DMCA.com Protection Status

Chùm nhỏ thơ xuân mừng xuân Nhâm Thìn 2012.  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 16:34 ngày 15/01/2018

C hùm nhỏ thơ xuân mừng xuân Nhâm Thìn 2012.

 

Thơ: Nhớ lời Bác dạy tuổi thanh xuân.

( Nhân dịp KN 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Thanh Hóa lần đầu20/2/1947- 20/2/2012 ).

 

Năm thanh niên”, nhớ năm Điều Bác dạy,

Trung với nước, hiếu với dân”, hăng hái đấu tranh,

Vì độc lập, tự do, chiến đấu giữ hoà bình,

Học tập, luyện rèn, hết mình xây dựng.

Dẫu gian truân, không xa rời lý tưởng,

Mà Đảng, Đoàn đã định hướng, dắt dìu ta,

Tình nguyện vì dân, nguyện năm tháng xông pha,

Hết mình xây dựng vì quê nhà, vì dân.

Làm theo Gương Bác, không quản ngại khó khăn,

Dốc trí lực dựng mùa xuân cho đời,

Công trình tuổi trẻ muôn nơi,

Giao thông, thuỷ lợi,….quê tôi chuyển mình.

Đồng lòng vì xã hội an sinh,

Phòng chống bão lụt, vệ sinh môi trường,

Phòng trừ dịch bệnh, bảo vệ quê hương,

Giúp trẻ nghèo khó đến trường chăm ngoan.

Dạy nghề, hướng nghiệp, dựng xây Đoàn,

Vì an sinh xã hội, lo toan xây đời,

Vì nhân dân, vì sức khoẻ con người,

Khám bệnh, phát thuốc những nơi dân nghèo.

Tình nguyện vượt núi, băng đèo,

Giúp thanh niên “ xoá đói, giảm nghèo” vươn lên,

Trồng rừng, xây dựng biển đảo, làm nên,

Rừng vàng, biển bạc”, giữ yên quê nhà.

Làm theo gương Bác, nguyện xông pha,

Lập thân, kiến quốc, thiết tha xây đời,

Làm nên khởi sắc muôn nơi,

Xây Đoàn vững mạnh, xây đời văn minh.

Ơn bao người đã chiến đấu hy sinh,

Cho tuổi xuân, đất nước mình có nay,

Thắp nến tri ân”, nhà chính sách dựng xây,

Đền ơn, đáp nghĩa” tháng ngày không quên.

Phát huy truyền thống, nguyện vươn lên,

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá, làm nên mạnh giàu,

Đổi mới- theo Đảng để tiến mau,

Vì dân no ấm, nước giàu, phồn vinh.

Đời đời ơn Đảng, ơn Bác Hồ Chí Minh,

Theo Đoàn xây đất nước văn minh, đẹp giàu ./.

( Trần Việt Thao- VP. Tỉnh đoàn TH ).

 

Thơ đường luật: Mừng Đảng, mừng xuân .

 

Hai lăm mùa xuân đổi mới rồi,

Công trường, đồng ruộng khắp muôn nơi,

Tài năng, trí lực đem xây đắp,

Đức độ, giàu sang đến muôn người.

 

Kết tinh trí tuệ cho đổi mới,

Vươn khắp năm châu dựng xây đời,

Xây Đảng, xây Đoàn vì dân nước,

Cho mãi muôn xuân, mãi rạng ngời ./.

30/12/2010

Trần Việt Thao

( VP. Tỉnh đoàn Thanh Hóa).

 

Thơ đường mùa xuân !

Trời dăng mây phủ, ủ mầm xuân,

Cho khi hửng nắng hé vươn dần,

Lộc biếc, trái hồng ươm năm cũ,

Trời xanh, mây sắc đón tân xuân.

 

Lối cũ kết nên thành quả ấy,

Đường mới ánh lên sắc hoa xuân.

Thiên nhiên như tạc đời đổi mới,

Giục bước xuân nay tiến vạn lần ./.

Trần Việt Thao

(VP. Tỉnh đoàn Thanh Hóa).

 

 

Thơ: Minh niên khai thần bút !

Đầu xuân khai bút, bút khai hoa,

Trí tuệ ngày càng sáng suốt ra,

Năm cũ tiếp thu bao kiến thức,

Xuân mới làm nên bấy văn khoa.

 

Học tập mỗi ngày càng hăng hái,

Lao động tháng năm nguyện xông pha,

Lập thân, lập nghiệp vì dân nước,

Hạnh phúc non sông, hạnh phúc nhà ./.

Trần Việt Thao

( VP. Tỉnh đoàn TH).

 

Thơ: Minh niên khai thần bút !

 

Đầu xuân khai bút, bút khai hoa,

Muôn câu, ngàn chữ tự trí ta,

Văn hay, toán giỏi, thêm tài trí,

Chăm học, siêng làm, bớt xa hoa.

