Danh sách bài viết

Giải bài tập SGK Giáo dục công dân 10 bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

Cập nhật: 07/06/2020 | Lượt xem: 834

Theo quan điểm triết học Mác – Lê nin, thế nào là vận động? Theo quan điểm triết học Mác – Lê nin, thế nào là phát triển?

Bài 1 trang 23 GDCD 10: Theo quan điểm triết học Mác – Lê nin, thế nào là vận động?

Trả lời:

Theo quan điểm triết học Mác – Lê nin, vận động là mọi biến đổi nói chung của các sự vật, hiện tượng, quá trình từ đơn giản đến tư duy.

Bài 2 trang 23 GDCD 10: Theo quan điểm triết học Mác – Lê nin, thế nào là phát triển?

Trả lời:

“Phát triển” là một phạm trù (khái niệm riêng và rộng) dùng để khái quát quá trình tiến lên từ thấp đến cao, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn.

- Sự phát triển mang tính khách quan, tính phổ biến và tính đa dạng, phong phú

Bài 3 trang 23 GDCD 10: Hãy chứng minh rằng, vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất?

Trả lời:

- Vật chất (sự vật, hiện tượng là các dạng tồn tại của vật chất) tồn tại bằng cách vận động.

- Bằng vận động và thông qua vận động mà các sự vật, hiện tượng biểu hiện và bộc lộ sự tồn tại của mình.

- Không thể có vật chất mà không có vận động và ngược lại.

- Theo quan điểm triết học Mác – Lê nin, vận động là sự tự thân vận động của vật chất, được tạo nên sự tác động lẫn nhau giữa các yếu tố, các mặt, các quá trình trong cấu trúc vật chất.

=> Vật chất vô hạn, vô tận, không tự sinh ra cũng không tự mất đi, và vận động là một thuộc tính không thể tách rời vật chất do vậy bản thân sự vận động cũng không thể bị mất đi hoặc sáng tạo ra. Kết luận này được chứng minh bằng định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

Bài 4 trang 23 GDCD 10: Một học sinh chuyển từ cấp THCS lên cấp THPT có được coi là bước phát triển không? Tại sao?

Trả lời:

Theo phép biện chứng duy vật, khái niệm “phát triển” dùng để chỉ quá trình vận động theo chiều hướng đi lên của sự vật: Từ trình độ thấp lên trình độ cao hơn.

Do vậy, một học sinh chuyển từ cấp THCS lên cấp THPT được xem là bước phát triển.

Bài 5 trang 23 GDCD 10: Em hãy nêu một vài ví dụ về sự phát triển trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và đời sống nhân dân của nước ta hiện nay. Trong mỗi ví dụ ấy, cần nói rõ nội dung sự phát triển là gì?

Trả lời:

- Trong lĩnh vực nông nghiệp: Có sự ra đời của các công cụ lao động mới (máy cày, máy gặt, máy tuốt lúa, mô hình trồng cây kĩ thuật cao...) phát triển từ nông nghiệp thủ công (lao động bằng sức người) sang sử dụng máy móc, khoa học kĩ thuật thay thế dần sức người.

- Trong lĩnh vực công nghiệp: Tự động hóa các dây chuyền sản xuất, xuất hiện các ngành nghề mới như công nghệ thông tin, công nghiệp hóa dầu...phát triển từ cơ giới hóa sang tự động hóa,đa dạng hóa ngành nghề, nguyên liệu.

- Trong đời sống nhân dân: Cuộc sống ngày càng được cải thiện phát triển cả về vật chất lẫn tinh thần (trước đây người dân mong ước ăn no mặc ấm, nay là ăn ngon mặc đẹp, nhà cửa to đẹp, thẩm mĩ hơn, các đồ gia dụng và nội thất hiện đại hơn, hoạt động sinh hoạt văn hóa,thể dục thể thao được nâng cao, trình độ dân trí phát triển hơn)

Bài 6 trang 23 GDCD 10: Hãy sắp xếp các hiện tượng sau đây theo các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất từ thấp đến cao?

a) Sự dao động của con lắc

b) Sự biến đổi của công cụ lao động từ đồ đá đến kim loại

c) Ma sát sinh ra nhiệt

d) Chim bay

đ) Sự chuyển hóa của các chất hóa học

e) Cây cối ra hoa, kết quả

g) Nước bay hơi

h) Sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường

i) Sự thay đổi của các chế độ xã hội từ cộng sản nguyên thủy đến nay.

Trả lời:

- Vận động cơ học: Chim bay và sự dao động của con lắc.

- Vận động vật lí: Ma sát sinh ra nhiệt và nước bay hơi.

- Vận động hóa học: Sự chuyển hóa của các chất hóa học.

- Vận động sinh học: Sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường và cây cối ra hoa, kết quả.

- Vận động xã hội: Sự biến đổi của công cụ lao động từ đồ đá đến kim loại và sự thay đổi của các chế độ xã hội từ cộng sản nguyên thủy đến nay.

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 1: Pháp luật và đời sống

Giáo dục và đào tạo

Em hãy nêu các đặc trưng của pháp luật. Theo em, nội quy nhà trường, Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải là văn bản quy phạm pháp luật không?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 2. Thực hiện pháp luật

Giáo dục và đào tạo

Thực hiện pháp luật là gì? Em hãy phân tích những điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức thực hiện pháp luật?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật

Giáo dục và đào tạo

Em hiểu thế nào là công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí? Cho ví dụ?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống

Giáo dục và đào tạo

Nguyên tắc bình đẳng được thể hiện như thế nào trong quan hệ giữa vợ và chồng? Thực hiện nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ giữa vợ và chồng có ý nghĩa như thế nào đối với người phụ...

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

Giáo dục và đào tạo

Em hãy nêu một vài chính sách của Nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản

Giáo dục và đào tạo

Em hiểu thế nào là quyền tự do cơ bản của công dân? Theo em, vì sao các quyền tự do cơ bản của công dân cần phải được quy định trong Hiến pháp?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 7: Công dân với các quyền dân chủ

Giáo dục và đào tạo

Sử dụng hiểu biết về các quyền đã học trong bài, em hãy phân tích những ưu điểm và hạn chế của dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân

Giáo dục và đào tạo

Bằng ví dụ minh họa, hãy chứng minh rằng quyền học tập của công dân Việt Nam hiện nay đang được thực hiện tốt?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Giáo dục và đào tạo

Tại sao nói, thông qua các quy định về quyền tự do kinh doanh của công dân và các quy định về thuế, pháp luật tác động đến sự phát triển bền vững của đất nước?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 10: Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại

Giáo dục và đào tạo

Em hiểu thế nào là điều ước quốc tế? Tại sao các nước lại cùng nhau kí kết điều ước quốc tế?