Danh sách bài viết

Giải bài tập SGK GDCD 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

Cập nhật: 07/06/2020 | Lượt xem: 863

Nêu nhiệm vụ của sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay. Hãy nêu một hoạt động nhằm thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo mà em biết hoặc tham gia?

Câu 1: Nêu nhiệm vụ của sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay. Hãy nêu một hoạt động nhằm thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo mà em biết hoặc tham gia?

Hướng dẫn giải:

Nhiệm vụ của sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay

 • Nâng cao dân trí
 • Đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài nhằm phát triển tài năng trí tuệ.
 • Cung cấp cho đất nước nguồn lao động có chất lượng cao.
 • Một hoạt động nhằm thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo mà em biết hoặc tham gia:

Nhằm để học sinh ngày càng tiếp cận tốt hơn và sát hơn với kiến thức, lược bỏ đi những bài học không cần thiết. Cứ theo thường niên, bộ giáo dục lại ban hành lại bộ sách giáo khoa mới. Đây là bộ sách cung cấp kiến thức sát nhất, phù hợp với điều kiện xã hội hiện tại, giúp học sinh tiếp thu tốt hơn và liên hệ tốt hơn. Đây là một trong những phương án để giúp nâng cao chất lượng học sinh hơn.

Câu 2: Trình bày phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo?

Hướng dẫn giải:

Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo gồm có các ý chính như sau:

 • Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo
 • Mở rộng quy mô giáo dục
 • Ưu tiên đầu tư giáo dục
 • Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục
 • Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục
 • Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo

Câu 3: Khoa học và công nghệ có nhiệm vụ như thế nào? Lấy ví dụ về việc áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất hoặc sáng kiến khoa học – kĩ thuật mà em biết?

Hướng dẫn giải:

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

 • Giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra
 • Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước.
 • Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
 • Nâng cao trình độ quản lí, hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ

Ví dụ về việc áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất hoặc sáng kiến khoa học – kĩ thuật mà em biết:

 • Trong nông nghiệp, tạo ra máy cày, máy gặt, máy cấy để phục vụ sản xuất lúa nước cho bà con nông dân, giảm sức lao động tay chân.
 • Trong cuông nghiệp sáng tạo ra hệ thống lắp ráp tự động cuộn cảm.

Câu 4: Những phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ là gì?

Hướng dẫn giải:

Phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ của nước ta là:

 • Đổi mới cơ chế tổ chức, quản lí khoa học và công nghệ
 • Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ
 • Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
 • Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm

Câu 5: Nhiệm vụ của văn hóa là gì? Em hiểu như thế nào là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?

Hướng dẫn giải:

Nhiệm vụ của văn hóa gồm có hai nhiệm vụ chính đó là:

 • Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
 • Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo.

Nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là:

 • Nền văn hóa tiên tiến thể hiện tinh thần yêu nước và tiến bộ mà nội dung cốt lõi là lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm mục tiêu tất cả vì con người, vì hạnh phúc và sự phát triển phong phú, tự do, toàn diện của con người trong mối quan hệ hài hòa giữa cá nhân và cộng đồng, giữa xã hội và tự nhiên.
 • Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp nên qua lịch sử hàng nghàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân – gia đình – làng xã – Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý; đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; sự tinh tế trong ứng xử, tính giải dị trong lối sống... Bản sắc văn hóa dân tộc còn đậm nét trong các hình thức biểu hiện mang tính dân tộc độc đáo.

=> Như vậy, bên cạnh bảo vệ bản sắc dân tộc phải gắn kết với mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thu có chọn lọc những cái hay, cái tiến bộ trong văn hóa các dân tộc khác. Giữ gìn bản sắc dân tộc phải đi liền với chống lạc hậu, lỗi thời trong phong tục, tập quán, lề thói cũ.

Câu 6: Trình bày phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Em hãy nêu một ví dụ về hoạt động nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương em?

Hướng dẫn giải:

Phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

 • Làm cho chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.
 • Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc.
 • Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
 • Nâng cao hiểu biết và mực hưởng thụ văn hóa, phát huy tiềm năng sáng tạo văn hóa của nhân dân…

Ví dụ về hoạt động nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương em.

Hằng năm, nước ta diễn ra rất nhiều các lễ hội khác nhau, nhằm thể hiện nét đẹp truyền thống từ xa xưa và giữ gìn bản sắc dân tộc. Một số lễ hội điển hình như:

 • 10/3 âm lịch diễn ra ngày giỗ tổ Hùng Vương
 • 20/1 âm lịch diễn ra lễ hội Đền Qủa Sơn (Nghệ An)
 • Lễ hội chùa Hương đầu năm
 • 8/4 âm lịch diễn ra lễ hội Thánh Gióng

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 1: Pháp luật và đời sống

Giáo dục và đào tạo

Em hãy nêu các đặc trưng của pháp luật. Theo em, nội quy nhà trường, Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải là văn bản quy phạm pháp luật không?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 2. Thực hiện pháp luật

Giáo dục và đào tạo

Thực hiện pháp luật là gì? Em hãy phân tích những điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức thực hiện pháp luật?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật

Giáo dục và đào tạo

Em hiểu thế nào là công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí? Cho ví dụ?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống

Giáo dục và đào tạo

Nguyên tắc bình đẳng được thể hiện như thế nào trong quan hệ giữa vợ và chồng? Thực hiện nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ giữa vợ và chồng có ý nghĩa như thế nào đối với người phụ...

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

Giáo dục và đào tạo

Em hãy nêu một vài chính sách của Nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản

Giáo dục và đào tạo

Em hiểu thế nào là quyền tự do cơ bản của công dân? Theo em, vì sao các quyền tự do cơ bản của công dân cần phải được quy định trong Hiến pháp?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 7: Công dân với các quyền dân chủ

Giáo dục và đào tạo

Sử dụng hiểu biết về các quyền đã học trong bài, em hãy phân tích những ưu điểm và hạn chế của dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân

Giáo dục và đào tạo

Bằng ví dụ minh họa, hãy chứng minh rằng quyền học tập của công dân Việt Nam hiện nay đang được thực hiện tốt?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Giáo dục và đào tạo

Tại sao nói, thông qua các quy định về quyền tự do kinh doanh của công dân và các quy định về thuế, pháp luật tác động đến sự phát triển bền vững của đất nước?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 10: Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại

Giáo dục và đào tạo

Em hiểu thế nào là điều ước quốc tế? Tại sao các nước lại cùng nhau kí kết điều ước quốc tế?