DMCA.com Protection Status

Luật an toàn thông tin mạng 2015:  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 09:58 ngày 17/01/2018

Luật an toàn thông tin mạng 2015:

http://www.btu.edu.vn/images/10-2016/Luat%20an%20toan%20thong%20tin%20mang.pdf

Tội phạm máy tính:

http://www.toiphammaytinh.com/

Tổng quan về an ninh mạng máy tính:

http://fit.mta.edu.vn/files/FileMonHoc/Slide_TQANMMT_Bai1.pdf

https://soict.hust.edu.vn/~tungbt/it4260/lec1.pdf

https://soict.hust.edu.vn/~tungbt/it4260/

An toàn bảo mật các giao thức mạng:

https://soict.hust.edu.vn/~tungbt/it4260/lec6.pdf