DMCA.com Protection Status

Chính trị học  quan tâm

Được đăng bởi: Ngọc Văn

Cập nhật lúc 11:16 ngày 06/01/2018

Chính trị tồn tại ở khắp mọi nơi và có lịch sử lâu dài như xã hội loài người. Chính trị chiếm ưu thế trong mọi lĩnh vực của cuộc sống con người. Cho dù thích hay không, thì không ai hoàn toàn vượt khỏi phạm vi của một hệ thống chính trị nào đó.

Khoa học chính trị (chính trị học) là một khoa học xã hội và giống như các ngành khoa học liên quan, nó xoay quanh con người và môi trường (chính trị) xã hội. Là một trong những khoa học xã hội lâu đời nhất về bản chất và phạm vi nghiên cứu, khoa học chính trị đã trải qua nhiều thay đổi qua nhiều thế kỷ. Chính trị học lần đầu tiên được nhắc đến bởi người Hy Lạp. Thuật ngữ “politics” (chính trị) bắt nguồn từ chữ “polis” trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “các thành bang” (“polity” có nghĩa là “chính phủ”, “politeia có nghĩa là “hiến pháp”) và mỗi thành phố thời đó là một quốc gia độc lập, một địa hạt có tất cả quyền riêng của nó như Athens, Sparta, Corinth...

Aristotle được coi là “cha đẻ của khoa học chính trị” vì những đóng góp to lớn và có giá trị trường tồn của ông cho lĩnh vực chính trị. Ông gọi chính trị là khoa học chủ đạo (“master science”) vì chính trị quyết định môi trường mà trong đó mọi người tổ chức cuộc sống của mình. Không ai có thể thoát khỏi các biến số do chính trị đặt ra. Trong cuốn sách nổi tiếng “Chính trị”, Aristotle viết: “Tự nhiên tạo ra con người là một động vật chính trị và bởi tự nhiên hoặc ngẫu nhiên, con người không có trạng thái nào khác ở trên hay dưới bản chất đó”. Chính trị là phòng kiểm soát đối với tất cả hoạt động của con người.

Chính trị học là một khoa học xã hội đề cập đến các hệ thống quản trị và phân tích các hoạt động chính trị, tư tưởng chính trị và hành vi chính trị. Nó đề cập nhiều đến lý thuyết và thực tiễn của chính trị mà thường được nghĩ là phân chia quyền lực và nguồn lực. Các nhà chính trị học “tự thấy mình tham gia làm sáng tỏ các mối quan hệ làm nền tảng cho các sự kiện và điều kiện chính trị và từ những phát hiện này, họ cố gắng xây dựng các nguyên tắc chung về cách thức thế giới hoạt động chính trị”.

Khoa học chính trị tập trung vào lý thuyết và thực tiễn của chính phủ và chính trị ở cấp địa phương, tiểu bang, quốc gia và quốc tế. Chính trị phát triển sự hiểu biết về các thể chế, thực tiễn và quan hệ định hình cuộc sống của công chúng và các phương thức để thúc đẩy quyền công dân.

Khoa học chính trị bao gồm nhiều lĩnh vực, bao gồm chính trị học so sánh, kinh tế chính trị, quan hệ quốc tế, lý thuyết chính trị, hành chính công, chính sách công và phương pháp luận chính trị. Hơn nữa, khoa học chính trị có liên quan đến lĩnh vực kinh tế học, luật học, xã hội học, sử học, triết học, địa lý học, tâm lý học và nhân chủng học.