DMCA.com Protection Status

Giáo trình kỹ năng dạy học  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 16:27 ngày 11/01/2018

Group 240705 Tài li͏u K͕c t̵p .Ϳ Qăng G̩y K͕c

Ch˱˯ng 1: KHÁI QUÁT Vӄ KӺ 1ĂNG VÀ KӺ 1ĂNG 'ҤY +ӐC

1.1. Khái niӋm vӅ kӻ Qăng và kӻ Qăng Gҥy Kӑc

a. Khái niӋm vӅ kӻ Qăng

Ĉӏnh nghƭa: .ӻ Qăng là khҧ Qăng Fӫa con ngѭӡi thӵc hiӋn công viӋc có kӃt quҧ trong mӝt thӡi gian thích hӧp, trong nhӳng ÿiӅu kiӋn nhҩt ÿӏnh, dӵa vào sӵ lӵa chӑn các phѭѫng pháp và cách thӭc hoҥt ÿӝng ÿúng ÿҳn.

* Ĉһc ÿiӇm:

 • Kӻ Qăng là tә hӧp Fӫa hàng loҥt nhӳng yӃu tӕ cҩu thành: tri thӭc, Nӻ xҧo, kinh nghiӋm, khҧ Qăng chú ý, khҧ Qăng tѭ duy, tѭӣng tѭӧng Fӫa con ngѭӡi.

 • Kӻ Qăng bao giӡ cNJng gҳn vӟi mӝt hoҥt ÿӝng Fө thӇ.

 • Kӻ Qăng Fӫa con ngѭӡi luôn biӇu hiӋn Fө thӇӣ mөc ÿích hoҥt ÿӝng, nӝi dung và phѭѫng thӭc hoҥt ÿӝng.

 • Kӻ Qăng ÿѭӧc hình thành trong quá trình sӕng, quá trình hoҥt ÿӝng Fӫa con ngѭӡi và vì vұy nó phҧi xuҩt phát tӯ kiӃn thӭc, Nӻ Qăng, Nӻ xҧo ÿã có.

* .ӻ Qăng có các phҭm chҩt sau:

 • Tính chính xác.

 • Tӕc ÿӝ thӵc hiӋn hoҥt ÿӝng.

 • Khҧ Qăng ÿӝc lұp thӵc hiӋn công viӋc.

 • Tính linh hoҥt.

 • Sӵ bӕ trí thӡi gian, sҳp xӃp các thành phҫn, các yӃu tӕ cӫa hành ÿӝng hӧp lý.

 • Sӵ lӵa chӑn phѭѫng tiӋn, các phѭѫng pháp khác nhau ÿӇ thӵc hiӋn hành ÿӝng trong thӵc tӃ rҩt ÿa Gҥng.

b. .ӻ Qăng Gҥy Kӑc

 • Kӻ Qăng Gҥy Kӑc ÿӕi vӟi giáo viên là cҫn thiӃt và nó là Fѫ sӣÿӇ giáo viên thӵc hiӋn tӕt nhiӋm Yө dҥy Kӑc và giáo Gөc, thӵc hiӋn tӕt các công viӋc Gҥy Kӑc.

 • Kӻ Qăng Gҥy hӑc ÿѭӧc hình thành trong quá trình hoҥt ÿӝng sѭ phҥm, thông qua sӵ tích ONJy kinh nghiӋm sӕng và nó cNJng có ÿҫy ÿӫ các ÿһc ÿiӇm chung nhѭ: tính chính xác, tính linh hoҥt, tính hiӋu quҧ...

1.2. Phân tích nghӅ dҥy Kӑc

* Phân tích nghӅ theo DACUM gӗm các bѭӟc sau: - Xác ÿӏnh tên nghӅ.

 • Ĉѭa ra ÿӏnh nghƭa ngҳn Jӑn ÿӫÿӇ nҳm rõ ÿѭӧc phҥm vi hoҥt ÿӝng Fӫa nghӅ ÿó. - Xác ÿӏnh các nhiӋm Yө cӫa nghӅ.

 • Xác ÿӏnh các công viӋc phҧi thӵc hiӋn trong tӯng nhiӋm Yө cӫa nghӅ.

 • Xác ÿӏnh các Nӻ Qăng cҫn thiӃt ÿӇ thӵc hiӋn các công viӋc ÿó.

* 'ҥy Kӑc là mӝt nghӅ:

- NghӅ dҥy Kӑc khác biӋt vӟi các nghӅ khác ӣ chӛ:

+ Ĉӕi tѭӧng Fӫa nghӅ dҥy Kӑc là con ngѭӡi.

+ 0өc tiêu cӫa nghӅ dҥy Kӑc là phát triӇn nhân cách con ngѭӡi mӝt cách toàn diӋn.

+ KӃt quҧ cӫa hoҥt ÿӝng Gҥy Kӑc FNJng là con ngѭӡi, nhѭng nhӳng con ngѭӡi ÿó ÿã ÿѭӧc phát triӇn vӅ nhân cách khi kӃt thúc mӛi quá trình Gҥy Kӑc.

+ Phѭѫng tiӋn Fӫa hoҥt ÿӝng Gҥy Kӑc là tri thӭc, Nӻ Qăng, Nӻ xҧo và chính nhân cách Fӫa ngѭӡi thҫy.

+ Các hoҥt ÿӝng Gҥy Kӑc gӗm: Hoҥt ÿӝng Gҥy và hoҥt ÿӝng Kӑc, mӛi hoҥt ÿӝng thӵc hiӋn mӝt chӭc năng riêng, song phӕi hӧp và gҳn kӃt vӟi nhau.

+ NhiӋm Yө Fѫ Eҧn Fӫa nghӅ dҥy Kӑc là dҥy Kӑc và giáo Gөc, phát triӇn Fӫa ngѭӡi Kӑc Qăng lӵc chuyên môn, Wҥo ÿiӅu kiӋn cho các yӃu tӕ Wѭ chҩt cá nhân phát triӇn.

+ NghӅ dҥy Kӑc bao gӗm các công viӋc là chuҭn Eӏ bài giҧng, phát triӇn các phѭѫng tiӋn Gҥy Kӑc, thӵc hiӋn bài giҧng trên lӟp, kiӇm tra ÿánh giá, nghiên cӭu khoa Kӑc Nӻ thuұt công nghӋ áp Gөng trong thӵc tӃ dҥy Kӑc và sҧn xuҩt.

+ Tùy thuӝc vào tính chҩt, hình thӭc tә chӭc và phѭѫng pháp mà hoҥt ÿӝng Gҥy có sӵ khác nhau.

1.3. Nhӳng Nӻ Qăng cѫ Eҧn Fӫa nghӅ dҥy Kӑc

Các công viӋc giáo viên phҧi thӵc hiӋn nhѭÿã kӇ trên cҫn các Nӻ Qăng tѭѫng ӭng sau:

Group 214859

Ngoài ra hoҥt ÿӝng Gҥy Kӑc còn có kӻ Qăng kiӇm tra ÿánh giá thành tích Kӑc tұp Fӫa ngѭӡi Kӑc, Nӻ Qăng ÿѭa và nhұn thông tin phҧn hӗi khi giáo viên tham gia vào các hoҥt ÿӝng dӵ giӡ trao ÿәi kinh nghiӋm, Nӻ Qăng phѭѫng pháp...

Ch˱˯ng 2: .Ӻ 1ĂNG CHUҬN %ӎ BÀI GIҦNG

2.1. Khái quát vӅ công viӋc chuҭn Eӏ bài giҧng

a. Ý nghƭa Fӫa công viӋc chuҭn Eӏ bài giҧng - Nâng cao tính chӫ ÿӝng trong giҧng Gҥy.

 • Tҥo ÿѭӧc uy tín Fӫa giáo viên.

 • Nâng cao hiӋu qXҧ giҧng Gҥy.

 • Tҥo ÿѭӧc hӭng thú trong Kӑc tұp cho ngѭӡi Kӑc. b. Nӝi dung công viӋc chuҭn Eӏ

- Chuҭn Eӏ Vѫ bӝ cho môn Kӑc

Công viӋc chuҭn Eӏ thѭӡng ÿѭӧc tiӃn hành vào ÿҫu năm Kӑc/ Kӑc NǤ.

Bao g͛m các công vi͏c:

- Công viӋc chuҭn Eӏ trӵc tiӃp cho bài giҧng

Thѭӡng ÿѭӧc tiӃn hành trѭӟc khi có bài

Gҥy (tiӃt/giӡ dҥy)

Bao g͛m các công vi͏c:

Group 215157

Group 215231

2.2. .ӻ Qăng chuҭn Eӏ bài giҧng

a. .ӻ Qăng phân tích chѭѫng trình và lұp kӃ hoҥch môn Kӑc lý thuyӃt và thӵc

hành

* .ӻ Qăng phân tích chѭѫng trình môn Kӑc:

 • Chѭѫng trình Gҥy Kӑc là Yăn kiӋn do Nhà nѭӟc ban hành trong ÿó quy ÿӏnh Fө thӇ: 0өc tiêu Fӫa môn Kӑc, cҩu trúc hӋ thӕng nӝi dung môn Kӑc, sӕ tiӃt dành cho môn Kӑc, sӕ tiӃt dành cho tӯng phҫn, tӯng chѭѫng, tӯng bài, sӕ tiӃt Kӑc lý thuyӃt, thӵc hành, sӕ tiӃt kiӇm tra, phҫn giҧi thích chѭѫng trình và hѭӟng dүn sӱ dөng chѭѫng trình.

 • Chѭѫng trình là Făn cӭÿӇ Nhà nѭӟc giám sát công tác Gҥy Kӑc Fӫa nhà trѭӡng, là Făn cӭÿӇ nhà trѭӡng và các giáo viên tiӃn hành công tác giҧng Gҥy, ngѭӡi Kӑc tiӃn hành Kӑc tұp, kiӇm tra ÿánh giá.

 • Yêu cҫu:

+ Giáo viên cҫn tìm hiӇu ÿӇ biӃt ÿѭӧc "phân phӕi chѭѫng trình" Fӫa môn Kӑc mình giҧng Gҥy, ÿӗng thӡi FNJng cҫn tìm hiӇu các môn Kӑc có liên quan ÿӇ thiӃt lұp mӕi liên hӋ và có sӵ hӛ trӧ giӳa các môn Kӑc. Ĉây là xuҩt phát ÿiӇm Fӫa viӋc xác ÿӏnh Pөc tiêu, nhiӋm vө, nӝi dung Gҥy Kӑc, lӵa chӑn phѭѫng pháp, phѭѫng tiӋn và hình thӭc Gҥy Kӑc. Không ÿѭӧc tùy ý thay ÿәi chѭѫng trình.

+ Ngѭӡi Kӑc cҫn hiӇu ÿѭӧc chѭѫng trình ÿӇ nӛ lӵc Kӑc tұp theo yêu cҫu mà chѭѫng trình quy ÿӏnh, hoàn thành tӕt các bài kiӇm tra theo yêu cҫu Fӫa môn Kӑc.

+ .ӻ Qăng: Kӑc sinh chӑn mӝt chѭѫng trình theo chuyên ngành và phân tích chѭѫng trình.

* .ӻ Qăng lұp kӃ hoҥch môn Kӑc (lұp Oӏch giҧng Gҥy): - Cѫ sӣ lұp Oӏch giҧng Gҥy môn Kӑc:

Group 216394

- Yêu cҫu ÿӕi vӟi giáo viên khi lұp Oӏch giҧng Gҥy.

+ ThӇ hiӋn ÿҫy ÿӫ và có hӋ thӕng các bài Kӑc theo chѭѫng trình Fӫa môn Kӑc quy ÿӏnh.

+ ThӇ hiӋn ÿѭӧc nhӳng công viӋc cҫn chuҭn Eӏ cho bài giҧng.

+ ThӇ hiӋn ÿѭӧc nhӳng công viӋc ÿӝc lұp Fӫa ngѭӡi Kӑc trong tӯng bài Kӑc.

+ Trong hӋ thӕng bài Kӑc thӵc hành cҫn thӇ hiӋn ÿѭӧc sӵ kӃt hӧp giӳa thӵc tұp Nӻ Qăng và sҧn xuҩt.

.ӻ Qăng: soҥn Oӏch giҧng Gҥy lý thuyӃt - thӵc hành theo chuyên ngành. b. .ӻ Qăng phân tích nӝi dung bài Gҥy * Nhұn Gҥng bài Gҥy:

Bҩt NǤ mӝt cuӝc thҧo luұn nào vӅ mӝt quá trình giҧng Gҥy và hӑc ÿӅu dүn ÿӃn câu Kӓi "Chúng ta cҫn Gҥy cái gì>"; "Cҫn Kӑc cái gì?"; Chúng ta Gҥy vӅ kiӃn thӭc, Nӻ Qăng hay thái ÿӝ. Tҩt FҧÿӅu quan trӑng, tҩt FҧÿӅu phҧi ÿѭӧc xem xét bҩt kӇ bài Kӑc Fӫa chúng ta ÿӅ cұp tӟi cái gì.

- Các loҥi bài Gҥy:

+ Bài Gҥy lý thuyӃt gӗm có:

 • Dҥy sӵ kiӋn thӵc tӃ: Sӵ kiӋn là thông tin ÿӝc nhҩt vô nhӏ (nhѭ lӡi phát biӇu, sӕ liӋu Fө thӇ, sӵ vұt Fө thӇ...).

 • Dҥy khái niӋm: Khái niӋm là sӵ phҧn ánh khái quát nhӳng dҩu hiӋu chung Eҧn chҩt Fӫa nhiӅu sӵ vұt hiӋn tѭӧng và mӕi quan hӋ giӳa chúng (gӗm khái niӋm Fө thӇ, trӯu tѭӧng...).

 • Dҥy nguyên lý: Nguyên lý là mӕi quan hӋ bҧn chҩt bҩt biӃn giӳa hai hay nhiӅu khái niӋm (gӗm nguyên lý khoa Kӑc, nguyên lý trong xã hӝi hoһc doanh nghiӋp...).

 • Dҥy quy trình: Quy trình là tұp hӧp các bѭӟc nӕi tiӃp nhau mӝt cách hӧp lý ÿӇ hoàn thành mӝt công viӋc nào ÿó (gӗm quy trình tuyӃn tính, quy trình phân nhánh...).

 • Dҥy quá trình: Quá trình là sӵ mô Wҧ mӑi sӵ vұt diӉn ra nhѭ thӃ nào (gӗm có quá trình tӵ nhiên, quá trình Nӻ thuұt, quá trình xã hӝi...).

+ Bài Gҥy thӵc hành bao gӗm:

 • Dҥy Nӻ Qăng nhұn thӭc: .ӻ Qăng nhұn thӭc là nhӳng Nӻ Qăng nhҵm vұn Gөng kiӃn thӭc vào thӵc tiӉn (gӗm nhӳng giҧi pháp mӟi, ý tѭӣng mӟi, thiӃt kӃ kӻ thuұt...).

 • Dҥy Nӻ Qăng tâm vұn: Là nhӳng Nӻ Qăng hѭӟng vào Qăng l͹c th͹c hi͏n trong Oƭnh vӵc nghӅ nghiӋp.

 • Dҥy thái ÿӝ: Thái ÿӝ là sӵ cҧm nhұn Fӫa con ngѭӡi và ӭng xӱ cӫa Kӑ ÿӕi vӟi công viӋc ÿѭӧc biӇu hiӋn qua hành vi cá nhân hoһc liên cá nhân (thái ÿӝ quan sát ÿѭӧc hoһc không quan sát ÿѭӧc).

* Phân tích nӝi dung bài Gҥy:

 • Xác ÿӏnh các ÿѫn Yӏ kiӃn thӭc cѫ Eҧn Fӫa bài Gҥy.

 • KӃt cҩu logic Fӫa phҫn trong bài Gҥy.

 • Xác ÿӏnh trӑng tâm bài Gҥy.

 • Nhӳng nӝi dung Kӑc sinh cҫn ÿҥt ÿѭӧc và ÿҥt ÿӃn mӭc ÿӝ nào?

 • Kӻ Qăng nào cҫn hình thành?

 • Tӯ ÿó xác ÿӏnh phѭѫng pháp, phѭѫng tiӋn, hình thӵc Gҥy Kӑc thӡi gian nhѭ thӃ nào thì phù hӧp?

+ Gӧi ý cho hoҥt ÿӝng Gҥy và hӑc:

 • ThuyӃt trình có minh Kӑa Fӫa giáo viên vӅ mӝi dung Fӫa công tác chuҭn Eӏ.

 • Thҧo luұn Fӫa Kӑc sinh vӅ viӋc phân tích nӝi dung bài giҧng.

Ĉҧm thoҥi vӟi Fҧ lӟp vӅ các Gҥng cѫ Eҧn Fӫa nӝi dung Gҥy Kӑc. + Nguӗn Kӑc liӋu:

 • Tài liӋu phát tay vӅ nӝi dung Fӫa công tác chuҭn Eӏ.

 • PhiӃu giao nhiӋm Yө.

 • Máy chiӃu OHP, các loҥi phim.

+ Ĉánh giá:

Ĉánh giá qua thҧo luұn và trình bày Fӫa Kӑc sinh.

c. .ӻ Qăng xác ÿӏnh Pөc tiêu và ÿiӅu kiӋn Gҥy Kӑc * 0өc tiêu:

Sau khi Kӑc xong bài, ngѭӡi Kӑc có khҧ Qăng:

 • ViӃt ÿѭӧc Pөc tiêu Kӑc tұp cho bài Gҥy lý thuyӃt và bài Gҥy thӵc hành ÿҧm Eҧo cҩu trúc nӝi dung và cҩu trúc hình thӭc Fӫa Pөc tiêu.

 • Nêu và phân tích ÿѭӧc khái niӋm vӅ mөc tiêu Kӑc tұp FNJng nhѭ các uêu cҫu khi mô Wҧ Pөc tiêu Gҥy Kӑc.

* Nӝi dung:

- Kӻ Qăng xác ÿӏnh Pөc tiêu:

+ 0өc tiêu: 0өc tiêu là nhӳng gì mà ngѭӡi Kӑc pKҧi biӃt, phҧi thӵc hiӋn sau khi kӃt thúc quá trình Kӑc tұp.  Vai trò cӫa Pөc tiêu:

Ĉӕi vӟi giáo viên: là Fѫ sӣ lӵa chӑn nӝi dung Gҥy Kӑc.

Ĉӕi vӟi Kӑc sinh: chӫ ÿӝng Kӑc tұp.

Ĉӕi vӟi viӋc thiӃt kӃ bài Kӑc: là Fѫ sӣ lӵa chӑn phѭѫng pháp, phѭѫng tiӋn, hình thӭc

tә chӭc Gҥy Kӑc.

 Ngoài ra viӋc mô Wҧ mөc tiêu cùng vӟi nhӳng ÿiӅu kiӋn thӵc hiӋn còn là Fѫ sӣÿӇ

giáo viên ÿiӅu khiӇn các trҥng thái Fӫa hӋ thӕng Gҥy Kӑc.

+ Cҩu trúc mөc tiêu gӗm 3 thành phҫn:

 • Mөc tiêu kiӃn thӭc.

 • Mөc tiêu Nӻ Qăng.

 • Mөc tiêu thái ÿӝ.

+ Cách viӃt Pөc tiêu cho bài Kӑc:

 • Câu mӋnh ÿӅ ÿҫu tiên cҫn có: sau khi Kӑc xong bài này ngѭӡi Kӑc có khҧ Qăng...

 • ChӫÿӅ Ĉӕi tѭӧng ĈiӅu kiӋn  Sӵ thӵc hiӋn và tiêu chuҭn ÿánh giá.

ĈӇ viӃt Pөc tiêu bài lý thuyӃt cҫn nҳm vӳng các mӭc ÿӝ khác nhau Fӫa sӵ lƭnh hӝi kiӃn thӭc (theo tác giҧ B. Bloom).

Group 217538

ĈӇ viӃt Pөc tiêu bài thӵc hành cҫn hiӇu ÿѭӧc các mӭc ÿӝ khác nhau Fӫa sӵ hình thành Nӻ Qăng.

Group 217539

/ѭu ý:

 • Xác ÿӏnh mӭc ÿӝ thӵc hiӋn cҫn ÿҥt ÿѭӧc ӣ ngѭӡi Kӑc.  Lӵa chӑn ÿӝng tӯ nhұn thӭc phù hӧp, ÿӝng tӯ nhұn thӭc phҧi lѭӧng hóa ÿѭӧc nhѭ:

nhӟ, nhӟ lҥi, giҧi thích, mô Wҧ, áp Gөng, liӋt kê, kӇ ra, YӁ, phân tích, so sánh, ÿánh giá...  Mӛi bài có thӇ có mӝt hoһc mӝt sӕ mөc tiêu thành phҫn.

 • Mӛi Pөc tiêu thӵc hiӋn thành phҫn phҧi có nhӳng tiêu chuҭn Fө thӇ có thӇ "ÿo, ÿӃm

ÿѭӧc".

 Hӑc liӋu:

 • Mӝt sӕ ví dө vӅ mөc tiêu Kӑc tұp.

 • Thҿ bìa Eҧng ghim, Eҧng tӯ.

 Các hoҥt ÿӝng Gҥy và hӑc:

 • Mӣ ÿҫu bài Gҥy bҵng các hoҥt ÿӝng Fӫa cá nhân: mӛi Kӑc viên viӃt Pөc tiêu Kӑc tұp cho mӝt bài Gҥy và ghim lên Eҧng. Thҧo luұn có thӇ ÿánh giá ÿѭӧc kӃt quҧ hӑc tұp Fӫa ngѭӡi Kӑc hay không? 7ҥi sao?

 • ThuyӃt trình có minh Kӑa và sӱ dөng phѭѫng pháp vҩn ÿáp vӅ khái niӋm Pөc tiêu Kӑc tұp, Pөc tiêu bài Gҥy, cách thӭc mô Wҧ mөc tiêu và các yêu cҫu khi viӃt Pөc tiêu Kӑc tұp.

 • Thӵc hành Fӫa ngѭӡi Kӑc vӅ viӃt Pөc tiêu Kӑc tұp cho bài Gҥy lý thuyӃt và bài Gҥy thӵc hành.

 KiӇm tra ÿánh giá.

Ĉánh giá thông qua bài tұp viӃt Pөc tiêu Kӑc tұp Fӫa ngѭӡi Kӑc.

- Xác ÿӏnh các ÿiӅu kiӋn Gҥy và hӑc:

+ ĈiӅu kiӋn Gҥy: Soҥn ÿӅ Fѭѫng, giáo án, lұp Oӏch giҧng Gҥy.

+ Chuҭn Eӏ vұt tѭ, nguyên liӋu, tài liӋu phát tay, phѭѫng tiӋn Gҥy Kӑc...

+ ĈiӅu kiӋn Kӑc: ĈiӅu kiӋn vұt lý; Gөng Fө thiӃt Eӏ, tài liӋu Kӑc tұp...

+ ĈiӅu kiӋn tâm lý: KiӃn thӭc, Nӻ Qăng, kinh nghiӋm và các phҭm chҩt cҫn thiӃt cho sӵ lƭnh hӝi bài Kӑc: ÿӝng cѫ, tính sҹn sàng, sӵ nӛ lӵc ý chí...

d. Chuҭn Eӏ phѭѫng tiӋn, thiӃt Eӏ dҥy Kӑc: * 0өc tiêu:

Sau khi Kӑc xong bài, ngѭӡi Kӑc có khҧ Qăng:

 • Xác ÿӏnh ÿѭӧc các phѭѫng tiӋn cho mӝt bài Gҥy trong chѭѫng trình ÿào Wҥo thuӝc chuyên ngành Kӑc.

 • Khái quát ÿѭӧc vӅ quy trình phát triӇn Fӫa các phѭѫng tiӋn Gҥy Kӑc.

 • Nêu ÿѭӧc các loҥi phѭѫng tiӋn Gҥy Kӑc cѫ Eҧn.

* Nӝi dung:

 • Khái ni͏m:

+ Ĉӏnh nghƭa 1: Phѭѫng tiӋn Gҥy Kӑc là nhӳng kênh mà qua ÿó các kích thích Fӫa nӝi dung Kӑc tұp ÿѭӧc trình bày cho ngѭӡi Kӑc nhҵm kích ÿӝng cѫ, ÿӏnh hѭӟng chú ý, cung cҩp nguӗn tin, khêu gӧi sӵ hѭӣng ӭng, dүn dҳt tѭ duy và hѭӟng dүn Kӑc tұp.

+ Ĉӏnh nghƭa 2: (phѭѫng pháp giҧng Gҥy hiӋn ÿҥi cho ngѭӡi lӟn): Phѭѫng tiӋn là nhӳng Gөng Fө, máy móc, thiӃt Eӏ vұt Gөng cҫn thiӃt cho Gҥy và hӑc, giúp cho quá trình nhұn thӭc, Oƭnh hӝi kiӃn thӭc Fӫa Kӑc viên tӕt hѫn.

 • Phân lo̩i: Có nhiӅu cách phân loҥi, có nhiӅu loҥi phѭѫng tiӋn.

+ Phân loҥi theo sӵ tham gia Fӫa các "kênh Kӑc tұp" bao gӗm:

 • Phѭѫng tiӋn nghe: băng, ÿƭa CD...

 • Phѭѫng tiӋn nhìn: Tài liӋu ҩn Kӑa, vұt mүu, mô hình, Eҧng biӇu treo tѭӡng...

 • Phѭѫng tiӋn nghe, nhìn: video, máy chiӃu phim, máy tính, ÿƭa VCD...

 • Phѭѫng tiӋn Gҥy Kӑc ÿa phѭѫng tiӋn...

Mӛi loҥi phѭѫng tiӋn có kӻ thuұt và quy trình chuҭn Eӏ khác nhau nhѭng ÿӅu Jӑi chung theo thuұt ngӳ "nguӗn Kӑc liӋu".

Vұy nguӗn Kӑc liӋu là tҩt Fҧ các phѭѫng tiӋn giҧng Gҥy cҫn thiӃt phөc Yө cho hRҥt ÿӝng Gҥy Kӑc,

 • Chͱc năng c˯ E̫n Fͯa ngu͛n K͕c li͏u:

+ Ĉѫn giҧn hóa thông tin.

+ Gây ÿѭӧc sӵ chú ý.

+ Giúp ghi nhӟ tӕt.

+ Trӵc quan hóa nӝi dung Kӑc tұp trӯu tѭӧng.

+ Làm ÿa Gҥng hóa trong trình bày.

+ TiӃt kiӋm thӡi gian trong Gҥy Kӑc.

 • Xác ÿ͓nh các y͇u t͙̫nh h˱ͧng ÿ͇n s͹ l͹a ch͕n ngu͛n K͕c li͏u: + 0өc ÿích Gҥy Kӑc.

+ Phѭѫng pháp Gҥy Kӑc.

+ NhiӋm Yө hӑc tұp.

+ Ĉһc ÿiӇm nhұn thӭc Fӫa ngѭӡi Kӑc.

+ Hoàn Fҧnh thӵc tӃ.

+ Thái ÿӝ và kӻ Qăng Fӫa ngѭӡi thҫy giáo.

 • Yêu c̯u chung ÿ͙i vͣi ngu͛n K͕c li͏u:

+ Tính sѭ phҥm.

+ Tính Nӻ thuұt.

+ Tính kinh tӃ.

+ Tính thҭm Pӻ.

+ Tính an toàn.

 Các hoҥt ÿӝng Gҥy và hӑc:

 • Cá nhân nghiên cӭu tài liӋu phát tay: khái quát vӅ phѭѫng tiӋn Gҥy Kӑc cѫ sӣ lӵa

chӑn các phѭѫng tiӋn Gҥy Kӑc.

 • ThuyӃt trình có minh Kӑa Fӫa giáo viên vӅ quy trình phát triӇn phѭѫng tiӋn, các

nguӗn phѭѫng tiӋn và Fѫ sӣ lӵa chӑn.

 • Làm viӋc theo nhóm: xác ÿӏnh các nguӗn Kӑc liӋu cho mӝt bài Gҥy lý thuyӃt hoһc

thӵc hành.  Thҧo luұn Fҧ lӟp vӅ bài tұp.

 Hӑc liӋu:  Tài liӋu phát tay vӅ các nguӗn Kӑc liӋu.

 Phim trong, máy chiӃu OHP...

Ĉánh giá: Ĉánh giá qua bài tұp xác ÿӏnh nguӗn Kӑc liӋu cho bài giҧng lý thuyӃt, hoһc thӵc

hành.

e. .ӻ Qăng phân phӕi thӡi gian: Nӝi dung cҫn tìm hiӇu:

 • Sӕ tiӃt Fӫa môn Kӑc.

 • Thӡi gian phân phӕi cho tӯng phҫn, tӯng chѭѫng, tӯng bài, tӯng ÿӅ mөc.

 • Thӡi gian dành cho Gҥy lý thuyӃt, làm bài tұp, kiӇm tra...

 • Thӡi gian lên lӟp nghe giҧng, thӡi gian tӵ hӑc, ôn tұp tài liӋu...

 • Xác ÿӏnh chu NǤ các giӡ hӑc môn Kӑc trong hӋ thӕng thӡi khóa biӇu.

 • Tӹ lӋ thӡi gian Kӑc trên lӟp và tӵ hӑc.

 • Khoҧng thӡi gian gӕi nhau giӳa các môn Kӑc.

 • Khoҧng cách giӳa các lҫn ôn tұp và kiӇm tra...

-Ĉӕi vӟi bài thӵc hành cҫn các ÿӏnh thӡi gian giҧng lý thuyӃt, thӡi gian trình diӉn mүu, thӡi gian dành sӵ luyӋn tұp Fӫa ngѭӡi Kӑc. Thӡi gian thӵc tұp trong trѭӡng, thӡi gian thӵc tұp Vҧn xuҩt ӣ các doanh nghiӋp...

 • Giáo viên cҫn dӵ kiӃn Fө thӇ thӡi gian cho tӯng bài Gҥy ӣ mӛi môn Kӑc.

 • YӃu tӕ thӡi gian thӇ hiӋn mӭc ÿӝ "Kӑc thông tKҥo" Fӫa ngѭӡi Kӑc trong viӋc Oƭnh hӝi kiӃn thӭc và hình thành Nӻ Qăng nghӅ nghiӋp.

g. .ӻ Qăng thiӃt kӃ giáo án * 0өc tiêu:

Sau khi xong bài, ngѭӡi Kӑc có khҧ Qăng:

 • Trình bày ÿѭӧc các ÿһc ÿiӇm Fӫa bài Gҥy lý thuyӃt và bài Gҥy thӵc hành.

 • Mô Wҧ ÿѭӧc cҩu trúc Fӫa bài Gҥy lý thuyӃt và bài Gҥy thӵc hành.

 • Lұp ÿѭӧc kӃ hoҥch cho mӝt bài Gҥy lý thuyӃt và bài Gҥy thӵc hành.

* Nӝi dung:

- Lұp kӃ hoҥch giҧng Gҥy lý thuyӃt:

+ Ĉһc ÿiӇm Fӫa bài Kӑc lý thuyӃt: Bài Gҥy lý thuyӃt chӫ yӃu nhҵm hình thành hӋ thӕng tri thӭc, khái niӋm khoa Kӑc và nhӳng Nӻ Qăng trí tuӋ cho ngѭӡi ÿӑc.

 Kӻ Qăng trí tuӋ bao gӗm:  Thu nhұn và tә chӭc thông tin.  Nhӟ lҥi và vұn Gөng thông tin.  Mô Wҧ và giҧi thích khái niӋm.  Phân tích và so sánh ý tѭӣng khác nhau.

 Khái quát và ÿánh giá các quan ÿiӇm khác nhau.

+ Cҩu trúc tәng quát Fӫa bài Gҥy lý thuyӃt: Ph̯n mͧ bài (hay phҫn giӟi thiӋu, phҫn mӣ ÿҫu)  Giáo viên bҳt ÿҫu bài Gҥy bҵng viӋc:

 • Làm cho ngѭӡi Kӑc tұp trung chú ý, quan tâm và tích cӵc tham gia vào bài Kӑc bҵng cách.

Ĉѭa ra mӝt vài con sӕ thӕng kê, chiӃu mӝt ÿRҥn phim hoһc kӇ mӝt câu chuyӋn có liên quan.

Ĉһt câu Kӓi vҩn ÿáp.

 • Gҳn vӟi nhӳng gì hӑ ÿã có trong kinh nghiӋm trѭӟc ÿây ÿã hӑc, nhӳng nӝi dung chӫÿӅ liên quan.

