Danh sách bài viết

Đề thi thử THPT Quốc gia Môn Lịch sử năm 2018 - Trường THPT Trần Nhân Tông

Cập nhật: 06/07/2020

1.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ sau ngày 2-9-1945 đến ngày 19-12-1946 phản ánh quy luật nào của lịch sử dân tộc Việt Nam? 

A:

Dựng nước đi đôi với giữ nước. 

B:

Kiên quyết chống giặc ngoại xâm. 

C:

Luôn giữ vững chủ quyền dân tộc. 

D:

Mềm dẻo trong quan hệ đối ngoại. 

Đáp án: A

Dựng nước đi đôi với giữ nước (Một mặt chúng ta phải xây dựng và củng cố chính quyền vừa mới giành được mặt khác phải đấu tranh với các thế lực ngoại xâm và nội phản như: Pháp, Trung Hoa dân quốc,… để bảo vệ nền độc lập, chủ quyền dân tộc)

2.

Sự ra đời của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (1949) và tổ chức Hiệp ước Vácsava (1955) đã tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế? 

A:

Đánh dấu cuộc Chiến tranh lạnh chính thức bắt đầu. 

B:

Tạo nên sự phân chia đối lập giữa Đông Âu và Tây Âu. 

C:

Xác lập cục diện hai cực, hai phe, Chiến tranh lạnh bao trùm thế giới. 

D:

Đặt nhân loại đứng trước nguy cơ của cuộc chiến tranh thế giới mới. 

Đáp án: C

Xác lập cục diện hai cực, hai phe, Chiến tranh lạnh bao trùm thế giới. (NATO là liên minh quân sự lớn nhất của các nước tư bản phương Tây do Mĩ cầm đầu nhằm chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, Còn Tổ chức Hiệp ước Vác sa va, một lien minh chính trị - quân sự mang tính chất phòng thủ của các nước xã hội chủ nghĩa, sgk trang 59)

3.

Đâu không phải là điều kiện bùng nổ của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam? 

A:

Đảng và quần chúng nhân dân đã sẵn sàng hành động. 

B:

Lực lượng trung gian đã ngả hẳn về phía cách mạng. 

C:

Phát xít Nhật đảo chính lật đổ Pháp ở Đông Dương. 

D:

Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện. 

Đáp án: C

Đâu không phải là điều kiện bùng nổ của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam? C.Phát xít Nhật đảo chính lật đổ Pháp ở Đông Dương. ( Sau khi Nhật đảo chính Pháp, Đảng ta nhận định kẻ thù đã khủng hoảng nhưng thời cơ cách mạng chưa chín muồi, do đó chưa thể tiến hành Tổng khởi nghĩa được)

4.

"Chiến dịch này là một chiến dịch lịch sử của quân đội ta, ta đánh thắng chiến dịch này có ý nghĩa quân sự và ý nghĩa chính trị quan trọng". Đoạn trích trên nói về chiến dịch nào trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)? 

A:

Điện Biên Phủ (1954). 

B:

Việt Bắc thu - đông (1947). 

C:

Bắc Tây Nguyên (1954). 

D:

Biên giới thu - đông (1950). 

Đáp án: A

Điện Biên Phủ năm 1954. Sgk trang 150 phần chữ nhỏ

5.

Xét về bản chất, toàn cầu hóa là

A:

xu thế khách quan, là một thực tế không thể đảo ngược được, làm cho mọi mặt đời sống của con người kém an toàn hơn.

B:

kết quả của quá trình tăng tiến mạnh mẽ của lực lượng sản xuất, nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước

C:

quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, những ảnh hưởng tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, dân tộc trên thế giới.

D:

sự phát triển nhanh chóng các mối quan hệ thương mại, là sự phụ thuộc lẫn nhau trên phạm vi toàn cầu

Đáp án: C

6.

Hội nghị Ianta (2-1945) không đưa ra quyết định nào dưới đây?

A:

Thành lập tổ chức Liên hợp quốc

B:

Giải giáp quân Nhật ở Đông Dương

C:

Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít

D:

Phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu, châu Á

Đáp án: B

Phương pháp : Sgk 12 trang 5, loại trừ.

Nội dung của hội nghị:

  • Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.
  • Nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.
  • Thành lập tổ chức Liên hiệp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới

-      Thỏa thuận việc đóng quân, giải giáp quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận ở châu Âu và Á

7.

