DMCA.com Protection Status

Các vector sử dụng để chuyển gen ở động vật

Được đăng bởi: Đỗ Thị Thu Hòa | 25/12/2017

Các vector sử dụng để chuyển gen ở động vật

Công nghệ tạo động vật chuyển gen là một quá trình phức tạp và ở những loài khác nhau có thể khác nhau ít nhiều nhưng nội dung cơ bản gồm các bước chính sau: tách chiết, phân lập gen mong muốn và tạo tổ hợp gen biểu hiện trong tế bào động vật; tạo cơ sở vật liệu biến nạp gen; biến nạp gen vào phôi động vật; nuôi cấy phôi và cấy truyền hợp tử (đối với động vật bậc cao); phân tích đánh giá tính ổn định và sự biểu hiện của gen lạ và tạo ra dòng động vật chuyển gen gốc một cách liên tục, sản xuất động vật chuyển gen.

Sơ đồ tạo động vật chuyển gen Tách chiết, phân lập gen mong muốn và tạo tổ hợp

 202 Xem tiếp