DMCA.com Protection Status

BÁC HỒ VỚI LỜI KÊU GỌI THI ĐUA YÊU NƯỚC   quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 14:33 ngày 06/04/2018

BÁC HỒ VỚI LỜI KÊU GỌI THI ĐUA YÊU NƯỚC

            Chúng ta đều biết: “Thi đua là cùng nhau đem hết tài năng, sức lực ra nhằm thúc đẩy lẫn nhau đạt thành tích tốt nhất trong chiến đấu, sản xuất, công tác hoặc học tập”(Theo từ điển tiếng Việt).

 Yêu nước( yêu tổ quốc) tức là có tình cảm tha thiết với quê hương, đất nước; muốn gần gũi và sẵn sàng học tập, lao động, chiến đấu hết mình để bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bác Hồ viết : “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước” (Hồ Chí Minh).

Bác đã dạy chúng ta từ tấm bé: “Yêu tổ quốc, yêu đồng bào...” và Bác đã dạy thanh niên phải: “ Ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, khoa học kỹ thuật và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho tổ quốc, cho nhân dân”( Trích 5 điều Bác Hồ dạy thanh niên).

Bác căn dặn: “...Yêu tổ quốc là cái gì trái với quyền lợi của tổ quốc, chúng ta kiên quyết chống lại...” và yêu nhân dân với tinh thần trách nhiệm: “...Việc gì, hay người nào phạm đến lợi ích chung của nhân dân, chúng ta kiên quyết chống lại...”(Trích Hồ Chí Minh- Về giáo dục TN. NXB TN, HN. 1980, tr.130-131).

Trong tập tuỳ bút “Thời gian ủng hộ chúng ta”, nhà văn Liên xô: Ê-Ren-Bua đã nói lên một chân lý: “Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng trước nhà, yêu phố nhỏ,…lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu tổ quốc…..Yêu người thân, yêu tổ quốc, yêu nước Nga, yêu liên bang Xô Viết”. Bởi vì quê hương, đất nước là nơi: “ Khi ta ở vẫn là nơi đất ở, khi ta đi đất bổng hoá những tâm hồn”(Trích trong “Sông Đông êm đềm” của Sô-Lô-Khốp).

Theo giáo sư Phan huy Lê ( Đại học tổng hợp Hà nội):  “Giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống yêu nước và CM cho thế hệ trẻ cần bắt đầu từ giáo dục lòng yêu cha, mẹ; yêu quê hương, yêu mái trường, những cánh đồng, nhà máy; những con sông, ngọn núi,… yêu tiếng mẹ đẻ và những câu ca dao, dân ca của quê hương, xứ sở,…Từ đó nội dung giáo dục sẽ được nâng cao dần lên với những hiểu biết ngày  càng sâu sắc hơn về tổ quốc, về lịch sử và đất nước, về nền văn hoá lâu đời, về những truyền thống dân tộc và truyền thống CM,… kết hợp với những hiểu biết về thế giới, về nền văn minh nhân loại, về chủ nghĩa quốc tế vô sản,…”.

          Theo trên, thi đua yêu nước là xuất phát từ tình cảm tha thiết với quê hương, đất nước mà sẵn sàng cùng nhau kế thừa và phát huy truyền thống, bản sắc dân tộc đem hết tài năng, sức lực ra nhằm thúc đẩy lẫn nhau đạt thành tích tốt nhất trong chiến đấu, sản xuất, công tác hoặc học tập nhằm góp phần bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước  hoà bình, độc lập, ngày càng giàu đẹp, văn minh.

          Theo từ điển triết học: “Thi đua xã hội chủ nghĩa là hình thức biểu hiện và phát huy tình chủ động sáng tạo của những người lao động. Với tư cách là quy luật khách quan hoạt động trong xã hội XHCN, thi đua XHCN đặc trưng cho mọi giai đoạn của xã hội ấy và là phương tiện có hiệu quả để phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất, giáo dục những người lao động, lôi cuốn họ tham gia quản lý sản xuất,....”. “Lê Nin đã coi việc tổ chức thi đua XHCN là nhiệm vụ có tầm quan trọng quốc gia và đã đề ra một loạt nguyên tắc làm cơ sở cho thi đua XHCN: công khai, so sánh kết quả, khả năng áp dụng lại kinh nghiệm tiên tiến, giúp đỡ lẫn nhau trên tình đồng chí.....”.