 • Nêu ra kӃt quҧ mong ÿӧi Fӫa bài Gҥy: Kӑ sӁ làm gì trong tiӃn trình bài Gҥy? +ӑ sӁ làm và biӃt dѭӧc ÿiӅu gì mӟi sau khi kӃt thúc bài Gҥy?

Ĉѭa ra cҩu trúc Fӫa bài Gҥy: Thông báo cho ngѭӡi Kӑc biӃt vӅ các hoҥt ÿӝng hay công viӋc VӁ diӉn ra và trình tӵ hӑ phҧi thӵc hiӋn công viӋc trong suӕt bài Gҥy ÿӇ hӑc chuҭn Eӏ vӅ mһt tinh thҫn.

 • Kích thích ÿӝng cѫ Kӑc tұp Fӫa ngѭӡi Kӑc bҵng cách:

 • Mô Wҧ xem nӝi dung này có thӇ giúp Kӑ giҧi quyӃt vҩn ÿӅ thӵc tiӉn nhѭ thӃ nào?

 • Liên hӋ chӫÿӅ này vӟi các chӫÿӅ khác.

 • Khái quát xem nӝi dung này quan trӑng nhѭ thӃ nào?

 • Huy ÿӝng ÿѭӧc nhiӅu kênh Kӑc tұp Fӫa ngѭӡi Kӑc tham gia vào quá trình Kӑc tұp.  Các yêu cҫu và vҩn ÿӅ cҫn chú ý ӣ phҫn mӣ bài:

 • Xác ÿӏnh tên bài và nêu rõ mөc tiêu cҫn ÿҥt ÿѭӧc ÿӕi vӟi ngѭӡi Kӑc.

 • Kích thích ÿӝng cѫ Kӑc tұp và tâm lý ngѭӡi Kӑc.

 • Ngҳn Jӑn xúc tích thӡi gian khoҧng 3 - 5 phút.

Ph̯n thân bài: Ĉây là phҫn chính gӗm phҫn lӟn các hoҥt ÿӝng Fӫa bài Gҥy ÿѭӧc giáo viên và ngѭӡi Kӑc thӵc hiӋn.  Yêu cҫu và nhӳng vҩn ÿӅ cҫn chú ý:

 • Phҫn này cҫn ÿѭӧc thӵc hiӋn mӝt cách linh hoҥt tùy theo tӯng loҥi bài giҧng ÿҧm Eҧo Wӹ lӋ Wѭѫng ÿӕi giӳa trình bày lý thuyӃt, áp Gөng và tiӇu kӃt (T.A.S).

 • Cҫn phҧi có biӋn pháp duy trì sӵ chú ý và sӵ tham gia xây dӵng bài giҧng Fӫa ngѭӡi Kӑc.

Ph̯n k͇t lu̵n  Phҫn kӃt luұn Fӫa bài Gҥy cҫn:

 • Tóm tҳt Oҥi nӝi dung.

 • Nêu bұt các ÿiӇm chính.

 • Cô ÿӑng nӝi dung dѭӟi dҥng dӉ ghi nhӟ ÿѭӧc.

 • Mӡi ngѭӡi Kӑc nêu quan ÿiӇm.

 • Cho phép và tҥo ÿiӅu kiӋn ÿӇ có ý kiӃn phҧn hӗi hai chiӅu.

 • Cho biӃt nhӳng ÿiӇm thành công Fӫa ngѭӡi Kӑc.

 • Gӧi ý gҳn vӟi bài Gҥy sau.

 Ta có thӇ sӱ dөng viӃt tҳt O-F-F theo tiӃng Anh ÿӇ dӉ nhӟ nhӳng yêu cҫu chính Fӫa phҫn kӃt luұn.

 • O (Outcomes) Các k͇t qu̫: Rà soát, xem xét Oҥi các kӃt quҧ cӫa bài Gҥy và xem ÿã

xác ÿӏnh ÿѭӧc các Pөc tiêu ÿһt ra chѭa. Giáo viên có thӇ xác ÿӏnh ÿѭӧc ÿiӅu ÿó bҵng cách quan sát hành vi Fӫa ngѭӡi Kӑc hoһc có thӇ ra câu Kӓi ÿӇ hӑ trҧ lӡi.

 • F (Feedback) Phàn h͛i: Ĉây là mӝt quá trình hai chiӅu, thѭӡng bҳt ÿҫu bҵng viӋc giáo viên nêu ý kiӃn phҧn hӗi, nhұn xét Fӫa mình mang tính khҷng ÿӏnh Oҥi và hӛ trӧ ÿӕi vӟi ngѭӡi Kӑc hay mang tính khuyӃn khích, ÿӝng viên, thúc ÿҭy vӟi Fҧ lӟp. Sau ÿó giáo viên Kӓi ý kiӃn phҧn hӗi tӯ phía ngѭӡi Kӑc vӅ các mһt khác nhau Fӫa bài Kӑc. Giáo viên phҧi thұt sӵ cӣi mӣ và xem trӑng ý kiӃn phҧn hӗi Fӫa ngѭӡi Kӑc ÿӇ dùng vào viӋc Fҧi tiӃn ӣ nhӳng bài Gҥy sau. Có vұy thì ngѭӡi Kӑc mӟi sҹn sàng và mҥnh Gҥn nêu ý kiӃn phҧn hӗi Fӫa Kӑ.

 • F (Future) Các bài K͕c t˱˯ng lai: Giáo viên gӧi ý hay nêu ra cho ngѭӡi Kӑc biӃt bài Kӑc này gҳn nhѭ thӃ nào vӟi các bài Kӑc sҳp tӟi FNJng nhѭ, nӃu có thӇ, có các khҧ Qăng lӵa chӑn Fӫa hoҥt ÿӝng nghӅ nghiӋp tѭѫng lai Fӫa Kӑ.

Các Eҧng kӃ hoҥch cӫa phҫn mӣ bài và phҫn kӃt luұn là khá toàn diӋn vì chúng trình bày các ý tѭӣng, nhӳng suy nghƭ có thӇ diӉn ra trong ÿҫu giáo viên khi lұp kӃ hoҥch bài Gҥy (giáo án) Fӫa mình. Mӛi giáo viên tӵ quyӃt ÿӏnh VӁ viӃt chi tiӃt ÿӃn ÿâu trong kӃ hoҥch ÿó. Ĉӝ dài Fӫa hai phҫn này chӍ nên trong khoҧng 5ÿӃn 7 phút là vӯa. Nguyên tҳc vӅ các ҩn tѭӧng ÿҫu tiên và cuӕi cùng cho thҩy rҩt rõ tҫm quan trӑng Fӫa phҫn mӣ bài và phҫn kӃt luұn.

 Yêu cҫu và nhӳng vҩn ÿӅ cҫn chú ý:  Cҫn ÿáp ӭng ÿҫy ÿӫ yêu cҫu chung khi tәng kӃt bài Kӑc.

 Chú ý ÿӃn nhӳng k͇t lu̵n ÿ͙i vͣi nhͷng n͡i dung K͕c t̵p dài mà ÿѭӧc thӵc hiӋn

trong nhiӅu buәi Kӑc.

- Mӝt sӕ biӋn pháp nâng cao chú ý và sӵ tham gia Fӫa ngѭӡi Kӑc vào bài Gҥy lý thuyӃt:

+ Qua thӵc nghiӋm ngѭӡi ta cho rҵng: trong bài Gҥy lý thuyӃt nӃu giáo viên chӍ cung cҩp thông tin lý thuyӃt thì sau khoҧng 20 phút ngѭӡi Kӑc có thӇ sai nhãng không còn tұp trung chú ý nӳa, mһc dù giáo viên cӕ gҳng rҩt nhiӅu ÿӇ làm cho bài Gҥy thұt hҩp dүn. Vұy cҫn có biӋn pháp gì ÿӇ thu hút sӵ chú ý cӫa Kӑc sinh và Wăng cѭӡng sӵ tham gia Fӫa Kӑ vào phҫn tiӃp theo Fӫa bài Gҥy? Dѭӟi ÿây trình bày các biӋn pháp ÿӇ giáo viên nâng cao sӵ chú ý cӫa Kӑc sinh trong bài Gҥy lý thuyӃt. Cách 1: Bài Gҥy lý thuyӃt truyӅn thӕng

Group 214860

Ĉһc ÿiӇm: Thҫy ÿӝc diӉn áp ÿһt, ngѭӡi Kӑc thө ÿӝng chҩp nhұn. Cách 2: Mӣ ÿҫu Gҥy hҩp dүn (MĈ) + lý thuyӃt (LT)

Group 214861

 • KhuyӃn nghӏ: Mӣ ÿҫu bài hҩp dүn ÿӇ kích thích ÿӝng cѫ Wҥo tâm thӃ hӑc tұp tích cӵc Fӫa ngѭӡi Kӑc.

 • KӃt quҧ mong ÿӧi:

7ăng sӵ chú ý ban ÿҫu.

 Kéo dài thêm mӭc ÿӝ chú ý.

Cách 3: Mӣ ÿҫu hҩp dүn (MĈ) + Lý thuyӃt (LT) + Áp Gөng (AD)

Group 215421

 • KhuyӃn nghӏ: Ngѭӡi Kӑc ÿѭӧc tham gia hoҥt ÿӝng áp Gөng (AD) kiӃn thӭc và kӻ Qăng mӟi ngay sau khi Kӑc xong phҫn lý thuyӃt (LT).

 • KӃt quҧ mong ÿӧi: Kích thích các giác quan khác ӣ ngѭӡi Kӑc.

 • Kéo dài thêm mӭc ÿӝ chú ý cao.

 • Cӫng cӕ kiӃn thӭc, Nӻ Qăng mӟi.

 • ChuyӇn ngѭӡi Kӑc tӯ thө ÿӝng nghe sang tham gia tích cӵc vào quá trình Gҥy Kӑc.  Thӵc hành áp Gөng kiӃn thӭc mӟi.

Cách 4: Mӣ ÿҫu hҩp dүn (MĈ) + Lý thuyӃt (LT) + Áp Gөng (AD) + TiӇu kӃt (TK):

Group 215422

 KhuyӃn nghӏ:

 • TiӇu kӃt hay tóm tҳt thông tin kiӃn thӭc mӟi.

 • Tҥo cѫ hӝi lôi cuӕn ngѭӡi Kӑc vào tiӇu kӃt kiӃn thӭc.

 KӃt quҧ mong ÿӧi:

 • Tăng cѭӡng sӵ ghi nhӟ thông tin kiӃn thӭc.

 • Lҧm rõ nhӳng ÿiӅu quan trӑng nhҩt.

 • Tăng cѭӡng sӵ tham gia tích cӵc Fӫa ngѭӡi Kӑc.

 • Kéo dài sӵ chú ý.

 • Tăng cѭӡng mӭc ÿӝ chú ý ban ÿҫu.

 Cách 5: Mӣ bài hҩp dүn:

(MB) + (LT + AD + TK) + (LT + AD + TK) + (LT + AD + TK) + KӃt luұn (KL)

 KhuyӃn nghӏ:

 Lһp Oҥi chu NǤ (T + A + S) nӃu bài Gҥy còn có nhӳng thông tin quan trӑng nӳa cҫn phҧi trình bày.

 KӃt quҧ ÿҥt ÿѭӧc:

 • Chia nӝi dung Kӑc tұp lӟn thành nhӳng phҫn nhӓ hӧp lý.

 • Tҥo cho ngѭӡi Kӑc nhiӅu cѫ hӝi Kӑc tұp tӕt hѫn.

 • Mӝt bài Gҥy lý thuyӃt có hiӋu quҧ phҧi tăng cѭӡng ÿѭӧc hoҥt ÿӝng và phát huy ÿѭӧc vӕn kinh nghiӋm Fӫa ngѭӡi Kӑc, tiӇu kӃt thích hӧp nhҵm lôi cuӕn sӵ tham gia tích cӵc Fӫa ngѭӡi Kӑc trong suӕt tiӃt Kӑc. - Các bѭӟc lұp kӃ hoҥch bài Gҥy:

+ Ghi nhӳng thông tin chung vӅ bài Gҥy.

 • Tên môn Kӑc.

 • Tên bài Kӑc lý thuyӃt/ môÿul thӵc hành.

Ĉӕi tѭӧng ngѭӡi Kӑc.

 • Sӕ lѭӧng ngѭӡi Kӑc.

 • Thӡi lѭӧng (sӕ tiӃt)

+ ViӃt Pөc tiêu Kӑc tұp: 0өc tiêu trong kӃ hoҥch bài Gҥy (giáo án) thuӝc loҥi Pөc tiêu chuyên biӋt. Các Pөc tiêu Kӑc tұp phҧi ÿѭӧc viӃt theo ÿúng cҩu trúc và ÿҧm Eҧo sao cho khi ÿӑc Pөc tiêu ngѭӡi ÿӑc hiӇu rõ mình phҧi làm ÿѭӧc gì sau khi Kӑc xong bài ÿó. 0өc tiêu Kӑc tұp phҧi ÿѭӧc công bӕ trѭӟc, viӃt ngay trong tài liӋu Gҥy - hӑc và giӟi thiӋu cho ngѭӡi Kӑc ngay ӣ ÿҫu buәi Kӑc, tiӃt Kӑc.

+ ViӃt nӝi dung Kӑc tұp.

 • LiӋt kê các nӝi dung cҫn thiӃt: Nӝi dung phҧi bám sát Pөc tiêu, ÿҧm Eҧo phӫ kín các Pөc tiêu Kӑc tұp, không "Oҥc/ xa Pөc tiêu Kӑc tұp, cҫn loҥi Eӓ nhӳng nӝi dung quá chi tiӃt hoһc không phù hӧp vӟi bài Gҥy. Cҫn tránh viӃt thӯa, viӃt thiӃu hoһc viӃt vӯa thӯa vӯa thiӃu nӝi dung.

 • Sҳp xӃp nӝi dung Oҥi cho hӧp lý:  Sҳp xӃp hӧp lý vӅ mһt logic nhұn thӭc Fӫa ngѭӡi Kӑc.  Sҳp xӃp hӧp lý vӅ viӋc thӵc hiӋn giáo án, nhҩt là trong Gҥy Kӑc thӵc hành.

 • Phân phӕi thӡi gian: Thӡi gian ÿѭӧc phân bә hӧp lý không chӍ phө thuӝc vào lѭӧng nӝi dung mà còn tùy thuӝc vào mӭc ÿӝ cҫn thiӃt phҧi Gҥy và hӑc trên lӟp. Không nhҩt thiӃt phҧi trình bày tҩt Fҧ nӝi dung vì có nhӳng Pөc có thӇ cho Kӑc viên tӵ ÿӑc sách, tӵ nghiên cӭu (ÿѭӧc ghi rõ trong giáo án).

 • Dӵ kiӃn mӣ ÿҫu bài Gҥy: Có nhiӅu cách mӣ ÿҫu bài Gҥy nhѭ: ôn bài FNJ, kiӇm tra bài FNJ, làm trҳc nghiӋm, nêu tҫm quan trӑng Fӫa bài mӟi, bҳt ÿҫu mӝt sӵ kiӋn, hiӋn tѭӧng có liên quan chһc chӁ tӟi bài Gҥy... Cùng mӝt bài Gҥy nhѭng cách mӣ ÿҫu bài Gҥy Fӫa cùng mӝt giáo viên cho hai lӟp khác nhau có ÿһc ÿiӇm khác nhau, kinh nghiӋm khác nhau, thӡi ÿiӇm tiӃn hành bài Gҥy ÿó cNJng khác nhau. Do ÿó, cách mӣ ÿҫu bài Gҥy ÿѭӧc ghi trong giáo án có thӇ khác nhau. Có nhiӅu cách mӣ ÿҫu bài Gҥy nhѭng ÿӅu nhҵm Pөc ÿích chuҭn Eӏ vӅ mһt tâm lý, Wҥo ÿӝng cѫ, thu hút ngѭӡi Kӑc hoһc Wҥo hѭng phҩn ÿӏnh hѭӟng vào bài mӟi.

 • Chӑn phѭѫng pháp Gҥy - hӑc: Ĉây là bѭӟc hӃt sӭc quan trӑng ÿӕi vӟi tiӃn trình Gҥy Kӑc. ĈӇ chӑn ÿѭӧc các phѭѫng pháp Gҥy Kӑc phù hӧp, giáo viên cҫn căn cӭ vào các yӃu tӕ chӫ yӃu sau:

 • Mөc tiêu Kӑc tұp (kiӃn thӭc, Nӻ Qăng, thái ÿӝ).

Ĉһc ÿiӇm Fӫa ÿӕi tѭӧng ngѭӡi Kӑc (sӕ lѭӧng ngѭӡi Kӑc, ÿӝ tuәi, trình ÿӝ ÿã có, kinh

nghiӋm thӵc tӃ, phong cách Kӑc tұp).

 • Tài liӋu và phѭѫng tiӋn Gҥy - hӑc (Jӑi chung là nguӗn Kӑc liӋu: sách giáo khoa, giáo trình, tài liӋu tham khҧo, giáo Fө trӵc quan, phѭѫng tiӋn nghe nhìn, phҫm mӅm Gҥy -

Kӑc...).  Năng lӵc, sӣ trѭӡng Fӫa chính Eҧn thân giáo viên.  Quӻ thӡi gian dành cho toàn bài và cho tӯng ÿѫn Yӏ nӝi dung Fӫa bài.  Tính khҧ thi có liên quan ÿӃn ÿiӅu kiӋn thӵc tӃ cӫa trѭӡng...

 • Xác ÿӏnh và liӋt kê các phѭѫng tiӋn Gҥy - hӑc: Các tài liӋu Gҥy - hӑc cҫn phҧi ÿѭӧc xác ÿӏnh và liӋt kê ÿҫy ÿӫ và phù hӧp vӟi bài Gҥy. Mӝt sӕ hӑc liӋu, phѭѫng tiӋn Gҥy - hӑc có thӇ có sҹn nhѭ sách giáo khoa, giáo trình, mӝt sӕ khác do giáo viên chuҭn Eӏ phù hӧp vӟi bài Gҥy: viӃt Nӏch Eҧn ÿóng vai, các phiӃu hѭӟng dүn, Eҧng biӇu treo tѭӡng, Eҧng ÿiӇm... Xác ÿӏnh sӕ phim trong nӝi dung cҫn chiӃu bҵng máy chiӃu OHP, thӡi lѭӧng và nӝi dung quay video cҫn trình chiӃu, vұt tѭ, thiӃt Eӏ cho thí nghiӋm, thӵc hành...

 • Xác ÿӏnh phѭѫng pháp kiӇm tra, ÿánh giá thích hӧp và soҥn các câu Kӓi. Nӝi dung và hình thӭc kiӇm tra, ÿánh giá phҧi phù hӧp vӟi Pөc tiêu Kӑc tұp Fӫa bài Gҥy. Cҫn chú ý xác ÿӏnh sӕ lѭӧng câu Kӓi phҧi ÿҧm Eҧo ÿánh giá ÿѭӧc tҩt Fҧ nhӳng Pөc tiêu Kӑc tұp, nhҩt là khi dùng trҳc nghiӋm khách quan.

 • Dӵ kiӃn phҫn kӃt thúc bài Gҥy: Khi tәng kӃt, kӃt thúc bài Gҥy, giáo viên có thӇ tóm tҳt bài, nhҩn Pҥnh nhӳng ÿiӇm cҫn thiӃt hoһc có thӇ yêu cҫu ngѭӡi Kӑc tӵ tәng kӃt. Chuҭn Eӏ bài tұp giao cho Kӑc viên làm ӣ nhà, giӟi thiӋu các Kӑc liӋu chӫ yӃu và các tài liӋu tham khҧo chính mà ngѭӡi Kӑc có thӇ tìm ÿӑc ÿѭӧc.

 • Mô Wҧ cách tә chӭc Gҥy - hӑc: Cách tә chӭc Gҥy - hӑc cҫn phҧi ÿѭӧc dӵ kiӃn trong giáo án, nhҩt là giáo án Gҥy thӵc hành, vì phҧi dӵ liӋu trѭӟc viӋc chia Kӑc viên thành mҩy nhóm? Cҫn mҩy ngѭӡi trӧ giҧng? NhiӋm Yө cӫa tӯng ngѭӡi, sҳp xӃp bӕ trí các nguӗn lӵc cho ca hay buәi thӵc hành nhѭ thӃ nào?

- Lұp kӃ hoҥch giҧng Gҥy thӵc hành:

+ Các giai ÿRҥn hình thành Nӻ Qăng và hoҥt ÿӝng thӵc hành Fӫa giáo viên:

 Các giai ÿRҥn hình thành Nӻ Qăng:  Thu nhұn thông tin: Trong giai ÿRҥn này ngѭӡi Kӑc cҫn tìm hiӇu các thông tin có liên

quan ÿӃn Nӻ Qăng:

 • Hӑc cái gì?

ĈӇ làm gì?

 • KiӃn thӭc có gì liên quan ÿӃn Nӻ Qăng?

 • KiӃn thӭc cҫn thiӃt thӵc hiӋn Nӻ năng?  Mӕi quan hӋ giӳa kiӃn thӭc và kӻ Qăng khác?  Quan sát ngѭӡi khác thӵc hiӋn Nӻ Qăng:

 • Làm cái gì?

 • Làm nhѭ thӃ nào?

Tiêu chuҭn nào cҫn ÿҥt ÿѭӧc ӣ mӛi bѭӟc và vӟi toàn bӝ kӻ Qăng?

 • Cҫn nhӳng kiӃn thӭc nào ÿӇ thӵc hiӋn ÿѭӧc các bѭӟc và toàn bӝ kӻ Qăng?

 • Cҫn chú ý gì vӅ an toàn Nӻ thuұt cho ngѭӡi và thiӃt Eӏ?

 • Các tín hiӋu nào cho ta biӃt ÿã thӵc hiӋn tӕt ÿѭӧc ӣ mӛi bѭӟc và vӟi toàn bӝ kӻ Qăng?

 • Các lӛi nào thѭӡng mҳc phҧi và làm thӇ nào ÿӇ khҳc phөc?

 Bҳt chѭӟc tӯng bѭӟc:

 • Bҳt chѭӟc tӯng bѭӟc theo ÿúng trình tӵ (quy trình) vӟi nhӳng Nӻ Qăng khó.

 • Chú ý phát hiӋn ÿúng các tín hiӋu cho biӃt ÿã làm ÿúng ӣ mӛi bѭӟc.

 • Tuân tKӫ các quy tҳc an toàn Nӻ thuұt và an toàn ngѭӡi.

 Thӵc hành Nӻ Qăng nhiӅu lҫn - thӵc hành ÿӝc lұp:

 • Làm nhiӅu lҫn Nӻ Qăng theo ÿúng quy trình cho tӟi khi ÿҥt tӕc ÿӝ và tiêu chuҭn chҩt lѭӧng.

 • Sӕ lҫn luyӋn tұp tùy thuӝc vào ÿӝ phӭc Wҥp Fӫa Nӻ Qăng.  Thӵc hành Nӻ Qăng trong các tình huӕng và ÿiӅu kiӋn khác nhau:

 • Phát hiӋn ÿúng Nӻ Qăng ÿã hӑc trong các tình huӕng.

 • Thӵc hiӋn Nӻ Qăng ÿҥt tiêu chuҭn quy ÿӏnh.  Vұn Gөng Nӻ Qăng trong hoҥt ÿӝng nghӅ nghiӋp:  Thӵc hiӋn phӕi hӧp vӟi các Nӻ Qăng ÿã hӑc khác ÿӇ giҧi quyӃt vҩn ÿӅ trong thӵc tiӉn hoҥt ÿӝng nghӅ nghiӋp.

 • Phӕi hӧp vӟi ÿӗng nghiӋp trong sӵ phân công và hӧp tác khi thӵc hiӋn các dӵ án nghӅ nghiӋp.

 Hoҥt ÿӝng Gҥy thӵc hành Fӫa giáo viên:

 Hѭӟng dүn mӣ ÿҫu:

 • Cung cҩp thông tin và các kiӃn thӭc cҫn thiӃt vӅ kӻ Qăng. Giáo viên cung cҩp nhӳng thông tin có liên quan ÿӇ ngѭӡi Kӑc hiӇu rõ vӅ vӏ trí, vai trò và sӵ cҫn thiӃt phҧi Kӑc Nӻ Qăng. 'ҥy nhӳng kiӃn thӭc cҫn thiӃt ÿӇ hӑ hiӇu Wҥi sao và kӻ Qăng VӁ ÿѭӧc thӵc hiӋn nhѭ thӃ nào? NӃu lѭӧng kiӃn thӭc cҫn thiӃt ÿӇ thӵc hiӋn Nӻ Qăng không nhiӅu, thì giáo viên có thӇ thӵc hiӋn lӗng ghép vào ngay trong giai ÿRҥn tiӃp theo là "trình diӉn mүu".

 • "Trình diӉn mүu" - Phѭѫng pháp không thӇ thiӃu trong Gҥy thӵc hành.  Mөc ÿích Fӫa trình ÿiӉn mүu:

 • ChӍ rõ kӻ Qăng ÿѭӧc thӵc hiӋn nhѭ thӃ nào.

 • Nhҩn Pҥnh nhӳng bѭӟc quan trӑng và nhӳng vҩn ÿӅ an toàn.

 • Tҥo ÿiӅu kiӋn cho ngѭӡi Kӑc ÿһt câu Kӓi ÿӇ hiӇu rõ các bѭӟc thӵc hiӋn Nӻ Qăng trѭӟc khi bѭӟc vào thӵc hành.

 Trình diӉn mүu là mӝt trong nhӳng phѭѫng pháp Gҥy thӵc hành có hiӋu quҧ vì ӣ ÿây giáo viên thӵc sӵ biӇu diӉn hay trình diӉn cách thӵc hiӋn Nӻ Qăng ÿӇ ngѭӡi Kӑc quan sát vӟi các giai ÿRҥn:

 • Giӟi thiӋu tәng quan vӅ kӻ Qăng.

 • Trình diӉn hoһc chӭng minh theo tӕc ÿӝ bình thѭӡng.

 • Trình diӉn hoһc chӭng minh mӝt lҫn nӳa vӟi tӕc ÿӝ chұm có miêu Wҧ tӯng bѭӟc.

 Thӵc hiӋn các trình diӉn mүu. Lұp kӃ hoҥch tӕt mӟi chӍ là mӝt nӱa Fӫa cuӝc trình diӉn tӕt. Cuӝc trình diӉn chӍ có hiӋu quҧ nӃu giáo viên thӵc hiӋn tӕt nó. Khi trình diӉn mӝt Nӻ Qăng giáo viên nên nhӟ mӝt sӕ gӧi ý sau ÿây:

 • Nói thұt chính xác vӟi ngѭӡi Kӑc là bҥn VӁ trình diӉn cái gì? Nêu khái quát toàn bӝ cuӝc trình diӉn ngay tӯ ÿҫu.

 • Liên hӋ kӻ Qăng ÿang Kӑc vӟi nhӳng Nӻ Qăng ÿã hӑc trѭӟc và sӁ hӑc sau ÿó.

 • Phát Eҧn quy trình thӵc hiӋn Nӻ Qăng và giҧi thích rõ cho Kӑc sinh.

 • Sҳp xӃp chӛ ngӗi hӧp lý sao cho Pӑi ngѭӡi ÿӅu nhìn thҩy và nghe rõ.

 • Thao tác các bѭӟc mӝt cách chұm rãi và chuҭn xác.

 • Mӛi lҫn chӍ trình diӉn theo mӝt quy trình. Ĉó phҧi là quy trình tӕt nhҩt hoһc phә biӃn nhҩt ÿӇ thӵc hiӋn ÿúng Nӻ Qăng. Không nên ÿӇ ngѭӡi Kӑc Eӏ nhүm lүn khi sӱ dөng nhiӅu quy trình khác nhau.

 • Nhҩn Pҥnh các bѭӟc thiӃt yӃu và nhӳng ÿiӇm kiӇm tra an toàn.

 • Tҥm dӯng ӣ nhӳng ÿiӇm chӫ chӕt và ÿһt câu Kӓi ÿӇ kiӇm tra sӵ hiӇu Fӫa Kӑc sinh và hӑ có theo dõi Nӏp không?

 • Giáo viên có thӇ trình diӉn hai hoһc ba lҫn tùy thuӝc vào mӭc ÿӝ phӭc Wҥp Fӫa Nӻ

Qăng. Thông thѭӡng lҫn ÿҫu giáo viên làm ÿúng vӟi tӕc ÿӝ thӵc, lҫn thӭ hai vӟi tӕc ÿӝ chұm, có giҧi thích tӯng bѭӟc thӵc hiӋn. Lҫn ba làm vӟi tӕc ÿӝ thӵc ÿӇ cӫng cӕ ÿӝng biӇu tѭӧng vӅ quá trình thӵc hiӋn.

 Hѭӟng dүn thѭӡng xuyên: Các giai ÿRҥn thӵc hành:

 • Thӵc hành tӯng bѭӟc.

 • Thӵc hành có hѭӟng dүn.

 • Thӵc hành ÿӝc lұp.

 • Mӭc ÿӝ quan sát, theo dõi ghi chép và chӍ dүn Fӫa giáo viên VӁ giҧm dҫn qua tӯng giai ÿRҥn.

ĈӃn cuӕi giai ÿRҥn thӵc hành ÿӝc lұp, ngѭӡi Kӑc ÿã có thӇ thӵc hiӋn ÿѭӧc Nӻ Qăng theo ÿúng tiêu chuҭn vӅ kӻ thuұt và thӡi gian. Giáo viên cҫn ÿánh giá sӵ thӵc hiӋn Fӫa hӑ ӣ cuӕi giai ÿRҥn này ÿӇ có thӇ chuyӇn sang bài Kӑc Nӻ Qăng khác.

 • Tuy nhiên viӋc Gҥy Nӻ Qăng này chѭa kӃt thúc vì ngѭӡi Kӑc VӁ gһp Oҥi Nӻ Qăng này trong nhiӅu tình huӕng thӵc tұp khác nhau ӣ các bài tәng hӧp trong chѭѫng trình ÿào Wҥo. Ĉây chính là giai ÿRҥn thӵc hành ÿӏnh NǤ, nhҵm giúp ngѭӡi Kӑc hình thành Nӻ Qăng mӝt cách vӳng chҳc trong nghӅ nghiӋp. Cuӕi giai ÿRҥn này giáo viên nghiӋm thu Vҧn phҭm và ÿánh giá kӃt quҧ thӵc tұp cӫa ngѭӡi Kӑc.

 Hѭӟng dүn kӃt thúc:

 • Giai ÿRҥn này giáo viên tiӃn hành vӟi hình thӭc toàn lӟp ÿӇ nhұn xét ÿánh giá quá trình luyӋn tұp Fӫa ngѭӡi Kӑc và rút kinh nghiӋm cho các lҫn luyӋn tұp tiӃp theo.  Thông báo kӃt quҧ luyӋn tұp.

 • Hѭӟng dүn công viӋc chuҭn Eӏ cho bài Kӑc lҫn sau.

 • Tә chӭc hoҥt ÿӝng thӵc hành ÿӏnh NǤ: Giáo viên cҫn thiӃt kӃ các hoҥt ÿӝng thӵc hành ÿӏnh NǤ cho Kӑc sinh (hàng tuҫn hoһc hàng tháng), sau khi Kӑc xong mӝt Nӻ Qăng, giáo viên cҫn cho Kӑc sinh thӵc hành Nӻ Qăng ÿó cho các ÿiӅu kiӋn và tình huӕng khác nhau. Thӵc hành ÿӏnh NǤ giúp cho Kӑc sinh hình thành Nӻ Qăng nhѭ mӝt thói quen.

 • Tә chӭc thӵc hiӋn các dӵ án hoһc giҧi quyӃt các vҩn ÿӅ: Giáo viên cҫn thiӃt kӃ các dӵ án hoһc tình huӕng trong nghӅ nghiӋp ÿӇ ngѭӡi Kӑc thӵc hiӋn sau khi Kӑc xong mӝt nhóm các Nӻ Qăng. Nhӳng hoҥt ÿӝng này ÿòi Kӓi Kӑ phҧi lӵa chӑn nhӳng Nӻ Qăng cҫn thiӃt, sau ÿó ÿiӅu chӍnh hoһc áp Gөng chúng theo yêu cҫu. Ĉôi khi cҫn yêu cҫu Kӑ thӵc hiӋn các Nӻ Qăng trong ÿiӅu kiӋn khó khăn bҩt thѭӡng. Nhӳng hoҥt ÿӝng này mô phӓng càng sát vӟi hoҥt ÿӝng Nӻ Qăng vào thӵc tӃ nghӅ nghiӋp, hѭӟng Kӑ vào năng lӵc thӵc hiӋn.