Ngày 24-10-1945, sau khi Quốc hội các nước thành viên phê chuẩn, bản Hiến chương của Liên hợp quốc

A:

được bổ sung, hoàn chỉnh

B:

chính thức được công bố

C:

chính thức có hiệu lực

D:

được chính thức thông qua

Đáp án: C

chính thức có hiệu lực. sgk trang 6

8.

Những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga thực hiện chính sách đối ngoại ngả về phương Tây với hi vọng

A:

thành lập một liên minh chính trị ở châu Âu

B:

xây dựng một liên minh kinh tế lớn ở châu Âu

C:

nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ về kinh tế

D:

tăng cường hợp tác khoa học-kĩ thuật với các nước châu Âu

Đáp án: C

9.

Tại Quốc hội Mĩ (12-3-1947), Tổng thống Truman đề nghị

A:

thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)

B:

giúp đỡ nước Pháp kéo dài cuộc chiến tranh Đông Dương

C:

thực hiện Kế hoạch Mácsan, giúp Tây Âu phục hồi kinh tế

D:

viện trợ khẩn cấp 400 triệu USD cho Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kì

Đáp án: D

12-03-1947, Tổng thống Tru-man gửi thông điệp tới Quốc hội Mỹ khẳng định: sự tồn tại của Liên Xô là nguy cơ lớn đối với nước Mỹ và đề nghị viện trợ 400 triệu USD cho Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, biến hai nước này thành căn cứ tiền phương chống Liên Xô. -> Đáp án: D. viện trợ khẩn cấp 400 triệu USD cho Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kì.

10.

Sau khi giành được độc lập, nhóm năm nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược kinh tế hướng nội với mục tiêu

A:

khôi phục sự phát triển của các ngành công nghiệp nặng ở các nước. B. . C. . D.

B:

nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ

C:

nhanh chóng vươn lên trở thành những nước công nghiệp mới (NICs)

D:

thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của các ngành công nghiệp nhẹ trong nước

Đáp án: B

11.

Ngoài việc giúp các nước Tây Âu phục hồi nền kinh tế, Kế hoạch Mácsan của Mĩ (1947) còn nhằm tập hợp các nước Tây Âu vào

A:

liên minh kinh tế đối lập với các nước xã hội chủ nghĩa

B:

liên minh quân sự chống Liên Xô và các nước Đông Âu

C:

liên minh chính trị chống Liên Xô và các nước Đông Âu

D:

tổ chức chính trị-quân sự chống lại phe xã hội chủ nghĩa

Đáp án: B

liên minh quân sự chống Liên Xô và các nước Đông Âu. Trang 59 bên dưới chữ nhỏ

12.

Tháng 12-1989, những người đứng đầu hai nước Mĩ và Liên Xô chính thức cùng tuyên bố

A:

bình thường hóa quan hệ

B:

chấm dứt Chiến tranh lạnh

C:

không phổ biến vũ khí hạt nhân

D:

cắt giảm vũ khí chiến lược

Đáp án: B

Tháng 12/1989, tại Man–ta (Malta- Địa Trung Hải ), Xô – Mỹ tuyên bố chấm dứt “Chiến tranh lạnh” để ổn định và củng cố vị thế của mình. -> Đáp án:B

13.

Trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925, một số tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì thành lập tổ chức chính trị nào dưới đây?

A:

Đảng Lập hiến

B:

Hội Phục Việt

C:

Đảng Thanh niên

D:

Việt Nam nghĩa đoàn

Đáp án: A

14.

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) đề ra nhiệm vụ lập chính phủ

A:

nhân dân

B:

công nông

C:

công nông binh

D:

dân chủ cộng hòa

Đáp án: C

15.

Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là

A:

lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp

B:

lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc

C:

đánh đổ đế quốc và phong kiến phản động

D:

đánh đổ phong kiến và đánh đổ đế quốc

Đáp án: D

Nguồn: /

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 20 (có đáp án): Vương quốc Phù Nam

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 20: Vương quốc Phù Nam có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 19 (có đáp án): Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Lịch sử

Với 13 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 19: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 18 (có đáp án): Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 18: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 17 (có đáp án): Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

Lịch sử

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

 2809 Đọc tiếp

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 16 (có đáp án): Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 15 (có đáp án): Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc...

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 14 (có đáp án): Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 14: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 13 (có đáp án): Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X

Lịch sử

Với 11 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 13: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 12 (có đáp án): Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á

Lịch sử

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Kết nối tri thức Bài 11 (có đáp án): Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á

Lịch sử

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6 Bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Lịch Sử 6.