DMCA.com Protection Status

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh   quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 09:51 ngày 17/01/2018

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng - 2011):

http://www.dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/sach-chinh-tri/books-393020152295856.html

Tư liệu: Một số bài giảng về nghiệp vụ công tác Công đoàn

http://vuit.org.vn/tin-tuc/t847/tu-lieu-mot-so-bai-giang-ve-nghiep-vu-cong-tac-cong-doan.html

Phần III- Văn học xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa:

http://www.marxistsfr.org/vietnamese/marx-engels/1840s/tuyen/phan_03.htm

GT Kho giáo trình bài giảng QB( cho tải giáo trình):

http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/TVDHQB_123456789/690