+ Lұp kӃ hoҥch cho bài Gҥy thӵc hành:

 Nhӳng căn cӭÿӇ lұp kӃ hoҥch cho bài Gҥy thӵc hành:

 • Chѭѫng trình ÿã ÿѭӧc phê duyӋt.

 • Vӏ trí bài Gҥy và mӕi liên hӋ vӟi các bài khác.

Ĉһc ÿiӇm Fӫa ngѭӡi Kӑc.  Môi trѭӡng và nguӗn lӵc Fӫa lӟp Kӑc.

 Lұp kӃ hoҥch cho các hoҥt ÿӝng trong bài Gҥy thӵc hành.

 Trình tӵ lұp kӃ hoҥch cho bài Gҥy thӵc hành ngѭӧc vӟi trình tӵ thӵc hiӋn viӋc Gҥy Nӻ Qăng ÿó.

 • Bҳt ÿҫu bҵng viӋc xác ÿӏnh chính xác tên bài Gҥy (tên Nӻ Qăng).

 • TiӃp ÿӃn viӋc xây dӵng "%ҧn hѭӟng dүn thӵc hiӋn" cho Nӻ Qăng.

 • Xác ÿӏnh cách thӭc và công Fө ÿánh giá kӃt quҧ hӑc tұp Fӫa Kӑc sinh.

 • ThiӃt kӃ các hoҥt ÿӝng thӵc hành ÿӝc lұp, thӵc hành có hѭӟng dүn. NӃu thҩy cҫn thiӃt thì thiӃt kӃ hoҥt ÿӝng thӵc hành tӯng bѭӟc.

 • Cuӕi cùng hãy thiӃt kӃ trình diӉn mүu và mӣ ÿҫu bài Gҥy sao cho có hiӋu quҧ nhҩt. Cҫn chú ý bӕ trí thӡi gian cho các hoҥt ÿӝng mӝt cách hӧp lý ÿӇ ÿҧm Eҧo yêu cҫu Fӫa mӛi giai ÿRҥn.

 Lұp hӗ Vѫ cho bài thӵc hành:

 • ThiӃt lұp bài Gҥy ÿѭӧc thӇ hiӋn trên giáo án.

 • Bҧng hѭӟng dүn thӵc hiӋn.

 • Các tài liӋu Nӻ thuұt kèm theo.

+ Nhӳng gӧi ý khi lұp kӃ hoҥch mӝt bài Gҥy thӵc hành:

 Khi thiӃt kӃ các hoҥt ÿӝng thӵc hành cho mӝt Nӻ Qăng.

 • Biên soҥn Eҧng hѭӟng dүn thӵc hiӋn.

 • Biên soҥn công Fө ÿánh giá sӵ thӵc hiӋn Fӫa ngѭӡi Kӑc.  Xác ÿӏnh sӕ lѭӧng ngѭӡi Kӑc, sӕ lѭӧng thiӃt Eӏ và vұt tѭ.  Xác ÿӏnh mӭc ÿӝ thӵc hành ÿӝc lұp cҫn thiӃt.  Xác ÿӏnh xem có cҫn thӵc hiӋn tӯng bѭӟc không.

 • ThiӃt kӃ hoҥt ÿӝng trình diӉn.

 Khi thӵc hiӋn các hoҥt ÿӝng thӵc hành cho mӝt Nӻ Qăng:  Trình diӉn Nӻ Qăng cho ÿӃn khi Kӑc sinh nҳm rõ kӻ Qăng ÿó.

 • Cho ngѭӡi Kӑc tӯng bѭӟc cho ÿӃn khi Kӑ thӵc hiӋn ÿúng quy trình.

 • Cho ngѭӡi Kӑc thӵc hành ÿӝc lұp cho tӟi khi Kӑ thành thҥo.

Ĉӏnh NǤ sau khi Gҥy xong mӝt Nӻ Qăng:

 • Bӕ trí thӵc hành ÿӏnh NǤ vӟi tӯng Nӻ Qăng cho ÿӃn khi ngѭӡi Kӑc thӵc hiӋn Nӻ Qăng

ÿó nhѭ mӝt thói quen.

 • Bӕ trí các hoҥt ÿӝng dӵ án hoһc giҧi quyӃt vҩn ÿӅ trong ÿó có sӱ dөng nhiӅu Nӻ năng

cho ÿӃn khi hoàn toàn tӵ tin vào Eҧn thân.

 • Các hoҥt ÿӝng Gҥy và hӑc:

+ Thҧo luұn Fӫa Fҧ lӟp vӅ nhӳng nӝi dung cҫn thӵc hiӋn khi lұp kӃ hoҥch bài Gҥy lý thuyӃt và bài Gҥy thӵc hành.

+ ThuyӃt trình có minh Kӑa Fӫa giáo viên vӅ các loҥi bài Gҥy lý thuyӃt và thӵc hành.

+ ThuyӃt trình có minh Kӑa và phѭѫng pháp vҩn ÿáp vӅ nhӳng biӋn pháp duy trì sӵ chú ý cӫa ngѭӡi Kӑc trong Kӑc tұp, biӋn pháp trӵc quan hóa thông tin.

+ Bài tұp cá nhân ngѭӡi Kӑc vӅ lұp kӃ hoҥch bài Gҥy lý thuyӃt, thӵc hành theo mүu mӟi.

 • Nguӗn Kӑc liӋu:

+ Tài liӋu phát tay vӅ lұp kӃ hoҥch bài Gҥy lý thuyӃt và bài Gҥy thӵc hành. + Phim trong, máy OHP, phiӃu bài tұp.

 • Ĉánh giá:

+ Ĉánh giá qua bài tұp lұp kӃ hoҥch bài Gҥy Fӫa ngѭӡi Kӑc.

Group 223059

h. .ӻ Qăng chuҭn Eӏ tài liӋu phát tay: * 0өc tiêu:

+ӑc xong bài, ngѭӡi Kӑc có khҧ Qăng:

 • Mô Wҧ ÿѭӧc nӝi dung và cách thӭc chuҭn Eӏ mӝt tài liӋu phát tay cho ngѭӡi Kӑc ӭng vӟi mӛi bài Gҥy lý thuyӃt hoһc thӵc hành.

 • ThiӃt kӃ ÿѭӧc tài liӋu phát tay cho bài Gҥy ÿã chӑn.

* Nӝi dung:

 • Khái niӋm: Tài liӋu phát tay là nhӳng tài liӋu giҧng ÿѭӧc phát cho ngѭӡi Kӑc trong quá trình Gҥy Kӑc ÿӇ hӑ thӵc hiӋn nhӳng hoҥt ÿӝng Kӑc tұp hoһc ÿӇ tham khҧo.

 • Phân loҥi tài liӋu phát tay bao gӗm các loҥi chính sau ÿây:

+ Thông tin tӡ Uѫi: cung cҩp cho ngѭӡi Kӑc thông tin ÿѭӧc thu thұp tӯ nhiӅu nguӗn tài liӋu: khái niӋm, nguyên lý, công thӭc, Eҧn YӁ, tranh ҧnh.

+ Các tӡ Uѫi bài tұp: giúp ngѭӡi Kӑc vұn Gөng kiӃn thӭc ÿӇ hình thành Nӻ Qăng.

+ Thӡ Uѫi mô Wҧ công viӋc: hѭӟng dүn công viӋc và quy cách, ÿiӅu kiӋn thӵc hiӋn mӝt công viӋc hoàn chӍnh.

+ %ҧn hѭӟng dүn thӵc hành (phiӃu hѭӟng dүn) dùng ÿӇ hѭӟng dүn tӯng bѭӟc thӵc hiӋn công viӋc.

* Vai trò cӫa tài liӋu phát tay:

 • Giúp cho giáo viên sӱ dөng có hiӋu quҧ thӡi gian trên lӟp.

 • Giҧm thӡi gian ghi chép Fӫa ngѭӡi Kӑc.

 • Tҥo cho ngѭӡi Kӑc sӵ hӭng thú, chú ý, nhӟ bài lâu, mӣ rӝng kiӃn thӭc... - Nâng cao hiӋu quҧ dҥy Kӑc.

* Sӵ cҫn thiӃt chuҭn Eӏ tài liӋu phát tay:

 • Cұp nhұt nhӳng thông tin mӟi.

 • Thông tin trình bày phӭc Wҥp hoһc quá chi tiӃt.

 • Cҫn hӋ thӕng tóm tҳt thông tin theo chӫÿӅ.

 • Thông tin ÿѭӧc xӱ lý tӯ nhiӅu nguӗn tài liӋu.

 • Ngѭӡi Kӑc gһp khó khăn lӟn trong viӋc Kӑc và thӵc hiӋn Nӻ Qăng.

* .ӻ thuұt và quy trình chuҭn Eӏ tài liӋu phát tay:

- Chuҭn Eӏ bҧn gӕc Fӫa tài liӋu phát tay, có nhiӅu cách ÿӇ chuҭn Eӏ tài liӋu: + Cҳt dán.

+ Tӵ viӃt (trên máy vi tính).

+ Sao chөp (máy photocopy).

+ Lѭu trӳ và bҧo quҧn.

(S̷p x͇p theo n͡i dung bài K͕c, ÿ˱ͫc ki͋m tra NͿ l˱ͩng tr˱ͣc khi phát cho ng˱ͥi

K͕c, tránh thông tin sai và nh̯m l̳n) - Trình tӵ chuҭn Eӏ:

+ Xác ÿӏnh Pөc ÿích sӱ dөng tài liӋu.

+ Thu thұp thông tin có liên quan ÿӃn tài liӋu phát tay.

+ Ĉһt tiêu ÿӅ cho tài liӋu phát tay.

+ Sӱ dөng ngôn ngӳ trình bày tài liӋu rõ ràng, chính xác.

+ Hình YӁ, tranh ҧnh minh Kӑa phù hӧp và ÿҽp.

+ Cung cҩp tài liӋu tham khҧo ÿӇ hӑc sinh Kӑc thêm (nӃu có).

+ Ngѭӡi Kӑc có thӇ cho ý kiӃn góp ý.

+ Khi cҫn có thӇ chӍnh sӱa bә sung tài liӋu...

 • Hoҥt ÿӝng Gҥy và hӑc:

+ Giáo viên thuyӃt trình có minh Kӑa vӅ vai trò cӫa tài liӋu phát tay.

+ +ӑc sinh hoҥt ÿӝng nhóm: thiӃt kӃ các tài liӋu phát tay cho bài tӵ chӑn.

+ Thҧo luұn nhóm vӅ kӃt quҧ công viӋc.

 • Nguӗn Kӑc liӋu:

+ Tài liӋu phát tay vӅ vai trò cӫa tài liӋu phát tay trong Gҥy Kӑc.

+ Máy chiӃu OHP, phim trong.

+ Máy tính, máy in...

 • Ĉánh giá:

+ Ĉánh giá qua các tài liӋu phát tay cho ngѭӡi Kӑc.

Ch˱˯ng 3: .Ӻ 1ĂNG SӰ DӨNG CÁC LOҤI PHѬѪNG TIӊN 'ҤY +ӐC

3.1. .ӻ Qăng sӱ dөng các loҥi phѭѫng tiӋn Gҥy Kӑc

a. .ӻ Qăng sӱ dөng Eҧng viӃt, Eҧng tӡ lұt: * 0өc tiêu bài Kӑc:

Sau bài Kӑc này ngѭӡi Kӑc có khҧ Qăng:

 • Phân biӋt ÿѭӧc Eҧng viӃt và bҧng tӡ lұt.

 • Bài trí ÿѭӧc nӝi dung tӵ chӑn vӟi sӵ trӧ giúp Fӫa Eҧng viӃt, Eҧng tӡ lұt ÿã cho ÿúng yêu cҫu Nӻ thuұt.

 • Mô Wҧ ÿѭӧc Nӻ thuұt trình bày trên Eҧng viӃt, Eҧng tӡ lұt.

* Nӝi dung:

 • Khái niӋm:

+ %ҧng viӃt là phѭѫng tiӋn Gҥy Kӑc ÿӇ trình bày thông tin trên Eҧng gӛ dán chӫ yӃu bҵng phҩn và trên Eҧng phoóc bҵng bút Gҥ.

+ %ҧng tӡ lұt là phѭѫng tiӋn Gҥy Kӑc dùng bút Gҥ viӃt trên giҩy treo có thӇ lұt ÿi lұt Oҥi ÿӇ trình bày thông tin trong quá trình Gҥy Kӑc.

 • Vai trò cӫa Eҧng viӃt, Eҧng tӡ lұt + Ĉӕi vӟi Eҧng viӃt:

 • Bӕ trí ӣ mӛi phòng Kӑc vì nó rҩt tiӋn ích (dӉ mua bán, dӉ sӱ dөng).

 • DӉ trình bày, bài trí và trình bày ÿѭӧc nhiӅu loҥi thông tin.

 • DӉ sӱa, dӉ xóa nhӳng thông tin không còn cҫn thiӃt.

+ Ĉӕi vӟi Eҧng lұt:

 • Gây hӭng thú cho ngѭӡi Kӑc.

 • Bҧng lұt chӍ chӭa ÿӵng Eҧng chӍ dүn, thông tin thông báo, sѫÿӗ hoһc sѫÿӗ Graph cho nên phát huy ÿѭӧc khҧ Qăng phát triӇn tѭ duy, tѭӣng tѭӧng, tѭ duy logic cho ngѭӡi Kӑc.

 • Ngѭӡi Kӑc không phҧi viӃt nhiӅu.

+ Các loҥi Eҧng viӃt, Eҧng tӡ lұt:

Ĉӕi vӟi Eҧng viӃt:  Bҧng gӛ dán.

 • Bҧng phoóc. Ĉӕi vӟi Eҧng tӡ lұt:  Bҧng tӡ lұt biӇu thӏ Vѫÿӗ, ÿӗ thӏ, Eҧng biӇu.  Bҧng tӡ lұt biӇu thӏ sӵ chӍ dүn, sѫÿӗ khӕi.

+ .ӻ thuұt trình bày Eҧng viӃt, Eҧng tӡ lұt: Ĉӕi vӟi Eҧng viӃt: Có hai cách bӕ trí bҧng viӃt:

 • Cách 1:

 Ngѭӡi viӃt Eҧng chia Eҧng theo hàng Gӑc thành các cӝt tѭѫng ӭng (Yҥch sҹn hoһc Yҥch theo trí tѭӣng tѭӧng) sau ÿó bài trí hӃt cӝt Qӑ sang cӝt kia tӯ trái qua phҧi.

 Cách 2:

 • Ngѭӡi Gҥy Yҥch mӝt cӝt nhӓ phía trái ÿӫÿӇ viӃt các ÿӅ mөc và tiӇu ÿӅ mөc (ngay dѭӟi tiêu ÿӅ bài), phҫn còn Oҥi Fӫa Eҧng VӁ trình bày nӝi dung. Nhѭ vұy cuӕi bài giҧng chӍ ÿӑng Oҥi các ÿӅ mөc và tiêu ÿӅ giúp cho giáo viên Fӫng cӕ, hӋ thӕng.

 • Khi viӃt, YӁ phҩn, ngѭӡi viӃt ÿӭng nghiêng tránh che lҩp phҫn ÿã viӃt, YӁ và dӏch chuyӇn ngѭӧc vӟi chiӅu gió ÿӇ tránh Eөi.

 • Cҫm phҩn thoҧi mái, khi viӃt phҧi xoay phҩn ÿӇ nét chӳÿӅu. Khi vӁ ÿӕi tѭӧng thì tùy theo ÿѭӡng nét Fӫa nó mà dùng Fҥnh sҳc hay tù cӫa viên phҩn cho hӧp lý.

 • Chӳ viӃt, hình YӁ phҧi rõ ràng, chính xác ÿӫ ÿӝ lӟn ÿӇ cҧ lӟp có thӇ quan sát ÿѭӧc. Ĉӕi vӟi Eҧng tӡ lұt:  Chӑn nӝi dung phù hӧp ÿӇ thiӃt kӃ trên Eҧng.  Dӵ kiӃn cách bài trí trên Eҧng.

 • Chӑn kiӇu chӳ, cӥ và khoҧng cách chӳ, màu sҳc tѭѫng ӭng vӟi các ÿӕi tѭӧng khác

trên Eҧng.

 • TiӃn hành thiӃt kӃ tәng thӅ.

+ Hoҥt ÿӝng Gҥy và hӑc:

Ĉӕi vӟi Eҧng viӃt:

 • Phân chia Eҧng thành cӝt (tùy theo ÿӝ lӟn Fӫa Eҧng).

 • Giáo viên giao nhiӋm Yө viӃt YӁ cho tӯng nhóm ngѭӡi Kӑc (mӛi ngѭӡi Kӑc 01 cӝt).

 • Hӑc sinh viӃt YӁ theo chӫÿӅ cӫa giáo viên.

Ĉӕi vӟi Eҧng tӡ lұt:

 • Giao cho mӛi nhóm Kӑc sinh thiӃt kӃ mӝt Eҧng tӯ lұt theo nӝi dung tӵ chӑn thuӝc

nghӅ ÿào Wҥo.

Ĉҥi diӋn mӛi nhóm Kӑc sinh trình bày ý ÿӗ thiӃt kӃ và nӝi dung trên Eҧng tӡ lұt. + ĈiӅu kiӋn Gҥy Kӑc:

 • Bҧng viӃt.

 • Phҩn viӃt.

 • Giҩy bӗi hoһc rôkie.

 • Bút Gҥ màu.

 • Các Gөng Fө vӁ.

 • Các Gөng Fө cҳt dán.

+ KiӇm tra:

 • Ngѭӡi Gҥy và hӑc cùng nhұn xét ÿánh giá kӃt quҧ cҧ hai nhiӋm Yө trên, b. .ӻ Qăng sӱ dөng mô hình, vұt thұt: * Mөc tiêu bài Kӑc:

Sau bài Kӑc này ngѭӡi Kӑc có khҧ Qăng:

 • Nêu ÿѭӧc khái niӋm mô hình, vұt thұt và phân biӋt ÿѭӧc các loҥi mô hình FNJng nhѭ phҥm vi ӭng Gөng Fӫa chúng.

 • Sѭu tҫm và làm ÿѭӧc mӝt sӕ mô hình vұt thұt phөc Yө dҥy Kӑc chuyên ngành.

 • Hình thành ÿѭӧc Nӻ Qăng sӱ dөng mӝt sӕ mô hình vұt thұt phә biӃn trong giӡ hӑc. * Nӝi dung:

 • Khái niӋm:

+ Mô hình: là phѭѫng tiӋn Gҥy Kӑc ÿѭӧc chӃ tҥo phӓng theo nguyên hình.

+ Vұt thұt: là sӵ vұt hiӋn tѭӧng tӗn Wҥi trong hiӋn thӵc khách quan có thӇ nhұn biӃt bҵng Fҧm giác ÿѭӧc sӱ dөng là phѭѫng tiӋn trong giӡ hӑc.

 • Mô hinh ÿѭӧc sӱ dөng khi:

+ Không có vұt thұt.

+ Vұt thұt quá lӟn, cӗng kӅnh hoһc quá nhӓ.

 • Vai trò cӫa mô hình, vұt thұt:

+ Gây hӭng thú hӑc tұp và óc tò mò ham hiӇu biӃt. + Gҳn vӟi thӵc tiӉn sinh ÿӝng.

+ Giúp ngѭӡi ÿӑc hiӇu nhanh, hiӇu sâu và nhӟ lâu.

+ DӉ nhұn biӃt ÿѭӧc mӕi liên hӋ bên trong Fӫa ÿӕi tѭӧng.

 • Các mô hình, vұt thұt:

+ Vұt thұt:

 • Các ÿӗ vұt (Gөng Fө, thiӃt Eӏ, máy móc...).

 • Các hiӋn tѭӧng sinh, hóa và lý hӑc.

+ Mô hình:

 • Mô hình Wӹ lӋ.

 • Mô hình cҳt bә.

 • Mô hình tháo ráp.

 • Mô hình ÿѫn giҧn hóa.

 • Sa bàn.

 • Mô hình dán.

+ Làm mô hình, chuҭn Eӏ vұt thұt Gҥy Kӑc:

 • Xác ÿӏnh Pөc tiêu mô hình.

 • Chӑn loҥi mô hình ÿӇ làm.

 • Phác thҧo thiӃt kӃ, chӍnh sӱa.

 • Chӑn loҥi vұt liӋu chӃ tҥo.

 • TiӃn hành chӃ tҥo mô hình.

 • Thӱ nghiӋm, kiӇm tra, hiӋu chӍnh.

+ Ĉӕi vӟi vұt thұt:

 • Tҩt Fҧ sӵ vұt hiӋn tѭӧng quan sát ÿѭӧc, phù hӧp vӟi chѭѫng trình Gҥy Kӑc thì ÿӅu có thӇ trӣ thành vұt thұt. Tuy nhiên càn chӑn cái ÿiӇn hình, cái mүu mӵc trӣ thành vұt thұt giӟi thiӋu trong giӡ hӑc ÿӇ minh Kӑa khi mà ngѭӡi Kӑc khó hình thành biӇu tѭӧng vӅ nó trong quá trình tiӃp thu.

 • Có thӇ dùng màu sҳc trang ÿiӇm vào phҫn quan trӑng Fӫa vұt thұt ÿӇ gây sӵ chú ý Fӫa ngѭӡi Kӑc.

- .ӻ thuұt trình bày mô hình, vұt thұt:

+ Chӑn Yӏ trí ÿһt mô hình vұt thұt hӧp lý trên Eөc giҧng sao cho Pӑi ngѭӡi có thӇ quan sát ÿѭӧc.

+ Chӑn Yӏ trí ÿӭng Fӫa giáo viên sao cho không che lҩp hѭӟng quan sát Fӫa ngѭӡi Kӑc.

+ KӃt hӧp tay (que chӍ) vào ÿӕi tѭӧng và lӡi nói sinh ÿӝng Fӫa giáo viên.

+ Thӭ tӵ giӟi thiӋu tӯ trên xuӕng dѭӟi, tӯ trái sang phҧi, tӯ trѭӟc ra sau và tӯ ngoài vào trong.

Hoҥt ÿӝng Gҥy Kӑc:

+ Giáo viên giao cho nhóm Kӑc sinh làm và Vѭu tҫm mӝt loҥi mô hình và vұt thұt nào ÿó tùy theo yêu cҫu Fӫa bài Kӑc.

+ Ĉӏnh mӭc thӡi gian phҧi hoàn thành công viӋc. + Giӟi thiӋu nѫi có thӇ mua sҳm vұt tѭ.

+ Xác ÿӏnh kinh phí, nguӗn cung cҩp và dӵ toán.

+ Hѭӟng dүn nhóm Kӑc sinh thӵc hiӋn.

+ KiӇm tra, thӱ nghiӋm và hiӋu chӍnh.

+ Ĉҥi diӋn Fӫa nhóm trình bày ý ÿӗ Vѭ phҥm trong quá trình thiӃt kӃ và ӭng Gөng. ĈiӅu kiӋn Gҥy Kӑc:

+ Mӝt sӕ trang thiӃt Eӏ cҫn thiӃt Fӫa nghӅ nguӝi.

+ Vұt tѭ làm mô hình.

+ Các vұt Gөng Fө vӁ, cҳt, dán.

KiӇm tra:

+ Ngѭӡi Gҥy và ngѭӡi Kӑc cùng nhұn xét ÿánh giá kӃt quҧ mô hình ÿã làm và vұt thұt ÿã Vѭu tҫm.

c. .ӻ Qăng sӱ dөng tài liӋu phát tay: * 0өc tiêu bài Kӑc:

Sau bài Kӑc này ngѭӡi Kӑc có khҧ Qăng:

 • Mô Wҧ ÿѭӧc khái niӋm và nӝi dung Fӫa tài liӋu phát tay.

 • ThiӃt kӃ ÿѭӧc tài liӋu phát tay theo ÿúng chӍ dүn và ÿҧm Eҧo ÿѭӧc yêu cҫu Nӻ thuұt.

 • Hình thành ÿѭӧc Nӻ Qăng sӱ dөng tài liӋu phát tay trong giӡ dҥy.

* Nӝi dung:

 • Khái niӋm: Tài liӋu phát tay là tài liӋu giҧng Gҥy ÿѭӧc phát cho ngѭӡi Kӑc trong quá trình giҧng Gҥy ÿӇ hӑ tham khҧo và thӵc hiӋn nhӳng nhiӋm Yө hӑc tұp.

 • Vai trò cӫa tài liӋu phát tay trong giӡ dҥy:

+ Giáo viên sӱ dөng có hiӋu quҧ thӡi gian Gҥy Kӑc trên lӟp.

+ Giҧm thӡi gian ghi chép cho ngѭӡi Kӑc.

+ Cә vNJ và khѫi dұy niӅm hӭng thӭ.

+ Giúp ngѭӡi Kӑc nhӟ lâu.

+ Làm cho quá trình Kӑc tұp thêm phong phú.

+ Ĉҧm Eҧo ÿӅ cұp tӟi tҩt Fҧ nhӳng ÿiӇm quan trӑng Fӫa bài.

Nhѭng tài liӋu hѭӟng dүn Kӑc tұp do chính giáo viên hoһc Kӑc sinh tӵ chuҭn Eӏ thѭӡng gҫn JNJi hѫn vӟi nhu cҫu và Qăng lӵc Fӫa ngѭӡi Kӑc giúp Kӑc hiӇu sâu, nhӟ lâu và thӵc hiӋn tӕt tӟi bài Kӑc.

 • Cҫn chuҭn Eӏ tài liӋu phát tay khi:

+ Cұp nhұt thông tin mӟi không có trong sách giáo khoa, tài liӋu.

+ Nhӳng thông tin cҫn trình bày quá phӭc Wҥp hoһc chi tiӃt.

+ Không có sách giáo khoa hay nguӗn tài liӋu thích hӧp.

+ Ngѭӡi Kӑc gһp khó khăn trong viӋc Oƭnh hӝi kiӃn thӭc và thӵc hiӋn Nӻ Qăng. - Các tài liӋu phát tay:

+ Thông tin tӡ Uѫi: Loҥi này thѭӡng không tìm thҩy tӯ các nguӗn khác. Nó chӭa ÿӵng các sӵ kiӋn, khái niӋm, nguyên lý nhѭ các bài viӃt, Eҧn YӁ, tranh ҧnh, các công thӭc tính toán.

+ PhiӃu bài tұp: PhiӃu bài tұp do giáo viên soҥn, nó bao gӗm hӋ thӕng các câu Kӓi kín và thѭӡng sӱ dөng khi ngѭӡi Kӑc ÿã hӑc hay hình thành, phát triӇn Nӻ Qăng nào ÿó.

+ Tӡ Uѫi mô Wҧ công viӋc (phiӃu mô Wҧ công viӋc): Thѭӡng sӱ dөng trong các giӡ hӑc thí nghiӋm, thӵc hành ӣ xѭӣng trѭӡng. Nó bao gӗm Eҧn hѭӟng dүn, quy cách thӵc hiӋn mӝt công viӋc hoàn chӍnh trong ÿó nó ÿӅ cұp các thiӃt Eӏ, Gөng Fө, vұt tѭ cҫn thiӃt ÿӇ thӵc hiӋn công viӋc. Ngoài ra các thông tin vӅ an toàn, sѫÿӗ tranh ҧnh FNJng ÿѭӧc thiӃt kӃ trên tӡ Uѫi này.

+ PhiӃu hѭӟng dүn thӵc hành: Nó thѭӡng dùng ÿӇ hѭӟng dүn các bѭӟc thӵc hiӋn công viӋc nhѭ cách sӱ dөng thiӃt Eӏ, Gөng Fө máy móc. So vӟi tӡ Uѫi mô Wҧ công viӋc thì phiӃu hѭӟng dүn thӵc hành chӍ sӱ dөng khi hình thành cho ngѭӡi hӑc mӝt Nӻ Qăng nhҩt ÿӏnh nào ÿó.

- .ӻ thuұt và quy trình chuҭn Eӏ tài liӋu phát tay:

+ Trѭӟc hӃt chuҭn Eӏ bҧn gӕc Fӫa tài liӋu phát tay. Nên chuҭn Eӏ bҧn gӕc bҵng cách:

 • Cҳt dán: sao chөp các tài liӋu gӕc, cҳt theo ÿúng kích cӥ cҫn thiӃt và dán lên trang Fӫa Eҧn gӕc. Có thӇ tӵ viӃt lӡi giӟi thiӋu cho tài liӋu phát tay.

 • Tӵ viӃt: Tӵ thu nhұp thông tin tӯ các nguӗn khác nhau theo chӫÿӅ và sҳp xӃp Oҥi theo trình tӵ mӝt tài liӋu phát tay.

 • Sao chөp: Tài liӋu ÿѭӧc thu thұp theo chӫÿӅ và thông qua máy photocopy ÿӇ có tài liӋu phát tay.

 • Lѭu giӳ và bҧo quҧn: tài liӋu phát tay ÿѭӧc sҳp xӃp theo trình tӵ chѭѫng trình môn Kӑc ÿӇ khi cҫn có thӇ tìm nhanh chóng và giӳ gìn cҭn thұn khӓi hѭ Kӓng. Mһt khác nên kiӇm tra Oҥi các dӳ liӋu ÿã có khi cҫn có thӇ bә sung cho ÿҫy ÿӫ và ÿiӅu chӍnh cho chính xác.

- .ӻ thuұt chuҭn Eӏ tài liӋu phát tay:

+ Xác ÿӏnh rõ mөc ÿích sӱ dөng.

+ Thu thұp thông tin có liên quan ÿӃn tài liӋu phát tay.

+ Ĉһt tiêu ÿӅ ÿúng cho tài liӋu.

+ Sӱ dөng ngôn tӯ rõ ràng, ÿѫn giҧn.

+ Ĉӏnh nghƭa các thuұt ngӳ mӟi nӃu có.

+ Minh Kӑa rõ lӡi nói bҵng các sѫÿӗ phác Kӑa và các biӇu ÿӗ thích hӧp.

+ Tránh viӃt dày ÿһc trên giҩy, ÿӇ lӅ phù hӧp.

+ Sӱ dөng Jҥch chân hoһc in chӳ ÿұm, ÿánh sӕ, Jҥch chân nhҵm phân biӋt hóa. + Sӱ dөng thuұt ngӳ nhҩt quán.

+ Cung cҩp tài liӋu tham khҧo nӃu có.

+ KiӇm tra Oҥi và hiӋu chӍnh.

Hoҥt ÿӝng Gҥy và hӑc:

+ Giáo viên chuҭn Eӏ 04 loҥi tài liӋu phát tay và photo vӟi sӕ lѭӧng cҫn thiӃt.

+ Chia lӟp thành nhóm và phát cho mӛi nhóm 04 loҥi tài liӋu trên.

+ Giáo viên hѭӟng dүn ngѭӡi Kӑc cách soҥn.

+ Các nhóm phҧi soҥn ÿѭӧc ÿӫ sӕ tài liӋu phát tay theo chuyên ngành ÿào Wҥo ÿҧm Eҧo theo yêu cҫu.

ĈiӅu kiӋn Gҥy Kӑc:

+ Tài liӋu phát tay mүu.

+ Giҩy trҳng khә A4.

+ Tài liӋu chuyên môn.

+ Các Gөng Fө vӁ, cҳt, dán.

KiӇm tra:

+ Ngѭӡi Gҥy và ngѭӡi Kӑc cùng nhұn xét ÿánh giá kӃt quҧ cҧ 04 loҥi tài liӋu phát tay mà ngѭӡi Kӑc ÿã thiӃt kӃ ÿѭӧc.

d. .ӻ Qăng sӱ dөng các loҥi máy chiӃu: * 0өc tiêu bài Kӑc:

Sau bài Kӑc này ngѭӡi Kӑc có khҧ Qăng:

 • Nêu ÿѭӧc khái niӋm, ÿһc ÿiӇm Fӫa máy chiӃu dùng trong Gҥy Kӑc.

 • Mô Wҧ ÿѭӧc cҩu Wҥo, nguyên lý và kӻ thuұt sӱ dөng máy chiӃu trong giӡ hӑc trên cѫ sӣ Vѫÿӗ hoһc máy chiӃu ÿã cho.

 • Hình thành ÿѭӧc Nӻ Qăng sӱ dөng mӝt sӕ máy chiӃu thѭӡng gһp.

* Nӝi dung:

 • Khái niӋm:

+ Máy chiӃu là loҥi phѭѫng tiӋn Nӻ thuұt thông qua viӋc sӱ dөng các Gҥng năng lѭӧng nhѭÿiӋn, cѫ, quang năng cho máy hoҥt ÿӝng nhӡ ÿó mà trình chiӃu thông tin kiӃn thӭc. - Vai trò cӫa máy chiӃu:

+ Gây hӭng thú nhұn thӭc, hiӋn ÿҥi hóa giӡ dҥy.

