Danh sách bài viết

Đề thi Tiếng Anh lớp 8 Giữa học kì 2 có đáp án - Đề 5

Cập nhật: 15/12/2022

I. Choose the letter A, B, C or D preceding the word that is pronounced differently from others

1. A. calm          B. alcohol

    C. ambulance      D. awake

2. A. explain      B. press

    C. metal        D. intend

II. Choose the letter A, B, C, D for each gap in the following sentence.

1. When I was a child, I ..............follow my Mom to the market.

   A. used to        B. use

   C. get used to      D. use to

2. We must be there ..............7:30 and 10:30.

   A. at          B. before

   C. between      D. after

3. They’ll arrive ..............Monday, July 14th.

   A. in          B. at

   C. during      D. on

4. I like folktale and ..............does my sister.

   A. neither      B. so

   C. too          D. either

5. They wanted to know ..............she left early.

   A. why        B. what

   C. where      D. when

6. Oh, that dress is nice. Where .............. it?

   A. do you buy        B. are you buy

   C. did you buy      D. you buy

III. Supply the correct form of the verbs in the blanket.

1. He (wash) ___________ his car once a month.

2. When I came, the whole family (have) ___________ dinner around a big dining table.

3. My mother always tells me that I have to (be) ____________ at home by 9 p.m.

4. They (come) ____________ and see me tomorrow.

IV. Read the passage below and choose the best word to fill in the blank

   Anna is excited about the (1) __________activities she is going to do. The Y & Y (2) ___________ a plan to help the community soon. She will (3) _____________ its recycling programs. In this program, she will collect glass, used paper and empty cans. Then she will send them for (4) _________.

   She hopes she can save natural resources and earn some money for her school Y & Y in these activities. She also thinks (5) ___________ participating in either planting trees and flowers or helping the street children. It is really interesting, isn’t it?

1. A. interesting      B. interest

    C. interested      D. interests

2. A. is having      B. have

    C. to have        D. has

3. A. take part in      B. took part in

    C. get in          D. got in

4. A. recycle        B. recycling

    C. to recycle      D. recycled

5. A. in        B. for

    C. with      D. about

V. Complete each sentence so it means the same as the sentence above.

1. The traffic policeman said, “Show your driving license, please.”

→ The traffic policeman asked me____________________________________.

2. You must not let children play in the kitchen.

→ The children aren’t ______________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the letter A, B, C or D preceding the word that is pronounced differently from others

1. D (đáp án D phát âm là /ei/, các đáp án khác phát âm là /æ/)

2. A (đáp án A phát âm là /i/, các đáp án khác phát âm là /e/)

II. Choose the letter A, B, C, D for each gap in the following sentence.

Câu Đáp án Giải thích
1 A

Used to V: quen với việc làm gì trong quá khứ

Dịch: Khi còn bé, tôi thường theo mẹ đi chợ.

2 C

Between…and…: ở giữa…

Dịch: Chúng ta phải đến đó trong khoảng từ 7 rưỡi đến 10 rưỡi.

3 D

On + ngày tháng năm

Dịch: Họ sẽ đến vào thứ 2 ngày 14 tháng 7.

4 B

So + trợ động từ + chủ ngữ

Dịch: Tôi thích truyện dân gian và chị tôi cũng thế.

5 A

Want to know why: muốn biết lý do tại sao

Dịch: Họ muốn biết lý do tại sao cô ấy về sớm.

6 C

Câu hỏi thời quá khứ

Dịch: Oh cái váy xinh quá, bạn mua ở đâu vậy?

III. Supply the correct form of the verbs in the blanket.

1. washes (câu chia thời hiện tại đơn vì có mốc thời gian “once a month”)

2. were having (When QKĐ, QKTD)

3. be (have to + V: phải làm gì)

4. will come (câu chia thời hiện tại đơn vì có mốc thời gian “tomorrow”)

IV. Read the passage and answer the questions

1. A 2. A 3. A 4. B 5. D

V. Complete each sentence so it means the same as the sentence above.

1. The traffic policeman asked me to show my driving license.

2. The children aren’t allowed to play in the kitchen.

Nguồn: /

Quỹ lớp tiêu hơn 260 triệu đồng, phụ huynh bức xúc

Giáo dục và đào tạo

Năm học mới chưa đầy một tháng nhưng các khoản chi quỹ của lớp 1/2, trường Tiểu học Hồng Hà đã hơn 260 triệu đồng, khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Nữ sinh lớp 9 tử vong sau giờ học thể dục

Giáo dục và đào tạo

Một nữ sinh lớp 9 tử vong sau khi chạy khoảng 250m trong giờ thể dục, được cho do mắc bệnh lý về tim mạch.

Tiền của nước nào in lời quốc ca?

Giáo dục và đào tạo

Lời bài hát quốc ca của nước này được in ở mặt sau của tờ tiền mệnh giá 1.000 đô la.

Sinh viên săn điểm rèn luyện

Giáo dục và đào tạo

Sau một học kỳ mất cơ hội vì điểm rèn luyện thấp, Thùy Linh tham gia hiến máu, tổ chức sự kiện ở trường, giúp cô đủ điều kiện giành học bổng kỳ sau.

Nam sinh gen Z học lập trình nhúng IoT để tăng cơ hội việc làm

Giáo dục và đào tạo

Phạm Hồng Quy (sinh viên năm 4 ngành CNTT, Nha Trang) học Lập trình nhúng IoT cùng Lumi tại FUNiX để nâng cao kỹ năng lập trình, tìm kiếm cơ hội việc làm.

Tìm chỗ thực tập ngành AI

Giáo dục và đào tạo

Em thấy các website tuyển dụng ít đăng tuyển thực tập về AI nên lo lắng không biết thị trường ra sao.

Muốn bỏ Quản trị Kinh doanh sang Điều dưỡng

Giáo dục và đào tạo

Em tính xin gia đình cho thôi học để chuyển sang một trường cao đẳng y tế, ra trường sẽ đi theo chương trình lao động ở Nhật hoặc Đức để có thu nhập tốt.

Phụ huynh Mỹ vất vả vì con chỉ đi học bốn ngày một tuần

Giáo dục và đào tạo

Lịch học giảm từ năm ngày xuống bốn ngày một tuần khiến nhiều phụ huynh Mỹ đau đầu chuyện trông con.

Sinh viên săn điểm rèn luyện - mũi tên trúng hai đích

Giáo dục và đào tạo

Sau một học kỳ mất cơ hội vì điểm rèn luyện thấp, Thùy Linh tham gia hiến máu, tổ chức sự kiện ở trường, giúp cô đủ điều kiện giành học bổng kỳ sau.

Sai lầm nếu nghĩ 'săn Tây' để giỏi tiếng Anh

Giáo dục và đào tạo

"Săn Tây" từng là cách sáng tạo để rèn giao tiếp và chủ động khi học tiếng Anh, nhưng ngày nay có lẽ không còn phù hợp về tính hiệu quả và văn hóa.