          Để cổ vũ toàn quân, toàn dân phát huy truyền thống yêu nước tham gia “Kháng chiến, kiến quốc” (trước tình hình cuộc kháng chiến chống Pháp đi vào giai đoạn quyết liệt), ngày 11/6/ 1948,  Bác Hồ đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc( thi đua yêu nước) với nội dung thi đua:

“ Thi đua tăng gia sản xuất và tiết kiệm thì:

- Tăng năng xuất, làm mau, làm tốt, làm nhiều, làm rẻ.

- Ra sức tiết kiệm: nguyên liệu, vật liệu, sức lao động, thì giờ.

Tiết kiệm để giúp tăng gia, tăng gia để giúp tiết kiệm…….

Thi đua giết giặc lập công thì:

- Luyện tập giỏi.

- Diệt nhiều địch.

- Khắc phục khó khăn, chấp hành, mệnh lệnh, làm tròn nhiệm vụ….

Cách thi đua:

- Trong bộ đội thì phát huy quân sự dân chủ,

- Các ngành thì nâng cao kỹ thuật,

- Gom góp sáng kiến, rút kinh nghiệm, tổng kết kinh nghiệm, trao đổi và phổ biến kinh nghiệm…….Việc phổ biến sáng kiến kinh nghiệm là phận sự của quân đội, của Đoàn thanh niên, Công đoàn, Nông hội. Chính quyền cũng phải săn sóc giúp đỡ việc này.

Các báo chí và văn nghệ phải điều tra, tuyên truyền, khen thưởng những ưu điểm và phê bình những khuyết điểm trong việc phổ biến sáng kiến và kinh nghiệm. Đó là một nhiệm vụ vẻ vang của các báo chí và văn nghệ thiết thực góp phần vào phong trào thi đua ái quốc.

Mức thi đua: Mức thi đua phải tiến dần dần và tiến lên mãi….

Ý nghĩa thi đua:

Thi đua là đoàn kết: Trong phong trào thi đua chúng ta thấy đủ các dân tộc: Kinh, Thổ, Mán, Mường,…đủ các tín ngưỡng: Lương có, Giáo có; đủ các tầng lớp: binh, công, nông, sĩ ; đủ các người: già, trẻ, gái; tất cả đều nhằm vào một mục đích chung: tăng gia sản xuất và diệt giặc lập công. Trước kia anh em trí thức thì xa lao động chân tay. Công nông binh thì ai chỉ lo việc ấy. Giữa các hạng người, các tầng lớp, cảm tình chưa được thân mật. Nay phong trào thi đua đã làm phát triển tinh thần đoàn kết giữa tất cả các tầng lớp nhân dân…..Thi đua tăng cường đoàn kết đẩy mạnh thi đua. Đoàn kết ấy là đoàn kết thực sự và rất chặt chẽ…..

- Thi đua là yêu nước: Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Các chiến sĩ thi đua đã đều tăng năng suất từ gấp rưỡi trở lên. Nếu ta cứ tính đổ đồng, mỗi chiến sĩ đều tăng năng suất gấp hai, nếu tất cả những người lao động nước ta- bộ đội, công, nông, lao động trí óc- đều thi đua và đều tăng năng suất gấp đôi, thì kết quả sẽ thế nào? kết quả là lực lượng của ta về mọi mặt đều tăng gấp đôi,….Kết quả kháng chiến sẽ thắng lợi gấp đôi, kiến quốc sẽ thành công gấp đôi. Kết quả là dân giàu nước mạnh.

Cho nên chúng ta nói: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất.

- Thi đua là tinh thần quốc tế: Nhân dân Liên Xô và các nước bạn khác cho chúng ta nhiều kinh nghiệm thi đua. Chúng ta học nhiều kinh nghiệm thi đua ở các nước bạn, và ta sẽ cố gắng thi đua với các nước bạn để cùng các bạn tiến bộ. đó là tinh thần quốc tế…..

- Thi đua cải tạo con người: Lao động sáng tạo xã hội. Thi đua thì cải tạo con người…..

Phong trào thi đua là một trong những thắng lợi lớn của nhân dân ta trong mấy năm kháng chiến này. Nó sẽ làm đà cho những thắng lợi to lớn hơn nữa về quân sự, chính trị, kinh tế…..

Người người thi đua,

Ngành ngành thi đua.

