Danh sách bài viết

Giải bài tập SGK GDCD 11 bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Cập nhật: 07/06/2020 | Lượt xem: 376

Những biểu hiện về mặt bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì? Em hãy nêu những nội dung cơ bản của dân chủ trong các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội?

Câu 1: Những biểu hiện về mặt bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì?

Hướng dẫn giải:

Những biểu hiện về mặt bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa:

* Thứ nhất, mang bản chất giai cấp công nhân

 • Giai cấp công nhân là giai cấp của công đảo quần chúng nhân dân lao động.
 • Giai cấp đi đầu trong việc đấu tranh, xây dựng một xã hộ mới xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
 • Chỉ có mang bản chất giai cấp công nhân thì chính quyền mới thực sự thuộc về nhân dân.

* Thứ hai, có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.

 • Công hữu tức là mọi của cải trong xã hội đều nhằm phục vụ lợi ích nhu cầu của quần chúng nhân dân.
 • Công hữu về tư liệu sản xuất là điều kiện quan trọng để nhân dân làm chủ các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

* Thứ ba, lấy hệ tư tưởng Mác – Lê Nin làm nền tảng tinh thần của xã hội.

 • Đây là hệ tư tưởng khoa học, đúng đắn, phù hợp với quy luật phát triển của xã hội.
 • Việt Nam đang lực chọn hệ tư tưởng này là một sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn về nó đã được chứng minh bằng lịch sử và cả trong thời đại xây dựng đất nước hôm nay.

* Thứ tư, là nền dân chủ của nhân dân lao động

Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nhân dân chỉ thực sự làm chủ khi họ được bảo đảm về mọi quyền lợi. Đây là các điều mà ở các xã hội khác không có được.

* Cuối tùng, dân chủ gắn với pháp luật, kỉ luật, kỉ cương.

Đây là nhằm bảo vệ quyền dân chủ cho mọi công dân. Cần trừng trị, ngăn chặn những hành vi đi ngược với lợi ích quần chúng lao động. Từ đó giúp mỗi cá nhân từ hoàn thiện chính bản thân mình.

Câu 2: Em hãy nêu những nội dung cơ bản của dân chủ trong các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội?

Hướng dẫn giải:

Những nội dung cơ bản của dân chủ trong các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

Dân chủ trong lĩnh vực kinh tế

 • Xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần
 • Quyền tự do kinh doanh buôn bán
 • Quyền sử dụng những tư liệu sản xuất chung của xã hội.

Dân chủ trong lĩnh vực chính trị

 • Quyền ứng cử, bầu cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước
 • Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội
 • Quyền kiến nghị, biểu quyết với cơ quan nhà nước
 • Quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo chí.

Dân chủ trong lĩnh vực văn hóa

 • Quyền tham gia vào đời sống văn hóa
 • Quyền hưởng lợi ích từ sáng tạo văn hóa
 • Quyền sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật.

Dân chủ trong lĩnh vực xã hội

 • Quyền lao động, bình đẳng nam nữ
 • Quyền được hưởng an toàn, bảo hiểm XH
 • Quyền được bảo vệ về vật chất bà tinh thần khi không còn khả năng lao động.
 • Quyền bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ cống hiến trong xã hội.

Câu 3Em hãy phân biệt dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp. Cho ví dụ minh họa?

Hướng dẫn giải:

Bài tập GDCD lớp 11

Câu 4: Hãy nêu những ví dụ thể hiện dân chủ và thể hiện không dân chủ mà em biết?

Hướng dẫn giải:

Những hành vi thể hiện dân chủ:

 • Công dân đủ 18 tuổi trở lên đều được đi bầu cử.
 • Trưng cầu ý kiến của dân trước khi ban hành, sửa đổi một bộ luật mới.
 • Nhân dân được tư do sinh sống, kinh doanh, học tập trong phạm vi cho phép của pháp luật.
 • Các cán bộ tự phê bình trước nhân dân khi mắc khiết điểm.
 • Công khai minh bạch các khoản chi thu trong quý, năm….

Những hành vi thể hiện không dân chủ:

 • Nhờ người bỏ phiếu bầu cử thay
 • Ban hành các chính sách, chủ trương nhằm phục vụ lợi ích cho cán bộ.
 • Thời phong kiến, mọi quyền lực thuộc về vua, dân không có tiếng nói…

Câu 5Là một học sinh, em phải làm gì để góp phần thực hiện nếp sống dân chủ?

Hướng dẫn giải:

Để góp phần thực hiện nếp sống dân chủ, bản thân em sẽ:

 • Thực hiện tốt quyền dân chủ của mình, tôn trọng quyền dân chủ của người khác.
 • Luôn lắng nghe ý kiến đồng thời bày tỏ ý kiến trong những cuộc thảo luận
 • Chấp hành tốt nội quy kỷ luật của Nhà trường
 • Thực hiện tốt nếp sống văn hoá nơi công cộng
 • Đấu tranh, phê phán những thói hư tật xấu, những tiêu cực, thói tự do vô kỷ luật, vi phạm quyền dân chủ của người khác.
 • Tham gia vào quyền sáng tác nghệ thuật nếu có thể,…
 • Không được có thái độ khiếm nhã, không tôn trọng đối với người khác

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 1: Pháp luật và đời sống

Giáo dục và đào tạo

Em hãy nêu các đặc trưng của pháp luật. Theo em, nội quy nhà trường, Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải là văn bản quy phạm pháp luật không?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 2. Thực hiện pháp luật

Giáo dục và đào tạo

Thực hiện pháp luật là gì? Em hãy phân tích những điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức thực hiện pháp luật?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật

Giáo dục và đào tạo

Em hiểu thế nào là công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí? Cho ví dụ?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống

Giáo dục và đào tạo

Nguyên tắc bình đẳng được thể hiện như thế nào trong quan hệ giữa vợ và chồng? Thực hiện nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ giữa vợ và chồng có ý nghĩa như thế nào đối với người phụ...

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

Giáo dục và đào tạo

Em hãy nêu một vài chính sách của Nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản

Giáo dục và đào tạo

Em hiểu thế nào là quyền tự do cơ bản của công dân? Theo em, vì sao các quyền tự do cơ bản của công dân cần phải được quy định trong Hiến pháp?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 7: Công dân với các quyền dân chủ

Giáo dục và đào tạo

Sử dụng hiểu biết về các quyền đã học trong bài, em hãy phân tích những ưu điểm và hạn chế của dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân

Giáo dục và đào tạo

Bằng ví dụ minh họa, hãy chứng minh rằng quyền học tập của công dân Việt Nam hiện nay đang được thực hiện tốt?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Giáo dục và đào tạo

Tại sao nói, thông qua các quy định về quyền tự do kinh doanh của công dân và các quy định về thuế, pháp luật tác động đến sự phát triển bền vững của đất nước?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 10: Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại

Giáo dục và đào tạo

Em hiểu thế nào là điều ước quốc tế? Tại sao các nước lại cùng nhau kí kết điều ước quốc tế?