 

Lập thân, lập nghiệp vì dân nước,

Xóa đói, giảm nghèo” bởi tài ba,

Xuân mới giục ta thêm hăng hái,

Dốc trí lực xuân dựng nước nhà ./.

Trần Việt Thao

( VP. Tỉnh đoàn TH).

 

Thơ: Minh niên khai thần bút !

 

Đầu xuân khai bút, bút khai hoa,

Trí tuệ tháng năm tựu bút ta,

Tạc nên kiệt tác văn hóa mới,

Xóa đói, giảm nghèo” quyết vươn xa.

 

Năm cũ kết nên đường đổi mới,

Xuân mới phát huy chí ông cha,

Bảo vệ, dựng xây đều tài trí,

Dân giàu, nước mạnh toại chí ta ./.

Trần Việt Thao

 

Minh niên khai thần bút !

Đầu xuân khai bút, bút khai hoa,

Chăm chỉ học hành trí sáng ra,

Năm qua rèn luyện luôn hăng hái,

Xuân về học tập kết đơm hoa.

 

Xuân mới tiếp thu tri thức mới,

Tết về thành quả giục vươn xa,

Mùa xuân nâng bước ta vươn tới,

Lập thân, lập nghiệp, dựng nước nhà ./.

Trần Việt Thao.

( VP. Tỉnh đoàn Thanh Hóa).

 

Minh niên khai thần bút !

 

Đầu xuân khai bút, bút khai hoa,

Trí tuệ tân niên sáng suốt ra,

Tiếp thu, nghiên cứu càng sâu sắc,

Viết văn, làm toán,... điểm nở hoa.

 

Chăm học, chăm làm nên trí thức,

Luyện rèn, tu dưỡng ắt tài ba.

Mùa xuân giục giã ta vươn tới,

Học giỏi mai sau dựng nước nhà ./.

Trần Việt Thao.

( VP. Tỉnh đoàn Thanh Hóa).

 

Tuổi thanh xuân “ Mừng Đảng, mừng xuân”.

 

Xuân mới đến giữa chặng đường đổi mới,

Đại hội Đảng ta kết trí tuệ dựng nước nhà,

Nhìn lại chặng đường tám mươi năm chiến đấu xông pha,

Bài học dựng xây hướng ta kết nên đường đi tới.

 

Làm theo Gương Bác Hồ, theo lời Đảng gọi,

Kết trí tuệ Đảng- Dân thành đường đổi mới vươn lên,

Phải làm gì vượt gian nan, thử thách để làm nên,

Chủ nghĩa xã hội hiện trên đất này.

 

Bài học từ chặng đường tá mốt năm chiến đấu, dựng xây,

Hợp cùng tri thức hôm nay mở đường,

Tri thức nhân loại muôn phương,

Sẽ giúp ta dọi tìm đường đi lên.

 

Bản chất lý luận chủ nghĩa Mác- Lê nin,

Tư tưởng của Bác luôn bên dẫn đường,

Tiên phong, trí tuệ, kiên cường,

Sâu sát thực tiễn tìm đường vì dân.

 

Tám mốt năm ấy vượt gian truân,

Tìm đường xây dựng mùa xuân cho đời,

Kết tinh trí tuệ bao người,

Thành đường đổi mới đổi đời cho dân.

 

Xây dựng Đoàn vững mạnh” giục tuổi thanh xuân,

Đem hết trí lực vì dân xây đời,

Nguyện đem sức trẻ đôi mươi,

Dựng xây, chiến đấu cho đời văn minh.

 

Cho dân, cho đất nước mình,

Mãi muôn xuân, mãi phồn vinh, huy hoàng ./.

Trần Việt Thao

( VP. Tỉnh đoàn Thanh Hóa).

 

Th¬: Mïa xu©n vÉy gäi tuæi xu©n x©y ®êi .

 

ThËp niªn míi ®Õn cïng xu©n míi,

Thµnh tÝch n¨m qua vÉy gäi xu©n nay,

T×nh nguyÖn cho quª h­¬ng khëi s¾c tõng ngµy,

Dèc trÝ lùc thanh xu©n cho ®Êt nµy ®æi míi.

Xung kÝch tiÒn phong theo lêi §¶ng gäi,

§oµn ®ång hµnh v­¬n tíi ­íc m¬ xa,

LËp nghiÖp, lËp th©n, x©y dùng quª nhµ,

TrÝ tuÖ thanh xu©n v­¬n xa héi nhËp.

