưng các khoản chi quỹ của lớp 1/2, trường Tiểu học Hồng Hà đã hơn 260 triệu đồng, khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Nữ sinh lớp 9 tử vong sau giờ học thể dục

Giáo dục và đào tạo

Một nữ sinh lớp 9 tử vong sau khi chạy khoảng 250m trong giờ thể dục, được cho do mắc bệnh lý về tim mạch.

Tiền của nước nào in lời quốc ca?

Giáo dục và đào tạo

Lời bài hát quốc ca của nước này được in ở mặt sau của tờ tiền mệnh giá 1.000 đô la.

Sinh viên săn điểm rèn luyện

Giáo dục và đào tạo

Sau một học kỳ mất cơ hội vì điểm rèn luyện thấp, Thùy Linh tham gia hiến máu, tổ chức sự kiện ở trường, giúp cô đủ điều kiện giành học bổng kỳ sau.

Nam sinh gen Z học lập trình nhúng IoT để tăng cơ hội việc làm

Giáo dục và đào tạo

Phạm Hồng Quy (sinh viên năm 4 ngành CNTT, Nha Trang) học Lập trình nhúng IoT cùng Lumi tại FUNiX để nâng cao kỹ năng lập trình, tìm kiếm cơ hội việc làm.

Tìm chỗ thực tập ngành AI

Giáo dục và đào tạo

Em thấy các website tuyển dụng ít đăng tuyển thực tập về AI nên lo lắng không biết thị trường ra sao.

Muốn bỏ Quản trị Kinh doanh sang Điều dưỡng

Giáo dục và đào tạo

Em tính xin gia đình cho thôi học để chuyển sang một trường cao đẳng y tế, ra trường sẽ đi theo chương trình lao động ở Nhật hoặc Đức để có thu nhập tốt.

Phụ huynh Mỹ vất vả vì con chỉ đi học bốn ngày một tuần

Giáo dục và đào tạo

Lịch học giảm từ năm ngày xuống bốn ngày một tuần khiến nhiều phụ huynh Mỹ đau đầu chuyện trông con.

Sinh viên săn điểm rèn luyện - mũi tên trúng hai đích

Giáo dục và đào tạo

Sau một học kỳ mất cơ hội vì điểm rèn luyện thấp, Thùy Linh tham gia hiến máu, tổ chức sự kiện ở trường, giúp cô đủ điều kiện giành học bổng kỳ sau.

Sai lầm nếu nghĩ 'săn Tây' để giỏi tiếng Anh

Giáo dục và đào tạo

"Săn Tây" từng là cách sáng tạo để rèn giao tiếp và chủ động khi học tiếng Anh, nhưng ngày nay có lẽ không còn phù hợp về tính hiệu quả và văn hóa.