DMCA.com Protection Status

GT. Dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI:  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 10:15 ngày 11/01/2018

GT. Dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI:

Toàn văn diễn văn khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI:

https://tinyurl.com/ycqbjgpq

Công bố toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tới ĐVTN và các tầng lớp nhân dân :

https://tinyurl.com/y8zqrh69

BÁO CÁO Kiểm điểm của Ban Chấp hànhTrung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=361516750941623&id=100012499024683

Toàn văn phát biểu của Tổng bí thư tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI:

https://tuoitre.vn/toan-van-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-tai-dai-hoi-doan-toan-quoc-lan-thu-xi-20171211162535078.htm

https://www.youtube.com/watch?v=J0JfARhwHrM

Toàn văn Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI :

http://doanthanhnien.vn/newsdetail/DoanTNCSHCM/38520/toan-van-nghi-quyet-%C4%91ai-hoi-%C4%91oan-toan-quoc-lan-thu-xi.htm

Danh sách Ban chấp hành trung ương Đoàn khóa XI:

https://tinyurl.com/ydc4p836

https://www.tienphong.vn/dai-hoi-xi/danh-sach-ban-chap-hanh-trung-uong-doan-khoa-xi-1219060.tpo

Toàn văn Diễn văn Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI :

https://tinyurl.com/yc3nthsn

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 của BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

https://tinyurl.com/ya2483eu

Thư Đại hội Đoàn XI gửi tuổi trẻ cả nước:

https://tuoitre.vn/thu-dai-hoi-doan-gui-tuoi-tre-ca-nuoc-20171213095059089.htm

GT. Kế Hoạch Học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022:

https://tinyurl.com/y9se4ex2

 

 Do NGHỊ QUYẾT Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 – 2022 khẳng định: “ 4. Thông qua toàn văn Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung”  nên bản Điều lệ Đoàn sửa đổi bổ sung sau đây đã trở thành chính thức-

BẢN ĐỐI CHIẾU ĐIỀU LỆ ĐOÀN KHÓA X VÀ ĐIỀU LỆ ĐOÀN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG:

https://tinyurl.com/y9aqqmmk