+ TiӃt kiӋm thӡi gian, năng lѭӧng cho ngѭӡi Gҥy (vì thông tin ÿã chuҭn Eӏ sҹn trên phim).

+ Thông tin trên phim có thӇ dҥy cho nhiӅu lӟp, nhiӅu khóa Kӑc cùng nӝi dung vӟi ÿӝ chính xác cao.

 • Các loҥi máy chiӃu:

+ Máy chiӃu hҳt.

+ Máy chiӃu tia.

+ Máy chiӃu qua ÿҫu.

 • Chuҭn Eӏ phim trong và máy chiӃu qua ÿҫu:

+ Chuҭn Eӏ phim trong:

 • Chӑn hình lên phim.

 • Photo ra giҩy.

 • Sӱa hình trên giҩy.

 • Photo ra phim.

 • KiӇm tra và sӱa lҫn cuӕi.

+ Chuҭn Eӏ máy chiӃu:

Ĉӕi vӟi máy chiӃu cҫn ÿһc biӋt quan tâm tӟi ÿèn chiӃu. Ӣ ViӋt Nam loҥi ÿèn này thѭӡng nhanh Kӓng (mӡ, JӍ chân bóng ÿèn, cháy bóng) do thӡi tiӃt, vì thӃ khi sӱ dөng phҧi cҫn thұn, phҧi kiӇm tra thѭӡng xuyên.

 • Bӝ phұn hay trөc trһc kӃ theo là phҫn ÿiӋn. NӃu do phҫn ÿiӋn gây ra làm cho quҥt làm mát và ÿèn chiӃu sáng không hoҥt ÿӝng ÿӗng bӝ cNJng VӁ gây cháy ÿèn.

- .ӻ thuұt sӱ dөng và trình bày máy chiӃu qua ÿҫu:

+ Ĉһt máy chiӃu Wҥi Yӏ trí hӧp lý cân ÿӕi vӟi phông sao cho Pӑi ngѭӡi Kӑc có thӇ quan sát ÿѭӧc.

+ Cҳm phích vào ә ÿiӋn, mӣ Jѭѫng phҧn.

+ Bұt máy chiӃu, chӍnh cân vӟi phông.

+ Ĉһt phim lên máy chiӃu, chӍnh nét.

+ Giӟi thiӋu nӝi dung (ÿӭng sát máy chiӃu, hѭӟng mһt giáo viên vӅ phía ngѭӡi Kӑc). + Dӯng máy.

Chú ý: Khi không dùng máy chiӃu phҧi tҳt công tҳt ÿӇ bóng ÿèn Kҥ nhiӋt. Hoҥt ÿӝng Gҥy và hӑc:

+ Giáo viên giӟi thiӋu mүu trình tӵ làm phim (nӃu có ÿiӅu kiӋn thì làm phim màu).

+ Giáo viên hѭӟng dүn Nӻ thuұt sӱ dөng máy chiӃu ÿӇ chiӃu phim.

+ Ngѭӡi Kӑc làm phim và luyӋn tұp Nӻ thuұt sӱ dөng máy chiӃu theo sӵ hѭӟng dүn Fӫa giáo viên.

+ Tӯng ngѭӡi Kӑc giӟi thiӋu phim trên máy chiӃu. KiӇm tra:

+ Ngѭӡi Gҥy và ngѭӡi Kӑc cùng nhұn xét ÿánh giá kӃt quҧ phim chiӃu và kӻ Qăng sӱ Gөng máy chiӃu.

3.2. .ӻ Qăng sӱ dөng phѭѫng pháp và kӻ thuұt Gҥy Kӑc

a. .ӻ Qăng thuyӃt trình:

* 0өc tiêu thӵc hiӋn:

Sau khi Kӑc xong bài này, ngѭӡi Kӑc có khҧ Qăng:

 • Làm quen vӟi nhӳng tình huӕng thѭӡng gһp khi thuyӃt trình.

 • Xác ÿӏnh ÿѭӧc Pөc ÿích Fӫa phѭѫng pháp thuyӃt trình.

 • BiӃt cách thӵc hiӋn phѭѫng pháp thuyӃt trình công.

* Nӝi dung:

- Nhӳng giҧ ÿӏnh vӅ phѭѫng pháp thuyӃt trình:

+ Phѭѫng pháp thuyӃt trình là tӕi ѭu ÿӇ truyӅn ÿҥt mӝt khӕi lѭӧng kiӃn thӭc lӟn trong mӝt thӡi gian ngҳn.

+ +ӑc viên Kӑc ÿѭӧc càng nhiӅu khi Kӑ nghe ÿѭӧc nhiӅu thông tin.

+ +ӑc viên hoàn toàn có thӇ tiӃp thu ÿѭӧc tҩt Fҧ nhӳng gì giҧng viên truyӅn ÿҥt.

+ +ӑc viên có thӇ tұp trung trong mӝt thӡi gian dài.

+ 0өc ÿích là truyӅn ÿҥt càng nhiӅu kiӃn thӭc càng tӕt, nên giành tҩt Fҧ thӡi gian ÿӇ giҧng viên trình bày thay vì ÿӇ hӑc viên ÿһt câu Kӓi, chia Vҿ nhӳng kiӃn thӭc và kinh nghiӋm Fӫa Kӑ.

+ Giҧng viên truyӅn ÿҥt rҩt rõ ràng và hҫu nhѭ tҩt Fҧ hӑc viên ÿӅu hiӇu ÿѭӧc, do vұy không cҫn thiӃt ÿӇ giҧng viên phҧi kiӇm tra nhӳng hiӇu biӃt Fӫa Kӑc viên ngay trên lӟp.

+ Giҧng viên là ngѭӡi hoàn toàn chӫ ÿӝng quyӃt ÿӏnh nӝi dung bài giҧng, do vұy phѭѫng pháp thuyӃt trình giҧm bӟt nhӳng khó khăn, thӡi gian cho giҧng viên trong viӋc chuҭn Eӏ. Thұm chí chuҭn Eӏ mӝt bài thuyӃt trình dùng cho nhiӅu năm.

+ Phѭѫng pháp thuyӃt trình mang Oҥi hiӋu quҧ, chҩt lѭӧng ÿào Wҥo cao và tiӃt kiӋm chi phí.

- Nhӳng ÿiӅu thѭӡng gһp khi thӵc hiӋn phѭѫng pháp thuyӃt trình:

+ ThuyӃt trình trong mӝt khoҧng thӡi gian dài làm cho ngѭӡi nghe mӋt Pӓi.

+ Không khuyӃn khích ÿѭӧc tính tích cӵc Kӑc tұp cӫa Kӑc viên, dӉӹ lҥi vào giҧng viên.

+ +ӑc viên chӍ nhӟ ÿѭӧc rҩt ít nhӳng gì giҧng viên ÿã trình bày, có thӇ nhӟ ÿѭӧc nhѭng chѭa chҳc ÿã hiӇu và vұn Gөng ÿѭӧc, có khi giҧng viên trình bày Oҥi nhӳng ÿiӅu Kӑc viên ÿã biӃt.

+ +ӑc viên là ngѭӡi thө ÿӝng (nghe, ghi,...) mà không ÿѭӧc tham gia ý kiӃn, vì vұy các giҧng viên không thӇ thu ÿѭӧc nhӳng thông tin phҧn hӗi ÿӇ ÿiӅu chӍnh nӝi dung thuyӃt trình.

+ NӃu chӍ áp Gөng phѭѫng pháp thuyӃt trình trong mӝt khóa Kӑc thì chҩt lѭӧng ÿào Wҥo VӁ không cao và có thӇ nói rҵng thӵc ra chi phí cho ÿào Wҥo không ÿѭӧc sӱ dөng mӝt cách có hiӋu quҧ. Vұy cho nên thôi áp Gөng phѭѫng pháp thuyӃt trình?

+ Câu trҧ lӡi là không nên cӵc ÿoan nhѭ vұy. Phѭѫng pháp thuyӃt trình FNJng có ѭu ÿiӇm Fӫa mình. Vҩn ÿӅ là ӣ chӛ chúng ta nên áp Gөng phѭѫng pháp này nhѭ thӃ nào ÿӇ mang Oҥi hiӋu quҧ và chҩt lѭӧng trong ÿào Wҥo.

 • 0өc ÿích Fӫa phѭѫng pháp thuyӃt trình:

+ Phѭѫng pháp thuyӃt trình là phѭѫng pháp cѫ Eҧn và quan trӑng sӱ dөng ÿӇ truyӅn ÿҥt kiӃn thӭc và thông tin. Trong mӝt khoҧng thӡi gian ngҳn, phѭѫng pháp thuyӃt trình có thӇ cung cҩp mӝt lѭӧng thông tin, kiӃn thӭc lӟn cho nhiӅu ngѭӡi.

+ ĈӇ Wăng hiӋu quҧ cӫa thuyӃt trình trong Gҥy Kӑc cҫn phҧi kӃt hӧp thuyӃt trình vӟi các phѭѫng pháp khác nhѭ: ÿóng vai, thҧo luұn, làm viӋc nhóm, tình huӕng.

 • Mӝt sӕ hѭӟng dүn ÿӇ thӵc hiӋn phѭѫng pháp thuyӃt trình thành công:

+ Chuҭn Eӏ cho phѭѫng pháp thuyӃt trình:

 Xác ÿӏnh ÿӕi tѭӧng Kӑc viên:  Hӑc viên không phҧi là nhӳng chiӃc bình ÿӇ giҧng viên "rót kiӃn thӭc vào ÿó nhѭ rót

nѭӟc".

 • Hӑc viên chӍ có thӇ tұp trung nghe giҧng viên thuyӃt trình trong 20 phút ÿҫu.

 • Cҫn phҧi xem xét thành phҫn Kӑc viên trong lӟp (ÿӝ tuәi, giӟi tính, Kӑc vҩn, kinh

nghiӋm, nghӅ nghiӋp...).

 • Xác ÿӏnh nhu cҫu, mong muӕn Fӫa Kӑc viên ÿӕi vӟi chӫÿӅ bài giҧng.  Xác ÿӏnh Pөc tiêu bài giҧng:  Xác ÿӏnh tӕt Pөc tiêu phù hӧp vӟi ÿӕi tѭӧng: giúp giҧng viên biӃt cách lӵa chӑn

cách thӭc trình bày bài giҧng có hiӋu quҧ, ÿáp ӭng ÿѭӧc mong Pӓi Fӫa Kӑc viên.

 • Thúc ÿҭy mӕi quan tâm Fӫa Kӑc viên vào bài giҧng.

 Xác ÿӏnh nӝi dung:  Sҳp xӃp cҩu trúc nӝi dung bài giҧng có giá trӏ, ÿáp ӭng mong ÿӧi Fӫa Kӑc viên.

 • Thu hút sӵ quan tâm Fӫa Kӑc viên và duy trì sӵ chú ý cӫa Kӑ.

 • Giúp các Kӑc viên Kӑc tұp và tiӃp thu kiӃn thӭc theo nhiӅu cách khác nhau.

 • Không nên tham nӝi dung mà Făn cӭ vào Pөc tiêu bài giҧng.

 • Chuҭn Eӏ mӝt sӕ cau Kӓi cho Kӑc viên ÿӇ huy ÿӝng kinh nghiӋm Fӫa Kӑ vӅ nӝi dung

bài giҧng.

 • Xây dӵng và sҳp xӃp nӝi dung phù hӧp vӟi thӡi gian cho phép.  Cҩu trúc bài thuyӃt trình:

 • Thông tin ÿѭӧc ghi nhӟ qua thích giác bҵng 20%.

 • Thông tin ÿѭӧc ghi nhӟ qua ÿӑc bҵng 30%.  Thông tin ÿѭӧc ghi nhӟ qua nghe và trӵc quan hóa bҵng 50%.

 • Lӵa chӑn phѭѫng tiӋn cҫn phҧi căn cӭ vào nӝi dung bài giҧng, sӕ lѭӧng Kӑc viên,

kích thѭӟc phòng Kӑc, cách bӕ trí sҳp xӃp phòng Kӑc.

 • Không sӱ dөng phѭѫng tiӋn giҧng Gҥy ÿӇ trình diӉn, trang trí.

 • Không nên nghƭ viӋc áp Gөng các phѭѫng tiӋn hiӋn ÿҥi vào giҧng Gҥy là viӋc áp Gөng

phѭѫng pháp mӟi.  Lұp kӃ hoҥch cho mӝt bài thuyӃt trình.

Thӡi gian

Nӝi dung

Phѭѫng pháp

Phѭѫng tiӋn

Ghi chú

7h30

Mͧ ÿ̯u...........

Hoҥt ÿӝng khӣi ÿӝng, thuyӃt trình

Máy chiӃu hҳt


7h45

Thân bài

(Thӵc hiӋn bài thuyӃt trình.......)

ThuyӃt trình Thҧo luұn

ThuyӃt trình

Máy chiӃu hҳt %ҧng tӡ lұt


11h20

K͇t lu̵n........

ThuyӃt trình

%ҧng trҳng


+ Thӵc hiӋn thuyӃt trình:  Mӣ ÿҫu bài thuyӃt trình:  Trò chѫi khӣi ÿӝng, câu chuyӋn, câu Kӓi hài hѭӟc vào Pөc tiêu bài giҧng.

 • Xác ÿӏnh nhӳng mong chӡ cӫa Kӑc viên vӅ bài giҧng.  Thông báo Pөc tiêu, Yӏ trí bài giҧng, trӵc quan hóa cҩu trúc Fӫa bài giҧng.  Trình bày bài thuyӃt trình:  Ngôn ngӳ và cách trình bày: Cҫn có sӵ nhҩt quán giӳa nӝi dung trình bày vӟi ngôn

ngӳ và thái ÿӝ, tình Fҧm Fӫa giҧng viên.  Âm lѭӧng vӯa ÿӫ (không quá to, quá nhӓ).

 • Tӕc ÿӝ vӯa phҧi (không nhanh, không chұm).

 • Ngӳ ÿiӋu thay ÿәi tùy theo nhӳng ÿiӇm quan trӑng.

 • Ngôn ngӳ sinh ÿӝng, giàu hình ҧnh (ÿѭa ra tranh ҧnh phù hӧp trong khi nói).

 • Hãy sӱ dөng nhӳng câu văn ngҳn, rõ nghƭa, không nói nhӳng câu nói hàm ý.

 • Lôi kéo Kӑc viên tham gia vào bài giҧng bҵng cách ÿһt câu Kӓi, khuyӃn khích, Wҥo ÿiӅu kiӋn cho Kӑc viên ÿһt câu Kӓi.

 Ngôn ngӳ Fѫ thӇ:

 • Trang phөc: Là chӍ sӕ nói lên tuәi tác, nghӅ nghiӋp, tҫng lӟp xã hӝi, hoàn cҧnh gia ÿình Fӫa ÿӕi tѭӧng giao tiӃp. Trang phөc là nhӳng gì mà con ngѭӡi mang khoác trên cѫ thӇ, bao gӗm: Quҫn áo, giày dép, PNJ nón, khăn, túi xách, găng tay, thҳt lѭng, ví tay, ÿӗ trang sӭc,.... Nhӳng vұt Gҥng trên kӃt hӧp hài hòa vӟi nhau trong mӝt chӍnh thӇ trên tӯng ngѭӡi Jӑi là trang phөc, trong ÿó chiӃm Wӹ trӑng lӟn nhҩt là quҫn áo. Mӝt bӝ quҫn áo hoàn chӍnh, ÿҽp có sӭc biӇu Fҧm VӁ có khҧ Qăng bӝc lӝ sӵ phong phú cӫa tâm hӗn ngѭӡi mһc vӟi nhӳng phҭm chҩt riêng Fӫa ngѭӡi ÿó: Lòng nhiӋt thành, trí thông minh, Kӑc vҩn, óc thҭm Pӻ, trình ÿӝ Yăn hóa,... Tuy nhiên ta khó mà phân biӋt ÿѭӧc qua cách ăn mһc ai là kӻ Vѭ, công nhân,... vì trình ÿӝ hӑc vҩn Fӫa mӛi ngѭӡi tuy khác nhau nhѭng trình ÿӝ Yăn hóa chung Fӫa toàn xã hӝi ÿã ÿҥt ÿѭӧc ӣ mӭc ÿӝ nhҩt ÿӏnh. Giҧng viên nên lӵa chӑn nhӳng trang phөc phù hӧp, mô phҥm.

 • Nét mһt: Sӵ biӃn ÿәi Yҿ mһt Fӫa con ngѭӡi lúc giao tiӃp. Vӟi nét mһt, ngѭӡi ta có thӇ thiӃt lұp quan hӋ nhѭ: PӍm cѭӡi, gұt ÿҫu, nhăn mày, và cNJng có thӇ ÿiӅu tiӃt chiӅu hѭӟng cuӝc trò chuyӋn, (trong mӝt cuӝc trò chuyӋn, hãy duy trì sӵ tiӃp xúc bҵng mҳt tӯ 50 - 60% thӡi gian Eҥn nói, tӯ 75 - 85% thӡi gian nӃu Eҥn nghe).

ĈiӋu bӝ, cӱ chӍ, tѭ thӃ: Ĉӝng tác ÿѭӧc hình thành trong nhӳng ÿiӅu kiӋn nhҩt ÿӏnh ÿӇ biӇu ÿҥt trҥng thái bên trong Fӫa con ngѭӡi. Dҩu hiӋu Fӫa cѫ thӇ nói lên trҥng thái nhҩt ÿӏnh:

 ThӇ hiӋn sӵ quan tâm, nhҩt trí, hӭng thú:

 • Sӵ nghiêng xuӕng Fӫa cѫ thӇ phía trên.

 • Cách tay mӣ và giӳ lҥi bàn tay.

 • Sӵ chuyӇn ÿӝng Fӫa cách tay hoһc bàn tay lên trên hoһc phía dѭӟi cѫ thӇ.

 • Gұt ÿҫu vӅ ý kiӃn Fӫa ÿӕi tác kèm theo ÿiӋu bӝ.

 • Có cái nhìn vui Yҿ, tán thành.

 ThӇ hiӋn sӵ tӯ chӕi, nghi ngӡ, Wҿ nhҥt:

 • Sӵ ngҧ vӅ sau Fӫa cѫ thӇ phía trên mӝt cách tӵ phát.

 • Sӵ bҳt chéo Fӫa cánh tay trѭӟc ngӵc.

 • Cҵm ép bên cә.

Ĉҫu lúc lҳc.

 • Lông mày nhíu Oҥi.

 • Môi trên kéo lên cao.

 ThӇ hiӋn sӵ ÿáp Oҥi tiêu cӵc:

 • Cánh tay bҳt chéo.

 • Hai bàn tay ÿút trong túi.

 • Nghӏch bút hoһc kính.

 • Mҳt Oҧng tránh.

 • Gãi ÿҫu.

 • Gõ tay.

 • Ít nói.

 • Hay nhìn ÿӗng hӗ.

Ngѭӡi ta chӍ có thӇ ÿoán ra ÿѭӧc thông ÿiӋp khi quan sát tҩt Fҧ nhӳng tín hiӋu vӅ ngôn ngӳ Fѫ thӇ trong mӕi quan hӋ chung vӟi nhau chӭ không phҧi mӝt yӃu tӕ riêng Oҿ. Ý nghƭa Fӫa các tín hiӋu tùy thuӝc vào tӯng tình huӕng Fө thӇ và nhӳng nhân vұt ÿang giao tiӃp vӟi nhau.

Ví dө: Khoanh tay trѭӟc ngӵc có ý nghƭa:

  • Thӫ thӃ.

  • Tӵ vӋ.

  • Tұp trung cao ÿӝ.

  • Sҹn sàng lҳng nghe ngѭӡi ÿӕi diӋn.

7ѭ thӃ, ÿiӋu bӝ, nét mһt hoàn toàn có thӇ ÿѭӧc ÿiӅu chӍnh và thay ÿәi ӣ mӝt mӭc ÿӝ nào ÿó. Có thӇ hӑc ÿѭӧc cách che dҩu tình Fҧm thӵc sӵ cӫa mình, song chӍ có thӇ thuyӃt phөc ÿѭӧc ngѭӡi khác nӃu nhӳng cӱ chӍ xuҩt phát tӯ ÿáy lòng.

 KӃt nӕi và cӫng cӕ lҥi:

 • KӃt nӕi nӝi dung bài giҧng vӟi kiӃn thӭc, kinh nghiӋm Fӫa giҧng viên.

 • Trình bày logic (có sӵ kӃt hӧp giӳa các phҫn Fӫa bài giҧng), ÿѭa ra nhӳng ví dө minh Kӑa.

 • Nêu câu Kӓi và bài tұp cho Kӑc viên suy nghƭ và trҧ lӡi.  KӃt thúc bài giҧng:

 • Tәng kӃt Oҥi toàn bӝ bài giҧng.

 • Nêu trӵc quan hóa nhӳng vҩn ÿӅ Fѫ Eҧn thông qua máy chiӃu, Eҧng tӡ lұt.

Ĉàm thoҥi Fӫng cӕÿӇ kiӇm tra ngѭӡi Kӑc.

Các hoҥt ÿӝng Gҥy Kӑc:

Giáo viên thuyӃt trình khái niӋm vӅ thuyӃt trình.

+ӑc liӋu KiӇm tra ÿánh giá

b. .ӻ Qăng tә chӭc Kӑc tұp nhóm: * 0өc tiêu:

Sau khi Kӑc xong bài này ngѭӡi Kӑc có khҧ Qăng:

 • Tә chӭc và quҧn lý hoҥt ÿӝng nhóm nhӓ trong viӋc giҧng Gҥy mӝt bài lý thuyӃt hoһc mӝt bài thӵc hành.

 • Xác ÿӏnh ÿѭӧc nhӳng yêu cҫu Fӫa bài tұp nhóm.

* Nӝi dung:

- Mөc ÿích:

'ҥy Kӑc nhóm nhӓ ÿѭӧc sӱ dөng phә biӃn vì hai lý do khác nhau: Mӝt lý do vӅ xã hӝi mӝt lý do vӅ giáo Gөc.

+ Làm viӋc nhóm cho cѫ hӝi tiӃp xúc xã hӝi giӳa nhӳng ngѭӡi cùng ÿҷng cҩp. Nó giúp cho viӋc phát triӇn các Nӻ Qăng tѭѫng tác giӳa các cá nhân nhѭ nghe, nói, tranh luұn và quan hӋ lãnh ÿҥo.

+ VӅ mһt giáo Gөc: làm viӋc nhóm ÿӇ phát triӇn trình ÿӝ cao ÿӕi vӟi các Nӻ Qăng làm viӋc trí óc nhѭ viӋc lý giҧi và giҧi quyӃt vҩn ÿӅ.

+ Làm viӋc nhom là thích hӧp ÿӇ khuyӃn khích sӵ ÿӝc lұp trong Kӑc tұp Fӫa các ngѭӡi Kӑc.

Làm vi͏c nhóm ch͑ t̩o ra s͹ c̫m nh̵n khi:

 • Mөc ÿích ÿѭӧc xác ÿӏnh rõ ràng.

 • Bài tұp ÿѭa ra phҧi phù hӧp vӟi trình ÿӝ ngѭӡi Kӑc.

 • Bài tұp giҧ ÿӏnh hoһc thұm chí có thӱ thách.

 • Huy ÿӝng ÿѭӧc ý kiӃn, kinh nghiӋm Fӫa ngѭӡi Kӑc có thӇ ÿóng góp cho kӃt quҧ chung.

- Quҧn lý làm viӋc nhóm:

+ Mӝt bài tұp ÿѭӧc xác ÿӏnh rõ ràng là chìa khóa Fӫa bҩt NǤ hoҥt ÿӝng nào, bӣi vì nó giúp Wҥo ra sӵ bình Wƭnh và không khí tích cӵc. Bài tұp ÿѭa ra có thӇ viӃt lên Eҧng hoһc ghi trong phiӃu Kӑc tұp, nên công bӕ trѭӟc thӡi gian thӵc hiӋn và cách thӭc công bӕ kӃt quҧ.

+ Khi bài tұp ÿã ÿѭӧc giao cho ngѭӡi Kӑc, giáo viên cҫn quan sát xem ngѭӡi Kӑc làm viӋc nhѭ thӃ nào, giúp ÿӥ hӑ giҧi quyӃt các vѭӟng mҳc. Ĉây là lúc tӕt nhҩt ÿӇ giáo viên nghƭ phѭѫng án chuҭn Eӏ cho viӋc báo cáo Fӫa các nhóm sau ÿó.

+ Xác ÿӏnh sӕ lѭӧng Fӫa nhóm:

 • Mӛi nhóm phҧi ÿӫ lӟn ÿӇ có nguӗn lӵc giҧi quyӃt vҩn ÿӅ cӫa bài tұp, nhѭng không quá lӟn ÿӃn nӛi các nguӗn lӵc không ÿѭӧc khai thác hӃt. Mӝt nhóm làm viӋc tӕt thѭӡng có tӯ 5ÿӃn 7 thành viên.

 • Phө thuӝc vào sӕ lѭӧng Fӫa nhóm, sӕ lѭӧng các nhóm FNJng ÿѭӧc xác ÿӏnh. Thông thѭӡng kӃt quҧ làm viӋc Fӫa các nhóm ÿӑc báo cáo trѭӟc toàn lӟp, thӡi gian báo cáo ÿѭӧc lұp kӃ hoҥch cҭn thұn. NӃu càng có nhiӅu nhóm, thӡi gian ÿӇ cho các nhóm báo cáo VӁ tӕn nhiӅu hѫn.

+ Hình thành các nhóm:

 • Các tiêu chuҭn thành lұp nhóm:  Mӝt cách ngүu nhiên: Bҵng cách ÿӃm dãy bàn, YӁ hoһc ÿánh sӕ trên các thҿ.

 • Theo nguyӋn Yӑng: Ĉѭa ra các công viӋc khác nhau và hӑc viên lӵa chӑn nhӳng

công viӋc nào Kӑ thích hѫn.  Theo quan hӋ bҥn bè hoһc gҫn nhau: +ӑc viên ÿѭӧc phép tӵ hình thành nhóm trѭӟc

khi công viӋc ÿѭӧc giao.

 • Theo mӝt cách logic: Chia nhóm Kӑc viên theo nghӅ nghiӋp, giӟi tính. - KӃt luұn:

Làm viӋc nhóm là mӝt phѭѫng pháp Pҥnh cho phép Kӑc viên tham gia vào quá trình Gҥy Kӑc. Nó khuyӃn khích các hành vi xã hӝi và suy nghƭӣ mӭc ÿӝ cao. Tuy nhiên ÿӇ có hiӋu quҧ, các yêu cҫu làm viӋc nhóm phҧi ÿѭӧc tuân thӫ mӝt cách nghiêm túc, các bài tұp có ý nghƭa FNJng nhѭ viӋc lұp kӃ hoҥch và có kӻ thuұt quҧn lý thích hӧp.

* Các hoҥt ÿӝng Gҥy và hӑc:

 • ThuyӃt trình có minh Kӑa bҵng phim trong.

 • Hӑc viên thành lұp ba nhóm thҧo luұn theo chӫÿӅ: Hoҥt ÿӝng nhóm nhӓ có hiӋu quҧ và hoҥt ÿӝng nhóm nhӓ chѭa có hiӋu quҧ.

 • Giáo viên thuyӃt trình vӅ mөc ÿích Fӫa thҧo luұn nhóm trong Kӑc tұp, thuyӃt trình bҵng Eҧng ghim vӅ hoҥt ÿӝng Fӫa nhóm thiӃu hiӋu quҧ.

 • Trao ÿәi kinh nghiӋm chung Fҧ lӟp.

 • Giáo viên tóm tҳt quy trình thành lұp và yêu cҫu Fӫa tӯng bѭӟc trong quy trình. - Hӑc sinh làm bài tұp tә chӭc quҧn lý hoҥt ÿӝng nhóm. * +ӑc liӋu:

 • Tài liӋu phát tay "quy trình hoҥt ÿӝng nhóm nhӓ".

 • Tài liӋu phát tay "Mүu bài tұp hoҥt ÿӝng nhóm".

 • PhiӃu giao nhiӋm Yө. * KiӇm tra ÿánh giá:

 • Mӛi Kӑc viên lұp kӃ hoҥch cho mӝt hoҥt ÿӝng nhóm theo bài lý thuyӃt ÿã chӑn ÿӇ giҧng Gҥy Fө thӇ.

c. .ӻ thuұt công não:

* 0өc tiêu:

Sau khi hӑc xong bài này ngѭӡi Kӑc cҫn phҧi:

 • Trình bày ÿѭӧc Eҧn chҩt, ѭu ÿiӇm, nhѭӧc ÿiӇm và phҥm vi sӱ dөng Fӫa các Nӻ thuұt công não trong Gҥy Kӑc.

 • Phân tích ÿѭӧc các bѭӟc trong quy trình Nӻ thuұt công não trong Gҥy Kӑc.

 • Nêu ÿѭӧc nhӳng chú ý trong viӋc sӱ dөng Nӻ thuұt công não trong Gҥy Kӑc.

* Nӝi dung:

- Khái niӋm vӅ kӻ thuұt công não:

+ Ĉӏnh nghƭa Nӻ thuұt công não. Có mӝt chӫÿӅ ÿѭӧc nêu ra cho ngѭӡi Kӑc suy nghƭ và tham gia giҧi quyӃt. Tҩt Fҧ ngѭӡi ÿӑc ÿѭӧc "kích" ÿѭa ra các ý kiӃn mӝt cách tӵ nhiên. 0ӑi ý kiӃn ÿӅu ÿѭӧc ghi nhұn và chú ý mӝt cách có phê phán.

+ Ѭu, nhѭӧc ÿiӇm Fӫa Nӻ thuұt công não:

Ѭu ÿiӇm:  Tҥo cѫ hӝi cho Kӑc viên ÿѭa ra các ý kiӃn mà không e ngҥi.

 • Cho phép ÿѭa ra Fҧ nhӳng ý tѭӣng mӟi Oҥ hoһc không bình thѭӡng nhѭng có thӇ ÿѭa

tӟi quyӃt ÿӏnh sáng Wҥo.

 • Trên cѫ sӣ ÿó khuyӃn khích ngѭӡi Kӑc tham gia, ÿóng góp vào quá trình giҧi quyӃt

vҩn ÿӅ, nhѭ vұy Kӑ ÿã tӵ tìm ra kiӃn thӭc cho mình.

 Nhѭӧc ÿiӇm:  Có thӇ mҩt nhiӅu thӡi gian hѫn.  Có thӇ có hiӋn tѭӧng mӝt sӕ ngѭӡi Kӑc lҩn át, sӕ khác không tham gia ý kiӃn gì.  Có thӇ dүn ÿӃn trҥng thái "hӛn loҥn" trong lӟp Kӑc v.v...

 • Quy trình công não trong Gҥy Kӑc:

+ Lӵa chӑn vҩn ÿӅ hӑc tұp ÿӇ sӱ dөng Nӻ thuұt công não.

+ Nêu vҩn ÿӅ và gӧi ý.

+ Ngѭӡi Kӑc nêu ý kiӃn.

+ Giáo viên và ngѭӡi Kӑc cùng phân tích loҥi Eӓ nhӳng ý trùng nhau.

+ Phân loҥi các ý kiӃn và ÿһt tên cho nhóm các ý kiӃn. + Rút ra kӃt luұn.

 • Nhӳng ÿiӅu giáo viên cҫn chú ý khi sӱ dөng Nӻ thuұt công não:

+ Vҩn ÿӅ trong công não có nhiӅu cách giҧi quyӃt, ÿiӅu kiӋn này có tính chҩt thúc ÿҭy tích cӵc Fӫa tѭ duy sáng Wҥo, hình thành các ý tѭӣng.

+ 7ҥo ÿiӅu kiӋn cho sӵ hình thành ý tѭӣng và thҧo luұn trong nhóm.

+ Tә chӭc các hoҥt ÿӝng Gҥy Kӑc phù hӧp.

* Các hoҥt ÿӝng Gҥy và hӑc:

 • Giáo viên mӣÿҫu bài giҧng bҵng viӋc tiӃn hành công não ngѭӡi Kӑc vӅ mӝt vҩn ÿӅ ÿѭӧc lӵa chӑn mà ngѭӡi Kӑc có ít nhiӅu kinh nghiӋm.

