DMCA.com Protection Status

GT Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cho GV dạy nghề sơ cấp, trung cấp( kết nối tri thức)- s2:  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 15:17 ngày 09/03/2018

GT Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cho GV dạy nghề sơ cấp, trung cấp( kết nối tri thức):

GT Tâm lý học nghề nghiệp

http://www.cdcncp.edu.vn/website/index.php/Tin-tuc-thong-bao-cho-CB-GV-CNV/tai-liu-hc-tp-modul-3-qtam-li-hc-ngh-nghipq-danh-cho-lp-nghip-v-s-phm-dy-ngh-nm-2011.html   

Tâm lý học nghề nghiệp( TL SP dạy nghề):

http://www.nguyenphatloi.com/2013/08/tam-ly-hoc-nghe-nghiep.html

GT Cơ sở khoa học của giáo dục nghề nghiệp:

http://www.mediafire.com/file/1h1qmqza1vz2d7a/Co_so_khoa_hoc_cua_giao_duc_nghe_nghiep_Nhieu_tac_gia.pdf

GT Chuyên đề tâm lý học nghề nghiệp:

http://www.mediafire.com/file/8qyhl9haik26227/giao_trinh_chuyen_de_tam_ly_hoc_nghe_nghiep.pdf

Giáo trình Kỹ năng và phương pháp dạy nghề:

https://nvspdn.files.wordpress.com/2013/04/bgknppdn.pdf   

Lý luận dạy học- dạy nghề:

http://www.ntu.edu.vn/Portals/96/Tu%20lieu%20tham%20khao/Phuong%20phap%20giang%20day/ly%20luan%20day%20hoc.pdf

Phương pháp dạy học thực hành:

http://www.cdpd.edu.vn/resource/files/PH%C6%AF%C6%A0NG_PH%C3%81P_D%E1%BA%A0Y_H%E1%BB%8CC_TH%E1%BB%B0C_H%C3%80NH.pdf   

Giáo dục học nghề nghiệp:

https://nvspdn.files.wordpress.com/2013/11/gtgdhnn.pdf  

 Luật giáo dục nghề nghiệp:

http://truong4bqp.edu.vn/images/vanban/LUATGIAODUCNGHENGHIEP74QH.pdf

Thông tư quy định chuẩn giáo viên dạy nghề:

http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=25830    

Kỹ năng dạy nghề:

http://suphamnghe.ninhthuan.org.vn/index.php/news/Thong-bao/Tai-lieu-mon-Ky-nang-va-phuong-phap-day-nghe-252/ 

Công nghệ dạy học:

http://www.lrc.tnu.edu.vn/upload/collection/brief/7001_labk0028.pdf

http://www.academia.edu/9915387/L%C3%BD_lu%E1%BA%ADn_c%C3%B4ng_ngh%E1%BB%87_d%E1%BA%A1y_h%E1%BB%8Dc

BÀI GIẢNG MÔN HỌC LÝ LUẬN DẠY HỌC- ĐHBK KSPKT:

http://dulieu.tailieuhoctap.vn/books/giao-duc-dai-cuong/phuong-phap-hoc-tap/file_goc_779130.pdf

http://www.ntu.edu.vn/Portals/96/Tu%20lieu%20tham%20khao/Phuong%20phap%20giang%20day/ly%20luan%20day%20hoc.pdf

Giáo trình Phương pháp dạy học chuyên ngành kỹ thuật:

http://thuvienso.edu.vn/giao-trinh-phuong-phap-day-hoc-chuyen-nganh-ky-thuat/    

Phương tiện dạy học

http://www.pdu.edu.vn/a/upload/2011/file/KSPTN/Su%20dung%20PTDH%20trong%20DH%20KT_LAI.doc   

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp

http://www.cdcncp.edu.vn/website/dulieu/PP_nghien_cuu_khoa_hoc_GDNN.doc

Phát triển chương trình dạy nghề

http://www.ntt.edu.vn/userfiles/file/ThuVien/Boiduongnghiepvusupham/ptchuong_trinh_gd-09.doc

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-ky-nang-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-giang-day-36710/    

http://pgdquan3.hcm.edu.vn/khoi-5/ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-day-hoc-c58805-93499.aspx

Công nghệ thông tin cho dạy học tích cực:

http://www.vvob.be/vietnam/files/huong_dan_sd_bo_cong_cu_vietnamese.pdf

Giáo trình logic học- HVCTQG HCM:

https://tinyurl.com/ybafo5mx

Lôgíc học

http://hcmup.edu.vn/images/stories/site_168/giaotrinh/logichoc.pdf    

http://www.trungtamhoclieuthainguyen.com/Upload/Collection/brief/46275_2532015142857logichocdaicuong.pdf

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN:

http://truonghocketnoi.edu.vn/data/thuvien/DongPhD/hoclieu_3650611_1446867073.pdf

2, Chương trình đào tạo sơ cấp nghề:

http://dayngheduchoa.edu.vn/article_cat.php?id=22