Danh sách bài viết

Giải bài tập SGK Giáo dục công dân 10 bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

Cập nhật: 07/06/2020 | Lượt xem: 399

Hãy phân tích sự khác nhau giữa đối tượng nghiên cứu giữa Triết học với các môn khoa học cụ thể, cho ví dụ.

Bài 1 trang 11 GDCD 10: Hãy phân tích sự khác nhau giữa đối tượng nghiên cứu giữa Triết học với các môn khoa học cụ thể, cho ví dụ.

Trả lời:

- Đối tượng nghiên cứu của các môn khoa học cụ thể: Đi sâu nghiên cứu bản chất, hiện tượng của từng bộ phận, đối tượng, lĩnh vực riêng lẻ.

+ Ví dụ:

Toán học nghiên cứu về các con số và những hình thức không gian.

Hóa học nghiên cứu sự cấu tạo, tính chất, sự biến đổi của các chất.

- Đối tượng nghiên cứu của triết học: Triết học nghiên cứu những vấn đề chung nhất, phổ biến nhất của con người về thế giới (tự nhiên, xã hội và tư duy); về vị trí và vai trò của con người trong thế giới đó.

+ Ví dụ: Triết học nghiên cứu mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, giữa lí luận và thực tiễn, nghiên cứu các quy luật chung nhất về sự vận động và phát triển của sự vật và hiện tượng.

Bài 2 trang 11 GDCD 10: Ở các ví dụ sau, ví dụ nào thuộc kiến thức khoa học cụ thể, ví dụ nào thuộc kiến thức triết học? Vì sao?

- Bình phương của cạnh huyền bằng tổng bình phương của hai cạnh góc vuông.

- Mọi sự vật và hiện tượng đều có quan hệ nhân quả.

- Ngày 3/2/1930 là ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh.

Trả lời:

Các ví dụ thuộc khoa học cụ thể:

- Bình phương của cạnh huyền bằng tổng bình phương của 2 cạnh góc vuông – kiến thức thuộc lĩnh vực Toán học.

- Ngày 3-2-1930 là ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - kiến thức thuộc lĩnh vực Lịch Sử.

Ví dụ thuộc kiến thức Triết học:

- Mọi sự vật và hiện tượng đều có quan hệ nhân quả.

- Ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh.

- Vì nó chỉ nêu lên nét khái quát và chỉ ra quy luật chung nhất, phổ biến nhất của các sự vật, hiện tượng.

Bài 3 trang 11 GDCD 10: Dựa vào cơ sở nào để phân chia các hệ thống thế giới quan trong Triết học?

Trả lời:

Cơ sở để phân chia các hệ thống thế giới quan trong Triết học dựa trên việc giải quyết “vấn đề cơ bản của Triết học”.

- Đó là mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, giữa tư duy và tồn tại, giữa tự nhiên và tinh thần cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào?

- Con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không?

Bài 4 trang 11 GDCD 10: Phân tích các yếu tố duy vật, duy âm về thế giới trong truyện và câu dẫn sau:

- Truyện thần thoại Thần Trụ trời.

- “Sống chết có mệnh, giàu sang do trời”. (Khổng tử)

Trả lời:

- Truyện thần thoại "Thần Trụ trời":

+ Yếu tố duy vật: đất đá, cột chống trời, cách làm cột...

+ Yếu tố duy tâm: thần Trụ trời (Thế lực siêu nhiên, có sức mạnh và tài phép).

- "Sống chết có mệnh, giàu sang do trời."

+ Yếu tố duy vật: sống, chết, giàu, sang.

+ Yếu tố duy tâm: mệnh, trời (sự giàu sang và cái chết của con người là do Trời định, tất có sự xắp đặt).

Bài 5 trang 11 GDCD 10: Hãy nêu ý kiến của mình về các yếu tố biện chứng, siêu hình về phương pháp luận trong truyện, các câu tục ngữ và thành ngữ sau:

- Truyện ngụ ngôn Thầy bói xem voi.

- Tục ngữ, thành ngữ: Rút dây động rừng, Tre già măng mọc, Môi hở răng lạnh, Nước chảy đá mòn.

Trả lời:

- Truyện ngụ ngôn Thầy bói xem voi:

+ Phương pháp luận siêu hình: Vì nhìn nhận sự vật (con voi) tồn tại trong trạng thái phiến diện, cô lập, máy móc, áp đặt; không có sự nhìn nhận, đánh giá một cách tổng thể.

- Các câu tục ngữ thành ngữ: Rút dây động rừng, Tre già măng mọc, Môi hở răng lạnh, Nước chảy đá mòn.

+ Sử dụng phương pháp luận biện chứng vì nhìn nhận các sự vật, hiện tượng trong sự ràng buộc, gắn bó, liên hệ chặt chẽ với nhau trong sự vận động, phát triển.

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 1: Pháp luật và đời sống

Giáo dục và đào tạo

Em hãy nêu các đặc trưng của pháp luật. Theo em, nội quy nhà trường, Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải là văn bản quy phạm pháp luật không?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 2. Thực hiện pháp luật

Giáo dục và đào tạo

Thực hiện pháp luật là gì? Em hãy phân tích những điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức thực hiện pháp luật?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật

Giáo dục và đào tạo

Em hiểu thế nào là công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí? Cho ví dụ?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống

Giáo dục và đào tạo

Nguyên tắc bình đẳng được thể hiện như thế nào trong quan hệ giữa vợ và chồng? Thực hiện nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ giữa vợ và chồng có ý nghĩa như thế nào đối với người phụ...

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

Giáo dục và đào tạo

Em hãy nêu một vài chính sách của Nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản

Giáo dục và đào tạo

Em hiểu thế nào là quyền tự do cơ bản của công dân? Theo em, vì sao các quyền tự do cơ bản của công dân cần phải được quy định trong Hiến pháp?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 7: Công dân với các quyền dân chủ

Giáo dục và đào tạo

Sử dụng hiểu biết về các quyền đã học trong bài, em hãy phân tích những ưu điểm và hạn chế của dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân

Giáo dục và đào tạo

Bằng ví dụ minh họa, hãy chứng minh rằng quyền học tập của công dân Việt Nam hiện nay đang được thực hiện tốt?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Giáo dục và đào tạo

Tại sao nói, thông qua các quy định về quyền tự do kinh doanh của công dân và các quy định về thuế, pháp luật tác động đến sự phát triển bền vững của đất nước?

Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 10: Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại

Giáo dục và đào tạo

Em hiểu thế nào là điều ước quốc tế? Tại sao các nước lại cùng nhau kí kết điều ước quốc tế?