 • Ngѭӡi Kӑc trao ÿәi, thҧo luұn và phát biӇu vӅ kӻ thuұt công não trong Gҥy Kӑc: ÿӏnh nghƭa, ѭu nhѭӧc ÿiӇm, phҥm vi sӱ dөng, các bѭӟc chӫ yӃu.

 • Giáo viên bә sung, tәng kӃt và trình bày ngҳn Jӑn vӅ bài Kӑc. * +ӑc liӋu:

 • Hai Eҧn phim trong: khái niӋm vӅ kӻ thuұt công não.

 • Tài liӋu phát tay: Quy trình Nӻ thuұt công não trong Gҥy Kӑc. * KiӇm tra, ÿánh giá:

 • Theo dõi sӵ tham gia mӝt quá trình công não.

 • Ngѭӡi ÿӑc xác ÿӏnh mӝt vҩn ÿӅ có thӇ sӱ dөng Nӻ thuұt công não và lұp kӃ hoҥch tiӃn hành công não vҩn ÿӅ ÿó.

d. Sӱ dөng phѭѫng pháp vҩn ÿáp: * 0өc tiêu thӵc hiӋn:

Sau khi Kӑc xong bài này, ngѭӡi Kӑc có khҧ Qăng:

 • Xác ÿӏnh ÿѭӧc các Gҥng câu Kӓi, các cҩp ÿӝ hӓi. BiӃt cách xӱ lý câu trҧ lӡi Fӫa Kӑc sinh.

 • Sӱ dөng phѭѫng pháp vҩn ÿáp vӅ dҥy mӝt chӫ ÿӅ chuyên môn trong thӡi gian khoҧng 10 phút theo kӃ hoҥch trình diӉn vҩn ÿáp.

* Nӝi dung:

M͡t lͣp K͕c không có ÿ͙i tho̩i là lͣp K͕c ch͇t. Ĉ͋ khͧi x˱ͣng m͡t cu͡c tranh lu̵n, ÿ͋ kích thích t˱ duy phê phán, ÿ͋ ki͋m tra xem thông tin nào ÿã tͣi ÿ˱ͫc K͕c viên, ng˱ͥi giáo viên th˱ͥng ÿ̿t ra các câu K͗i v̭n ÿáp là m͡t NͿ thu̵t G̩y K͕c hi͏u qu̫ và thông Gͭng. +͗i ÿ˱ͫc nhͷng câu K͗i hay không ph̫i là d͍ dàng. Ch͕n ÿúng thͥi ÿi͋m ÿ͋ h͗i, s͵ dͭng ngôn ngͷ, c͵ ch͑ và ÿáp O̩i các câu tr̫ lͥi Fͯa ng˱ͥi K͕c vͣi thái ÿ͡ xây d͹ng t͹ nó ÿã là m͡t ngh͏ thu̵t. 0ͭc ÿích Fͯa bài này là làm th͇ nào ÿ͋ hình thành các câu K͗i hay ph̫n ͱng ra sao vͣi các câu tr̫ lͥi Fͯa ng˱ͥi K͕c. Ĉ̿t câu K͗i thành các câu K͗i hay ph̫n ͱng ra sao vͣi các câu tr̫ lͥi Fͯa ng˱ͥi K͕c. Ĉ̿t câu K͗i là cách nhanh chóng ÿ͋ thu hút ng˱ͥi K͕c và t̩o ra m͡t không khí h͕c t̵p s͙ng ÿ͡ng.

 • Giáo viên ÿһt ra các câu Kӓi ÿӇ:

+ Thúc ÿҭy ngѭӡi Kӑc vào các Oƭnh vӵc tѭ duy mӟi.

+ Thách thӭc các ý tѭӣng hiӋn Wҥi.

+ Thăm dò kiӃn thӭc ngѭӡi Kӑc.

+ Tin chҳc vҩn ÿӅ ÿã ÿѭӧc hiӇu hoàn toàn.

 • Ѭu thӃ: Ĉһt câu Kӓi là cách nhanh chóng ÿӇ thu hút ngѭӡi Kӑc và tҥo ra mӝt không khí hӑc tұp sӕng ÿӝng.

 • ĈӅ phòng:

+ Các nhóm nhӓ hoһc mӝt sӕ cá nhân Kӑc viên có thӇ áp ÿҧo trong cuӝc thҧo luұn.

+ Nhӳng Kӑc viên nhút nhát, trҫm lһng VӁ không tham gia hoһc miӉn cѭӥng tham gia. + Các câu Kӓi và trҧ lӡi có thӇ khó nghe thҩy hoһc khó hiӇu.

 • Các Gҥng câu Kӓi: + Câu Kӓi ÿóng:

 • Câu Kӓi ÿóng thѭӡng giӟi Kҥn chӍ yêu cҫu trҧ lӡi "có" hoһc "không" hoһc trҧ lӡi rҩt ngҳn.

Ví dө: %ҥn có biӃt hàn không?

Thӫ ÿô Fӫa nѭӟc Pháp là gì?

+ Câu Kӓi mӣ:

 • Câu Kӓi mӣ thѭӡng ÿòi Kӓi có tính kích thích và thӱ thách:

Ví dө: 7ҥi sao len ҩm hѫn bông?

7ҥi sao ÿƭa cӭng chҥy nhanh hѫn ÿƭa mӅm?

 • Câu Kӓi mӣ thѭӡng bҳt ÿҫu bҵng "Cái gì?", "7ҥi sao?", "Khi nào?", "Nhѭ thӃ nào?", "Ӣ ÿâu?".

- Các cҩp ÿӝ câu Kӓi:

+ Nhӟ lҥi: Cҩp ÿӝ này kiӇm tra xem các dӳ liӋu nhҩt ÿӏnh có ÿѭӧc ghi nhӟ không. Ví dө:

 • Hoàn thành: Hôn nay chúng ta Kӑc bài.

Ĉӏnh nghƭa: Hãy ÿӏnh nghƭa phѭѫng pháp công não.

 • LiӋt kê: Hãy kӇ tên tҩt Fҧ các bѭӟc ÿӇ thӵc hiӋn Nӻ Qăng này.

 • Quan sát: Hãy cho biӃt Eҥn thҩy bao nhiêu Yө vi phҥm an toàn ӣ ÿây.

 • KӇ lҥi: Hãy dүn ra câu nói nәi tiӃng Fӫa William Blank.

 • Lӵa chӑn: Trong các Gөng Fө này cái nào là êtô Nҽp?

+ Xӱ lý: Cҩp ÿӝ câu Kӓi này ÿòi Kӓi phҧi xӱ lý thông tin bҵng các Nӻ Qăng tѭ duy cao Kѫn. Các câu Kӓi này yêu cҫu thông tin tӯ phía giҧng viên phҧi rҩt chính xác. Ví dө:

 • Phân tích: Phҫn nào Fӫa quá trình này là quyӃt ÿӏnh nhҩt?

 • So sánh: .ӻ Qăng này cí gì chung vӟi Nӻ Qăng chúng ta Kӑc hôm qua?

 • Giҧi thích: 7ҥi sao tәng các góc không bҵng 180 ÿӝ?

 • Tә chӭc: %ҥn có thӇ sҳp xӃp thông tin này nhѭ thӃ nào cho hӧp lý Kѫn?

 • XӃp thӭ tӵ: Các bѭӟc này cҫn ÿѭӧc thӵc hiӋn theo thӭ tӵ nào?

+ Ӭng Gөng: Cҩp ÿӝ này ÿòi Kӓi ngѭӡi Kӑc phҧi tìm ra nhӳng thông tin mӟi dӵa trên nhӳng ÿiӅu ÿã ÿѭӧc giҧng.

Ví dө:

 • Áp Gөng: ĈiӅu gì xҧy ra nӃu chúng ta dùng dҫu Kӓa thay vì dùng xăng?

 • Ví dө: Hãy ÿѭa ra nhӳng ví dө khác mà kӻ xҧo này ӭng Gөng có hiӋu quҧ?

 • Dӵ báo: Dӵa trên Vҧn lѭӧng năm ngoái, năm nay chúng ta VӁ lãi bao nhiêu?

+ Khái quát hóa: Giӡ ÿây khi tӕt nghiӋp khóa Kӑc này, Eҥn VӁ vұn Gөng các Nӻ Qăng mӟi nhѭ thӃ nào?

+ Ĉánh giá: Quy trình nào tӕt nhҩt?

- Quy trình câu Kӓi:

+ DiӉn ÿҥt câu Kӓi: câu Kӓi phҧi sáng Wӓ.

 • Tҥi sao tôi Kӓi & Kӓi ÿӇ làm gì?

 • LiӋu ngѭӡi Kӑc có ÿӫ kiӃn thӭc và kinh nghiӋm ÿӇ trҧ lӡi không?

 • Nhӳng ÿiӅu ngѭӡi Kӑc ÿã biӃt không nên Kӓi nӳa!

+ Trình tӵ vҩn ÿáp: Bҳt ÿҫu bҵng câu Kӓi Kҽp, Fө thӇ rӗi tӟi các câu Kӓi rӝng hѫn, trӯu tѭӧng hѫn.

 1. Ra câu Kӓi cho Fҧ lӟp.

 2. Chӡ vài giây.

 3. Ĉҧm Eҧo Pӑi ngѭӡi ÿӅu hiӇu câu Kӓi.

 4. Chӡ vài giây.

 5. ChӍ ÿӏnh câu Kӓi cho vài Kӑc viên khác nhau.

 6. Tìm kiӃm sӵ nhҩt trí cho câu trҧ lӡi ÿúng.

+ Xӱ lý các câu trҧ lӡi Fӫa Kӑc viên: ViӋc quan trӑng nhҩt phҧi làm là nghe câu trҧ lӡi.

Hãy xem xét bӕn khҧ Qăng có thӇ và cách ӭng xӱ cӫa giҧng viên.

 • Trҧ lӡi ÿúng: Khen ngӧi, thӯa nhұn Kӑc viên ÿó.

 • Trҧ lӡi ÿúng mӝt phҫn: Ĉҫu tiên khҷng ÿӏnh phҫn trҧ lӡi ÿúng, rӗi ÿӅ nghӏ nhӳng ngѭӡi khác bә sung/ sӱa ÿәi phҫn không ÿúng.

 • Trҧ lӡi sai:  Ghi nhұn ÿóng góp Fӫa Kӑc viên ÿó.  Sӱa câu trҧ lӡi không phҧi sӱa Kӑc viên. ĈӅ nghӏ nhӳng ngѭӡi khác trҧ lӡi.  NӃu cҫn làm rõ thêm, thông báo vӟi Kӑc viên Eҥn VӁ quay trӣ lҥi.  Không phê bình Kӑc viên.

 • Không trҧ lӡi:

Ĉӯng làm to chuyӋn.  Hӓi mӝt Kӑc viên khác.

 • Dùng các phѭѫng tiӋn nhìn ÿӇ làm sáng Wӓ câu Kӓi rӗi Kӓi Oҥi.  Giҧng Oҥi khái niӋm ÿó.  Yêu cҫu Kӑc viên tìm kiӃm câu trҧ lӡi trong các tài liӋu tham khҧo.

+ Thăm dò: Thăm dò là mӝt Nӻ thuұt "ÿào xӟi" suy nghƭ cӫa Kӑc viên ÿӇ biӃt ÿѭӧc thӵc sӵ trong ÿҫu Kӑ có gì! Nhӳng tác ÿӝng có hiӋu quҧ là:

 • Khích lӋ: "Xin cӭ tiӃp Wөc...".  Chi tiӃt hóa: "Hãy cho tôi biӃt thêm...".  Làm rõ: "Ý bҥn ÿӏnh nói gì vӟi...".  Thách thӭc: "Nhѭng nӃu ÿiӅu ÿó ÿúng thì ÿiӅu gì sӁ...".  Bҵng chӭng: "Phҧi, nhѭng áp Gөng vào ÿây nhѭ thӃ nào..."  Ví dө: "Cho tôi mӝt ví dө thӵc tӃ vӅ...".

+ Mách nhӓ:  Sӱ dөng ngôn ngӳ và tӯ vӵng ÿѫn giҧn.  Mӛi lҫn chӍ hӓi mӝt câu.  Hӓi các câu mӣ.  Hình thành các câu Kӓi nҵm trong giӟi Kҥn hiӇu biӃt Fӫa ngѭӡi Kӑc.  Chuҭn Eӏ sҹn các câu Kӓi.

 • Hӓi vһn khi có khҧ Qăng có nhiӅu câu trҧ lӡi.

 • Khích lӋ giҧi thích rõ Kѫn.

 • Dành thӡi gian ÿӇ ngѭӡi Kӑc suy nghƭ và tUҧ lӡi.

 • Lҳng nghe - lҳng nghe - lҳng nghe.

+ KӃt luұn: NӃu ngѭӡi Kӑc không trҧ lӡi các câu chúng ta Kӓi, hҷn có ÿiӅu gì không әn trong các câu Kӓi hoһc bài giҧng Fӫa chúng ta. Vì thӃ, hãy chҳn chҳn vӅ các câu Kӓi Fӫa Eҥn (chuҭn Eӏ trѭӟc các câu Kӓi), vұn Gөng các tác ÿӝng hӧp lý khi Kӓi và rӗi ÿáp ӭng thích ÿáng vӟi câu trҧ lӡi. Ĉһt ra nhӳng câu Kӓi hay là mӝt hoҥt ÿӝng ÿҫy thӱ thách ÿӕi vӟi Fҧ giáo viên và ngѭӡi Kӑc.

+ ĈӇ sӱ dөng câu Kӓi có hiӋu quҧ giáo viên cҫn nhӟ:

 • Chuҭn Eӏ các câu Kӓi trѭӟc khi lên lӟp.

 • Hình thành các câu Kӓi bҵng nhӳng tӯ ÿѫn giҧn.

 • Mӛi lҫn chӍ hӓi mӝt câu, chӫ yӃu Kӓi nhӳng câu Kӓi mӣ.

 • Hӓi dӵa trên các mӭc ÿӝ nhұn thӭc khác nhau.

 • Dành thӡi gian cho Kӑc viên suy nghƭ.

 • Phҧn ӭng thích hӧp vӟi nhӳng câu trҧ lӡi ÿúng.

 • Khích lӋ hӑc viên giҧi thích thêm thông qua thăm dò.

 • Phҧn ӭng thích hӧp vӟi câu trҧ lӡi ÿúng mӝt phҫn.

 • Phҧn ӭng thích hӧp vӟi câu trҧ lӡi sai.

 • Phҧn ӭng thích hӧp khi không có câu trҧ lӡi.

* Các hoҥt ÿӝng Gҥy Kӑc:

 • Cҧ lӟp quan sát mӝt trình diӉn vҩn ÿáp.

 • Cá nhân nghiên cӭu vӅ khái niӋm vҩn ÿáp.

 • Hoҥt ÿӝng nhóm: luyӋn tұp ÿһt câu Kӓi.

 • Cá nhân: chuҭn Eӏ trình diӉn mӝt vҩn ÿáp.

* ThiӃt Eӏ và hӑc liӋu:

- Tài liӋu phát tay:

+ Phѭѫng pháp vҩn ÿáp

+ Bài tұp phân biӋt các loҥi câu Kӓi.

* KiӇm tra ÿánh giá:

- Góp ý cӫa giáo viên vӅ bài tұp phân biӋt các loҥi câu Kӓi. - Nhұn xét Fӫa giáo viên vӅ trình diӉn vҩn ÿáp.

c. .ӻ Qăng thuyӃt trình có minh Kӑa: * 0өc tiêu thӵc hiӋn:

Sau khi Kӑc xong bài ngѭӡi Kӑc có khҧ Qăng:

Trình bày ÿѭӧc mӝt trong nhӳng nguyên tҳc dҥy Kӑc theo Nӻ Qăng bҵng phѭѫng pháp thuyӃt trình có minh Kӑa ÿҧm Eҧo ÿúng nhѭ hѭӟng dүn thӵc hiӋn ÿã cung cҩp. * Nӝi dung:

 • Khái niӋm vӅ thuyӃt trình có minh Kӑa:

+ ThuyӃt trình có minh Kӑa là phѭѫng pháp Gҥy Kӑc kӃt hӧp lӡi nói và trӵc quan ÿӇ truyӅn ÿҥt kiӃn thӭc. ThuyӃt trình có minh Kӑa khác vӟi viӋc ÿӑc bài giҧng vӕn chӍ truyӅn ÿҥt kiӃn thӭc mà không có minh Kӑa bҵng lӡi và trӵc quan. - 0өc ÿích:

Sӱ dөng phѭѫng pháp thuyӃt trình có minh Kӑa ÿӇ thông báo, thuyӃt phөc hay truyӅn thө tri thӭc, Nӻ Qăng giúp ngѭӡi Kӑc duy trì ÿѭӧc sӵ tұp trung chú ý, Wҥo hӭng thú trong Kӑc tұp, hiӇu sâu nhӟ lâu và áp Gөng tӕt nhӳng kiӃn thӭc Nӻ Qăng ÿã hӑc vào thӵc tiӉn.

 • Nhӳng nӝi dung thѭӡng sӱ dөng thuyӃt trình có minh Kӑa:

+ Nhӳng kiӃn thӭc trӯu tѭӧng (ÿӏnh lý, khái niӋm, quá trình).

+ Mӝt chӫÿӅ hoһc làm mүu mӝt Nӻ Qăng nhҵm hѭӟng dүn nhӳng hoҥt ÿӝng thӵc hành Fӫa Kӑc viên.

+ Không nên sӱ dөng Nӻ thuұt nói có minh Kӑa khi Kӑc nhӳng Oƭnh vӵc có liên quan ÿӃn sӵ cҧm nhұn Fӫa ngѭӡi Kӑc nhѭ: Fҧm thө Yăn Kӑc, phân tích hình tѭӧng văn Kӑc.

 • Ѭu ÿiӇm và nhӳng Kҥn chӃ cӫa phѭѫng pháp thuyӃt trình có minh Kӑa: + Ѭu ÿiӇm:

 • Huy ÿӝng nhiӅu giác quan Fӫa ngѭӡi Kӑc tham gia vào quá trình nhұn thӭc.

 • Phù hӧp vӟi quy luұt Fӫa nhұn thӭc (trăm nghe không bҵng mӝt thҩy).

 • Có thӇ sӱ dөng phѭѫng pháp QǤ cho các nhóm Kӑc tұp có quy mô khác nhau.

+ +ҥn chӃ:

Ĉây là phѭѫng pháp thө ÿӝng vӟi ngѭӡi Kӑc (chӍ nhìn không ÿѭӧc thӵc hiӋn).

 • NӃu chӍ sӱ dөng Nӻ thuұt thuyӃt trình có minh Kӑa ÿѫn thuҫn thì hiӋu quҧ tiӃp thu VӁ Kҥn chӃ.

 • Cách thӭc minh Kӑa:

+ Minh Kӑa bҵng lӡi: So sánh (chӍ ra sӵ giӕng nhau giӳa cái ÿã biӃt và cái chѭa biӃt). 7ҥo ra mӕi liên hӋ vӟi kiӃn thӭc ÿã biӃt. Minh Kӑa chӫÿӅ thuyӃt trình bҵng nhӳng câu chuyӋn hҩp dүn, vui nhӝn có liên quan và ÿӯng quên ngôn ngӳ cӱ chӍ thân thӇ cӫa chính diӉn giҧ.

+ Minh Kӑa trӵc quan: Các Gөng Fө trӵc quan Fӫa giáo viên nhҩn Pҥnh cho phҫn diӉn giҧng. Sau khi chӑn các Gөng Fө trӵc quan, cҫn cân nhҳc nhӳng Gөng Fө trӵc quan không thích hӧp ÿӅu có tác ÿӝng không tӕt tӟi phҫn thuyӃt trình có minh Kӑa.

 • Chuҭn Eӏ sӱ dөng phѭѫng pháp thuyӃt trình có minh Kӑa:

+ Xác ÿӏnh nӝi dung cҫn trình bày: Thuӝc loҥi tri thӭc nào? Nó là nhӳng thông tin, khái niӋm hay nguyên lý.

+ Xác ÿӏnh ÿӕi tѭӧng: Lӭa tuәi, trình ÿӝ hiӇu biӃt, kiӃn thӭc ÿӅu có thӇҧnh hѭӣng ÿӃn viӋc phát triӇn nӝi dung, cách dùng tӯ và sӵ lӵa chӑn hình thӭc thuyӃt trình có minh Kӑa. + Chuҭn Eӏ tài liӋu phát tay: Chuҭn Eӏ nhӳng tài liӋu gì, và phát tài liӋu cho ngѭӡi Kӑc khi nào VӁ giúp Eҥn thiӃt kӃ nhӳng nét chính Fӫa bài trình bày và ÿӏnh hѭӟng phѭѫng thӭc minh Kӑa, nhӳng ví dө và phѭѫng tiӋn trӵc quan.

+ Xác ÿӏnh cách thӭc thuyӃt trình: Hình dùng trong ÿҫu vӅ kӻ Qăng hoһc chӫÿӅ sӁ trình bày. Cân nhҳc chӫÿӅ tӯ nhiӅu cách tiӃp cұn khác nhau, phân tích các câu phҫn, xem xét Nӻ lѭӥng các cách thӭc trình bày có thӇ.

+ Xác ÿӏnh thӡi gian cho thuyӃt trình: Nên tuân theo mӝt quy tҳc cѫ Eҧn là hҥn chӃ thuyӃt trình có minh Kӑa trong 20 phút.

+ Dӵ kiӃn tham gia hoҥt ÿӝng Fӫa ngѭӡi Kӑc: Thông tin phҧn hӗi và nhӳng câu Kӓi mà Kӑc viên có thӇ ÿһt ra.

- Cҩu trúc mӝt bài thuyӃt trình có minh Kӑa:

+ Mӣ ÿҫu mӝt phҫn thuyӃt trình có minh Kӑa:

 • Tҥo sӵ hӭng thú cho ngѭӡi nghe.

 • Khái quát trѭӟc nӝi dung.

 • Liên hӋ nhӳng chӫÿӅ gҳn vӟi Kӑc viên.

 • Chuҭn Eӏ mӝt phҫn chuyӇn tiӃp mӅm Pҥi sáng bѭӟc tiӃp theo.

 • Phҫn mӣ ÿҫu có thӇ chiӃm 10 - 20% quӻ thӡi gian Fӫa thuyӃt trình có minh Kӑa.

+ Phҫn trung tâm Fӫa bài thuyӃt trình có minh Kӑa:

 • Lӵa chӑn cҭn thұn hai hoһc ba ÿiӇm chính Fӫa nӝi dung thuyӃt trình có minh Kӑa và sҳp xӃp chung theo mӝt trong nhӳng nguyên tҳc sau:

 • Trұt tӵ thӡi gian.  Trұt tӵ không gian.  Trình tӵ nhân quҧ.  Theo thӭ tӵ giҧi quyӃt vҩn ÿӅ (sӵ tӗn Wҥi vҩn ÿӅ và các giҧi pháp khҧ thi).  Theo chӫÿӅ (Phân chia chӫÿӅ thành các Pөc, ÿӅ mөc thành nhӳng ÿiӇm chính). + KӃt luұn:

 • Cҫn tránh kӃt thúc ÿӝt ngӝt, làm cho ngѭӡi nghe ghi nhӟ nhӳng ÿiӇm chính Fӫa bài

giҧng. Phҫn kӃt luұn có thӇ chiӃm 5 - 10% tәng thӡi gian thuyӃt trình có minh Kӑa. * Các hoҥt ÿӝng Gҥy và hӑc:

 • Mӣ ÿҫu bài giҧng giáo viên cho Fҧ lӟp quan sát phim trong vӅ mӝt cҩu Wҥo Fӫa mӝt hӋ thӕng Nӻ thuұt và ÿánh giá biӇu tѭӧng ÿó.

 • Giҧi thích Fӫa giáo viên vӅ thuyӃt trình có minh Kӑa bҵng mӝt ví dө cө thӇ.

 • Hoҥt ÿӝng nhóm: nghiên cӭu vӅ tài liӋu thuyӃt trình có minh Kӑa. * ThiӃt Eӏ hӑc liӋu:

 • Phim trong vӅ cҩu Wҥo Fӫa mӝt hӋ thӕng Nӻ thuұt.

 • PhiӃu bài tұp nhóm.

 • Tài liӋu phát tay.

* KiӇm tra ÿánh giá:

&ăn cӭ vào Eҧng hѭӟng dүn thӵc hiӋn thuyӃt trình có minh Kӑa, ÿánh giá kӃ hoҥch trình bày Fӫa giáo sinh.

Ch˱˯ng 4: .Ӻ 1ĂNG THӴC HIӊN BÀI GIҦNG

4.1. Khái quát vӅ kӻ Qăng ÿӭng lӟp

Khi lên lӟp ngѭӡi giáo viên phҧi thӵc hiӋn hàng loҥt nhӳng hoҥt ÿӝng Fө thӇ. Nhӳng hoҥt ÿӝng này có thӇ tìm thҩy ӣ bҩt cӭ bài giҧng nào. Các thành phҫn Fӫa hoҥt ÿӝng ÿó ÿѭӧc thӇ hiӋn Fө thӇ bҵng các thao tác sѭ phҥm và tҩt Fҧ các thao tác này Oҥi cҩu thành các phѭѫng pháp Gҥy Kӑc và tә hӧp các phѭѫng pháp hӧp thành mӝt hành ÿӝng và nhiӅu hành ÿӝng thành phҫn Wҥo ra hoҥt ÿӝng giҧng Gҥy ӣ trên lӟp Fӫa ngѭӡi giáo viên. * 0өc tiêu:

+ Phân tích ÿѭӧc yêu cҫu Fӫa Nӻ Qăng ÿӭng lӟp cѫ Eҧn.

+ Thӵc hiӋn Nӻ Qăng ÿӭng lӟp cѫ Eҧn khi Gҥy các bài lý thuyӃt và thӵc hành theo yêu cҫu Fӫa giҧng viên.

* Nӝi dung:

 • 0өc ÿích:

 • Nhӳng yӃu tӕ Fѫ Eҧn:

+ Yêu cҫu vӅ giӑng nói.

+ Yêu cҫu vӅ ngôn ngӳ Fѫ thӇ.

+ Yêu cҫu vӅ kiӇm soát thҫn kinh.

 • KӃt luұn:

* Hoҥt ÿӝng Gҥy và hӑc:

 • Ngѭӡi Gҥy sӱ dөng phѭѫng pháp sҳm vai vӅ mӝt sӕ tình huӕng.

 • ThuyӃt trình có minh Kӑa vӅ mөc ÿích Fӫa Nӻ Qăng ÿӭng lӟp cѫ Eҧn.

 • Thҧo luұn theo nhóm vӅ yêu cҫu cѫ Eҧn khi ÿӭng lӟp.

 • Ngѭӡi Gҥy tóm tҳt các hoҥt ÿӝng và nӝi dung.

* ĈiӅu kiӋn Gҥy và hӑc:

- Có tài liӋu phát tay vӅ các yêu cҫu cѫ Eҧn khi ÿӭng lӟp.

* KiӇm tra ÿánh giá:

Ĉánh giá qua bài Gҥy Fө thӇ (lý thuyӃt hoһc thӵc hành).

4.2. Các Nӻ Qăng ÿӭng lӟp cѫ Eҧn

a. .ӻ Qăng tә chӭc әn ÿӏnh lӟp: * 0өc tiêu Kӑc tұp:

Sau bài Kӑc này ngѭӡi Kӑc có khҧ Qăng:

 • Nêu ÿѭӧc Pөc ÿích Fӫa viӋc tә chӭc әn ÿӏnh lӟp.

 • Thӵc hiӋn ÿѭӧc viӋc tә chӭc әn ÿӏnh lӟp có hiӋu quҧ.

* Nӝi dung:

 • 0өc ÿích Fӫa tә chӭc әn ÿӏnh lӟp:

+ 7ҥo tâm thӃ chú ý, sҹn sàng Fӫa ngѭӡi Kӑc ÿӕi vӟi nhiӋm Yө hӑc tұp mӟi. + Thúc ÿҭy sӵ lҳng nghe.

+ Xác ÿӏnh mӕi quan hӋ thӇ chӃ trong hoҥt ÿӝng sӵ phҥm: thҫy tә chӭc ÿiӅu hành.

 • Nhӳng nӝi dung cҫn thӵc hiӋn trong әn ÿӏnh lӟp:

+ Bao quát toàn bӝ lӟp Kӑc.

+ ĈiӇm danh.

+ Thu hút sӵ chú ý cӫa Pӑi Kӑc sinh vào giáo viên.

* Hoҥt ÿӝng Gҥy và hӑc:

- Nhұn diӋn ÿѭӧc các biӇu hiӋn tâm lý cӫa ngѭӡi Kӑc qua hành vi, cӱ chӍ, nét mһt. - Giӳ trұt tӵ trong lӟp Kӑc.

* ĈiӅu kiӋn Gҥy và hӑc:

 • HiӇu rõ ÿһc ÿiӇm tâm lý lӭa tuәi Kӑc sinh hӑc nghӅ.

 • Có kiӃn thӭc cѫ Eҧn vӅ lý luұn Gҥy Kӑc.

* KiӇm tra ÿánh giá:

- Thӵc hiӋn viӋc tә chӭc әn ÿӏnh lӟp trong mӝt sӕ tình huӕng khác nhau trong thӡi gian tӯ 2 - 3 phút.

b. .ӻ Qăng kiӇm tra bài FNJ: * 0өc tiêu Kӑc tұp:

 • Nêu ÿѭӧc Pөc ÿích Fӫa viӋc kiӇm tra bài FNJ.

 • ThӇ hiӋn ÿѭӧc viӋc kiӇm tra bài FNJ ÿҧm Eҧo yêu cҫu sѭ phҥm.

* Nӝi dung:

 • 0өc ÿích:

+ 7ҥo thói quen ôn tұp và hӑc bài thѭӡng xuyên ӣ ngѭӡi Kӑc.

+ 7ҥo mӕi liên kӃt giӳa kiӃn thӭc FNJ vӟi tri thӭc mӟi VӁ tiӃp nhұn.

+ Giúp ngѭӡi Kӑc ghi nhӟ kiӃn thӭc lâu bӅn, có hӋ thӕng.

+ Tìm biӋn pháp nâng cao kӃt quҧ hӑc tұp.

+ Xác ÿӏnh và cӫng cӕ các ÿiӅu kiӋn ÿӇ lƭnh hӝi tri thӭc mӟi.

 • .ӻ thuұt ÿһt câu Kӓi và tә chӭc kiӇm tra bài FNJ:

+ Chӑn nhӳng nӝi dung quan trӑng ÿӇ ÿһt câu Kӓi.

+ Xác ÿӏnh nhӳng nӝi dung có liên quan ÿӃn tri thӭc Nӻ Qăng Nӻ xҧo mӟi ÿӇ ÿһt câu

Kӓi.

+ Xác ÿӏnh kiӇu câu Kӓi: vұn Gөng, liên hӋ, liӋt kê, hay câu Kӓi hoàn thành. * Hoҥt ÿӝng Gҥy và hӑc:

 • Xác ÿӏnh rõ mөc tiêu Fӫa bài Kӑc, môn Kӑc.

 • Chuҭn Eӏ câu Kӓi theo Pөc tiêu ÿã ÿѭӧc xác ÿӏnh.

* ĈiӅu kiӋn Gҥy và hӑc:

-Ĉһt ÿѭӧc các tình huӕng và nhiӋm Yө ÿúng ÿҳn.

 • Sӱ dөng ÿѭӧc cách ÿһt các câu Kӓi và các hình thӭc Kӓi phù hӧp.

 • HiӇu ÿѭӧc trình ÿӝ nhұn thӭc Fӫa ngѭӡi Kӑc.

* KiӇm tra ÿánh giá:

-Ĉһt ÿѭӧc câu Kӓi vӟi nӝi dung chuyên ngành tӵ chӑn.

\

c. .ӻ Qăng sӱ dөng các thao tác cѫ Eҧn khi lên lӟp:

.ӻ Qăng mӣ ÿҫu bài Gҥy:

* 0өc tiêu Kӑc tұp:

+ Nêu ÿѭӧc Pөc ÿích Fӫa mӣ ÿҫu bài Gҥy.

+ Ngѭӡi Kӑc thӇ hiӋn ÿѭӧc có hiӋu quҧ mӣ ÿҫu bài Gҥy.

 • Mөc ÿích Fӫa mӣ ÿҫu bài Gҥy:

+ Thu hút ÿѭӧc sӵ chú ý và khѫi dұy niӅm hӭng thú cӫa ngѭӡi Kӑc.

+ ThiӃt lұp mӕi liên hӋ giӳa bài FNJ và bài mӟi.

+ Giӟi thiӋu nhӳng Pөc tiêu cҫn ÿҥt tӟi.

