DMCA.com Protection Status

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học của Bộ Ngoại giao 2008-2018  quan tâm

Được đăng bởi: Bộ Ngoại giao

Cập nhật lúc 11:18 ngày 09/04/2018

DANH SÁCHCÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CỦA BỘ NGOẠI GIAO

(Năm 2008 – 2018)

NĂM THỰC HIỆN: 2008

1. Đề tài cấp Bộ: Quan hệ giữa các nước lớn ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đến 2020 và tác động tới Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Phương Bình.

2. Đề tài cấp Bộ: Một trục hai cánh: Thách thức và cơ hội đối với Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đặng Đình Quý.

3. Đề tài cấp Bộ: Sự phát triển của các liên kết khu vực ở Đông Á - Thái Bình Dương đến 2020 và sự tham gia của Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Luận Thùy Dương.

4. Đề tài cấp Bộ: Xây dựng cơ chế nhân quyền ở ASEAN và chính sách của Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Dương Văn Quảng.

5. Đề tài cấp Bộ: Các phát triển mới về lý luận trong nghiên cứu quan hệ quốc tế đương đại. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Vũ Tùng.

6. Đề tài cấp cơ sở: Vai trò ngoại giao đa phương trong chính sách đối ngoại Việt Nam đến năm 2020. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hùng Sơn.

7. Đề tài cấp cơ sở: Một số vấn đề pháp lý về sửa đổi Hiệp định chống bán phá giá của WTO: Liên hệ với Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Lan Dung.

8. Đề tài cấp cơ sở: Các định chế Bretton Woods và tác động đối với nền kinh tế thế giới. Chủ nhiệm đề tài: TS. Ngô Duy Ngọ.

NĂM THỰC HIỆN: 2009

1. Đề tài cấp Bộ: Tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và hướng khắc phục. Chủ nhiệm đề tài: TS. Ngô Duy Ngọ.

2. Đề tài cấp Bộ: Chung sống với các nước láng giềng lớn hơn: Từ lý thuyết đến thực tiễn. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Vũ Tùng.

3. Đề tài cấp Bộ: Tăng cường hoạt động công chúng (PR) trong lĩnh vực văn hóa đối ngoại của Bộ Ngoại giao thời kỳ hội nhập. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Thanh Bình.

4. Đề án: Xây dựng các văn bản về quản lý và triển khai các hoạt động khoa học của Bộ Ngoại giao. Chủ nhiệm đề tài: Bùi Thế Dũng và Trần Thị Vân Hải.

5. Chương trình nghiên cứu toàn diện về Biển Đông. Đề tài cấp Bộ: Tranh chấp chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa: Lịch sử, thực trạng và xu thế. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Trường Thủy.

6. Chương trình nghiên cứu Lịch sử Ngoại giao Việt Nam. Đề tài cấp Bộ: Lịch sử Ngoại giao Việt Nam giai đoạn kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Đoàn Kết.

7. Chương trình nghiên cứu toàn diện về ASEAN. Đề tài cấp Bộ: Tác động của Hiến chương ASEAN và định hướng quá trình triển khai. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hùng Sơn.

8. Chương trình nghiên cứu toàn diện về ASEAN. Đề tài cấp Bộ: Đặc điểm và chiều hướng phát triển của kiến trúc an ninh khu vực Đông Á - Thái Bình Dương. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Luận Thùy Dương.

9. Đề tài cấp cơ sở: Vai trò của văn hóa trong việc thực hiện chính sách đối ngoại thời kỳ đổi mới của Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương.

10. Đề tài cấp cơ sở: Vấn đề ly khai nhìn từ góc độ luật pháp và thực tiễn quốc tế. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Lan Dung.

11. Đề tài cấp cơ sở: Hệ quả xã hội của những cải cách ở Liên bang Nga và những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thanh Vạn.

12. Đề tài cấp cơ sở: Thái Lan và các vấn đề đương đại. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Phương Bình.

NĂM THỰC HIỆN: 2010

1. Chương trình nghiên cứu Lịch sử Ngoại giao Việt Nam. Đề tài cấp Bộ: Lịch sử ngoại giao Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ: 1954-1975. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Tạ Minh Tuấn.

2. Chương trình nghiên cứu Lịch sử Ngoại giao Việt Nam. Đề tài cấp Bộ: Một số vấn đề nghiên cứu thêm trong Lịch sử Ngoại giao Việt Nam giai đoạn trước đổi mới 1975 – 1986. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Dương Văn Quảng.

