DMCA.com Protection Status

Bộ tài liệu hỗ trợ đào tạo- học Trung cấp thanh vận- kết nói tri thức:  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 09:56 ngày 24/01/2018

Bộ tài liệu hỗ trợ đào tạo- học Trung cấp thanh vận:

Tâm lý học lứa tuổi:

https://sites.google.com/site/seadropblog/home/y-khoa/co-so/tam-ly-y-hoc---y-duc/tam-ly-luc-tuoi

NHỮNG VẤN ðỀ CHUNG CỦA TÂM LÍ HỌC LỨA TUỔI VÀ TÂM LÍ HỌC SƯ PHẠM:

http://dulieu.tailieuhoctap.vn/books/giao-duc-dai-cuong/tam-ly-hoc/file_goc_775881.pdf

Tâm lý nhóm và tập thể:

https://voer.edu.vn/m/tam-ly-nhom-va-tap-the/3edd6f6f

Tâm lý nhóm:

http://thanhdoanhalong.gov.vn/hoi-lhtn/Nhung-bai-viet-ve-cong-tac-Hoi/Tam-ly-nhom-24.tdhl

GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI

http://ctxh.hcmussh.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/ctxh/th%C6%B0%20vi%E1%BB%87n%20khoa/GT%20TLHXH,%20%C4%90%C3%A0%20L%E1%BA%A1t%202.pdf

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NẮM BẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI:

http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/592

Tư tưởng của Mác- Lê nin- Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên:

https://www.facebook.com/TuoiTreHauLocThanhHoa/posts/1107608972587312

Tìm hiểu Tư tưởng của Lê nin về thanh niên và vai trò của TN trong phong trào cách mạng XHCN:

https://www.facebook.com/TuoiTreHauLocThanhHoa/posts/1108620015819541

GT Phần cơ sở lý luận chuyên  đề:" CÔNG TÁC GIÁO DỤC CỦA ĐOÀN T.N.C.S HỒ CHÍ MINH THANH HOÁ TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI GIAI ĐOẠN(2001 - 2009)-THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP":

https://www.facebook.com/TuoiTreHauLocThanhHoa/posts/1107617222586487

MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG VĂN HOÁ( tuyên giáo) CỦA ĐOÀN

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1754313444846549&id=100008037314601&pnref=story

Phương pháp tuyên truyền miệng:

http://www.doankhoicaccoquantw.vn/show.aspx?cat=023&nid=494

Kỹ năng nói trước công chúng( sưu tầm nghiệp vụ):

https://www.facebook.com/ThanhdoanThanhHoa/posts/1001039199930428

Phương pháp tuyên truyền miệng:

https://www.facebook.com/ThanhdoanThanhHoa/posts/1615093595435202

https://www.facebook.com/ThanhdoanThanhHoa/posts/1615094078768487

Nói chuyện trước công chúng - kỹ năng quan trọng của cán bộ Đoàn:

https://www.facebook.com/ThanhdoanThanhHoa/posts/1657351421209419

GỢI Ý VỀ Điều kiện và giải pháp xây dựng các cấp bộ Đoàn trong tỉnh vững mạnh( đa số các chuyên đề đã được đăng trên tạp chí THANH NIÊN- Cơ quan lý luận nghiệp vụ của TW.Đoàn- năm 2006):

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1749645831979977&id=100008037314601&pnref=story

GT. Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cho GV dạy nghề sơ cấp, trung cấp,....:

https://www.facebook.com/LTNLN/posts/1686486554962572

PHƯƠNG PHÁP SOẠN THẢO DIỄN VĂN VÀ ĐỌC DIỄN VĂN.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=864539636955671&id=521332394609732

GT Tài liệu công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1584258011852094&set=o.274816602633465&type=1&theater

GT Phương pháp, kỹ năng tổ chức một số hoạt động vui chơi, giải trí cho thanh, thiếu niên:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1711447832466444&id=100008037314601

KỸ NĂNG XÂY DỰNG VÀ ĐẢM NHẬN CÔNG TRÌNH, PHẦN VIỆC THANH NIÊN:

https://www.facebook.com/TuoiTreHauLocThanhHoa/posts/1109587979056078

ĐIỀU KIỆN VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=861615083914793&id=521332394609732

Chuyên đề: Những yếu tố tâm lý của TN, của cán bộ Đoàn- Hội LHTN ngày nay cần khai thác, phát huy trong công tác xây dựng tổ chức và chỉ đạo phong trào hành dộng của Đoàn- Hội LHTN VN:

https://www.facebook.com/ThanhdoanThanhHoa/posts/998736273494054

ĐIỀU KIỆN VÀ GIẢI PHÁP TẬP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN:

https://www.facebook.com/ThanhdoanThanhHoa/posts/1070761919624822

QUY CHẾ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

http://www.xaydungdang.org.vn/Home/vankientulieu/2010/2239/Quy-che-can-bo-Doan-Thanh-nien-cong-san-Ho-Chi-Minh.aspx

Nhiệm vụ và kỹ năng cơ bản của người cán bộ đoàn:

http://huyendoanluongson.org.vn/?page=news&code=detail&idc=45&id=280 

http://thcsnamcao.hanam.edu.vn/nhiem-vu-va-ky-nang-co-ban-cua-nguoi-can-bo-doan

Nhiệm vụ của Đoàn thanh niên, của cán bộ Đoàn:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=198703300556303&id=100012499024683&pnref=story

