DMCA.com Protection Status

GT. Các web đăng tác phẩm của Mác – Ăng Ghen & Lê nin & các tác phẩm của Leon Trotsky:  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 15:46 ngày 10/01/2018

GT. Các web đăng tác phẩm của Mác – Ăng Ghen & Lê nin & các tác phẩm của Leon Trotsky:


"Các nhà triết học đã chỉ giải thích thế giới bằng nhiều cách khác nhau, song vấn đề là cải tạo thế giới"
--Các Mác: Theo Feuerbach, 1845--

Tác phẩm của
K.Marx và F.Engels

—————————— 1830s ——————————

1839 Những bức thư từ Vúp-pơ-tan (http://www.marxists.org/vietnamese/marx-engels/1839/03/telegraph.htm )

—————————— 1840s ——————————
1842 A-lếch-xan-đơ I-ung. "Những bài giảng về văn học hiện đại của người Đức" (http://www.marxists.org/vietnamese/marx-engels/1842/07/07.htm )
1844 Những nhận xét phê phán về bài báo của "Một người phổ": "Vua Phổ và cải cách xã hội" (http://www.marxists.org/vietnamese/marx-engels/1844/08/07.htm )
1847 Sự khốn cùng của triết học (http://www.marxists.org/vietnamese/marx-engels/1840s/sukhoncung/sukhoncung.htm )
1848 Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (http://www.marxists.org/vietnamese/marx-engels/1840s/tuyen/index.htm )


—————————— 1850s ——————————
1850 Đấu tranh giai cấp ở Pháp 1848 - 1850
Lời kêu gọi của Ban chấp hành trung ương gửi Liên đoàn những người cộng sản tháng ba - (http://www.marxists.org/vietnamese/marx-engels/1850/03/loikeugoi.htm )1850
1852 Cách mạng và phản cách mạng ở Đức (http://www.marxists.org/vietnamese/marx-engels/1852/cmvapcm/index.htm )
—————————— 1870s ——————————
1870 Tiểu luận về chiến tranh (http://www.marxists.org/vietnamese/marx-engels/1870s/tlchientranh/index.htm )
1871 Nội chiến ở Pháp (http://www.marxists.org/vietnamese/marx-engels/1870s/ncphap/index.htm )
1875 Phê phán cương lĩnh Gotha (http://www.marxists.org/vietnamese/marx-engels/1875/gota/index.htm )
1877 Chống Duyhring (http://www.marxists.org/vietnamese/marx-engels/1870s/chongduhring/index.htm )Các tác phẩm của
Vladimir Ilyich Lenin

—————————— 1910s ——————————

1913 Ba nguồn gốc và ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác (http://www.marxists.org/vietnamese/lenin/1913/03/three_sources.htm )
1918 Cách mạng vô sản và tên phản bội cau-xky (http://www.marxists.org/vietnamese/lenin/1918/oct/10.htm )
Về bệnh ấu trĩ "tả khuynh" và tính tiểu tư sản (http://www.marxists.org/vietnamese/lenin/1918/may/09.htm )
Những nhiện vụ trước mặt của chính quyền Xô-viết (http://www.marxists.org/vietnamese/lenin/1918/nhungviec/index.htm )
1919 Bàn về nhà nước (http://www.marxists.org/vietnamese/lenin/1919/jul/11.htm )
—————————— 1920s ——————————
1920 Nhiệm vụ của đoàn thanh niên (http://www.marxists.org/vietnamese/lenin/1920/oct/02.htm )
Bàn về lịch sử vấn đề chuyên chính (http://www.marxists.org/vietnamese/lenin/1920/oct/20.htm )
1923 Bàn về chế độ hợp tác xã (http://www.marxists.org/vietnamese/lenin/1923/jan/06.htm )

Các tác phẩm của
Leon Trotsky

—————————— 1930s ——————————


1935 Stalin đã đánh bại cánh tả như thế nào? (http://www.marxists.org/vietnamese/trotsky/1935/11/taisao.htm )

Bàn về nhà nước - Vladimir Ilyich Lenin (http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nnnqn4n4n31n343tq83a3q3 m3237nvn&cochu= )

- Bàn về chế độ hợp tác xã - Vladimir Ilyich Lenin (http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nnnqnmnvn31n343tq83a3q3 m3237nvn )

- Chống Duhring - Frederick Engels (http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nnnqnmn4n31n343tq83a3q3 m3237nvn )

- Kinh tế học và triết học của chủ nghĩa xã hội - Norman Barry (http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nnnqnmnmn31n343tq83a3q3 m3237nvn)

- Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - K.Marx - F.Engels (http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nnnqntnnn31n343tq83a3q3 m3237nvn )

- Sự khốn cùng của triết học - K.Marx (http://www.marxists.org/vietnamese/marx-engels/1840s/sukhoncung/sukhoncung.htm )

- Đấu tranh giai cấp ở Pháp 1848 - 1850 - K. Marx - F. Engels (http://www.marxists.org/vietnamese/marx-engels/1850s/dautranhgcphap/index.htm )

- Phê phán cương lĩnh Gotha (http://www.marxists.org/vietnamese/marx-engels/1875/gota/index.htm )