DMCA.com Protection Status

Tài liệu tham khảo dành cho phòng TC- HC & hướng nghiệp, DN HCVP - ( kết nối tri thức):  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 08:13 ngày 13/06/2018

Tài liệu tham khảo dành cho phòng TC- HC & hướng nghiệp, DN HCVP :

 

https://www.facebook.com/dohuong87/posts/715751735277251

 

Tài liệu tham khảo dành cho phòng TC- HC :

 

Chuyên đề 16 KỸ NĂNG GIAO TIẾP HÀNH CHÍNH :

 

http://dtbd.moha.gov.vn/uploads/resources/admin/files/CD11-20/CS_TLBD_Chuyende16.pdf

 

Chuyên đề 15 KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG :

 

http://dtbd.moha.gov.vn/uploads/resources/admin/files/CD11-20/CS_TLBD_Chuyende15.pdf

 

http://dtbd.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/145/0/603/%20/%20/Page=10

 

Chuyên đề 12 KỸ NĂNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC, LỊCH LÀM VIỆC CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ THỜI GIAN CỦA CÁ NHÂN :

http://dtbd.moha.gov.vn/uploads/resources/admin/files/CD11-20/CS_TLBD_Chuyende12.pdf

 

Chuyên đề 9 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN BẢN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC :

 

http://dtbd.moha.gov.vn/uploads/resources/admin/files/CS_TLBD_Chuyende9.pdf

 

Chuyên đề 13 KỸ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH :

http://dtbd.moha.gov.vn/uploads/resources/admin/files/CD11-20/CS_TLBD_Chuyende13.pdf

 

Chuyên đề 10 KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH :

 

http://dtbd.moha.gov.vn/uploads/resources/admin/files/CS_TLBD_Chuyende10.pdf

 

Chuyên đề 14 KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN :

http://dtbd.moha.gov.vn/uploads/resources/admin/CDLD/Chuyen%20Vien/ChuyenDe14.pdf

 

Chuyên đề 15 KỸ NĂNG VIẾT BÁO CÁO :

 

http://dtbd.moha.gov.vn/uploads/resources/admin/CDLD/Chuyen%20Vien/ChuyenDe15.pdf

 

Chuyên đề 17 ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC :

http://dtbd.moha.gov.vn/uploads/resources/admin/files/CD11-20/CS_TLBD_Chuyende17.pdf

 

Chuyên đề 7 HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC :

http://dtbd.moha.gov.vn/uploads/resources/admin/chuyenvien/ChuyenDe7.pdf

 

Chuyên đề 5 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC :

 

http://dtbd.moha.gov.vn/uploads/resources/admin/chuyenvien/ChuyenDe5.pdf

 

http://dtbd.moha.gov.vn/uploads/resources/admin/chuyenvien/ChuyenDe11.pdf

 

Chuyên đề 2 PHÁP LUẬT, PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA :

http://dtbd.moha.gov.vn/uploads/resources/admin/files/CS_TLBD_Chuyende2.pdf

 

Chuyên đề về Đạo đức công vụ- chuyên đề 4 :

 

http://dtbd.moha.gov.vn/uploads/resources/admin/chuyenvien/ChuyenDe4.pdf

 

Chuyên đề 19 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ, TÀI CHÍNH :

 

http://dtbd.moha.gov.vn/uploads/resources/admin/files/CD11-20/CS_TLBD_Chuyende19.pdf

 

Chuyên đề 6 QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC :

http://dtbd.moha.gov.vn/uploads/resources/admin/chuyenvien/ChuyenDe6.pdf

 

Chuyên đề 8 CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC :

 

http://dtbd.moha.gov.vn/uploads/resources/admin/chuyenvien/ChuyenDe8.pdf

 

Chuyên đề 26 QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC :

http://dtbd.moha.gov.vn/uploads/resources/admin/files/CD26/CS_TLBD_Chuyende26.pdf

 

Chuyên đề 13 KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM :

 

http://dtbd.moha.gov.vn/uploads/resources/admin/CDLD/Chuyen%20Vien/ChuyenDe13.pdf

 

KIẾN THỨC CHUNG VỀ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CẤP HUYỆN :

 

http://dtbd.moha.gov.vn/Uploads/resources/hothivietha/files/TCN_CH_TLBD_Chuyende01.pdf

 

http://dtbd.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/145/0/603/%20/%20/Page=7

 

http://dtbd.moha.gov.vn/Uploads/resources/thuyptt/files/T%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20c%E1%BA%A5p%20huy%E1%BB%87n%20-%20ban%20cuoi%20cung%20da%20ky.pdf

 

Chuyên đề 23 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN :

 

http://dtbd.moha.gov.vn/uploads/resources/admin/files/CD11-20/CS_TLBD_Chuyende23.pdf