DMCA.com Protection Status

GT một số tài liệu, bài giảng CCLLCT- HC- kết nối tri thức:  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 09:47 ngày 24/01/2018

GT một số tài liệu, bài giảng CCLLCT- HC:

Một số điểm mới trong Chương trình cao cấp lý luận chính trị

(LLCT) - Việc đổi mới Chương trình và giáo trình cao cấp lý luận chính trị - hành chính được chính thức triển khai từ tháng 1- 2012, do GS,TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện làm Chủ nhiệm Chương trình:

http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/dao-tao-boi-duong/item/768-mot-so-diem-moi-trong-chuong-trinh-cao-cap-ly-luan-chinh-tri.html

Quy chế Đào tạo Cao cấp lý luận chính trị:

http://hcma.vn/Home/Dao-tao/3447/Quyet-dinh-so-3842QD-HVCTQG-ve-viec-Ban-hanh-Quy-che-Dao-tao-Cao-cap-ly-luan-chinh-tri

Tài liệu, bài giảng CCLLCT- HC:

https://sites.google.com/site/cccthcvp/system/app/pages/subPages?path=/tai-lieu-mon-hoc 

https://sites.google.com/site/2011c12/tai-lieu-cac-mon

http://caocapcthc20st.freevnn.com/tailieu.htm

https://sites.google.com/site/cccta26/tai-lieu-hoc-tap

CM và con đường lên CNXH ở VN:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjY2N0YTI2fGd4OjQ1YmM2YzdkZTYyMDI5OTU

Thời đại ngày nay:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjY2N0aGN2cHxneDo1NjhlNTRjNzViMmZmMGYz

TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN KHOA HỌC HÀNH CHÍNH:

http://www.mediafire.com/file/980yx2rmwv3i7yt/Hanh+Chinh.doc -

http://caocapcthc20st.freevnn.com/tailieu.htm

Tài liệu môn xây dựng Đảng CCLLCT- HC:

https://sites.google.com/site/cccthcvp/tai-lieu-mon-hoc/xay-dung-dang

Tài liệu môn khoa học quản lý:

https://sites.google.com/site/cccthcvp/tai-lieu-mon-hoc/khoa-hoc-quan-ly

Một số bài giảng về tâm lý lãnh đạo, quản lý:

https://sites.google.com/site/cccthcvp/tai-lieu-mon-hoc/tam-ly-lanh-dao-quan-ly/Mot%20so%20BG%20TL-QL.rar?attredirects=0&d=1

Tổng quan về khoa học quản lý:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjY2N0aGN2cHxneDo0MWYxMjE1ZmY5N2JlMjQy

Công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới CCLLCT- HC:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjY2N0aGN2cHxneDplM2YwNzk0ZDVhNmViNTA

Quy định về nội dung, hình thức của đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị:

http://hcma4.vn/vbqlct.php?idVB=29

Tài liệu môn xây dựng Đảng CCLLCT- HC:

https://sites.google.com/site/cccthcvp/tai-lieu-mon-hoc/xay-dung-dang

Tài liệu môn khoa học quản lý:

https://sites.google.com/site/cccthcvp/tai-lieu-mon-hoc/khoa-hoc-quan-ly

Một số bài giảng về tâm lý lãnh đạo, quản lý:

https://sites.google.com/site/cccthcvp/tai-lieu-mon-hoc/tam-ly-lanh-dao-quan-ly/Mot%20so%20BG%20TL-QL.rar?attredirects=0&d=1

Một số quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lê-nin về TẬP TRUNG VÀ DÂN CHỦ TRONG ĐẢNG:

http://www.xaydungdang.org.vn/Uploads/Data/1967/1/7.pdf

Tài liệu ôn: 

Tài liệu ôn Trung cấp lý luận chính trị- hành chính( phổ cập cho cán bộ cơ sở):

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1835165786761314&id=100008037314601