3. Chương trình nghiên cứu toàn diện về Biển Đông. Đề tài cấp Bộ: Chính sách của Trung Quốc đối với các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông: Đánh giá và dự báo xu thế đến năm 2020. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Trường Thủy.

4. Chương trình nghiên cứu toàn diện về Biển Đông. Đề tài cấp Bộ: Các cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế và khả năng áp dụng đối với các tranh chấp tại Biển Đông. Churnhieemj đề tài: TS. Nguyễn Thị Lan Anh.

5. Chương trình nghiên cứu về ASEAN. Đề tài cấp Bộ: Quan hệ ASEAN – Trung Quốc và các cơ chế hợp tác có liên quan. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Nam Dương.

6. Chương trình nghiên cứu về ASEAN. Đề tài cấp Bộ: Xây dựng một văn kiện nhân quyền chung của ASEAN: Các nguyên tắc chỉ đạo và đề xuất dự thảo. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Dương Văn Quảng.

7. Chương trình nghiên cứu về Mỹ. Đề tài cấp Bộ: Chính sách an ninh đối với Châu Á của chính quyền Obama. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Tạ Minh Tuấn.

8. Chương trình nghiên cứu về Mỹ. Đề tài cấp Bộ: Quan hệ Mỹ - Trung: 30 năm hợp tác cạnh tranh và triển vọng đến năm 2020. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương.

9. Chương trình nghiên cứu cấp Bộ về Luật pháp và Tổ chức Quốc tế. Đề tài cấp Bộ: Giải quyết tranh chấp trong WTO: Kinh nghiệm một số nước đang phát triển và đề xuất chuẩn bị cho Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Lan Dung.

10. Đề tài cấp Bộ: Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Trung Quốc: Những vấn đề liên quan đến hợp tác "Một trục hai cánh" Biển Đông. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Quách Quang Hồng.

11. Đề tài cấp Bộ: Lợi ích của các thành viên ASEAN chủ chốt trong tham gia ASEAN; Xu hướng điểu chỉnh chính sách của họ trong quan hệ với Trung Quốc và Mỹ. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hùng Sơn.

12. Đề tài cấp Bộ: Vấn đề Biển Đông trong các Hội nghị ASEAN. Chủ nhiệm đề tài: Trần Trường Thủy.

13. Đề tài cấp Bộ: Xu hướng phát triển và cấu trúc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương sau 2010 và định hướng chiến lược của Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Nam Dương.

13. Đề tài cấp cơ sở: Chính sách kinh tế mới (NEP) và tác động của nó đến xã hội Malaysia. Chủ nhiệm đề tài: TS. Ngô Duy Ngọ và PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch.

14. Đề tài cấp cơ sở: Giao thoa văn hóa và vấn đề xây dựng chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Thanh Bình.

15. Đề tài cấp cơ sở: Tôn giáo trong chính trị quốc tế hiện nay. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đỗ Thanh Hải.

16. Đề tài cấp cơ sở: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông trong công tác quản lý khoa học của Bộ Ngoại giao (phần I). Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Vân Hải.

NĂM THỰC HIỆN: 2011

1. Chương trình nghiên cứu Lịch sử Ngoại giao Việt Nam. Đề tài cấp Bộ: Một số vấn đề nghiên cứu thêm về Lịch sử Ngoại giao Việt Nam từ năm 1986 - nay. Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Anh Tuấn.

2. Chương trình nghiên cứu Lịch sử Ngoại giao Việt Nam. Đề tài cấp Bộ: Tư duy đối ngoại Việt Nam giai đoạn 1945-2011. Chủ nhiệm đề tài: Chu Văn Chúc.

3. Chương trình nghiên cứu toàn diện về Biển Đông. Đề tài cấp Bộ: Vấn đề Biển Đông trong quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Trường Thủy.

4. Chương trình nghiên cứu về ASEAN. Đề tài cấp Bộ: Chính sách của các nước lớn đối với ASEAN và các thể chế khu vực liên quan (2009-2011). Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Nam Dương.

5. Chương trình nghiên cứu về ASEAN. Đề tài cấp Bộ: Chính sách của các nước Đông Nam Á đối với ASEAN thời kỳ hậu Hiến chương ASEAN. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hùng Sơn.

6. Chương trình nghiên cứu về Mỹ. Đề tài cấp Bộ: Tôn giáo và việc vận dụng tôn giáo trong chính sách đối ngoại của Mỹ thời kỳ sau chiến tranh lạnh. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương.

7. Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ về Cục diện kinh tế thế giới đến năm 2020 và định hướng chiến lược đối ngoại của Việt Nam. Đề tài cấp Bộ: Cục diện kinh tế thế giới và các xu hướng phát triển đến 2020. Chủ nhiệm đề tài: TS. Tô Minh Thu.

8. Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ về Cục diện kinh tế thế giới đến năm 2020 và định hướng chiến lược đối ngoại của Việt Nam. Đề tài cấp Bộ: Quan hệ kinh tế đối ngoại của Việt Nam: Thực trạng và triển vọng đến 2020. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch.

9. Đề tài cấp Bộ: Ứng dụng truyền thông đại chúng và văn hóa đại chúng cho Ngoại giao văn hóa: Một số thực tiễn quốc tế và bài học tham khảo đối với Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thái Việt.

10. Đề tài cấp cơ sở: Quá trình giải quyết vấn đề Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo (CPC). Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đặng Đình Quý.

11. Đề tài cấp cơ sở: Một số vấn đề lý luận - thực tiễn trong truyền thông quốc tế, phục vụ thông tin đối ngoại của nước ta. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Thanh Bình.

12. Đề tài cấp cơ sở: Sự phát triển trong lý thuyết nghiên cứu Quan hệ quốc tế. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Sơn Hải.

13. Đề tài cấp cơ sở: Đặc điểm của nền Chính trị quốc tế đương đại. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Sơn Hải.

14. Đề tài cấp cơ sở: Những xu thế đầu tư trực tiếp nước ngoài và chiến lược thu hút - thúc đẩy đầu tư nước ngoài đến năm 2020. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Tiên Phong.

15. Đề tài cấp cơ sở: Những vấn đề phi thương mại trong thương mại quốc tế. Chủ nhiệm đề tài: TS. Ngô Duy Ngọ.

NĂM THỰC HIỆN: 2012

1. Chương trình nghiên cứu về Mỹ. Đề tài cấp Bộ: Quan hệ kinh tế Việt – Mỹ đến năm 2020: Những thuận lợi, thách thức và các biện pháp thúc đẩy. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch.

2. Chương trình nghiên cứu về Mỹ. Chuyên đề độc lập: Chính sách kinh tế đối ngoại của Mỹ đối với Châu Á-Thái Bình Dương trong vài thập kỷ đầu của thế kỷ 21: Những cơ hội và thánh thức đối với khu vực. Chủ nhiệm chuyên đề: PGS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương.

3. Chương trình nghiên cứu cấp Bộ về Luật pháp và Tổ chức quốc tế. Đề tài cấp Bộ: Các vụ kiện đầu tiên mà Việt Nam tham gia tại WTO: Một số khía cạnh pháp lý và thực tiễn - Bài học kinh nghiệm. Chủ nhiệm đề tài: NCS. Phạm Lan Dung.

4. Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ về Cục diện kinh tế thế giới đến năm 2020 và định hướng chiến lược đối ngoại của Việt Nam. Đề tài cấp Bộ: Một số tập hợp lực lượng kinh tế trên thế giới: Hiện trạng, xu hướng và tác động đối với Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: TS. Tô Minh Thu.

5. Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ về Hội nhập quốc tế để triển khai đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ XI của Đảng (Báo cáo tổng quan chương trình). Đề tài cấp Bộ: Đánh giá quá trình Hội nhập của Việt Nam giai đoạn 2001-2010. Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Anh Tuấn.

6. Đề tài cấp Bộ: Hợp tác, hội nhập tài chính, tiền tệ trong khuôn khổ Đông Á - ASEAN+3: Thực trạng, triển vọng và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: NCS. Nguyễn Tiên Phong.

7. Đề tài cấp cơ sở: Vai trò của Liên minh Châu Âu trong Quan hệ Quốc tế 10 năm đầu của thế kỷ 21 (2000-2010) và triển vọng. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Dương Thanh Bình.

8. Đề tài cấp cơ sở: Phương pháp dạy Nghe tin Tiếng Anh chuyên ngành. Chủ nhiệm đề tài: TS. Kiều Thị Thu Hương.

NĂM THỰC HIỆN: 2013

1. Đề tài cấp Bộ: Đánh giá về Trung Quốc sau Đại hội 18 và định hướng chính sách của Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Anh Tuấn.

2. Đề tài cấp Bộ: Truyền thông quốc tế: Lý thuyết, thực tiễn và định hướng hội nhập quốc tế của Việt Nam đến 2020. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Hồng Nam.

3. Đề tài cấp Bộ: Án lệ trong thực tiễn xét xử của các cơ quan tài phán quốc tế: Bài học áp dụng cho xử lý tranh chấp ở Biển Đông. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Lan Anh.