+ ChӍ ra tҫm quan trӑng Fӫa Nӻ Qăng.

+ Giӟi thiӋu nhӳng ÿiӅu VӁ diӉn ra trong giӡ hӑc.

 • Kӻ thuұt mӣ ÿҫu bài Gҥy:

+ Thu hút ÿѭӧc sӵ chú ý và khѫi dұy niӅm hӭng thú cӫa ngѭӡi Kӑc:  ThӇ hiӋn sӵ nhiӋt tình.

 • Cho xem nhӳng vұt thұt, mô hình, tranh ҧnh, giáo Fө trӵc quan gây ҩn tѭӧng Pҥnh. Hãy ÿӭng ӣ giӳa lӟp Kӑc và gҫn vӟi Kӑc viên.

 • ThӇ hiӋn sӵ hài hѭӟc ÿúng mӵc, kӇ chuyӋn cѭӡi, câu chuyӋn ngҳn, ÿӑc thѫ, kӇ chuyӋn Eҧn thân, kӇ nhӳng tin tӭc có liên quan ÿӃn chӫÿӅ bài Kӑc.

 • Làm cho ngѭӡi Kӑc ngҥc nhiên hay sӱng sӕt bӣi mӝt câu tuyên bӕ hoһc mӝt hành ÿӝng bҩt ngӡ.

 • Áp Gөng phѭѫng pháp sҳm vai và sau ÿó ÿһt câu Kӓi: ChuyӋn gì ÿã xҧy ra?

Ĉһt mӝt vài câu Kӓi hoһc ra nhӳng câu Kӓi mang tính thách ÿӕ.

 • Trình diӉn mӝt cách hҩp dүn.

 • Phát cho ngѭӡi Kӑc mӝt tài liӋu thú vӏ.

 • Cho ngѭӡi Kӑc xem mӝt Vҧn phҭm ÿҽp và hѭӟng tӟi nhu cҫu làm ÿѭӧc Vҧn phҭm ҩy.  ThiӃt lұp mӕi liên hӋ giӳa bài FNJ và bài mӟi.

 • Phҫn mӣ ÿҫu bài Kӑc là Fѫ hӝi rҩt tӕt ÿӇ liên hӋ giӳa cái FNJ và cái mӟi.

 • Khái quát Oҥi bài Kӑc trѭӟc và trình bày xem Nӻ Qăng hoһc kiӃn thӭc sҳp Kӑc ÿѭӧc xây dӵng nhѭ thӃ nào trên cѫ sӣ nhӳng ÿiӅu ÿã hӑc.

 • Giҧi thích cho ngѭӡi Kӑc thҩy rõ vӏ trí cӫa Nӻ Qăng mӟi này trong chѭѫng trình và sӵ phù hӧp vӟi chѭѫng trình và khóa Kӑc nhѭ thӃ nào.

 • Cùng ngѭӡi Kӑc ôn tұp và kiӇm tra bài FNJ.

+ Giӟi thiӋu nhӳng Pөc tiêu cҫn ÿҥt tӟi:

 • Dành thӡi gian ÿӇ thҧo luұn mӝt cách Nӻ lѭӥng nhӳng ÿiӅu mong ÿӧi ӣ ngѭӡi Kӑc sau khi Kӑc bài này.

Ĉһt câu Kӓi vӅ các Pөc tiêu thӵc hiӋn Fӫa bài Kӑc cho ÿӃn khi Eҥn biӃt chҳc chҳn rҵng tҩt Fҧ ngѭӡi Kӑc ÿӅu hiӇu rõ rҵng Kӑ phҧi thӵc hiӋn ÿѭӧc nhӳng gì sau khi kӃt thúc bài Kӑc.

+ Giӟi thiӋu cҩu trúc bài và chuyӇn tiӃp sang phҫn sau mӝt cách tӵ nhiên:

+ Mô Wҧ nhӳng hoҥt ÿӝng sҳp thӵc hiӋn.

+ Phát tài liӋu phát tay (mô hình, sѫÿӗ,...) nhҵm giӟi thiӋu rõ ràng bӕ cөc Fӫa bài Kӑc.

+ Mӛi bài Kӑc cҫn ÿѭӧc bӕ cөc theo ý tѭӣng và chӫÿӅ nhҩt ÿӏnh, * Hoҥt ÿӝng Gҥy và hӑc:

 • Thu thұp thông tin phҧn hӗi vӅ phҫn mӣ ÿҫu thông qua viӋc quan sát hành vi Fӫa ngѭӡi Kӑc.

 • Lôi cuӕn ngѭӡi Kӑc tham gia tích cӵc vào phҫn mӣ bài thông qua phѭѫng pháp sҳm vai.

 • Cҧ lӟp ÿóng góp ý kiӃn vӅ bҧn thiӃt kӃ mӣ ÿҫu bài giҧng Fӫa mӛi cá nhân.

 • Ngѭӡi Gҥy cùng ngѭӡi Kӑc tәng kӃt bài.

* ĈiӅu kiӋn Gҥy và hӑc:

 • Chuҭn Eӏ phҫn mӣ bài mӝt cách chi tiӃt, có thӇ viӃt sҹn nhӳng câu ÿҫu tiên chính xác tӯng tӯ mӝt.

 • ThiӃt kӃ tҩt Fҧ các hoҥt ÿӝng khác Fӫa giӡ hӑc trѭӟc, phҫn mӣ bài thiӃt kӃ sau. - Tұp trѭӟc phҫn mӣ bài.

 • ViӃt sҹn nhӳng câu Kӓi mà bҥn ÿӏnh Kӓi hoһc có thӇ sӁ hӓi.

 • Thӵc hiӋn phҫn mӣ ÿҫu trong thӡi gian tѭѫng ÿӕi ngҳn (5 - 10 phút). * KiӇm tra ÿánh giá:

 • ThiӃt kӃ mӣ ÿàu bài giҧng theo yêu cҫu.

 • Trình diӉn mӣ ÿҫu mӝt bài giҧng ÿҧm Eҧo 80% yêu cҫu.

.ӻ Qăng trình bày Eҧng * 0өc tiêu Kӑc tұp:

+ Ngѭӡi Kӑc nêu ÿѭӧc Pөc ÿích, Nӻ thuұt trình bày Eҧng.

+ Trình bày Eҧng ÿҧm Eҧo yêu cҫu sѭ phҥm.

* Nӝi dung:

 • 0өc ÿích Fӫa trình bày Eҧng:

+ Miêu Wҧ khái quát toàn bӝ nӝi dung bài giҧng cҫn trình bày.

+ &ӫng cӕ, tiӇu kӃt, hӋ thӕng bài giҧng.

+ Trӵc quan hóa nӝi dung.

+ 7ҥo hӭng thú, khích lӋ trí tѭӣng tѭӧng và óc thҭm Pӻ.

 • .ӻ thuұt trình bày Eҧng:

+ Trình bày dàn ý bài giҧng:

 • ViӃt dѭӟi Gҥng rút Jӑn cҩu trúc tên bài, các ÿӅ mөc và tiӇu ÿӅ mөc.

 • Nhӳng nӝi dung thuӝc ÿӅ mөc ÿѭӧc viӃt mӝt cách ngҳn Jӑn dѭӟi Gҥng sѫÿӗ hóa.

 • ChӍ ÿánh sӕ các ÿӅ mөc và tên bài giҧng. Nhӳng phҫn có tính chҩt ÿӏnh hѭӟng nhѭ Pөc ÿích bài giҧng, vào bài, chuyӇn ý, tiӇu kӃt, tәng kӃt không ÿѭӧc ÿánh sӕ.

 • Dàn ý phҧi ÿҧm Eҧo sӵ chính xác theo văn phҥm, tránh viӃt các tên ÿӅ mөc quá dài và ÿӗng thӡi không nên viӃt tҳt, nӃu có phҧi quy ѭӟc tӯ trѭӟc khi viӃt.

 • Dӵ tính ÿӇ lҥi mӝt phҫn Eҧng cho các hình YӁ, hoһc ví dө (nӃu có).

+ Cách ghi tóm tҳt, cách viӃt Eҧng, bӕ trí bҧng:  Cách ghi:  Cҫn ghi thұt rõ, ÿҽp, Jӑn, tұp trung, và bám lҩy trӑng tâm.  Nói ÿӃn ÿâu cҫn ghi thì ghi ngay ÿӃn ÿó, ghi chính xác, tránh nhҫm, sai.

 • Nhӳng sӕ liӋu, tên riêng, nhӳng thuұt ngӳ,... cҫn thiӃt phҧi làm nәi bұt lên ÿӇ làm cho ngѭӡi Kӑc có sӵ chú ý ÿһc biӋt thì cҫn Jҥch dѭӟi hoһc dùng phҩn màu hay ÿánh dҩu,...

 • Nӝi dung ghi tóm tҳt phҧi thӕng nhҩt vӟi lӡi giҧng nhѭng hành văn cҫn phҧi thay

ÿәi, tӕt nhҩt là thӇ hiӋn dѭӟi Gҥng các mӋnh ÿӅ.

 Cách viӃt:

 • Nên ÿӭng xa Eҧng (khoҧng 20cm) và ÿӭng sang mӝt bên khi viӃt ÿӇ tұn Gөng ÿѭӧc ánh sáng, ÿҧm Eҧo cho ngѭӡi Kӑc dӉ quan sát, ghi chép và quan sát ÿѭӧc Kӑc sinh khi viӃt.

 • Cҫm phҩn phҧi thoҧi mái, khi viӃt Eҧng phҩn phҧi xoay ÿҫu theo chiӅu kim ÿӗng hӗ

ÿӇ cho nét chӳ ÿѭӧc ÿҽp.

 • Chӳ viӃt và hình YӁ phҧi rõ ràng, các thuұt ngӳ, ÿӏnh lý hay công thӭc phҧi viӃt ÿӫ

ÿӝ lӟn ÿӇ mӑi ngѭӡi Kӑc ÿӅu quan sát ÿѭӧc.

 Bӕ trí bҧng:

 • Trѭӟc khi giҧng bài phҧi quan sát Eҧng vӅ diӋn tích, bӅ mһt, ÿӝ cao và kích thѭӟc,

qua ÿó dӵ kiӃn trình bày Eҧng khi lên lӟp.

 • Trình bày Eҧng phҧi có hӋ thӕng, phân chia Eҧng rõ ràng (viӃt ÿӅ mөc, ghi tóm tҳt, YӁ hình, minh Kӑa thêm,...) qua ÿó tҥo cho ngѭӡi Kӑc thói quen ghi chép.

Ӣ nhӳng môn Kӑc và bài Kӑc khác nhau, cách bӕ trí bҧng FNJng khác nhau. * Hoҥt ÿӝng Gҥy và hӑc:

 • Trình bày dàn ý bài giҧng thӇ hiӋn rõ tên bài, các ÿӅ mөc và tiӇu ÿӅ mөc ÿҧm Eҧo tính khoa Kӑc.

 • ThӇ hiӋn ÿúng phong cách khi viӃt Eҧng.

* ĈiӅu kiӋn Gҥy và hӑc:

 • Giӟi thiӋu cho ngѭӡi Kӑc cách bӕ trí diӋn tích Eҧng.

 • Thӵc hiӋn thao tác mүu khi viӃt Eҧng.

* KiӇm tra ÿánh giá:

- Tұp viӃt và thӇ hiӋn dàn ý mӝt nӝi dung theo yêu cҫu.

.ӻ Qăng trình bày ÿӗ dùng trӵc quan

 • 0өc tiêu Kӑc tұp: Ngѭӡi Kӑc có khҧ Qăng:

+ Nêu ÿѭӧc Pөc ÿích Fӫa viӋc trình bày ÿӗ dùng trӵc quan.

+ Trình bày ÿѭӧc các ÿӗ dùng trӵc quan ÿҧm Eҧo yêu cҫu sѭ phҥm.

 • Nӝi dung:

 • Mөc ÿích:

+ &ө thӇ hóa nӝi dung bài giҧng.

+ Ngѭӡi Kӑc có thӇ tiӃp nhұn kiӃn thӭc nhanh, chính xác ngay trong quá trình nghe giҧng.

+ 7ҥo thuұn lӧi cho viӋc Oƭnh hӝi tri thӭc, Nӻ Qăng mӟi.

+ 7ҥo thuұn lӧi cho viӋc chuyӇn hóa tӯ Wѭ duy Fө thӇÿӃn trӯu tѭӧng.

 • Nӝi dung:

+ 9Ӂ hình trên Eҧng:

 • Khi YӁ phҧi chӑn Yӏ trí trên Eҧng ÿӇ ngѭӡi Kӑc có thӇ quan sát ÿѭӧc.

 • Phҧi YӁ phác trѭӟc, coi xem ÿã ÿҥt yêu cҫu chѭa, rӗi sau ÿó mӟi bҳt ÿҫu YӁ chính xác.

 • Hình YӁ phҧi ÿӫ lӟn sao cho ngѭӡi Kӑc ӣ mӑi Yӏ trí có thӇ quan sát ÿѭӧc.

 • Các nét chính phҧi ÿұm hѫn nét phө.

+ %ҧng YӁ sҹn:

 • Hình YӁ phҧi ÿѭӧc trình bày ÿúng theo quy ѭӟc YӁ kӻ thuұt Fӫa chuyên ngành.

 • Các nét thӇ hiӋn các kiӃn trúc trên ÿӕi tѭӧng trӵc quan phҧi YӁ nét ÿҥm, các ÿѭӡng nét chӍ các thông sӕ kӻ thuұt YӁ nét Pҧnh và mӡ Kѫn.

 • Chӑn Yӏ trí treo Eҧng YӁ sҹn sao cho ngѭӡi Kӑc có thӇ quan sát mӝt cách thuұn lӧi nhҩt.

 • Cҫn tính toán ÿӇ lҥi nhӳng Yӏ trí bҧng cҫn thiӃt cho các công viӋc khác ÿѭӧc thӵc hiӋn khi giҧng bài nhѭ ghi tóm tҳt, YӁ hình bә sung...

 • Ngoài ra có thӇ dùng phѭѫng tiӋn chiӃu hình ÿӇ minh Kӑa thêm nhѭ: Projector,

Slide...

+ Ĉӕi tѭӧng thұt hay mô hình:

 • Khi cҫn thì lҩy ra, không cҫn nӳa thì cҩt ÿi ngay và xӃp vào Yӏ trí quy ÿӏnh trong Wӫ phѭѫng pháp hay Wӫ hӗ Vѫ trӵc quan.

 • Vӟi nhӳng ÿӕi tѭӧng lӟn, cӗng kӅnh giáo viên có thӇÿӇ tҥi chӛÿӇ diӉn thӏ nhѭng phҧi ÿӇ trên giá ÿӵng, khi diӉn thӏ cҫn bӕ trí làm sao có thӇ quay Oҥi ÿѭӧc. * Hoҥt ÿӝng Gҥy Kӑc:

 • Treo Eҧng YӁ ÿã dӵ kiӃn hoһc mô hình, vұt thұt trѭӟc Kӑc sinh.

 • Giӟi thiӋu tên giáo Fө trӵc quan (hình YӁ, Eҧn YӁ, mô hình, vұt thұt,...).

 • Mô Wҧ và giҧi thích theo con ÿѭӡng quy Qҥp hoһc diӉn Gӏch.

 • Khi biӇu diӉn nhӳng phҫn bên trong, có thӇ tháo ra tӯng phҫn hoһc bӝ phұn Fӫa ÿӕi tѭӧng. Khi tháo ra hay lҳp vào ÿӃn ÿâu cҫn phҧi tѭӡng thuұt, giҧi thích ÿӫ rõ ÿӃn ÿó. * ĈiӅu kiӋn Gҥy và hӑc:

 • Nói rõ mөc ÿích quan sát cho ngѭӡi Kӑc.

 • Cҫn ÿӭng xa vӅ mӝt phía Fӫa Eҧn YӁ, ÿӕi tѭӧng trӵc quan, diӉn thӏ theo mӝt trình tӵ nhҩt ÿӏnh.

 • Lӡi nói phҧi chính xác rõ ràng, ÿҥt ÿѭӧc ÿӝ tin cұy tӯ phía ngѭӡi Kӑc.

 • Cҫn dùng que chӍ (dài 0,8 - 1m ÿѭӧc vót côn, thon dҫn, phía ÿҫu nhӓ có thӇ Vѫn màu ÿӓ khoҧng 40mm) ÿӇ cho ngѭӡi Kӑc dӉ theo dõi.

 • Phҧi dành cho ngѭӡi Kӑc mӝt thӡi gian nhҩt ÿӏnh ÿӇ hӑc YӁ hoһc ghi nhұn.

 • Chuҭn Eӏ mӝt sӕ vұt tѭ cҫn thiӃt ÿӇ vӁ: giҩy, bút YӁ, kéo, phҩn màu,... * KiӇm tra ÿánh giá:

 • Tұp thӇ hiӋn mӝt hình YӁ ÿѫn giҧn trên Eҧng.

 • ThӇ hiӋn trên giҩy, bìa cӭng mӝt hình YӁ theo yêu cҫu.

 • Chӑn vұt thұt hay mô hình ÿӇ hiӇn thӏ.

.ӻ Qăng chuyӇn ý, tiӇu kӃt, hӋ thӕng hóa nӝi dung * 0өc tiêu ngѭӡi Kӑc tұp: Ngѭӡi Kӑc có khҧ Qăng:

+ Nêu ÿѭӧc Pөc ÿích Fӫa chuyӇn ý, tiӇu kӃt và hӋ thӕng hóa nӝi dung.

+ Thӵc hiӋn ÿѭӧc viӋc chuyӇn tiӃp tiӇu kӃt, hӋ thӕng hóa nӝi dung ÿҧm Eҧo yêu cҫu sѭ phҥm.

* Nӝi dung:

 • 0ͭc ÿích:

+ Làm sâu sҳc nӝi dung ÿã hӑc, hӋ thӕng Oҥi nhӳng vҩn ÿӅ Fѫ Eҧn Fӫa bài.

+ Làm cho ngѭӡi Kӑc nhҥn ÿѭӧc toàn diӋn nӝi dung trên cѫ sӣ ÿã nghiên cӭu sâu và cө thӇ tӯng phҫn Pөc.

+ Gây cho ngѭӡi Kӑc sӵ tұp trung chú ý.

+ Giúp cho ngѭӡi Kӑc nhӟ lâu.

 • .Ϳ thu̵t chuy͋n ý, ti͋u k͇t, t͝ng k͇t:

+ ChuyӇn ý:

 • Dùng tӯ ngӳ rõ ràng, diӉn ÿҥt Pҥch Oҥc, cҩu trúc nӝi dung chһt chӁ.

 • Dӵa vào nӝi dung trӑng tâm giӳa hai phҫn mà chӑn cách chuyӇn tiӃp.

 • Sӵ chuyӇn tiӃp ÿѭӧc thay ÿәi tùy tӯng bài, tӯng ý, mӕi liên hӋ giӳa các bài và các phҫn Fӫa bài, khi lӵa chӑn giáo viên cҫn phҧi chú ý ÿӃn khҧ Qăng Fӫa mình và ӣ phía ngѭӡi Kӑc.

+ TiӇu kӃt, tәng kӃt:

 • ChӍ diӉn ra khi ÿӅ mөc hay bài có ÿѭӧc giáo viên trình bày ӣ trên lӟp mӝt cách khá Wӹ mӍ và có hӋ thӕng.

 • Chú ý ÿһc biӋt ÿӃn các khái niӋm, ÿӏnh nghƭa, ÿӏnh lý, công thӭc cѫ Eҧn rút ra và làm cho ngѭӡi Kӑc lѭu tâm mӝt cách ÿһc biӋt, chú ý nhӳng sai lҫm có thӇ xҧy ra và cho biӃt cách phòng ngӯa.

 • Rút ra nhӳng ÿiӅu cѫ Eҧn, quan trӑng nhҩt Fӫa bài, làm cho ngѭӡi Kӑc thҩy ÿѭӧc nhӳng nét lӟnm nhӳng ÿiӅu khái quát rút ra tӯ nhӳng nӝi dung nghiên cӭu.

 • Mӣ ra cho ngѭӡi Kӑc hѭӟng nghiên cӭu sâu, Wҥo hӭng thú và khích lӋ hӑ, gây cho Kӑ nhӳng ҩn tѭӧng khó quên.

* Hoҥt ÿӝng Gҥy và hӑc:

 • Sau khi kiӇm tra bài FNJ xong, giáo viên hoàn thiӋn và làm sâu sҳc nhӳng kiӃn thӭc, Nӻ Qăng ÿã hӑc, bҳt cҫu sang bài mӟi.

 • Giáo viên có thӇ ÿàm thoҥi vӟi ngѭӡi Kӑc ÿӇ chuyӇn tiӃp.

 • Dүn dҳt tӯ khái niӋm, kӃt luұn chung có tính chҩt khái quát hóa sau ÿӃn các trѭӡng hӧp ÿѫn nhҩt, tӯ ví dө cө thӇÿӃn các biӇu tѭӧng ÿѫn Oҿ hoһc ngѭӧc Oҥi.

 • Thông qua viӋc trình bày trӵc quan, qua nhӳng câu chuyӋn liên quan ÿӃn nӝi dung bài giҧng, qua sӵ cӝng tác giӳa ngѭӡi Gҥy và ngѭӡi Kӑc, qua ÿàm thoҥi hay dѭӟi các hình thӭc khác ÿӇ chuyӇn tiӃp, tiӇu kӃt và tәng kӃt.

* ĈiӅu kiӋn Gҥy và hӑc:

 • ChӍ ÿӏnh ngѭӡi Kӑc khá có khҧ Qăng khái quát bài.

 • Ngѭӡi Gҥy nhҳc Oҥi, khҳc sâu và mӣ rӝng nhӳng kiӃn thӭc ÿã ÿѭӧc trình bày.

 • KiӇm tra và ÿánh giá thành tích cho ngѭӡi Kӑc ÿӇ vӯa hӋ thӕng bài Oҥi vӯa kiӇm tra, ÿánh giá mӭc ÿӝ tiӃp thu bài ngay sau khi giҧng bài xong.

* KiӇm tra ÿánh giá:

 • Tұp chuyӇn ý, tiӇu kӃt, tәng kӃt vӟi mӝt nӝi dung tӵ chӑn. d. .ӻ Qăng tә chӭc, quҧn lý lӟp Kӑc: .ӻ Qăng giao tiӃp, ӭng xӱ trong lӟp Kӑc * 0өc tiêu Kӑc tұp:

 • ThiӃt lұp ÿѭӧc mӕi quan hӋ vӟi ngѭӡi nghe và tҥo niӅm tin trong giao tiӃp.

 • Nêu ÿѭӧc các tình huӕng ÿiӇn hình vӅ giao tiӃp và ӭng xӱ trong lӟp Kӑc.

 • Ĉѭa ra ÿѭӧc cách ӭng xӱ thích hӧp cho mӝt tình huӕng Fө thӇ trong giao tiӃp.

* Nӝi dung:

 • Mөc ÿích, yêu cҫu ÿӕi vӟi viӋc giao tiӃp, ӭng xӱ trong lӟp Kӑc.

 • Các hình thӭc giao tiӃp cѫ Eҧn trong lӟp Kӑc.

 • Dҥy Kӑc là quá trình tә chӭc tӕt mӕi quan hӋ giao tiӃp giӳa ngѭӡi Gҥy và ngѭӡi Kӑc, giӳa ngѭӡi Kӑc và giӳa ngѭӡi Kӑc vӟi tài liӋu Kӑc.

 • Các biӋn pháp thu hút và duy trì sӵ chú ý cӫa ngѭӡi Kӑc trong lӟp.

 • ChuyӇn tiӃp tӯ hoҥt ÿӝng này sang hoҥt ÿӝng khác trong phҥm vi các bài Gҥy và giӳa các bài Gҥy.

* Hoҥt ÿӝng Gҥy Kӑc:

 • Giáo viên thuyӃt trình có minh Kӑa ngҳn Jӑn vӅ mөc ÿích, yêu cҫu ÿӕi vӟi viӋc giao tiӃp, ӭng xӱ trong lӟp Kӑc.

 • Ngѭӡi Kӑc thҧo luұn vӅ các tình huӕng ÿѭa ra hoһc tӵ ÿѭa ra, nêu rõ nguyên nhân và xác ÿӏnh cách giҧi quyӃt sau ÿó trình bày trѭӟc lӟp.

 • Chia nhóm và các nhóm ÿóng vai trên lӟp vӅ mӝt tình huӕng ÿiӇn hình.

 • Ngѭӡi Kӑc thҧo luұn, giáo viên theo dõi, gӧi ý, bình luұn và tәng kӃt. * ĈiӅu kiӋn Gҥy và hӑc:

 • Chia nhóm và các nhóm thҧo luұn ÿӇ chuҭn EӏÿӇ chuҭn Eӏ mӝt sӕ tình huӕng ÿiӇn hình.

* KiӇm tra ÿánh giá:

 • Theo dõi sӵ tham gia Fӫa ngѭӡi Kӑc.

 • Ĉánh giá kӃt quҧ hoҥt ÿӝng nhóm.

.ӻ Qăng diӉn ÿҥt, thӇ hiӋn ngӳ âm, ngӳ ÿiӋu và tӕc ÿӝ nói * 0өc tiêu Kӑc tұp:

 • Nêu ÿѭӧc ý nghƭa Fӫa viӋc diӉn ÿҥt thӇ hiӋn ngӳ âm, ngӳ ÿiӋu và tӕc ÿӝ nói.

 • DiӉn ÿҥt, thӇ hiӋn ngӳ âm, ngӳ ÿiӋu nói ÿҧm Eҧo yêu cҫu vӟi nӝi dung tӵ chӑn.

* Nӝi dung: - DiӉn ÿҥt:

+ Các tӯ ngӳ, thuұt ngӳ trong câu ÿѭӧc sӱ dөng chính xác, ÿiӇn hình và có chӑn Oӑc, ÿѭӧc gia công vӅ mһt sѭ phҥm.

+ Tӯng câu phҧi ÿѭӧc hoàn chӍnh vӅ mһt văn phҥm.

+ Giӳa các ý, các phҫn phҧi có sӵ dүn dҳt, móc nӕi vӟi nhau ÿӇ tҥo nên mӝt hӋ thӕng các khái niӋm ÿѭӧc sҳp xӃp mӝt cách logic.

 Ngӳ âm, ngӳ ÿiӋu:  Tùy theo ÿһc ÿiӇm nәi dung giҧng và mөc ÿích Fӫa phҫn Pөc mà lӵa cKӑn lúc nào

nói to hay nhӓ, nhanh hay chұm, cao hay thҩp giӑng.

 • Cuӕi câu cҫn phҧi Kҥ giӑng nhѭng ngѭӡi Kӑc vүn nghe thҩy.

 • Thông qua ngӳ âm, ngӳ ÿiӋu ÿiӅu khiӇn tình hình theo dõi Eҧi giҧng Fӫa ngѭӡi Kӑc.  Tӕc ÿӝ nói:  Nói vӟi tӕc ÿӝ vӯa phҧi, ÿӫ nghe tránh nói quá to hay quá nhӓ.

 • Tránh lúc nói to, lúc nhӓ mӝt cách tùy tiӋn mà phҧi căn cӭ vào tҫm quan trӑng Fӫa

nӝi dung và mӭc ÿӝ theo dõi Fӫa ngѭӡi Kӑc.

* Hoҥt ÿӝng Gҥy và hӑc:

 • Nói ÿúng văn phҥm, dùng tӯ ngӳ phә thông dӉ hiӇu.

 • Thay ÿәi tӕc ÿӝ nói và âm ÿiӋu ÿӇ thu hút sӵ chú ý cӫa Kӑc sinh.

 • Rèn luyӋn Fӫa ngѭӡi Kӑc khҧ Qăng phân phӕi và tұp trung chú ý khi thay ÿәi ngӳ âm, ngӳ ÿiӋu giҧng.

* ĈiӅu kiӋn Gҥy và hӑc:

 • Thông qua lӡi nói và cӱ chӍ phҧi thӇ hiӋn sӵ nhiӋt tình say sѭa, tұn Wөy và truyӅn Fҧm tӟi ngѭӡi Kӑc.

 • Thái ÿӝ bình Wƭnh tӵ tin, kèm theo sӵ khiêm tӕn, chân thұt, tôn trӑng ngѭӡi Kӑc. * KiӇm tra ÿánh giá:

 • DiӉn ÿҥt mӝt ÿRҥn văn thӇ hiӋn rõ ngӳ âm, ngӳ ÿiӋu, ÿҥt ÿѭӧc sӵ truyӅn Fҧm. d. .ӻ Qăng quҧn lý lӟp Kӑc:

* 0өc tiêu:

 • Trình bày ÿѭӧc Pөc ÿích, yêu cҫu ÿӕi vӟi viӋc quҧn lý lӟp Kӑc.

 • Xác ÿӏnh các loҥi sә sách, hӗ Vѫ cҫn thiӃt trong quҧn lý lӟp Kӑc.

 • BiӃt cách ghi chép sә sách, hӗ Vѫ lӟp Kӑc.

 • Quҧn lý ÿѭӧc các hoҥt ÿӝng Gҥy Kӑc.

* Nӝi dung:

 • Mөc ÿích, yêu cҫu ÿӕi vӟi viӋc quҧn lý lӟp Kӑc.

 • Sә sách, hӗ Vѫ quҧn lý lӟp Kӑc (phòng Kӑc, thӡi gian, quҧn lý hӑc sinh và kӃt quҧ hӑc tұp).

 • Quҧn lý các phѭѫng tiӋn và các nguӗn Kӑc liӋu.

 • Quҧn lý các hoҥt ÿӝng Kӑc tұp Fӫa Kӑc sinh.

 • Ghi chép, theo dõi và xӱ lý.

* Hoҥt ÿӝng Gҥy và hӑc:

 • Giáo viên thuyӃt trình có minh Kӑa vӅ mөc ÿích, yêu cҫu ÿӕi vӟi viӋc quҧn lý lӟp Kӑc.

 • Ngѭӡi Kӑc xem xét các sә sách, hӗ Vѫ và thҧo luұn vӅ cách ghi chép, theo dõi và xӱ lý.

 • Các nhóm thҧo luұn và trình bày vӅ cách ghi chép, theo dõi và xӱ lý. * ĈiӅu kiӋn Gҥy và hӑc:

 • Chia nhóm, các nhóm trình bày phѭѫng án quҧn lý lӟp Kӑc. * KiӇm tra ÿánh giá:

 • Theo dõi sӵ tham gia Fӫa ngѭӡi Kӑc. - Ĉánh giá kӃt quҧ hoҥt ÿӝng nhóm.

Ch˱˯ng 5: .Ӻ 1ĂNG KIӆM TRA ĈÁNH GIÁ KӂT QUҦ DҤY - HӐC

5.1. .ӻ Qăng ÿánh giá, rút kinh nghiӋm bài lên lӟp

a. Dӵ giӡ và ghi biên Eҧn dӵ lӟp: * 0өc tiêu thӵc hiӋn:

Sau khi Kӑc bài này, ngѭӡi Kӑc có khҧ Qăng:

 • Nêu ÿѭӧc các hình thӭc dӵ giӡ.

 • Trình bày ÿѭӧc ÿҫy ÿӫ nhӳng nӝi dung cҫn ÿѭӧc ÿánh giá và phân tích trong giӡ dҥy. - Nêu và thӵc hiӋn ÿѭӧc ÿҫy ÿӫ các công viӋc chuҭn Eӏ dӵ giӡ.

 • Ĉánh giá ÿѭӧc hiӋu quҧ mӝt giӡ dҥy lý thuyӃt hoһc thӵc hành bҵng mүu ÿánh giá giӡ.

* Nӝi dung:

 • Vai trò cӫa hoҥt ÿӝng dӵ giӡ dҥy:

+ Thҭm ÿӏnh kӃt quҧ.

+ Phân tích thành công, thҩt Eҥi.

+ Mӕi quan hӋ giӳa giáo viên và hӑc sinh, có ích hay không có ích.

+ Trình bày nguyên nhân dүn ÿӃn các thay ÿәi.

+ Phân tích ÿánh giá các kinh nghiӋm.

+ ThiӃt lұp các giҧi pháp thay thӃ.

 • Các hình thӭc dӵ giӡ:

Có thӇ ÿѭӧc phân chia trên cѫ sӣ cӫa phѭѫng diӋn là mөc ÿích Fӫa viӋc dӵ giӡ

+ Dӵ lӟp là mӝt hình thӭc sinh ÿӝng ÿӇ trao ÿәi nhӳng kinh nghiӋm vӅ phѭѫng tính kiӇm tra Fӫa các cán bӝ quҧn lý.