Ta nhất định thắng,

Địch nhất định thua.” ( Trích: Những lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch, NXB ST, 1960, tập II, tr.154).

Để cổ vũ tinh thần thi đua yêu nuớc của TN,ngày 20/3/1951  Bác đã trực tiếp đến thăm và tặng TNXP ở phân đội 312(thuộc Liên phân đội 3) đang làm nhiệm vụ ở cầu Na Cù( Bắc cạn), bốn câu thơ:

“Không có việc gì khó,

Chỉ sợ lòng không bền,

Đào núi và lấp biển,

Quyết chí ắt làm nên”.

Thấm nhuần những lời kêu gọi thi đua yêu nước và sự nỗ lực vượt lên mọi khó khăn gian khổ, lao động hết mình, hy sinh vì dân, vì nước của Bác Hồ; tuổi trẻ chúng ta nguyện tiếp tục “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” xung kích hưởng ứng các phong trào thi đua” 5 xung kĩch, 4 đồng hành” do Trung ương Đoàn phát động thiết thực hưởng ứng thực hiện mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra “ Dân giàu, nước mạnh; dân chủ, công bằng, văn minh”./.

                             Trần Việt Thao( CVC.PV.Trung tâm hướng nghiệp, DN & GTVLTN Thanh Hóa- nguyên PV.Tuổi trẻ Lam Sơn, Thanh Hóa, nguyên CVC.PV Ban TTVH Tỉnh đoàn Thanh Hóa- sưu tầm, biên soạn).

 

Kết nối tri thứ- Lời kêu gọi thi đua ái quốc( thi đua yêu nước) của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 11/6/ 1948: http://thiduakhenthuong.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/quan-diem-chi-dao.aspx?ItemID=19

                 

  BÁC HỒ VỚI TUỔI TRẺ THANH HÓA,     

BÁC HỒ VỚI TUỔI TRẺ THANH HÓA,

Dưới ánh sáng của Chủ nghĩa mác- Lê nin, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sớm xác dịnh được vai trò của TN trong CM giải phóng dân tộc và trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc VN XHCN. Người khẳng định: " TN là rường cột của nước nhà"; " TN là chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn là do các TN". Đặc biệt trong Di chúc, Bác Hồ đă căn dặn: “ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN ta nói chung là tốt, mọi việc đều hằng hái xung phong, không ngại khó khǎn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chǎm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xó hội vừa "hồng" vừa "chuyờn". Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

           Trong sự quan tâm chung đó, Người đặc biệt quan tâm đến tuổi trẻ Thanh Hóa: ngay từ buổi đầu phôi thai của tổ chức CM, từ tháng 6/1925, lãnh  tụ Nguyễn Ái Quốc đã quan tâm tiếp nhận và trực tiếp huấn luyện, bồi dưỡng đ/c Lê Hữu Lập( người TNCS đầu tiên của tỉnh ta, quê ở Xuân Lộc, Hậu Lộc) và kết nạp anh vào tổ chức tiền thân của Đảng- tổ chức " Việt nam TNCM đồng chí Hội". Sau đó, người đã quan tâm tiếp nhận nhiều TN ưu tú của TH vào tổ chức này và đào tạo họ trở thành những nhân tố tích cực trong phong trào CM của tỉnh sau này.

Cùng với sự quan tâm đó, Bác Hồ đã chính thức ba lần về thăm TH(và một lần về nghỉ mát tại Sầm Sơn 1960):

Lần thứ nhất vào 20/2/1947, Người đã gặp gỡ đại biểu, các tầng lớp nhân dân, trong đó đặc biệt quan tâm đến đại biểu TTN, Người đã chỉ thị: "Tỉnh TH trở nên một tỉnh kiểu mẫu thì phải làm sao cho mọi mặt: chính trị, kinh tế, quân sự phải là kiểu mẫu. Từng người phải kiểu mẫu, từng làng phải kiểu mẫu, từng huyện phải kiểu mẫu, cả tỉnh kiểu mẫu..."

Tiếp đó, ngày 13/6/1957: Tuổi trẻ TH lại vinh dự được đón Bác vào thăm lần thứ hai, trong buổi họp mặt tại Thị xã TH, Người đã khen ngợi tuổi trẻ tỉnh ta:"...TN tham gia bộ đội có các đồng chí anh hùng như: Lò văn Bường, Trần Đức, Tô Vĩnh Diện, Lê Công Khai,... đó là những người rất ưu tú, chẳng những làm vẻ vang cho cả tỉnh mà còn vẻ vang cho cả nước non ta".