4. Đề tài cấp Bộ: Hợp tác quốc tế về an ninh, phát triển ở Biển Đông: Thực trạng, triển vọng và chính sách của Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Trường Thủy.

5. Đề tài cấp Bộ: Biến đổi khí hậu: Các tác động đối với an ninh, phát triển của Việt Nam và kiến nghị chính sách trên phương diện ngoại giao. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Đình Tĩnh.

6. Đề tài cấp cơ sở: Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ đối ngoại: Giải pháp nâng cao kỹ năng nghe hiểu Tiếng Anh trong quan hệ quốc tế. Chủ nhiệm đề tài: TS. Kiều Thị Thu Hương.

7. Đề tài cấp cơ sở: Cuộc khủng hoảng nợ công tại Châu Âu: Bài học cho Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Hoàng Linh.

NĂM THỰC HIỆN: 2014

1. Đề tài cấp Bộ: Xu hướng phát triển sức mạnh tổng hợp và chính sách đối với Châu Á - Thái Bình Dương của Ấn Độ đến 2030. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Cẩm Tú.

2. Đề tài cấp Bộ: Xu hướng phát triển và chiến lược đối ngoại của Nhật Bản đến 2030. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Đình Quý.

3. Đề tài cấp Bộ: Xu hướng chính sách đối với Mỹ của ban lãnh đạo mới Trung Quốc và tác động tới an ninh khu vực và Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương.

4. Đề tài cấp Bộ: Các lập luận pháp lý Trung Quốc sử dụng để biện hộ cho yêu sách “Đường lưỡi bò” và đối sách của Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Lan Anh.

5. Đề tài cấp Bộ: Một số tình huống tranh chấp trên biển Đông từ 2009 đến nay: Các khía cạnh pháp lý và khả năng áp dụng cơ chế tài phán quốc tế. Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Lan Dung.

6. Đề tài cấp Bộ: Quản lý khủng hoảng: Xác định các nguy cơ khủng hoảng trong công tác ngoại giao. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Mạnh Cường.

7. Đề tài cấp Bộ: Các vấn đề an ninh phi truyền thống nổi trội tại các diễn đàn đa phương đến 2030 và đối sách của Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Nam Dương.

8. Đề tài cấp Bộ: Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP): Tiến trình đàm phán, mục đích của các nước và tác động tới Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn.

NĂM THỰC HIỆN: 2015

1. Đề tài cấp Bộ: Chiến lược cường quốc biển của Trung Quốc và tác động tới tranh chấp Biển Đông. Chủ nhiệm đề tài: TS. Hà Anh Tuấn.

2. Đề tài cấp Bộ: Quan hệ Mỹ - Trung trong nửa đầu thế kỷ 21: Mối quan hệ nước lớn kiểu mới. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Vũ Tùng.

3. Đề tài cấp Bộ: Các vấn đề an ninh phi truyền thống ở châu Á - Thái Bình Dương và tác động tới quan hệ quốc tế ở khu vực đến năm 2025. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Nam Dương.

4. Đề tài cấp Bộ: Xu hướng chính sách đối ngoại In-đô-nê-xi-a đến 2020. Chủ nhiệm đề tài: Khổng Thị Bình.

5. Đề tài cấp Bộ: Quy tắc ứng xử trên biển: Kinh nghiệm trên thế giới và bài học cho tiến trình xây dựng COC ở Biển Đông. Chủ nhiệm đề tài. TS. Nguyễn Thị Lan Anh.

6. Đề tài cấp Bộ: Mạng xã hội và mối quan hệ giữa chính phủ với người dân: Thực tiễn một số nước và bài học tham khảo cho Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: NCS. Lý Thị Hải Yến.

7. Đề tài cấp Bộ: Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước: Mô hình của các nền kinh tế chuyển đổi trên thế giới và bài học cho Việt Nam. PGS.TS. Đặng Hoàng Linh.

8. Đề tài cấp Cơ sở: Đánh giá năng lực đọc tiếng Anh quan hệ quốc tế của cán bộ Bộ Ngoại giao: Kiến nghị định hướng giải pháp. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Kiều Thị Thu Hương và ThS. Hoàng Văn Hanh.

NĂM THỰC HIỆN: 2016

1. Đề tài cấp Bộ: Sự dịch chuyển trong quan hệ giữa các nước lớn tại châu Á - Thái Bình Dương sau khủng hoảng kinh tế - tài chính năm 2008. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Sơn Hải.

2. Đề tài cấp Bộ: An ninh biển trong các thể chế đa phương tại châu Á - Thái Bình Dương. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Nam Dương.

