DMCA.com Protection Status

Hành chính học (hành chính công, quản trị công)  quan tâm

Được đăng bởi: Ngọc Văn

Cập nhật lúc 11:24 ngày 06/01/2018

Khoa học hành chính (hành chính học) bao gồm hành chính công và hành chính tư. Trong đó, đối tượng được quan tâm nghiên cứu nhiều nhất là hành chính công.

Hành chính công hay quản trị công (public administration) là hoạt động thực thi quyền hành pháp của nhà nước, là sự tác động có tổ chức và là sự điều chỉnh bằng quyền lực pháp luật của nhà nước tới các quá trình xã hội và hành vi của con người thông qua việc các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương nhằm duy trì và phát triển các mối quan hệ xã hội và trật tự pháp luật, thoả mãn nhu cầu hợp pháp của công dân.

Hành chính công được thực hiện bởi các công chức, những người làm việc trong các tổ chức công quyền ở mọi cấp của chính phủ và có nhiều nhiệm vụ khác nhau. Trong đó có thể là thu thập và phân tích số liệu thống kê, giám sát quỹ, soạn thảo luật, phát triển chính sách, thi hành chính sách của chính phủ... Công chức có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau như nhà phân tích chính sách, biên tập, nhà quản lý của các cơ quan nhà nước ở mọi cấp.

Hành chính công là một ngành khoa học nghiên cứu về nền hành chính nhà nước với bốn trụ cột là thể chế hành chính nhà nước, bộ máy hành chính nhà nước, nhân sự hành chính nhà nước và tài chính công. So với những ngành liên quan khác như khoa học chính trị, hành chính công khá mới và nổi lên từ thế kỷ XIX; là ngành có nhiều chuyên ngành nhỏ, nó có nhiều học thuyết và khái niệm phát triển từ chính trị học, kinh tế học, xã hội học, luật hành chính, quản trị học, tâm lý học và một số ngành khác. Mục tiêu của ngành này liên quan đến các giá trị dân chủ nhằm phát triển sự công bằng, sự công lý, sự an toàn, sự hiệu quả của các dịch vụ công cộng; trong khi đó, quản trị tư hay quản trị kinh doanh thì chủ yếu quan tâm đến lợi nhuận.