Danh sách bài viết

Trắc nghiệm Sinh 8 Bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian

Cập nhật: 15/12/2022

Trắc nghiệm Sinh 8 Bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian

Câu 1. Ở người, bộ phận nào nằm giữa trụ não và đại não ?

A. Tủy sống

B. Hạch thần kinh

C. Não trung gian

D. Tiểu não

Câu 2. Liền phía sau trụ não là

A. não giữa.      B. đại não.

C. tiểu não.      D. hành não.

Câu 3. Bộ phận nào của não nối liền trực tiếp với tủy sống ?

A. Não trung gian

B. Não giữa

C. Cầu não

D. Hành não

Câu 4. Trụ não không bao gồm cấu trúc nào dưới đây ?

A. Hành não      B. Cầu não

C. Não giữa      D. Tiểu não

Câu 5. Bộ phận nào dưới đây được cấu tạo bởi chất trắng bao ngoài, chất xám nằm bên trong ?

A. Tất cả các phương án còn lại

B. Trụ não

C. Tiểu não

D. Đại não

Câu 6. Ở người, trụ não có chức năng chủ yếu là gì ?

A. Điều khiển các hoạt động có ý thức của con người.

B. Điều khiển, điều hòa hoạt động của các nội quan, đặc biệt là hoạt động tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa.

C. Điều hòa, phối hợp các cử động phức tạp và giúp giữ thăng bằng cơ thể.

D. Là trung ương điều khiển các quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt.

Câu 7. Bộ phận nào của não là trạm cuối cùng chuyển tiếp của tất cả các đường truyền cảm giác từ dưới đi lên não ?

A. Cầu não

B. Tiểu não

C. Não giữa

D. Não trung gian

Câu 8. Con người có tất cả bao nhiêu đôi dây thần kinh não ?

A. 6 đôi      B. 31 đôi

C. 12 đôi      D. 24 đôi

Câu 9. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : Ở người, nhân xám của … là các trung khu thần kinh, nơi xuất phát của các dây thần kinh não.

A. tiểu não

B. não trung gian

C. trụ não

D. tiểu não

Câu 10. Khi phá hủy một phần của bộ phận nào dưới đây, ếch sẽ nhảy và bơi loạng choạng ?

A. Cuống não      B. Tiểu não

C. Hành não      D. Cầu não

Đáp án

1. C 2. C 3. D 4. D 5. B
6. B 7. D 8. C 9. C 10. B

Nguồn: https://vietjack.com/ /