DMCA.com Protection Status

NGHỊ ĐỊNH Quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và các VB QPPL quy định chi tiết thi hành:  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 15:53 ngày 11/01/2018

NGHỊ ĐỊNH Quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và các VB QPPL quy định chi tiết thi hành:

Trích “ Chương V- TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Điều 36. Dịch vụ việc làm

1. Dịch vụ việc làm bao gồm: tư vấn, giới thiệu việc làm; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; thu thập, cung cấp thông tin về thị trường lao động.

2. Tổ chức dịch vụ việc làm bao gồm trung tâm dịch vụ việc làm và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Điều 37. Trung tâm dịch vụ việc làm

1. Trung tâm dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm:

a) Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước thành lập;

b) Trung tâm dịch vụ việc làm do tổ chức chính trị - xã hội thành lập.

2. Trung tâm dịch vụ việc làm được thành lập phải phù hợp với quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực theo quy định. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) quyết định thành lập trung tâm dịch vụ việc làm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cấp trung ương quyết định thành lập trung tâm dịch vụ việc làm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện thành lập, tổ chức và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm.

Điều 38. Nhiệm vụ của trung tâm dịch vụ việc làm

1. Trung tâm dịch vụ việc làm có các nhiệm vụ sau đây:

a) Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và cung cấp thông tin thị trường lao động miễn phí;

b) Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

c) Thu thập thông tin thị trường lao động;

d) Phân tích và dự báo thị trường lao động;

đ) Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm;

e) Đào tạo kỹ năng, dạy nghề theo quy định của pháp luật;

2. Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 Điều này và thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.….”( theo nguồn: Luật VIỆC LÀM 2013- http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=28845 )

NGHỊ ĐỊNH Quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và các VB QPPL quy định chi tiết thi hành:

Luật VIỆC LÀM (2013):

http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=28845

NGHỊ ĐỊNH Quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm:

http://vbpl.vn/bolaodong/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=37750

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm:

http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=33736

Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm:

http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=33004

Từ 1/1/2017, dịch vụ việc làm chuyển sang thực hiện giá dịch vụ:

https://tinyurl.com/y8klbmj2

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục việc làm( 6/2017):

http://www.molisa.gov.vn/Images/FileVanBan/996.pdf

VAI TRÒ CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TRONG THU THẬP, XỬ LÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG:

https://tinyurl.com/yav948ho