+ Hình thӭc ÿӇ công khai dân chӫ vӅ các hoҥt ÿӝng giҧng Gҥy trong nhà trѭӡng có thӇ do phө huynh Kӑc sinh, công nhân viên các cѫ sӣ sҧn xuҩt có liên quan thӵc hiӋn nhҵm Wăng cѭӡng mӕi liên hӋ giӳa cѫ sӣ ÿào Wҥo vӟi xã hӝi.

 • Nhӳng nӝi dung cҫn ÿѭӧc quan sát và ÿánh giá trong giӡ dҥy:

+ Xác ÿӏnh Pөc tiêu cho giӡ giҧng:

 • Xác ÿӏnh Pөc tiêu cho bài giҧng.

 • Phân chia Pөc tiêu Kӑc tұp.

+ Trình tӵ thӵc hiӋn giӡ giҧng:

 • ThiӃt lұp giai ÿRҥn ÿӏnh hѭӟng.

 • Trình bày nӝi dung mӟi.

 • Cӫng cӕ và ÿi sâu.

 • Vұn Gөng kiӃn thӭc Nӻ Qăng Nӻ xҧo.

+ Tә chӭc giӡ giҧng:

 • Các hình thӭc hoҥt ÿӝng trong giӡ giҧng.

 • Các hình thӭc Kӑc tұp trong giӡ giҧng.

 • Xӱ lý các tình huӕng sѭ phҥm.

+ Nhӳng nguyên tҳc lý luұn Gҥy Kӑc:

 • Tính trӵc quan - sӱ dөng các phѭѫng tiӋn, trình bày Eҧng.

 • Tính khoa Kӑc.

 • Tính vӯa sӭc.

 • Tính giáo Gөc.

+ Ngôn ngӳ cӫa giáo viên.

+ Tә chӭc sӱ dөng các phѭѫng tiӋn Gҥy Kӑc.

 • Phù hӧp vӟi Pөc tiêu Gҥy Kӑc.

 • Kích thích ÿѭӧc tính tích cӵc Fӫa ngѭӡi Kӑc.

 • Tҥo lұp mӕi tѭѫng tác tích cӵc giӳa Kӑc sinh vӟi tài liӋu Kӑc.

- Mүu ÿánh giá giӡ dҥy lý thuyӃt và giӡ dҥy thӵc hành:

Trên cѫ sӣ cӫa nhӳng trӑng tâm quan sát và các tiêu chí ÿánh giá ÿӇ ÿѭa ra mүu ch viӋc ghi chép nhұn xét - ÿánh giá cӫa giáo viên dӵ: có thӇ theo mүu sau:

PHIӂU DӴ LӞP

Ngày................................................................ Thӡi gian:.................... Lӟp:............ Giáo viên giҧng:.............................................. Ngѭӡi dӵ lӟp ..................................... Bài giҧng:..................................................................................................................... Nhӳng trӑng ÿiӇm quan sát:.......................................................................................... .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Xác nhұn nӝi dung giҧng

Thӡi gian

Phѭѫng pháp, phѭѫng tiӋn

Ý kiӃn ngѭӡi dӵ

Ngѭӡi giҧng Ngѭӡi dӵ

Kí tên Kí tên

Phi͇u ÿánh giá ÿ˱ͫc thi͇t l̵p trên các tiêu chí ÿánh giá bài gi̫ng. Có th͋ tham kh̫o

theo ví dͭ sau:

TRѬӠNG CĈNCKNN

KHOA SPKT

PHIӂU ĈÁNH GIÁ


TÊN BÀI GIҦNG:

+Ӑ TÊN GIÁO VIÊN GIҦNG:

+Ӑ TÊN GIÁO VIÊN DӴ:


CÁC TIÊU CHÍ ĈÁNH GIÁ

ĈIӆM DӴ KIӂN

ĈÁNH GIÁ CӪA NGѬӠI DӴ

- Tә chӭc әn ÿӏnh lӟp

2

..................................................

- Ĉҧm Eҧo tính khoa Kӑc Fӫa nӝi dung

5

..................................................

- Phѭѫng pháp Gҥy Kӑc có phát huy ÿѭӧc tính tích cӵc Fӫa Kӑc sinh

4

.................................................. ..................................................

- Trình bày Eҧng

2

..................................................

- Trình bày mô hình ...................

2

..................................................

- Ngôn ngӳ

2

..................................................

- Tѭѫng tác giӳa giáo viên vӟi Kӑc sinh có tích cӵc hay không?

1

.................................................. ..................................................

- Xӱ lý tình huӕng sѭ phҥm

2

..................................................

Tәng

20 ÿiӇm

..................................................

Ký tên

Bên Fҥnh ví dө trên ÿây có thӇ tham khҧo mүu ÿánh giá khác trên cѫ sӣ tiêu chí là các hoҥt ÿӝng Gҥy và hoҥt ÿӝng Kӑc và viӋc thӵc hiӋn chӭc năng Fӫa các bѭӟc lên lӟp nhѭ: mӣ ÿҫu bài giҧng; thân bài, kӃt thúc bài giҧng... xem trong tài liӋu bӗi dѭӥng giáo viên Kҥt nhân.

Dӵ giӡ ÿѭӧc tiӃn hành nhѭ sau:

+ Làm quen: làm quen nhau và làm quen vӟi tình huӕng giáo viên có thӇ bӏ quan sát, trao ÿәi vӅ kӃt quҧ mong ÿӧi và nhӳng lo lҳng có thӇ.

+ +ӑp trѭӟc khi dӵ giӡ: thông báo vӟi ngѭӡi dӵ vӅ chӫÿӅ và mөc tiêu Kӑc tұp, kӃ hoҥch bài giҧng, thӕng nhҩt vӅ giӡ hӑc VӁ dӵ, sӕ liӋu cҫn thu thұp...

+ Dӵ giӡ: quan sát sӵ thӇ hiӋn Fӫa giáo viên, sinh viên, thu thұp sӕ liӋu.

+ Chuҭn Eӏ cho Kӑp sau dӵ giӡ: phân tích sӕ liӋu ÿã thu thұp.

+ +ӑp sau dӵ giӡ: thҧo luұn vӅ nhӳng ÿiӅu cҫn Fҧi thiӋn, tiӃn hành nhұn xét.

- Rút kinh nghiӋm sau khi dӵ giӡ dҥy:

Ĉѭӧc thӵc hiӋn trên cѫ sӣ cӫa viӋc ÿҧm Eҧo các nguyên tҳc Fӫa viӋc ÿѭa và nhұn thông tin phҧn hӗi.

Sau mӛi lҫn dӵ cҫn tә chӭc ÿánh giá giӡ giҧng ngay trong ngày: Cѫ sӣ ÿánh giá là viӋc thӵc hiӋn Pөc tiêu Gҥy Kӑc ÿã ÿһt ra. Quá trình trao ÿәi không chӍ thiên vӅ nhӳng sai lҫm, sai sót Fӫa ngѭӡi dӵ, mà cҫn mang tính xây dӵng: góp ý ѭu ÿiӇm trѭӟc, nhѭӧc ÿiӇm sau, cҫn ÿѭa ra phѭѫng hѭӟng thay ÿәi. Trong quá trình nhұn xét cҫn giao tiӃp mҳt vӟi ngѭӡi ÿѭӧc nhұn xét, sӱ dunhj ngôn ngӳ phù hӧp.

* Hoҥt ÿӝng Fӫa giáo viên:

 • Mӣ ÿҫu bài Gҥy bҵng câu Kӓi Kӑc viên vӅ ÿánh giá giӡ dҥy.

 • Nói có mүu minh Kӑa vӅ mүu quan sát và ÿánh giá giӡ dҥy.

 • Ĉánh giá kӃt quҧ dӵ giӡ thӱ cӫa Kӑc viên.

 • Tә chӭc cho Kӑc viên dӵ giӡ dҥy và ÿánh giá bҵng mүu.

 • Ĉánh giá kӃt quҧ cӫa Kӑc viên.

 • Tәng kӃt bài Kӑc.

* Hoҥt ÿӝng Fӫa Kӑc viên:

 • Nghiên cӭu mүu dӵ giӡ.

 • Thӵc tұp dӵ giӡ.

 • Hoҥt ÿӝng nhóm tәng kӃt hoҥt ÿӝng dӵ giӡ.

* ThiӃt bӏ và hӑc liӋu:

 • Mүu dӵ giӡ.

 • Phim trong nhӳng ví dө ÿánh giá.

 • Bài tұp hoҥt ÿӝng nhóm vӅ thӵc tұp dӵ giӡ và ÿánh giá bài này. * KiӇm tra ÿánh giá:

 • Ĉánh giá Făn cӭ vào kӃt quҧ phiӃu quan sát Fӫa Kӑc viên. b. Ĉѭa và nhұn thông tin phҧn hӗi: * 0өc tiêu thӵc hiӋn:

Sau khi Kӑc xong bài này, ngѭӡi Kӑc cҫn phҧi:

 • Thӵc hiӋn ÿѭa và nhұn thông tin phҧn hӗi sau khi dӵ giӡ cӫa ÿӗng nghiӋp theo yêu cҫu Fӫa giҧng viên, trong thӡi gian 3 phút ÿҥt các tiêu chuҭn sau:

+ &ө thӇ, khách quan, không quá nhiӅu hoһc quá ít.

+ Lѭӧng thông tin tích cӵc và thông tin tiêu cӵc cân bҵng nhau.

+ NӃu là thông tin tiêu cӵc phҧi ÿӅ ra ÿѭӧc hѭӟng Fҧi thiӋn.

+ Ngѭӡi nhұn thông tin hài lòng.

+ Giao tiӃp tӕt trong khi nhұn thông tin.

* Nӝi dung:

- Khái niӋm, phân loҥi thông tin phҧn hӗi:

+ Khái niӋm: Thông tin phҧn hӗi là sӵ bình luұn cá nhân vӅ hoҥt ÿӝng hay hành vi Fӫa ngѭӡi nào ÿó. Nhӳng thông tin có hiӋu quҧ không nhӳng chӍ ra ÿѭӧc nhӳng ÿiӇm cҫn khҳc phөc mà còn ÿѭa ra gӧi ý vӅ cách khҳc phөc.

+ Phân loҥi:

 • Thông tin phҧn hӗi.

 • Thông tin phҧn hӗi tiêu cӵc.

- .ӻ thuұt ÿѭa và nhұn thông tin phҧn hӗi:

+ Ĉѭa thông tin:

 • Thông tin pKҧn hӗi ÿѭa ra phҧi Fө thӇ.

Ĉҧm Eҧo ngѭӡi nhұn phҧi hiӇu ÿѭӧc.

 • Thông tin tích cӵc ÿѭa ra trѭӟc.

 • Nhӳng thông tin tiêu cӵc ÿѭa ra sau và kèm theo cách Fҧi thiӋn tӕt hѫn.

 • Thông tin phҧn hӗi là cӫa riêng cá nhân Eҥn.

 • Nhìn vào ngѭӡi tiӃp nhұn, thӇ hiӋn sӵ tôn trӑng, thân thiӋn.

 • Tҥo cѫ hӝi cho ngѭӡi nhұn Kӓi Oҥi.

 • Giӑng nói tình Fҧm.

 • Không làm phӭc Wҥp ÿiӅu mình muӕn nói.

 • Không ÿùa cӧt, công kích ngѭӡi nhұn.

 • Không tӵ ÿҳc hoһc cѭӡng ÿiӋu hóa ÿiӅu mình muӕn nói.

+ Nhұn thông tin:

 • Nhìn vào ngѭӡi ÿѭa tin.

 • Lҳng nghe thông tin.

Ĉҧm Eҧo hiӇu thông tin và nӃu chѭa hiӇu có thӇ hӓi Oҥi.

 • Không chӍ dӵa vào mӝt nguӗn thông tin.

 • Lӵa chӑn thông tin và ÿi ÿӃn quyӃt ÿӏnh làm gì ÿӇ khҳc phөc nhѭӧc ÿiӇm. + Các tiêu chuҭn Fӫa mӝt thông tin phҧn hӗi:

 • Cө thӇ.

 • Khách quan.

 • Không quá nhiӅu hoһc quá ít.

 • Lѭӧng thông tin tích cӵc và thông tin tiêu cӵc cân bҵng nhau.

 • NӃu là thông tin tiêu cӵc phҧi ÿӅ ra ÿѭӧc hѭӟng Fҧi thiӋn.

 • Ngѭӡi nhұn thông tin hài lòng.

* Các hoҥt ÿӝng Gҥy Kӑc:

 • Giáo viên mӣ bài: Sҳm vai, ÿһt câu Kӓi cho tình huӕng vӯa diӉn ra. - Giáo viên chia nhóm Kӑc viên.

 • Hӑc viên thҧo luұn nhóm vӅ các tình huӕng ÿã gһp trong thӵc tӃӣ các buәi góp ý sau khi dӵ giӡ, hӝi giҧng: có hiӋu quҧ và chѭa có hiӋu quҧ.

 • Giáo viên hѭӟng dүn thҧo luұn nhóm.

 • Hӑc viên trao ÿәi kinh nghiӋm cá nhân chung Fҧ lӟp.

 • Giáo viên diӉn giҧi, sӱ dөng câu Kӓi vҩn ÿáp, nói có minh Kӑa. - Giáo viên tәng kӃt.

* ThiӃt Eӏ và hӑc liӋu:

 • Giҩy màu YӁ hai mһt ngѭӡi vui và buӗn.

 • Bҧng lұt: Pөc tiêu bài Kӑc.

 • Thҿ màu ghi tiêu ÿӅ bài Kӑc.

 • Thҿ giҩy màu.

 • Giҩy trҳng khә A2.

 • Giҩy màu, Eҧng ghim.

 • Máy ÿèn chiӃu - phim trong: ChӫÿӅ thҧo luұn Fӫa tӯng nhóm.

 • Phim trong: ÿѭa thông tin phҧn hӗi.

 • Bҧng lұt: phong cách Fӫa ngѭӡi ÿѭa thông tin phҧn hӗi.

 • Phim trong: hình ҧnh "chөp PNJ".

* KiӇm tra, ÿánh giá:

- Mӛi Kӑc viên VӁ ÿѭӧc ÿánh giá vӅ kӻ thuұt ÿѭa và nhұn thông tin phҧn hӗi sau các buәi thӵc hiӋn giҧng Gҥy Fө thӇ.

5.2. Các Nӻ thuұt kiӇm tra ÿánh giá * 0өc tiêu thӵc hiӋn:

Sau khi Kӑc xong bài này, ngѭӡi Kӑc có khҧ Qăng:

+ Trình bày ÿѭӧc khái niӋm vӅ kiӇm tra ÿánh giá kӃt quҧ hӑc tұp, Pөc ÿích và vai trò

Fӫa nó trong quá trình Gҥy Kӑc,

+ Phân tích ÿѭӧc ÿһc ÿiӇm Fӫa các loҥi kiӇm tra ÿánh giá kӃt quҧ hӑc tұp.

+ Phân loҥi ÿѭӧc các phѭѫng pháp kiӇm tra ÿánh giá kӃt quҧ hӑc tұp, ѭu và nhѭӧc ÿiӇm Fӫa chúng.

+ Soҥn ÿѭӧc các câu Kӓi kiӇm tra ÿҧm Eҧo tính vӯa sӭc, phù hӧp vӟi Pөc ÿích Gҥy Kӑc.

+ Xác ÿӏnh ÿѭӧc các tiêu chí ÿánh giá cho bài kiӇm tra lý thuyӃt, thӵc hành.

* Nӝi dung:

- Khái niӋm vӅ kiӇm tra ÿánh giá kӃt quҧ hӑc tұp:

+ Ĉӏnh nghƭa kiӇm tra: KiӇm tra là mӝt thuұt ngӳ chӍ sӵ ÿo lѭӡng, thu thұp thông tin ÿӇ có ÿѭӧc nhӳng phán ÿoán, xác ÿӏnh xem mӛi ngѭӡi Kӑc sau khi Kӑc ÿã biӃt gì (kiӃn thӭc), làm ÿѭӧc gì (Nӻ Qăng) và bӝc lӝ thái ÿӝӭng xӱ ra sao.

+ Ĉánh giá: Là sӵ phán xét trên cѫ sӣ kiӇm tra, bao giӡ cNJng ÿi liӅn vӟi kiӇm tra. Trong ÿánh giá, ngoài sӵ ÿo lѭӡng mӝt cách khách quan dӵa trên kiӇm tra (hay trҳc nghiӋm), còn có ý kiӃn bình luұn, nhұn xét, phê phán mang tính chӫ quan ÿӇ tiӃn tӟi sӵ phán xét.

+ Ta có thӇ hiӇu kiӇm tra ÿánh giá kӃt quҧ hӑc tұp là so sánh, ÿӕi chiӃu kiӃn thӭc, Nӻ Qăng, thái ÿӝ thӵc tӃ dҥt ÿѭӧc ӣ mӝt ngѭӡi Kӑc sau mӝt quá trình Kӑc tұp vӟi mӝt kӃt quҧ mong ÿӧi ÿã xác ÿӏnh trong Pөc tiêu Gҥy Kӑc.

+ 6ҧn phҭm Fӫa Gҥy Kӑc, Fӫa lao ÿӝng sѭ pKҥm trên lӟp, trong phòng thí nghiӋm, xѭӣng trѭӡng, bãi tұp,... quҧ là phӭc Wҥp và rҩt khó xác ÿӏnh. Bӣi vì sҧn phҭm ҩy là nhӳng ngѭӡi Kӑc ÿã thay ÿәi ít hoһc nhiӅu trong phҭm chҩt và Qăng lӵc Fӫa Kӑ sau mӝt thӡi gian Kӑc tұp nhҩt ÿӏnh. Ĉó chính là kӃt quҧ hӑc tұp Fӫa ngѭӡi Kӑc, thành tӕ chӫ yӃu Wҥo nên chҩt lѭӧng Fӫa hoҥt ÿӝng Gҥy Kӑc trong nhà trѭӡng.

ViӋc kiӇm tra, ÿánh giá kӃt quҧ hӑc tұp Fӫa ngѭӡi Kӑc, thành tӕ chӫ yӃu tҥo nên chҩt lѭӧng cùng vӟi các khâu khác trong bҩt NǤ quá trình Gҥy Kӑc nào.

- 0өc ÿích Fӫa kiӇm tra ÿánh giá kӃt quҧ hӑc tұp:

+ Xác ÿӏnh kiӃn thӭc, Nӻ Qăng và thái ÿӝ hiӋn có ӣ mӛi ngѭӡi Kӑc trѭӟc khi vào Kӑc.

+ Nhӡ kiӇm tra giáo viên biӃt ÿѭӧc trình ÿӝ ngѭӡi Kӑc, nhӳng ÿiӇm yӃu Fӫa ngѭӡi Kӑc trѭӟc khi vào Kӑc. ĈiӅu này rҩt quan trӑng ÿӕi vӟi các khóa Kӑc ngҳn Kҥn, bӗi dѭӥng nâng cao vì nó giúp giáo viên xác ÿӏnh ÿѭӧc nhu cҫu cӫa Kӑc sinh ÿӇ có thӇÿӅ ra ÿѭӧc Pөc tiêu Kӑc tұp sát hӧp.

+ Thúc ÿҭy ngѭӡi Kӑc tұp, thông báo Nӏp thӡi cho ngѭӡi Kӑc biӃt tiӃn bӝ cӫa Kӑ.

 • Không có kiӇm tra, thi cӱ chҳc là nhiӅu ngѭӡi Kӑc "không Kӑc thұt sӵ ÿâu!".

Ĉӝng viên, khích lӋ ngѭӡi Kӑc nhiӅu hѫn, tӕt hѫn.

 • ChӍ cho ngѭӡi Kӑc thҩy Kӑc Kӑc tӕt nӝi dung nào, chѭa tӕt nӝi dung nào? Cҫn Kӑc thêm Kӑc Oҥi ra sao?, v.v...

+ &ҧi tiӃn viӋc Gҥy và viӋc Kӑc: Giáo viên không biӃt rõ là nӝi dung ÿã ÿѭӧc Gҥy và Kӑc ÿӫ chѭa, cҫn bә sung cái gì, phѭѫng pháp Gҥy Kӑc ÿã phù hӧp chѭa, cҫn hӛ trӧ cho Kӑc sinh nào, ngѭӡi Kӑc cҫn ÿѭӧc giúp thêm ӣ nӝi dung nào? Muӕn biӃt rõ nhӳng ÿiӅu ÿó và ÿӇ có nhӳng quyӃt ÿӏnh phù hӧp, giáo viên phҧi căn cӭ vào kiӇm tra kӃt quҧ hӑc tұp.

+ Xӱ lý hoһc chӭng nhұn năng lӵc Fӫa ngѭӡi Kӑc.

 • KiӇm tra ÿánh giá nhҵm khҷng ÿӏnh năng lӵc Fӫa ngѭӡi Kӑc tѭѫng ӭng vӟi bҵng cҩp, chӭng chӍ, ÿһc biӋt là vӟi chӭc năng, nhiӋm Yө mà ngѭӡi Kӑc tӕt nghiӋp VӁ phҧi ÿҧm nhұn hay không. ĈӇ chӭng nhұn năng lӵc Fӫa ngѭӡi Kӑc tӕt nghiӋp, trong kiӇm tra ÿánh giá theo lӕi truyӅn thӕng lâu nay, ngѭӡi ta thѭӡng chú trӑng ÿánh giá bҵng mӝt NǤ thi cuӕi khóa. Làm nhѭ vұy cho kӃt quҧ không chính xác.

+ Quan trӑng là phҧi xác ÿӏnh ÿѭӧc mӝt hӋ thӕng kiӇm tra ÿánh giá phù hӧp bao gӗm tӯ quy chӃ thi và kiӇm tra, tiêu chí kiӇm tra ÿánh giá, hình thӭc kiӇm tra ÿánh giá, loҥi công Fө, câu Kӓi thích hӧp, sӕ lѭӧng câu Kӓi, cách xác ÿӏnh ÿiӇm ÿҥt, mӭc ÿҥt...

Không có mӝt cách thӭc kiӇm tra ÿánh giá ÿѫn ÿӝc nào có thӇ ÿҥt ÿѭӧc Fҧ 4 Pөc ÿích nêu trên mà thѭӡng có ѭu tiên cho mӝt hoһc cùng lҳm là hai Pөc ÿích nào ÿó thôi. Vì vұy, cҫn phҧi lӵa chӑn cách thӭc phù hӧp vӟi Pөc ÿích tӯng lúc, tӯng nѫi.

KiӇm tra ÿánh giá có tҫm quan trӑng ÿһc biӋt nhҵm xác ÿӏnh và ÿánh giá kӃt quҧ hӑc tұp. Ĉây là khâu cuӕi cùng trong Pӑi quá trình Gҥy Kӑc ӭng vӟi bài Kӑc (Lesson, Unit), môÿul hoһc toàn khóa Kӑc. Thông thѭӡng ngѭӡi ta tiӃn hành kiӇm tra ÿánh giá mӝt cách thѭӡng xuyên ӣ tӯng ÿѫn Yӏ, tӯng bài Kӑc, tӯng môÿul.

KiӇm tra, ÿánh giá Qăng lӵc thӵc hiӋn (kӃt quҧ hӑc tұp Fӫa ngѭӡi Kӑc nhҵm xác ÿӏnh ÿѭӧc mӝt ngѭӡi Kӑc nào ÿó có thӇ thӵc hiӋn ÿѭӧc hoһc trình diӉn ÿѭӧc mӝt công viӋc/ Nӻ Qăng Fө thӇ ÿáp ӭng các tiêu chuҭn tӕi thiӇu Fӫa nghӅ dҥy Kӑc không. Các bӝ công Fө trҳc nghiӋm ÿánh giá ÿѭӧc soҥn thҧo giúp cho giáo viên hoһc ngѭӡi ÿánh giá ÿo lѭӡng xem ngѭӡi Kӑc thӵc hiӋn Nӻ Qăng hoһc làm ra Vҧn phҭm theo yêu cҫu tӕt nhѭ thӃ nào. Ví Gө: Các %ҧng kiӇm tra (checklist) giúp cho giáo viên thông qua quan sát ngѭӡi Kӑc thӵc hiӋn công viӋc ÿӇ chӍ ra ÿѭӧc ngѭӡi Kӑc ÿã ÿáp ӭng tiêu chuҭn ӣ mӭc ÿӝ nào. Các câu Kӓi kiӇm tra trҳc nghiӋm (Test Items) cùng vӟi các thang ÿiӇm (Rating Scales) giúp cho giáo viên xác ÿӏnh ÿѭӧc mӭc ÿӝ ngѭӡi Kӑc tiӃp thu kiӃn thӭc; các thang ÿiӇm FNJng giúp cho giáo viên xác ÿӏnh ÿѭӧc mӭc ÿӝ "chҩt lѭӧng" Fӫa Vҧn phҭm ngѭӡi Kӑc làm ra và nó là phҫn quan trӑng có tính chҩt quyӃt ÿӏnh ÿӕi vӟi "ÿҫu ra" Fӫa viӋc ÿào Wҥo.

- Các loҥi kiӇm tra ÿánh giá kӃt quҧ hӑc tұp:

+ VӅ mһt hình thӭc (02 loҥi).

 KiӇm tra ÿánh giá hình thành (Formative Assessment - còn ÿѭӧc Jӑi là kiӇm tra ÿánh giá thѭӡng xuyên)

Là kiӇm tra ÿánh giá tӯng bѭӟc mӝt cách chính thӭc hoһc FNJng có thӇ không chính thӭc, "ÿi kèm" vӟi sӵ hành thành kiӃn thӭc, Nӻ Qăng, Nӻ xҧo và thái ÿӝӣ ngѭӡi Kӑc, cung cҩp nhӳng thông tin phҧn hӗi nhanh ÿӇ kӏp thӡi bә cӭu ӣ mӛi giai ÿRҥn cҫn thiӃt Fӫa sӵ phát triӇn trong suӕt quá trình Kӑc tұp.

 Lӧi ích:

 • Do có nhiӅu lҫn kiӇm tra nên sai sót trong mӝt giai ÿRҥn ÿѭӧc bә cӭu Nӏp thӡi, ÿҧm Eҧo ngѭӡi Kӑc ÿҥt ÿѭӧc nhӳng kӃt quҧ hӑc tұp chung cuӕi cùng.

 • Loҥi Eӓ ÿѭӧc nhӳng lo âu, căng thҷng trong mӝt kì thi cuӕi khóa duy nhҩt.

 • Thúc ÿҭy Kӑc sinh nӛ lӵc Kӑc tұp thѭӡng xuyên trong Fҧ khóa.

 • Giáo viên có Fѫ sӣÿӇ ÿiӅu chӍnh phѭѫng pháp Gҥy Kӑc và giúp ÿӥ hӑc sinh Nӏp thӡi.

 Khi nào thӵc hiӋn kiӇm tra ÿánh giá hình thành:

 Thѭӡng xuyên trong quá trình Gҥy Kӑc.

Ĉӏnh NǤ cuӕi mӛi chѭѫng, phҫn hoһc cuӕi Kӑc kì, cuӕi năm Kӑc.

 • KiӇm tra ÿánh giá kӃt thúc (Summative Assessment - còn ÿѭӧc Jӑi là kiӇm tra ÿánh giá tәng kӃt)

Ĉѭӧc thӵc hiӋn vào cuӕi môn Kӑc lý thuyӃt, thӵc hành mӝt môÿun và cuӕi khóa hoc.  Dӵa vào Pөc tiêu Kӑc tұp Fӫa môn Kӑc hoһc môÿun và mөc tiêu ÿào Wҥo Fӫa khóa Kӑc.  NӃu thӵc hiӋn viӋc kiӇm tra ÿánh giá mӝt cách thѭӡng xuyên trong suӕt Fҧ khóa Kӑc

thì kiӇm tra ÿánh giá kӃt thúc trӣ nên nhҽ nhàng hѫn.

+ VӅ tính chҩt, có hai loҥi kiӇm tra ÿánh giá:

 • KiӇm tra ÿánh giá ÿӕi chiӃu hay theo chuҭn tѭѫng ÿӕi (Nom Referenced Assessment).

Ĉây là loҥi kiӇm tra ÿánh giá có tính chҩt tѭѫng ÿӕi, chӫ yӃu là so sánh kӃt quҧ hӑc tұp giӳa ngѭӡi Kӑc vӟi nhau. Loҥi này phù hӧp vӟi thi tuyӇn, lӵa chӑn mӝt sӕ lѭӧng nhҩt ÿӏnh nhӳng ngѭӡi tӕt nhҩt trong sӕ ngѭӡi Kӑc dӵ thi.

 • KiӇm tra ÿánh giá theo tiêu chí (Criterion Referenced Assessment).

Ĉây là loҥi kiӇm tra ÿánh giá có tính chҩt tuyӋt ÿӕi, ÿánh giá kӃt quҧ hӑc tұp Fӫa tӯng ngѭӡi Kӑc ÿҥt ÿѭӧc thӵc tӃ so vӟi các tiêu chí ÿã ÿӅ ra. Dù hӑc sinh chӍ không ÿҥt ÿѭӧc mӝt tiêu chí nào ÿó thôi thì hӑc sinh vүn phҧi Kӑc Oҥi bài Kӑc ÿó, môÿun ÿó ÿӇ thi, kiӇm tra Oҥi.

5.3. Các phѭѫng pháp kiӇm tra ÿánh giá kӃt quҧ hӑc tұp Nhӳng Oƭnh vӵc nào cҫn ÿѭӧc kiӇm tra ÿánh giá?

 • KiӇm tra ÿánh giá kiӃn thӭc.

+ 0өc ÿích Fӫa viӋc kiӇm tra ÿánh giá kiӃn thӭc là xem ngѭӡi Kӑc ÿã biӃt gì, ӣ mӭc ÿӝ nào trong các nӝi dung ÿã hӑc.

+ Tùy theo Pөc tiêu Kӑc tұp mà có nhӳng mӭc ÿӝ yêu cҫu khác nhau tӯ ÿѫn giҧn nhҩt là tái hiӋn ÿѭӧc (kӇ ÿѭӧc, mô Wҧ ÿѭӧc, trình bày ÿѭӧc), ÿӃn áp Gөng ÿѭӧc, so sánh, phân tích, giҧi thích...

 • KiӇm tra ÿánh giá kӻ Qăng.

+ 0өc ÿích kiӇm tra ÿánh giá kӻ Qăng là xác ÿӏnh xem ngѭӡi Kӑc ÿã làm ÿѭӧc gì ӣ mӭc ÿӝ nào trong các nӝi dung ÿã hӑc.

+ Mӭc ÿӝ yêu cҫu ngѭӡi Kӑc làm ÿѭӧc FNJng tӯ ÿѫn giҧn nhҩt là bҳt chѭӟc ÿѭӧc ÿӃn làm ÿúng, chuҭn xác rӗi ÿӃn làm nhanh và thành thҥo.

 • KiӇm tra ÿánh giá thái ÿӝ.

+ KiӇm tra ÿánh giá thái ÿӝ nhҵm xem xét ngѭӡi Kӑc ÿã có cách ӭng xӱ, cách biӇu lӝ tình Fҧm, cách bӝc lӝ nhӳng phҭm chҩt nhân cách nhѭ thӃ nào trѭӟc mӝt sӵ kiӋn, hiӋn tѭӧng, trѭӟc công viӋc, trѭӟc ÿӗng nghiӋp...

+ KiӇm tra ÿánh giá thái ÿӝ là khó nhҩt vì ÿiӅu mà giáo viên biӃt ÿѭӧc chӍ là "phҫn nәi Fӫa Wҧng băng". Còn "giá trӏ ÿích thӵc" Fӫa ngѭӡi Kӑc thì ÿѭӧc xác ÿӏnh mӝt cách chính xác không thӇ qua vài lҫn kiӇm tra ÿánh giá mà phҧi qua Fҧ quá trình tѭѫng ÿӕi lâu dài. Vì vұy, giáo viên cҫn kӃt hӧp giӳa viӋc theo dõi, giám sát thѭӡng xuyên vӟi kӃt quҧ cӫa nhӳng ÿӧt kiӇm tra ÿánh giá ÿӏnh NǤ hay cuӕi khóa.

PGroup 238287 HѬѪNG PHÁP ĈÁNH GIÁ KӂT QUҦ HӐC TҰP

a. .ӻ thuұt soҥn thҧo câu Kӓi kiӇm tra:

&ăn cӭ vào Pөc tiêu Kӑc tұp, tùy thuӝc vào phѭѫng pháp kiӇm tra ÿӇ xác ÿӏnh các loҥi câu Kӓi kiӇm tra.

