DMCA.com Protection Status

GT. Tài liệu nghiệp vụ sư phạm( ST) & Tiếng Anh chuyên ngành tin học- CNTT( kết nối tri thức on internet):  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 08:39 ngày 16/03/2018

GT. Tài liệu nghiệp vụ sư phạm( ST):

http://www.mediafire.com/file/nfw1zw0o1nlegav/Nghi%E1%BB%87p+v%E1%BB%A5+s%C6%B0+ph%E1%BA%A1m.rar

GT. Tiếng Anh chuyên ngành tin học- CNTT:

http://www.mediafire.com/file/cgp2fn7d2kfnv1d/Ti%E1%BA%BFng+Anh+chuy%C3%AAn+ng%C3%A0nh+tin+h%E1%BB%8Dc.rar