Tuæi trÎ x«ng pha cho xu©n vÒ tÊp nËp,

Cho tin vui tíi tÊp bay vÒ,

Thanh niªn say h­íng nghiÖp, häc nghÒ,

øng dông kü thuËt ®Ó ®em vÒ giµu m¹nh;

Xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo” v­ît lªn hoµn c¶nh,

TrÝ tuÖ v­¬n lªn b»ng søc m¹nh tuæi xu©n,

Lao ®éng h¨ng say, häc tËp chuyªn cÇn,

Chung tay x©y dùng mïa xu©n cho ®êi.

DiÖu kú søc trÎ tuæi ®«i m­¬i,

C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cho ®êi phån vinh,

NguyÖn v× d©n, v× ®Êt n­íc m×nh,

X«ng pha t×nh nguyÖn trän t×nh tuæi xu©n.

Tõ b¶n lµng xa tíi phè ph­êng gÇn,

Mïa xu©n vÉy gäi tuæi xu©n x©y ®êi,

§oµn thanh niªn m·i lµ n¬i,

Tr­êng häc tuæi trÎ x©y ®êi v¨n vinh,

Mïa xu©n tiÕp nèi quang vinh,

B¶y chÝn xu©n gi÷ §oµn m×nh m·i xu©n ./.

TrÇn ViÖt Thao

( VP. TØnh ®oµn TH).

 

Nhớ chặng đường lịch sử tám thập niên.

( Chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

26/3/1931- 26/3/2012).

Tám thập niên Đoàn một lòng theo Đảng,

Cổ vũ thanh niên vì cách mạng, vì dân,

Cho tự do, hạnh phúc đến gần,

Luôn xứng đáng là đội quân xung kích.

Bao gian khổ, hy sinh không xa rời mục đích,

Bao trí tuệ, bao việc làm hữu ích hôm qua,

Vì nhân dân xây dựng, bảo vệ nước nhà,

Đã hiên ngang dũng cảm, xông pha đánh giặc thù.

Theo Đảng, Bác Hồ làm nên cách mạng mùa thu,

Vì chủ nghĩa xã hội đem trí lực cần cù lao động,

Đánh giặc giữ làng, dựng xây cuộc sống,

Làm nên chiến thắng “ Điện Biên chấn động địa cầu”.

Lập thân, kiến quốc vươn tiến kịp năm châu,

Ứng dụng khoa học kỹ thuật nguyện đi đầu xung kích,

Tay súng, tay cày sẵn sàng đánh địch,

Góp sức làm nên “Chiến dịch Hồ Chí Minh”.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tiên phong khi đất nước hòa bình,

Lo lập nghiệp, dốc trí lực mình đổi mới,

Tình nguyện xông pha khi Đảng, Đoàn kêu gọi,

Cho vùng sâu, vùng xa khởi sắc vươn lên;

Vượt gian lao, thử thách đã làm nên,

Công trình tuổi trẻ; Đảng tin, dân mừng,

Giục nơi biển cả, núi rừng,

Đồng lòng công nghiệp hóa không ngừng vươn lên.

Ơn người chiến đấu đã không quên,

Thắp nến tri ân” nguyện đáp đền công lao,

Giúp cựu thanh niên xung phong, đã cùng nhau,

Giúp xây nhà, giúp giảm nghèo vượt lên.

Xây Đoàn, xây Hội luôn vững tin,

Trí lực tuổi trẻ làm nên mạnh giàu,

Lập thân, lập nghiệp nguyện cùng nhau,

Làm cho nước mạnh, dân giàu, phồn vinh;

Tô thắm trang sử Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh,

Tám mốt xuân kết quang vinh xây đời ./.

Trần Việt Thao

(VP. Tỉnh đoàn TH).

 

Mừng đại hội Đoàn, đón mừng xuân.

Mừng đại hội Đoàn, đón mừng xuân,

Thành công, thành tích khắp xa gần,

Nở hoa xuân mới dâng đại hội,

Kết quả năm qua trí lực xuân.

 

Một lòng theo Đảng cùng đổi mới,

Muôn trí tuệ xuân vẫn vì dân,

Chiến đấu, dựng xây luôn xung kích,

Ấm no, phồn thịnh mãi muôn xuân./.

Ngày 11/1/2012

Trần Việt Thao

( VP. Tỉnh đoàn TH ).

 

Thơ: Mừng xuân Nhâm Thìn 2012.

Nhâm Thìn nâng cánh rồng lên,

Xuân về no ấm hiện trên đất này,

Cao trào tình nguyện hăng say,

Trí lực tuổi trẻ hiện đây, xuân về.

Khởi sắc bừng lên tự thôn quê,

Giục tuổi xuân nguyện say mê xây Đoàn;

Hướng về đại hội hân hoan,

Kết tinh trí tuệ xây Đoàn, vì dân.

Vượt lên thử thách, gian truân,

Phồn vinh, hạnh phúc cùng xuân hiện về./.

11/1/2012

Trần việt Thao

( VP. Tỉnh đoàn Thanh Hóa).

 

 

 

 

12