DMCA.com Protection Status

GT Thị trường lao động nước ngoài:  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 10:21 ngày 24/01/2018

GT Thị trường lao động nước ngoài:

Tổng quan về xuất khẩu lao động VN:

http://www.vhrc.vn/tong-quan-xuat-khau-lao-dong-viet-nam-gt-79.aspx

Lý luận chung về xuất khẩu lao động:

https://voer.edu.vn/m/xuat-khau-lao-dong/49672d18

Một số chính sách mới trong xuất khẩu lao động:

http://nhandan.com.vn/phapluat/van-ban-moi/item/22527002-mot-so-chinh-sach-moi-trong-xuat-khau-lao-dong.html

VB Luật về xuất khẩu lao động:

http://www.docluat.vn/van-ban-phap-luat-xuat-khau-lao-dhong

Chùm SlIde GT Thị trường lao động nước ngoài:

GT Thị trường lao động Nhật Bản:

http://thanhdoansadec.org.vn/uploads/tu-nghiep-sinh/2015_08/1tu-van-nhat-ban.pdf

GT Thị trường lao động Hàn Quốc:

http://thanhdoansadec.org.vn/uploads/tu-nghiep-sinh/2015_08/4-tuvanhanquoc.compressed.pdf

GT Thị trường lao động Đài Loan:

http://thanhdoansadec.org.vn/uploads/tu-nghiep-sinh/2015_08/2-tuvandailoan.compressed.pdf

GT Thị trường lao động  Malaysia:

http://thanhdoansadec.org.vn/uploads/tu-nghiep-sinh/2015_08/3-tuvanmalaysia.compressed.pdf

Xuất khẩu lao động 2017: Rộng cửa vào các thị trường mới

http://baochinhphu.vn/Doi-song/Xuat-khau-lao-dong-2017-Rong-cua-vao-cac-thi-truong-moi/295709.vgp

 

Thị trường Nhật Bản, Đài Loan:

https://chuyengiatuvanxuatkhaulaodong.wordpress.com/category/thi-truong-nhat-ban/

https://chuyengiatuvanxuatkhaulaodong.wordpress.com/category/thi-truong-dai-loan/

Thị trường Hàn Quốc:

http://vieclamhanquoc.vn/xuat-khau-lao-dong/