          Từ ngày 10-12/12/1961, Bác về thăm TH lần thứ ba. Bác đến thăm NM cơ khí TH, HTX thành công, người ân cần thăm hỏi các cháu trường mầm non, đến thăm HTX nông nghiệp điển hình Yên trường(Yên định),Bác khen: " Ai cũng nhận thấy rằng TN là người chủ tương lai của nước nhà và Đoàn TNLĐ là cánh tay đắc lực của Đảng; TN tỉnh ta đã làm nhiệm vụ xung phong trong công việc phát triển văn hóa, tăng gia sản xuất,.v.v.v...nói chuyện với đồng bào, cán bộ xó Yờn Trường, huyện Yên Định sáng ngày 12/12/1961, Bác đã khẳng định: "...Tỉnh ta có ngót 12 vạn đảng viên và ĐVTNLĐ, đó là một lực lượng rất lớn; cán bộ, đảng viên và ĐVTN cần phải thực sự xung phong gương mẫu, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chống lãng phí, tham ô,...ra sức phát triển và củng cố tốt Đảng và Đoàn; đoàn kết toàn dân, làm được như thế thì chắc TH sẽ trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc...".

         Người biểu dương, khen ngợi thành tích phát triển kinh tế, sản xuất nụng nghiệp của Đảng bộ, nhân dân xó Yờn Trường. Đặc biệt, hôm đó Bác Hồ đó dành nhiều thời gian hỏi về phong trào "ba sẵn sàng" của đoàn thanh niên. Bác khen ngợi phong trào đốt đuốc làm thủy lợi nội đồng, làm phân bón vào ban đêm của đoàn viên, thanh niên Yên Trường, để ban ngày tham gia lao động sản xuất trên đồng ruộng với xó viờn hợp tỏc xó.

 Bác gắn huy hiệu của Người cho anh Trịnh Gia Minh và chị Hoàng Thị An - là một trong những chiến sĩ thi đua - kiện tướng thủy lợi của xó và căn dặn: Đoàn viên, thanh niên của xó phải hăng say lao động sản xuất, tích cực phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng địa phương giầu mạnh. Rồi sau đó, Bác cùng lónh đạo tỉnh Thanh Hóa, lónh đạo huyện Yên Định, lónh đạo xó Yờn Trường băng qua các bờ ruộng, lội bộ vào làng để đến thăm một số gia đỡnh trong xó, thăm nhà trẻ của xó và kiểm tra đời sống nhân dân...

          Sau đó, Bác Hồ đã năm lần gửi thư và tặng 52 Huy hiệu của Người cho tuổi trẻ TH có thành tích xuất sắc trong sản xuất và chiến đấu.

Tháng 11/1954, Bác gửi thư và tặng quà huy hiệu của Người cho cán bộ, đồng bào, TN, dân công ở công trường xe lửa và đập sông Chu. Quan tâm đến tuổi trẻ TH cùng với tuổi trẻ Nghệ An vượt qua gian khổ xây dựng tuyến đường sắt Thanh Hóa-Nghệ An. Ngày 19/5/1964, Bác gửi thư khen ngợi: "...các cháu đã xung phong tình nguyện làm việc đó, thế là các cháu đã làm đúng khâủ hiệu "Đâu Đảng cần TN có, đâu Đảng khó có TN"; như thế là tốt.Bác thân ái khen các cháu..."

 

Năm 1967, biết tin các trung đội nữ dân quân Thanh hóa lập thành tích bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, tiêu biểu như: Trung dội dân quân gái Hoa Lộc(Hậu Lộc);xã Thanh Thủy(Tĩnh Gia); xã Hoằng trường(Hoằng Hóa); Hà Tiến(Hà Trung),....Bác đã gửi thư khen: "...cùng với thành tích to lớn chống Mỹ cứu nước của phụ nữ cả nước ta, chiến công của các cháu làm rạng rỡ thêm truyền thống của phụ nữ VN dũng cảm đảm đang. Bác vui lòng khen ngợi các cháu và tặng mỗi cháu một huy hiệu”..v.v.v...