3. Đề tài cấp Bộ: Các xu thế phát triển trong APEC đến năm 2030 và sự tham gia hội nhập của Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: TS. Luận Thùy Dương.

4. Đề tài cấp Bộ:Các xu thế phát triển trong APEC đến năm 2030 và sự tham gia hội nhập của Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Vũ Tùng.

5. Đề tài cấp Bộ: Các vấn đề pháp lý và thực tiễn phục vụ công tác phân định biển và hợp tác cùng phát triển với Trung Quốc ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ Các vấn đề pháp lý và thực tiễn phục vụ công tác phân định biển và hợp tác cùng phát triển với Trung Quốc ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Lan Dung.

6. Đề tài cấp Bộ: Đấu tranh bảo vệ chủ quyền và lợi ích biển đảo của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế: Phương hướng, ưu tiên và bộ lập luận. Chủ nhiệm đề tài: Trần Trường Thủy.

7. Đề tài cấp Bộ: Cuộc khủng hoảng giá dầu hiện nay: Xu hướng, nguyên nhân, tác động và giải pháp. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn.

NĂM THỰC HIỆN: 2017

1. Đề tài cấp Bộ: Hệ giá trị Mỹ và vị trí của hệ giá trị trong chính sách đối ngoại của Mỹ 5 năm tới. Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương.

2. Đề tài cấp Bộ:Quan hệ Mỹ - Nga - Trung trong 5 năm tới, tác động và đối sách của Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thanh Hải.

3. Đề tài cấp Bộ: Dự báo các xu hướng chính trị tại Campuchia sau bầu cử quốc hội 2018 và đối sách của Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Việt Thái.

4. Đề tài cấp Bộ: Xu hướng phát triển và chiến lược đối ngoại của Ấn Độ 5 năm tới, tác động và đối sách của Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Cẩm Tú.

5. Đề tài cấp Bộ: Các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp: Luật pháp, thực tiễn quốc tế và các khả năng áp dụng ở Biển Đông. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Anh.

6. Đề tài cấp Bộ: Vấn đề biển Đông trong ASEAN và định hướng phát huy vị thế của Việt Nam trong ASEAN để phục vụ cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo ở Biển Đông trong 5 năm tới. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Trường Thủy.

7. Đề tài cấp Bộ: Quan hệ kinh tế giữa các tỉnh biên giới phía Bắc với các đối tác Trung Quốc: Thực trạng, cơ hội, thách thức và định hướng giải pháp nâng cao hiệu quả. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Tuấn Thanh.

NĂM THỰC HIỆN: 2018

1. Đề tài cấp Bộ: Nhân tố nội bộ trong chính sách đối ngoại của chính quyền Trump. Chủ nhiệm đề tài: TS. Tô Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng, Viện Nghiên cứu chiến lược, Học viện Ngoại giao.

2. Đề tài cấp Bộ:Nhân tố nội bộ trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc đầu thế kỷ 21 đến nay. Chủ nhiệm đề tài: TS. Quách Quang Hồng, Viện Nghiên cứu chiến lược, Học viện Ngoại giao.

3. Đề tài cấp Bộ:Nhận thức về sức mạnh quốc gia trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ đầu thế kỷ 21: Cách tiếp cận văn hoá chính trị. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Thị Hiền Lương, Viện Nghiên cứu chiến lược, Học viện Ngoại giao

4. Đề tài cấp Bộ:ASEAN đến 2027: Triển vọng phát triển và tác động đối với Việt Nam.Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Cẩm Tú, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu chiến lược, HV Ngoại giao

5. Đề tài cấp Bộ: Bản sắc quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam: Một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Tuấn Việt, Trưởng khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao

6. Đề tài cấp Bộ:Chính sách Biển Đông của các nước Đông Nam Á và đề xuất chính sách đối với Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: TS. Hà Anh Tuấn, Tập sự Phó Viện trưởng, Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao

7. Đề tài cấp Bộ:Truyền thông trong quan hệ quốc tế và ứng dụng truyền thông để PR chính phủThS. Lý Thị Hải Yến, Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao

8. Đề tài cấp Bộ:Thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế khởi nghiệp: Kinh nghiệm từ các nước phát triển và ý nghĩa áp dụng thực tiễn cho Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đặng Hoàng Linh, Phó Trưởng Khoa Kinh tế quốc tế, Học viện Ngoại giao

9. Đề tài cấp Bộ:Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và Nhà nước: Pháp luật và thực tiễn của các nước thành viên ASEAN. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trịnh Hải Yến, Phó Trưởng Khoa Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao