DMCA.com Protection Status

Giáo Trình Đào Tạo Kế Hoạch Kinh Doanh Cho Khởi Nghiệp Startup và Lập Nghiệp   quan tâm

Được đăng bởi: Vũ Tuấn Anh

Cập nhật lúc 14:22 ngày 04/01/2018

Bài Giảng Kế Hoạch Kinh Doanh 5 ngày – 10 buổi cho các bạn chuẩn bị khởi nghiệp và lập nghiệp 

Giới thiệu chung về kế hoạch kinh doanh

http://www.mediafire.com/file/wx1l4p3eds5qwb1/Gi%C6%A1%CC%81i+Thi%C3%AA%CC%A3u+Chung+V%C3%AA%CC%80+K%C3%AA%CC%81+Hoa%CC%A3ch+Kinh+Doanh+-+Ba%CC%80i+Gia%CC%89ng+K%C3%AA%CC%81+Hoa%CC%A3ch+Kinh+Doanh+-+Vietnam+Business+Matching.pdf

Phân tích Swot

http://www.mediafire.com/file/537v7ia8f8nl7pd/Ph%C3%A2n+ti%CC%81ch+Swot+-+Ba%CC%80i+Gia%CC%89ng+K%C3%AA%CC%81+Hoa%CC%A3ch+Kinh+Doanh+-+Vietnam+Business+Matching.pdf

Kế hoạch tiếp thị

http://www.mediafire.com/file/9dhr8nn08pnd4n8/K%C3%AA%CC%81+hoa%CC%A3ch+ti%C3%AA%CC%81p+thi%CC%A3+-+Ba%CC%80i+Gia%CC%89ng+K%C3%AA%CC%81+Hoa%CC%A3ch+Kinh+Doanh+-+Vietnam+Business+Matching.pdf

 

Kế hoạch sản xuất và vận hành

http://www.mediafire.com/file/39ru4f9dum6ur5c/K%C3%AA%CC%81+hoa%CC%A3ch+sa%CC%89n+xu%C3%A2%CC%81t+-+K%C3%AA%CC%81+Hoa%CC%A3ch+Kinh+Doanh+-+Vietnam+Business+Matching.pdf

 

Kế hoạch nhân sự

http://www.mediafire.com/file/30zq5b8t4g7z8ca/K%C3%AA%CC%81+hoa%CC%A3ch+nh%C3%A2n+s%C6%B0%CC%A3-+K%C3%AA%CC%81+Hoa%CC%A3ch+Kinh+Doanh+-+Vietnam+Business+Matching.pdf

 

Ngày 4- kế hoạch tài chính

http://www.mediafire.com/file/yxi700buaa87p33/nga%CC%80y+4++-+K%C3%AA%CC%81+Hoa%CC%A3ch+Ta%CC%80i+Chi%CC%81nh.pdf

Đánh giá kiểm soát kế hoạch kinh doanh

http://www.mediafire.com/file/h452klfea2e1eg8/%C4%90a%CC%81nh+Gia%CC%81+-+Ki%C3%AA%CC%89m+Soa%CC%81t+K%C3%AA%CC%81+Hoa%CC%A3ch+Kinh+Doanh+-+Nga%CC%80y+5+-+Vietnam+Business+Matching.pdf

Ths Vũ Tuấn Anh anh.vu@businessmatching.vn