 

Võng lời Bác Hụ̀ dạy, 83 năm qua, cán bộ, ĐVTN Thanh Hoá đã phát huy truyền thống cách mạng, nghị lực và trí sáng tạo của tuổi trẻ, đi đầu trong cuộc XD và bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống của đội quân xung kích CM, đội hậu bị tin cậy của Đảng; dám dấn thân vào những nơi khó khăn, gian khổ nhất, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, anh dũng hy sinh phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó.  Với khẩu hiệu hành động:

 " Tuổi trẻ đất Lam sơn                                        

           Gian khó chí không sờn                                                                                                                                                                         Phất cao cờ quyết thắng"; trong thời kỳ hoạt động bí mật ( 1938- 1945), ĐVTN tỉnh ta đã tham gia các cuộc đấu tranh do Đảng lãnh đạo: Chống bắt phu, bắt lính, chống sưu cao, thuế nặng, chống đàn áp khủng bố, phá kho thóc của Nhật, xây dựng lực lượng tự vệ vũ trang, bảo vệ xóm làng, quê hương, bảo vệ cán bộ CM, xây dựng chiến khu du kích, tuyên truyền xung phong,…

Trong những ngày CM Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đoàn viên thanh niên Thanh Hoá đã trực tiếp cầm gươm, cầm súng chiến đấu tham gia giành chính quyền thắng lợi ở tỉnh nhà.

Các tầng lớp TN, học sinh, trí thức đã tự nguyện gia nhập các đơn vị tự vệ chiến đấu và tích cực tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện các chỉ thị của Tỉnh bộ Việt Minh. Phong trào sắm vũ khí đuổi thù chung đã tạo ra khí thế khẩn trương sôi nổi trong toàn tỉnh. TN, quần chúng các huyện Thọ Xuân, Hoắng Hoá, Thiệu Hoá, Hậu Lộc đã trừng trị bọn chức sắc ác ôn ở các làng , xã làm cho chính quyền địch hoang mang, rệu rã. TN, quần chúng các huyện Tĩnh Gia, Quảng Xương, Nông Cống đấu tranh chống giặc Nhật cướp lương thực, thực phẩm, chống bắt phu, bắt lính,…

Thanh niên TH, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cỗ vũ động viên của Đoàn TN cứu quốc đã xung kích trong khởi nghĩa giành chính quyền(từ 17-23/8/1945); đi đầu là TN ở: Hoằng Hoá, TPTH, Thiệu Hoá, Yên Định, Hậu Lộc, Hà Trung, Thạch Thành, Thọ  Xuân, Vĩnh Lộc, Đông Sơn,…

Để làm nên CM tháng 8 thành công ở tỉnh nhà, biết bao người con ưu tú của TH đã dũng cảm vượt qua mọi hy sinh gian khổ, chiến đấu quên mình vì quê hương, tổ quốc; tiêu biểu như: Phạm Văn Hinh, Nguyễn Đức Tẻo, Hoàng Văn Môn, Hoàng Văn Tước(ở chiến khu Ngọc Trạo), Ngô Ngọc Vũ(Thiệu hoá),…và nhiều chiến sĩ trên các mặt trận chiến đấu với giặc trên chiến tuyến thầm lặng như nữ anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Lợi,…

          Trong 65 năm chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1945 - 2010), toàn tỉnh Thanh Hoá có gần 50 vạn thanh niên tham gia bộ đội, gần 6 vạn thanh niên gia nhập TNXP. Trong số 84 anh hùng lực lượng vũ trang Thanh Hoá có 59 đồng chí là ĐVTN, trong đó có những ĐVTN là điển hình tiêu biểu cho các thời kỳ cách mạng, như: Tô Vĩnh Diện, Lê Mã Lương, Lê Đình Chinh,

Trong kháng chiến chống Pháp, toàn tỉnh đã có 56.792 TN tham gia bộ đội, 18.920 TN tham gia lực lượng TNXP, 291.508 TN tham gia lực lượng dân công tiếp vận phục vụ các chiến dịch lớn,…là một trong những tỉnh đóng góp sức người, sức của nhiều nhất để cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện biên lừng lẫy địa cầu”. Tuổi trẻ TH đã góp phần cùng nhân dân trong tỉnh đón nhận hai lá cờ “ Đơn vị phục vụ tiền tuyến khá nhất” do TW Đảng và Chính phủ tặng, hàng trăm huân, huy chương các loại; có 5 TN là anh hùng lực lượng vũ trang, đó là: Tô Vĩnh Diện( xã Nông Trường- Triệu Sơn);Trương Công Man(người dân tộc Thái- Cẩm Phong, Cẩm Thuỷ); Lò Văn Bường( xã Thanh Cao- Thường Xuân);Lê Công Khai(Hoằng Phú-Hoằng Hoá); Trần Đức(Hải Lĩnh, Tĩnh Gia); 3.035 chiến sĩ thi đua; 624 cá nhân được Đảng, Nhà nước và Bác Hồ Hồ khen thưởng.

         Ngay từ khi hũa bỡnh lập lại, dưới sự lónh đạo của Tỉnh ủy, hàng vạn TN và nông dân các huyện cùng với một đoàn bộ đội và 700 thợ kỹ thuật được huy động lên công trường tu sửa đập Bái Thượng và hệ thống thủy nông sông Chu, khai thác đá ở Mục sơn và Hang Ma; TN các huyện miền núi xung phong khai thác gỗ, tre, nứa vận chuyển về công trường đập Bái Thượng.      

        Đầu năm 1961, hưởng ứng phong trào “Những người tình nguyện vượt mức kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ nhất(1961-1965)” do đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III(3/1961) phát động, Đoàn TN Thanh Hóa đã hướng cho TN đi vào hoạt động tập thể, mở các công trình xung kích như: khai hoang, làm thuỷ lợi, làm phân bón, cải tiến công cụ. Đoàn đã góp hàng triệu ngày công trên các công trường: đê sông Chu, sông Mã, xây dựng đập Bông Bông, đập sông Mực, đập sông Bưởi. Trong trận chiến đấu với  bão lụt năm 1962, Đoàn TN Thanh Hóa đã lập nhiều thành tích xuất sắc và vinh dự được Chính phủ tặng huân chương lao động hạng ba.

        Hưởng ứng phong trào “Ba sẵn sàng” do Trung ương Đoàn phát động, sau lễ tuyên thệ “3 sẵn sàng” của tuổi trẻ toàn tỉnh tổ chức tại thị xã Thanh Hóa ngày 2/4/1965, chỉ trong thời gian ngắn đã có 17 vạn ĐVTN ghi tên tình nguyện “3 sẵn sàng”; nô nức ghi tên tòng quân nhập nhũ, tham gia lực lượng tự vệ, TNXP chống Mỹ cứu nước.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước có 227.138 TN lên đường bảo vệ tổ quốc; 40.000 TN tham gia lực lượng TNXP; hai lần được BCH TW Đảng tặng cờ luân lưu “ Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”; được Chính phủ tặng 148 huân chương lao động, 500 bằng khen, 53 huy hiệu Bác Hồ, 54 anh hùng LLVT, 4 anh hùng lao động và 302 huân chương các loại; được BCH TW Đoàn tặng 14 lá cờ mang chân dung Bác Hồ, 410 cờ “ 3 xung kích làm chủ tập thể”, hàng chục cờ “ tập thể GV và tập thể học sinh XHCN”,...được BCH Đảng bộ tỉnh tặng cờ thưởng luân mang dòng chữ “ Mãi mãi là lực lượng tiên phong của cách mạng”.

           Ở hậu phương, từ 26/3/1973, hưởng ứng phong trào “TN tình nguyện xây dựng đất nước”, thực hiện chủ trương của tỉnh, 15.000 TN Thanh Hóa đã tình nguyện tham gia vào 21 đội TN tình nguyện khắc phục hậu quả chiến tranh, đáp ứng yêu cầu chiến đấu và xây dựng CNXH ở Miền Bắc. Họ đã tình nguyện đem sức lực, trí tuệ tuổi thanh xuân san núi, bạt đồi, đào hồ, đắp đập, khai hoang trồng rừng, mở đường,…tạc nên những công trình, con đường vươn tới hôm nay.

         Sau đại thắng mùa xuân 4/1975, hưởng ứng phong trào “Thanh niên tình nguyện xây dựng đất nước” do Trung ương Đoàn đã phát động phong trào thay thế và kế tiếp phong trào “3 sẵn sàng”, Đoàn TN Thanh Hoá đã lập nên nhiều thành tích xuất sắc trong khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, giao thông, thủy lợi; được Tỉnh uỷ ghi nhận. 