* KiӇm tra qua viӃt:

 • Câu Kӓi tӵ luұn: ÿó là câu Kӓi mӣ nhҵm kiӇm tra kiӃn thӭc vӅ nhiӅu khái niӋm, nguyên lý, quy trình thӵc hiӋn.

 • Câu Kӓi trҳc nghiӋm khách quan: ÿúng/ sai/ ÿiӅn khuyӃt/ ghép ÿôi/ lӵa chӑn ÿa phѭѫng án.

* KiӇm tra vҩn ÿáp:

 • Trҧ lӡi câu Kӓi trӵc tiӃp không có thӡi gian chuҭn Eӏ.

 • Vҩn ÿáp thông qua bӕc thăm câu Kӓi và có thӡi gian chuҭn Eӏ trѭӟc khi trҧ lӡi.

* .ӻ thuұt soҥn câu Kӓi trҳc nghiӋm ÿa phѭѫng án:

 • Câu Kӓi trҳc nghiӋm ÿa phѭѫng án gӗm các phҫn sau: + Phҫn câu cӕt lõi.

+ Phҫn các câu trҧ lӡi thông thѭӡng là mӝt câu trҧ lӡi ÿúng. Các câu khác ÿӅu không ÿúng Jӑi là câu nhiӉu.

 • Nhӳng yêu cҫu ÿӕi vӟi câu Kӓi trҳc nghiӋm ÿa phѭѫng án:

+ Phҫn cӕt lõi phҧi rõ nghƭa.

+ DiӉn ÿҥt phҫn cӕt lõi phҧi rõ ràng ÿѫn giҧn.

+ Không kӃt thúc phҫn cӕt lõi bҵng các tӯÿӇ lӝ ý trҧ lӡi. + Tҩt Fҧ các câu trҧ lӡi nên cùng có dҥng thӭc ngӳ pháp.

+ Tҩt Fҧ các câu trҧ lӡi nên có ÿӝ dài nhѭ nhau.

+ Các câu gây nhiӉu phҧi có vҿ ÿúng.

+ Tránh dùng phӫ ÿӏnh trong phҫn cӕt lõi.

+ Tránh ÿһt câu theo khuôn mүu.

+ Không ÿӇ lӝ ý trҧ lӡi cho câu Kӓi này trong mӝt câu khác.

+ Tránh nhӳng câu trҧ lӡi kiӇu tҩt Fҧ nhӳng gì ӣ trên hoһc không phҧi nhӳng gì ӣ trên. + Tránh dùng thӇ tuyӋt ÿӕi.

* .ӻ thuұt soҥn câu trҳc nghiӋm ghép ÿôi:

 • Các bài trҳc nghiӋm ghép ÿôi, các câu trҳc nghiӋm ghép ÿôi có thӇ ÿѭӧc xây dӵng vӟi các ÿӗ vұt có thӵc, các bӭc tranh, Eҧn YӁ hoһc các mô hình.

 • Các bӝ phұn Fӫa câu trҳc nghiӋm ghép ÿôi, Thѭӡng có hai Pөc:

+ Danh Pөc thӭ nhҩt Jӑi là tiӅn ÿӅ (thѭӡng là danh Pөc bên trái).

+ Danh Pөc thӭ hai ÿѭӧc Jӑi là danh Pөc trҧ lӡi (danh Pөc bên phҧi). +ӑc viên có nhiӋm Yө làm phù hӧp mӛi câu tiӅn ÿӅ bҵng mӝt ý trҧ lӡi ÿúng tѭѫng ӭng.

 • Nguyên tҳc soҥn các câu trҳc nghiӋm ghép ÿôi:

+ Sӱ dөng mӝt sӕ lѭӧng hӧp lý các tiӅn ÿӅ và các ý trҧ lӡi, tӕi thiӇu là Qăm câu cho mӛi danh Pөc.

+ Tҩt Fҧ các câu trog mӝt danh Pөc phҧi thuӝc cùng mӝt loҥi ÿӗ vұt.

+ Tҩt Fҧ các câu trҳc nghiӋm ghép ÿôi phҧi nҵm ӓ trong mӝt trang giҩy ÿѫn Oҿ.

+ LiӋt kê ÿӫ sӕ ý trҧ lӡi nhiӅu hѫn sӕ các tiӅn ÿӅ sao cho còn dӵ mӝt vài ý trҧ lӡi còn

Eӓ lҥi.

+ LiӋt kê các ý trҧ lӡi theo mӝt trình tӵ logic.

+ Các tiӅn ÿӅ có thӇ dài nhѭng câu trҧ lӡi phҧi ngҳn ngӑn.

+ Cung cҩp hѭӟng dүn ÿѫn giҧn, rõ ràng.

* .ӻ thuұt soҥn các câu Kӓi Gҥn ÿiӅn khuyӃt:

 • Câu trҳc nghiӋm Gҥng ÿiӅn khuyӃt có thӇ ÿѭӧc sӱ dөng ÿӇ kiӇm tra sӵ nhӟ lҥi trong mӝt Oƭnh vӵc nӝi dung nào ÿó. Giӕng nhѭ câu Kӓi trҳc nghiӋm ghép ÿôi, chúng có thӇ không ÿѭӧc dùng ÿӇ kiӇm tra các mӭc ÿӝ kiӃn thӭc cao hѫn.

 • Nguyên tҳc soҥn các câu Kӓi trҳc nghiӋm ÿiӅn khuyӃt:

+ Sӱ dөng ngôn tӯ riêng Fӫa Eҥn.

+ ChӍ kiӇm tra các phҫn kiӃn thӭc quan trӑng.

+ Phҧi chҳc chҳn có mӝt câu trҧ lӡi ÿúng.

+ Không ÿѭa quá nhiӅu chӛ trӕng.

+ Giӳ cho chӛ trӕng có ÿӝ dài nhѭ nhau.

* Các tiêu chí thӵc hiӋn ӣ ngѭӡi Kӑc cҫn ÿѭӧc ÿánh giá:

 • ĈӇ ÿào Wҥo và chuҭn Eӏ cho ngѭӡi Kӑc bѭӟc vào thӏ trѭӡng lao ÿӝng, giáo viên cҫn phҧi nҳm hai vҩn ÿӅ:

+ Nhӳng yӃu tӕ nào tác ÿӝng ÿӃn trình ÿӝ thӵc hiӋn cҫn ÿҥt ÿѭӧc ӣ hӑc sinh?

+ Nhӳng tiêu chí nào ÿѭӧc dùng ÿӇ ÿo lѭӡng xem các yêu cҫu vӅ trình ÿӝ thӵc hiӋn ӣ ngѭӡi Kӑc có ÿҥt ÿѭӧc hay chѭa?

 • ViӋc thiӃt lұp các tiêu chí thӵc hiӋn Fӫa ngѭӡi Kӑc là bӝ phҥn cѫ Eҧn Fӫa quá trình Gҥy Kӑc. Mӝt trong nhӳng bѭӟc ÿҫu tiên Fӫa quá trình Gҥy Kӑc là phҧi xác ÿӏnh cái gì cҫn phҧi ÿѭӧc Gҥy và ÿѭӧc Kӑc. Sau ÿó, bҵng cách thiӃt lұp các tiêu chí thӵc hiӋn Fӫa Kӑc sinh, thì giáo viên có Fѫ sӣÿӇ xác ÿӏnh xem mӝt Kӑc sinh nào ÿó có hoàn thành ÿѭӧc nhӳng yêu cҫu Nӻ Qăng ӣ trình ÿӝ ÿòi Kӓi hay không. Dӵa vào tiêu chí ÿó, giáo viên có thӇ lӵa chӑn nhӳng công cө và kӻ thuұt kiӇm tra, ÿánh giá kӃt quҧ hӑc tұp phù hӧp ÿӇ sӱ dөng.

Cuӕi cùng, giáo viên có thӇ dӵa trên các tiêu chí:

+ Cái gì ÿã ÿѭӧc Gҥy và hӑc?

+ Nhӳng tiêu chí ÿánh giá nào ÿѭӧc thiӃt lұp?

+ Nhӳng công Fө nào ÿã ÿѭӧc sӱ dөng?

 • ĈӇ ÿѭa ra mӝt hӋ thӕng chҩm ÿiӇm cho ngѭӡi Kӑc và nhӳng ngѭӡi có trách nhiӋm ӣ trѭӡng biӃt rҵng ngѭӡi Kӑc thӵc hiӋn tӕt ӣ mӭc nào các tiêu chí ÿã thiӃt lұp. Quá trình ÿánh giá và cho ÿiӇm ngѭӡi Kӑc, ÿӃn lѭӧt nó, cung cҩp cho giáo viên mӝt phѭѫng tiӋn ÿánh giá quá trình làm viӋc Fӫa chính giáo viên. Tӯ ÿó, giáo viên có thӇ quay trӣ lҥi ÿánh giá sӵ phù hӧp Fӫa (1) nӝi dung khóa Kӑc, (2) các tiêu chí ÿã thiӃt lұp và (3) quy trình ÿo lѭӡng kӃt quҧ.

Toàn bӝ quá trình trên diӉn ra trong mӝt quá trình liên Wөc.

 • Khi so sánh sӵ thӵc hiӋn thӵc tӃ vӟi các tiêu chí thӵc hiӋn ÿã thiӃt lұp, ngѭӡi ta có thӇ xác ÿӏnh sӵ thӵc hiӋn ÿó thành thҥo ÿӃn mӭc nào? Khi so sánh mӝt Vҧn phҭm ÿã hoàn thành vӟi các tiêu chuҭn Vҧn phҭm ÿã thiӃt lұp, ngѭӡi ta có thӇ xác ÿӏnh ÿѭӧc Vҧn phҭm thӓa mãn yêu cҫu ra sao? Vҧn phҭm Fӫa mӝt khóa ÿào Wҥo chính là ngѭӡi Kӑc tӕt nghiӋp ra trѭӡng. Làm thӃ nào ÿӇ giáo viên có thӇ biӃt chҳc chҳn rҵng minh ÿã ÿào Wҥo ra nhӳng thӧ sӱa chӳa ô tô, xe máy, thѭ ký, nӳ hӝ sinh,... có chҩt lѭӧng theo yêu cҫu? ĈӇ làm ÿѭӧc ÿiӅu ÿó, giáo viên cҫn phҧi thiӃt lұp các tiêu chí thӵc hiӋn. ĈӇ thiӃt lұp các tiêu chí ÿó, giáo viên cҫn phҧi xem xét năm yӃu tӕ sau:

+ Các yӃu tӕ xã hӝi.

+ Các yӃu tӕ nghӅ nghiӋp.

+ Các yӃu tӕ thuӝc cѫ sӣ ÿào Wҥo.

+ Các yӃu tӕ vӅ ngѭӡi Kӑc.

+ Các yӃu tӕ dҥy Kӑc.

Dѭӟi ÿây trình bày mӝt sӕ vҩn ÿӅ vӅ các yӃu tӕ này:

 • Các yӃu tӕ xã hӝi: Nói chung, xã hӝi có nhӳng mong ÿӧi ӣ nhӳng ngѭӡi tӕt nghiӋp các cѫ sӣ giáo Gөc - ÿào Wҥo trung Kӑc và sau trung Kӑc, trong ÿó bao hàm và chӭa ÿӵng nhӳng tiêu chuҭn nhҩt ÿӏnh. Ví dө, xã hӝi có thӇ mong ÿӧi ngѭӡi tӕt nghiӋp ÿóng góp sӭc mình vào mӝt xã hӝi dân chӫ, FNJng có thӇ ÿòi Kӓi Kӑ phҧi có Wѭ duy phê phán... Nhӳng mong ÿӧi Fӫa xã hӝi thӇ hiӋn Pөc ÿích phә quát và chúng có thӇ không ÿѭӧc viӃt ra trên giҩy trҳng mӵc ÿen.

Tuy nhiên, bҵng nhӳng kinh nghiӋm thӵc tӃ cӫa chính mình vӟi tѭ cách là thành viên Fӫa xã hӝi ÿó, chҳc chҳn là giáo viên có mӝt hình ҧnh rõ ràng và ÿҽp ÿӁ vӅ cái mà xã hӝi mong ÿӧi ӣ các cѫ sӣ giáo Gөc - ÿào Wҥo trung Kӑc và sau trung Kӑc.

 • Các yӃu tӕ nghӅ nghiӋp: Mӛi ngành nghӅÿӅu ÿã có thiӃt lұp tiêu chuҭn ÿҫu vào. Các tiêu chuҧn ÿó có thӇ dѭӟi Gҥng nhӳng yêu cҫu cҫn thiӃt phҧi ÿҥt ÿѭӧc ÿӕi vӟi nhӳng Yӏ trí làm viӋc trong các ngành nghӅ cө thӇ. Các yêu cҫu ÿó bao gӗm nhӳng tiêu chuҭn mà các cá nhân phҧi ÿҥt ÿѭӧc nӃu Kӑ muӕn ÿѭӧc sӱ dөng. Các tiêu chuҭn khác có thӇ ÿѭӧc xác ÿӏnh bҵng cách phân biӋt xem cái gì mà ngành nghӅ hay công ty ÿòi Kӓi ӣ ngѭӡi lao ÿӝng mӟi bѭӟc vào viӋc:  Ngành nghӅ ÿòi Kӓi ngѭӡi mӟi vào làm phҧi ÿҥt trình ÿӝ thӵc hiӋn nào, ӣ ÿӝ tin cұy

nào và ӣ tӕc ÿӝ nào?

 Thӵc chҩt Fӫa các nhiӋm Yө, công viӋc ÿòi Kӓi ngѭӡi mӟi vào làm phҧi thӵc hiӋn

ÿѭӧc gì?  Cҫn phҧi có trѭӟc trình ÿӝ nào vӅ sӵ thӵc hiӋn, ÿӝ tin cұy và tӕc ÿӝ làm viӋc ӣ ngành

nghӅ này?

Nhӳng câu trҧ lӡi cho các câu Kӓi trên ÿây có thӇ có ÿѭӧc thông qua viӋc xem xét Oҥi các Eҧn mô Wҧ công viӋc, phân tích ngành nghӅ...

Bҵng viӋc xem xét tҩt Fҧ các nguӗn dӳ liӋu ÿó, giáo viên có thӇ xác ÿӏnh ÿѭӧc các tiêu chí cө thӇ ÿӕi vӟi trình ÿӝ thӵc hiӋn khi bѭӟc vào thӏ trѭӡng lao ÿӝng FNJng nhѭ trình ÿӝ cҫn có trѭӟc ӣ ngѭӡi Kӑc.

 Các yӃu tӕ thuӝc cѫ sӣ ÿào Wҥo: Các thành viên Fӫa cӝng ÿӗng ÿӅu có nhӳng giá trӏ nhҩt ÿӏnh và hӑ thѭӡng mong ÿӧi các cѫ sӣ giáo Gөc - ÿào Wҥo trong cӝng ÿӗng phҧi giӳ ÿѭӧc giá trӏ ÿó và truyӅn Wҧi chúng tӟi Kӑc sinh nhѭ là mӝt bӝ phұn Fӫa khóa ÿào Wҥo. Nhѭ vұy là cӝng ÿӗng FNJng ÿһt ra nhӳng tiêu chuҭn nhҩt ÿӏnh và chúng trӣ thành bӝ phұn hӧp thành Fӫa các tiêu chuҭn ÿһt ra ÿӕi vӟi các nhà trѭӡng. Nhӳng mong ÿӧi ÿó cӫa nhà trѭӡng Oҥi trӣ thành bӝ phұn Fӫa các tiêu chuҭn thӵc hiӋn mà ta ÿӅ ra cho Kӑc sinh. Các chính sách Fӫa nhà trѭӡng thѭӡng Fө thӇ hóa các tiêu chuҭn, bao hàm các Oƭnh vӵc sau:  Mӭc ÿӝ thѭӡng xuyên Fӫa viӋc báo cáo vӅ sӵ thӵc hiӋn Fӫa Kӑc sinh.

 • Khi báo cáo vӅ trình ÿӝ thӵc hiӋn Fӫa Kӑc sinh cҫn sӱ dөng ÿӃn dҩu hiӋu nào (ví dө:

Wӹ lӋ phҫn trăm, phiӃu cho ÿiӇm, ÿánh giá bҵng văn Eҧn viӃt,...).

 • Mӭc ÿӝ nào Fӫa sӵ thӵc hiӋn ÿѭӧc thӇ hiӋn bҵng mӝt ký hiӋu phân loҥi (ví dө: Giӓi = 95% - 100%).  Bao nhiêu tín chӍ cho mӝt ngѭӡi Kӑc cҫn phҧi có ÿӇ tӕt nghiӋp mӝt khóa ÿào Wҥo?  Bao nhiêu tín chӍ ÿѭӧc chӍ ÿӏnh mӛi khóa ÿào Wҥo hoһc mӝt phҫn Fӫa khóa Kӑc?  Cái gì là thuӝc phҫn cӭng và phҫn mӅm lӵa chӑn?

 • Các tiêu chuҭn ÿӕi vӟi ngѭӡi Kӑc là tuyӋt ÿӝi (dӵa vào tiêu chí) hay tѭѫng ÿӕi (dӵa

vào chuҭn tѭѫng ÿӕi) so vӟi thành tích Fӫa các ngѭӡi Kӑc khác?  Sӵ cӕ gҳng Fӫa ngѭӡi Kӑc có ÿѭӧc xem xét trong các tiêu chí thӵc hiӋn hay không?

 • Còn có mӝt sӕ vҩn ÿӅ cҧn trӣ cҫn xem xét nhѭ: thӡi gian, các ÿiӅu kiӋn và nhân sӵ. Các tiêu chuҭn ÿһt ra cҫn phҧi hiӋn thӵc trong ÿiӅu kiӋn sӕ lѭӧng, trình ÿӝ, năng lӵc Fӫa ÿӝi ngNJ giáo viên, thӡi gian và ÿiӅu kiӋn sҹn có trong cѫ sӣ ÿào Wҥo cNJng nhѭ chҩt lѭӧng Fӫa trang thiӃt Eӏ. Ta không thӇ ÿòi Kӓi mӝt ngѭӡi Kӑc ngành cѫ khí ÿҥt ÿѭӧc mӭc chính xác cao ӣ mӝt chiӃc máy tiӋn FNJ rích...

 Các yӃu tӕ vӅ ngѭӡi Kӑc:

 • Nhu cҫu, hӭng thú và khҧ Qăng Fӫa ngѭӡi Kӑc trong lӟp.

 • Trình ÿӝ kӻ Qăng Fӫa ngѭӡi Kӑc khi vào Kӑc VӁ trӵc tiӃp tác ÿӝng ÿӃn các tiêu chí

thӵc hiӋn cҫn thiӃt lұp. Trình ÿӝ kӻ Qăng Fӫa ngѭӡi Kӑc không thӇ thay ÿәi ÿѭӧc các yêu cҫu ÿһt ra ÿӕi vӟi khóa ÿào Wҥo nhѭng nó lҥi tác ÿӝng ÿӃn tәng thӡi gian cho phép ngѭӡi Kӑc có thӇ ÿҥt ÿѭӧc tiêu chuҭn ÿó hoһc các sӕ lѭӧng các Pөc tiêu Kӑc tұp cҫn ÿҥt ÿѭӧc. Ví dө, yêu cҫu ÿһt ra là ngѭӡi Kӑc trѭӟc khi vào Kӑc phҧi có kiӃn thӭc và kӻ Qăng cѫ Eҧn vӅ toán Kӑc nhѭng nӃu ngѭӡi Kӑc chѭa có thì nhӳng tiêu chí ÿӅ ra cҫn phҧi tính ÿӃn ÿiӅu này. Hѫn nӳa, các Pөc ÿích nghӅ nghiӋp Fӫa ngѭӡi Kӑc FNJng cҫn ÿѭӧc xem xét, ví dө nhѭ có ngѭӡi Kӑcdӵ ÿӏnh ÿi làm ngay ӣ nhӳng phҫn viӋc Fӫa nghӅ, sӕ khác Oҥi muӕn Kӑc lên sau khi xong khóa Kӑc này. Ta cҫn chú ý ÿӃn nhӳng Pөc ÿích ÿó và có thӇ thay ÿәi tiêu chí theo ÿӕi tѭӧng ngѭӡi Kӑc. Nhu cҫu, nguyӋn Yӑng, khҧ Qăng và mөc ÿích nghӅ nghiӋp Fӫa ngѭӡi Kӑc có thӇ ÿѭӧc xác ÿӏnh qua nhiӅu nguӗn nhѭ bҵng cách dùng phiӃu trҳc nghiӋm chuҭn hóa, nghiên cӭu các hӗ Vѫ lѭu trӳ, trao ÿәi vӟi ngѭӡi Kӑc chính thӭc hoһc không chính thӭc... +ӑc sinh có khҧ năng ÿánh máy ÿѭӧc các tә hӧp chӳ 20 lҫn không mҳc lӛi.

 • Làm thӃ nào ÿӇ giáo viên biӃt ÿѭӧc Kӑc sinh ÿã tiӃp thu ÿѭӧc các kiӃn thӭc Nӻ thuұt nêu trong Pөc tiêu thӵc hiӋn Fӫa chѭѫng trình ÿào Wҥo? Làm thӃ nào ÿӇ giáo viên chҳc chҳn là ngѭӡi Kӑc ÿã hӑc ÿѭӧc lý thuyӃt, sӵ kiӋn, sӕ liӋu hoһc nhӳng thông tin khác ÿѭӧc chѭѫng trình yêu cҫu? Tҩt nhiên, viӋc ÿo lѭӡng kiӃn thӭc ngѭӡi Kӑc chӍ là mӝt phҫn Fӫa "bӭc tranh". Thӵc tӃ thì sӵ thӵc hiӋn có ba loҥi: kiӃn thӭc, Nӻ Qăng và thái ÿӝ mà giáo viên muӕn ÿo lѭӡng và chúng không thӇ hiӋn mӝt cách chân thӵc. Trong viӋc thӵc hiӋn mӝt Nӻ Qăng chҷng Kҥn, ngѭӡi Kӑc không chӍ trình diӉn Nӻ Qăng tâm lý vұn ÿӝng mà FNJng còn thӇ hiӋn nhҩt ÿӏnh (nhѭ quan tâm ÿӃn an toàn và hӧp tác trong lao ÿӝng) và sӵ nҳm ÿѭӧc nhӳng kiӃn thӭc nhҩt ÿӏnh (nhѭ vӅ quy trình phù hӧp ÿӇ thay ÿәi theo yêu cҫu Fӫa khách hàng). Tuy nhiên, có nhiӅu lúc viӋc ÿo lѭѫng kiӃn thӭc mӝt mình thôi FNJng là quan trӑng. Giáo viên có thӇ xác ÿӏnh xem liӋu ngѭӡi Kӑc ÿã biӃt các bѭӟc trong mӝt quy trình trѭӟc khi Kӑ triӇn khai quy trình lҫn ÿҫu tiên hay không. Có thӇ giáo viên cҫn xác ÿӏnh xem ngѭӡi Kӑc ÿã hiӇu bài lên lӟp Fө thӇ ÿó chѭa. Giáo viên có thӇ muӕn trҳc nghiӋm khҧ Qăng Fӫa ngѭӡi Kӑc trong viӋc giҧi quyӃt các vҩn ÿӅ thӵc tӃ,v.v...

 • 'ҥy Kӑc Nӻ thuұt - nghӅ nghiӋp cҫn ÿѭӧc dӵa vào các Pөc tiêu thӵc hiӋn Fӫa ngѭӡi Kӑc, chúng thӇ hiӋn các kӃt quҧ mong muӕn ÿҥt ÿѭӧc Fӫa quá trình giáo Gөc dѭӟi Gҥng kiӃn thӭc, Nӻ Qăng và thái ÿӝ mà hӑc sinh cҫn có ÿӇ bѭӟc vào thӃ giӟi lao ÿӝng nghӅ nghiӋp.

b. Tiêu chí ÿánh giá mӝt bài lý thuyӃt và bài thӵc hành: * Ĉӕi vӟi bài lý thuyӃt:

+ Mӭc ÿӝ ÿҫy ÿӫ và chính xác Fӫa nӝi dung.

+ Tính hӋ thӕng Fӫa nhӳng vҩn ÿӅ ÿѭӧc trình bày.

+ ViӋc vұn Gөng kiӃn thӭc vào thӵc hành.

+ Mӭc ÿӝ tӵ lӵc Fӫa ngѭӡi Kӑc.

* Ĉӕi vӟi bài thӵc hành:

+ Có thӇ ÿánh giá kӻ Qăng thӵc hành theo quy trình thӵc hiӋn, khi viӋc tuân thӫ quy trình công nghӋ là quan trӑng, hoһc có thӇ mҩt an toàn khi không thӵc hiӋn ÿúng quy trình, quy trình Nӻ thuұt. ĈӇ ÿánh giá kӻ Qăng theo quy trình thӵc hiӋn cҫn ÿӕi chiӃu vӟi Eҧng quy trình thӵc hiӋn Nӻ Qăng, vӟi các tiêu chí thӵc hiӋn, hoһc không thӵc hiӋn, ӣ các mӭc ÿӝ: rҩt thành thөc, thành thҥo, bình thѭӡng...

+ Ĉánh giá kӻ Qăng qua Vҧn phҭm thӵc hiӋn.

+ Ĉánh giá kӻ Qăng theo Vҧn phҭm thӵc hiӋn, ÿѭӧc thӵc hiӋn khi Vҧn phҭm quan trӑng Kѫn quy trình.

+ Công Fө ÿánh giá kӻ Qăng theo Vҧn phҭm thӵc hiӋn.

+ Sӱ dөng thang ÿӗ thӏ.

+ Sӱ dөng thang ÿӗ thӏ miêu Wҧ.

- Các bѭӟc xây dӵng công Fө ÿánh giá kӻ Qăng:

+ Bѭӟc 1: Xác ÿӏnh tình huӕng hay vҩn ÿӅ cҫn ÿánh giá.

+ Bѭӟc 2: Xác ÿӏnh công viӋc hay Nӻ Qăng cҫn ÿánh giá.

+ Bѭӟc 3: LiӋt kê các vұt liӋu, công cө và thiӃt Eӏ cҫn thiӃt cho viӋc ÿánh giá kӻ Qăng.

+ Bѭӟc 4: ThiӃt lұp tiêu chuҭn vӅ sӵ thӵc hiӋn Nӻ Qăng.

+ Bѭӟc 5: Lӵa chӑn chiӃn lѭӧc ÿánh giá kӻ Qăng.

+ Bѭӟc 6: Soҥn thҧo công Fө ÿánh giá kӻ Qăng.

Bӝ công Fө ÿánh giá kӻ Qăng gӗm Eҧng hѭӟng dүn thӵc hiӋn, Eҧng kiӇm tra ÿánh giá quy trình và thang ÿánh giá sҧn phҭm.

Trong mӝt sӕ trѭӡng hӧp có thӇ ÿánh giá kӻ Qăng thông qua quy trình thӵc hiӋn và sҧn phҭm.

c. .ӻ thuұt ÿӏnh ÿiӇm bài kiӇm tra:

Thang ÿiӇm chӫ yӃu sӱ dөng thang ÿiӇm 10. tùy theo mӭc ÿӝ giáo viên cҫn có thӇ ÿӏnh ÿiӇm nhѭ sau:

+ ĈiӇm giӓi: Hoàn thành xuҩt sҳc yêu cҫu ÿһt ra, nҳm chҳc các Nӻ thuұt lao ÿӝng ÿã ÿѭӧc truyӅn ÿҥt, trang thiӃt bӏ, máy móc, tiӃt kiӋm nguyên nhiên vұt liӋu. Có tính sáng Wҥo trong khi thӵc hiӋn nhiӋm Yө. Cұn trên cho 10, cұn dѭӟi ÿiӇm 9.

+ ĈiӇm khá: Hoàn thành yêu cҫu ÿһt ra. Nҳm chҳc các Nӻ thuұt lao ÿӝng, song còn mӝt vài ÿiӇm Kҥn chӃ không ÿáng kӇ. Sӱ dөng tӕt trang thiӃt Eӏ, tiӃt kiӋm nguyên nhiên vұt liӋu, phѭѫng pháp lao ÿӝng khoa Kӑc. Cұn trên tӟi 8,9 ÿiӇm, cұn dѭӟi 7 ÿiӇm.

+ ĈiӇm trung bình: Hoàn thành các yêu cҫu cѫ Eҧn. Nҳm ÿѭӧc các Nӻ thuұt ÿã ÿѭӧc truyӅn ÿҥt, có phҫn còn Kҥn chӃ, công viӋc tiӃn hành có thiӃu sót, không chҳc chҳn, chѭa tiӃt kiӋm ÿѭӧc nguyên nhiên vұt liӋu... Cұn trên cho 6,99 ÿiӇm, cұn dѭӟi 5 ÿiӇm.

+ ĈiӇm yӃu: Hoàn thành ÿѭӧc nhӳng yêu cҫu tӕi thiӇu. Chѭa thӵc sӵ nҳm vӳng Nӻ thuұt lao ÿӝng. Còn lúng túng khi sӱ dөng trang thiӃt Eӏ máy móc, chѭa tiӃt kiӋm nguyên nhiên vұt liӋu. Cұn trên 4,99 ÿiӇm, cұn dѭӟi 3 ÿiӇm.

+ ĈiӇm kém: Không hoàn thành nhӳng yêu cҫu ÿһt ra. Không nҳm ÿѭӧc Nӻ thuұt lao ÿӝng. Gây lãng phí, sӱ dөng trang thiӃt Eӏ kӻ thuұt không hӧp lý dù có sӵ giúp ÿӥ tӯ phía giáo viên, giúp cho tính tӵ lӵc... Cұn trên 2,99 ÿiӇm, cұn dѭӟi 1 ÿiӇm.

ViӋc ÿӏnh ÿiӇm cҫn so sánh vӟi Pөc tiêu Kӑc tұp ÿã ÿһt ra và kӃt thúc cҫn có nhұn xét Fӫa giáo viên, giúp cho viӋc kiӇm tra ÿánh giá thұt sӵ có hiӋu lӵc.

* Hoҥt ÿӝng Gҥy và hӑc:

- Hoҥt ÿӝng Fӫa ngѭӡi Kӑc:

+ Thҧo luұn ӣ trên lӟp:

 • Khái niӋm vӅ kiӇm tra ÿánh giá, Pөc ÿích ý nghƭa Fӫa kiӇm tra ÿánh giá.

 • Lӵa chӑn loҥi kiӇm tra ÿánh giá, phѭѫng pháp kiӇm tra ÿánh giá trong bài Gҥy Fө thӇ.

 • Các Oƭnh vӵc, các tiêu chí kiӇm tra ÿánh giá ÿӕi vӟi bài lý thuyӃt và thӵc hành.

+ Hoҥt ÿӝng nhóm: Ĉánh giá nhӳng câu Kӓi trҳc nghiӋm ÿѭӧc cung cҩp. + Làm bài tұp cá nhân.

- Hoҥt ÿӝng Fӫa giáo viên:

+ Giáo viên thuyӃt trình có minh Kӑa: Các loҥi kiӇm tra ÿánh giá kӃt quҧ hӑc tұp, các phѭѫng pháp kiӇm tra ÿánh giá kӃt quҧ hӑc tұp, cách lӵa chӑn.

+ Nhұn xét vӅ kӃt quҧ hoҥt ÿӝng nhóm.

+ Nhұn xét vӅ thiӃt kӃ bài trҳc nghiӋm Fӫa Kӑc viên. + Tәng kӃt bài.

 • ThiӃt Eӏ và hӑc liӋu:

+ Mӝt sӕ câu Kӓi trҳc nghiӋm không ÿúng.

+ PhiӃu giao bài tұp nhóm.

+ PhiӃu giao bài tұp cá nhân.

+ Phim trong vӅ nhӳng câu trҳc nghiӋm ÿúng.

+ Các tӡ Uѫi vӅ khái niӋm, hình thӭc, phѭѫng pháp, Nӻ thuұt soҥn câu Kӓi trҳc nghiӋm... + Bӝ công Fө ÿánh giá kӻ Qăng thӵc hiӋn.

 • KiӇm tra ÿánh giá:

+ Ĉánh giá qua kӃt quҧ hӑc tұp theo nhóm.

+ Ĉánh giá qua nhӳng câu trҳc nghiӋm mà ngѭӡi Kӑc ÿѭӧc giao soҥn thҧo theo nhӳng tiêu chuҭn Fӫa Eҧng hѭӟng dүn thӵc hiӋn trong bài Gҥy.

+ Ĉánh giá bӝ công Fө ÿánh giá kӻ Qăng.

67