DMCA.com Protection Status

GT. Các web cho tải tài liệu kỹ thuật nông nghiệp- ( kết nối tri thức):  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 16:18 ngày 17/04/2018

Chương trình và giáo trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn của Bộ Nông nghiệp & PTNT:

http://www.omard.gov.vn/site//vi-VN/49/15889/Chuong-trinh-dao-tao.aspx

Tài liệu nông nghiệp miễn phí:

https://tailieunongnghiep.wordpress.com/tag/dai-hoc-can-tho/

Tài liệu nông nghiệp của Sở KHCN Cao Bằng( cho tải tài liệu NN):

http://khcncaobang.gov.vn/index.php?language=vi&nv=ebook

Nông nghiệp Bắc Giang:

http://thongtinkhcn.com.vn/vn/ky-thuat-nong-nghiep/index.php?SECTION_ID=151

Nông nghiệp Bình Phước:

http://sonongnghiepbp.gov.vn/index.php?language=vi&nv=tai-lieu-ky-thuat