Trong 26 năm đổi mới(1986-2012), Đoàn TNCS HCM TH đã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nghị lực và trí sáng tạo của tuổi trẻ đi đầu trong cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy truyền thống của đội quân xung kích CM, đội hậu bị tin cậy của Đảng; dám dấn thân vào những nơi khó khăn, gian khổ nhất, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, xung phong tình nguyện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó và đã lập nên nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực hoạt động. Đoàn thanh niên khối nông thôn đã đảm nhận thi công hoàn thành hàng ngàn  công trình thanh niên cấp huyện; triệu công trình thanh niên cấp cơ sở, đào đắp được hàng trăm triệu m3 đất, đá trên hàng ngàn km đê điều, kè đập, kênh mương ở các công trình thanh niên làm thuỷ lợi, giao thông, xây dựng, vệ sinh môi trường,…ĐVTN khối nông thôn còn là lực lượng xung kích đi đầu trong tiếp thu ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nghề nông; trong phong trào "Thanh niên lập nghiệp" xuất hiện hàng ngàn gương thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi, hàng trăm triệu phú trẻ...vv...Đoàn TN khối công nhân đã xung kích phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ KHKT, CN vào sản xuất làm lợi cho ngành hàng trăm tỉ đồng; đảm nhận đầu xe, ca máy, công trình TN;....

    Sau 10 năm triển khai xây dựng phong trào TN tỡnh nguyện, toàn tỉnh đó có 841 đội thanh niên xung kích tình nguyện bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, mở đường lên vùng cao biên giới; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; 1.240 đội thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện, câu lạc bộ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; trên 600 mô hình cổng trường, đoạn đường tự quản An toàn giao thông... các mô hình đã phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tham gia giải quyết những vấn đề xã hội quan tâm, bức xỳc. Các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên đã vận động quyên góp hỗ trợ, xây tặng, sửa chữa hơn 2000 ngôi nhà tình nghĩa, tặng cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách, gia đình khó khăn; Huy động được 34 tỷ đồng tổ chức tốt hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nghĩa tình biên giới hải đảo”; Cán bộ, đoàn viên thanh niên đã tình nguyện hiến hơn 8.000 đơn vị máu an toàn cứu người bệnh;.....

           Qua các phong trào hoạt động trong gần 53 năm(1960- 2013), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TH đã có hơn 171.577 ĐV ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng( mỗi năm trung bình có hơn 3.237 ĐV ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng, chiếm 65% đảng viên mới kết nạp hàng năm của tỉnh). Từ năm 1964 – 2013, Đoàn đã kết nạp đ­ược 1855.810 TN tiên tiến vào Đoàn; bồi d­ưỡng tập hợp hàng triệu thiếu niên, nhi đồng vào tổ chức (trong 26 năm đổi mới 1986-  2013, toàn tỉnh có 991.121 TN tiên tiến  được kết nạp vào Đoàn); tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hàng trăm ngàn cán bộ Đoàn cơ sở (gồm khoảng 80% cán bộ đoàn chủ chốt các cấp và  hơn 50% bí thư chi đoàn).

          Hai năm 2009- 2010, Đoàn TNCSHCM TH đều được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ghi nhận là đơn vị tiên tiến toàn quốc; được BCH  Trung ương Đoàn tặng cờ “ Đơn vị xuất sắc toàn diện công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2011; năm 2012, được Chủ tịch nước tặng Huân chương độc lập hạng nhất .

           Với những tình cảm cao đẹp mà Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã giành cho tuổi trẻ VN nói chung và tuổi trẻ TH nói riêng qua quá trình tham gia CM và những lần về thăm tỉnh Thanh; tuổi trẻ tỉnh ta khắc ghi những lời dạy bảo ân cần của người cùng lời di chúc thiêng liờng “ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN ta nói chung là tốt, mọi việc đều hằng hái xung phong, không ngại khó khǎn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chǎm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xó hội vừa "hồng" vừa "chuyờn". Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết” và xin nguyện: " Sống chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại", nguyện học tập, rèn luyện, tu dưỡng và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của Người./.

Trần Việt Thao( CVC.PV.Trung tâm hướng nghiệp, DN & GTVLTN Thanh Hóa- nguyên PV.Tuổi trẻ Lam Sơn, Thanh Hóa, nguyên CVC.PV Ban TTVH Tỉnh đoàn Thanh Hóa- sưu tầm, biên soạn).