Đề cương bài giảng Giáo dục quốc phòng- Trường cao đẳng Cao su:

http://www.ric.edu.vn/3cms/upload/caosu/File/De%20Cuong%20Bai%20Giang/De%20cuong%20GDQP-he%20cao%20dang%20cua%20Truong.pdf

Trao đổi nghiệp vụ: HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC MỘT CUỘC THI TÌM HIỂU TRONG ĐV, TN:

https://www.facebook.com/ThanhdoanThanhHoa/posts/1002327369801611

CHUYÊN ĐỀ:  NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ TƯ TƯỞNG- VĂN HÓA-GIÁO DỤC CẦN TUYÊN TRUYỀN  CHO CÁN BỘ, ĐVTN

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=867077176701917&id=521332394609732

Đoàn TN với những kinh nghiệm và giải pháp TT- GD chính trị, tư tưởng- văn hóa cho TN( hay công tác tuyên giáo- tuyên truyền và giáo dục của Đoàn):

https://www.facebook.com/tncshcm.nguyentraitpth/posts/1000306490000711

Bộ tài liệu hỗ trợ đào tạo- học Trung cấp thanh vận( tiếp):

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC Lí TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN

NHIỆM KỲ 2012 – 2017:

https://www.facebook.com/doankhoidn/posts/751929274929724 

NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ CẦN CHO CỘNG TÁC VIÊN LÀ CÁN BỘ , ĐVTN:

https://www.facebook.com/tncshcm.nguyentraitpth/posts/1003102039721156

Vài nét về  "Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới":

https://www.facebook.com/tncshcm.nguyentraitpth/posts/1008493379182022

TÀI LIỆU TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CƠ SỞ:

https://www.facebook.com/bdbpla/posts/1539787566299139

Tài liệu chuyên đề Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ đoàn ở cơ sở (Nxb Chính trị quốc gia – 2011):

http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/sach-ve-cong-tac-dang/books-310620153413356.html

Nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận (Nxb Chính trị quốc gia - 2014):

http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/sach-ve-cong-tac-dang/books-310620152331756.html

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC Lí TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN

NHIỆM KỲ 2012 – 2017:

https://www.facebook.com/doankhoidn/posts/751929274929724 

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG TỔ CHỨC PHONG TRÀO TN TÌNH NGUYỆN TRONG “ NĂM TN TÌNH NGUYỆN”, "THÁNG TN" VÀ " CHIẾN DỊCH HÈ TÌNH NGUYỆN":

 https://www.facebook.com/ThanhdoanThanhHoa/posts/997637493603932

KỸ NĂNG XÂY DỰNG VÀ ĐẢM NHẬN CÔNG TRÌNH, PHẦN VIỆC THANH NIÊN:

https://www.facebook.com/TuoiTreHauLocThanhHoa/posts/1109587979056078

Chuyên đề: Một số giải pháp cụ thể hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” do Ban bí thư TW Đoàn phát động:

https://www.facebook.com/tncshcm.nguyentraitpth/posts/1011633165534710

Tài liệu học tập chính trị dành cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng (Ban Tuyên giáo Trung ương - Nxb Chính trị quốc gia – 2010:

http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/sach-ve-cong-tac-dang/books-110620153463956.html 

Hướng nghiệp- Học nghề- việc làm- Trích Tài liệu tập huấn cán bộ Đoàn về nghề nghiệp- việc làm( Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh- Ban điều hành đề án 103):

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1722477801363447&id=100008037314601

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHI ĐOÀN:

http://doankhoiccq.laocai.gov.vn/TinChiTiet.aspx?idTin=386

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHI ĐOÀN:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1626914704253091&id=1468383943392152

LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI BÍ THƯ CHI ĐOÀN:

https://www.facebook.com/hcmcyutgu/posts/423152711141127:0

Video clip GT Bài giảng - Vai trò và Công tác chỉ đạo của Bí thư Đoàn cơ sở:

https://www.facebook.com/HocVienThanhThieuNienVietNam#!/HocVienThanhThieuNienVietNam/posts/1601717190106176 

https://www.youtube.com/watch?v=acOvEHY8Z2o

Video clip GT Bài giảng 6 bài học lý luận chính trị cho thanh niên:

https://www.youtube.com/watch?v=THZdINg_O4s  

STGT.Tài liệu phục vụ Đại hội Đoàn các cấp ( nhiệm kỳ 2017- 2022):

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1802927476651812&set=o.484608071723839&type=3

Kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ Đoàn:

http://doanphuongyennghia.com/ky-nang-nghiep-vu/so-tay-can-bo-doan/128-ky-nang-nghiep-vu

STGT. Phương pháp và Kỹ năng soạn thảo văn bản cán bộ đoàn:

http://thanhdoanbacninh.com.vn/xem-tin/279/phuong-phap-va-ky-nang-soan-thao-van-ban-can-bo-doan.html

Nghiệp vụ công tác Đoàn TN và vận động TN ở cơ sở- Trung cấp LLCTHC:

https://drive.google.com/file/d/0B0QyBxroF3tgb1JNenlRYmY5NE0/view

Tài liệu ôn Trung cấp lý luận chính trị- hành chính( hỗ trợ phổ cập cho cán bộ cơ sở):

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1835165786761314&id=100008037314601