DMCA.com Protection Status

Nghiệp vụ bí thư đoàn xã( sưu tầm 3 chuyên đề 29; 30; 31)  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 10:10 ngày 18/01/2018

 

Nghiệp vụ bí thư đoàn xã( sưu tầm 3 chuyên đề 29; 30; 31)

Chuyên đề 29:

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở XÃ

 

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH XÃ

1. Chức năng của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có các chức năng sau:

- Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đoàn là tổ chức Cộng sản trẻ tuổi của thanh niên, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, Nhà nước và các ngành. Đoàn luôn luôn xác định nhiệm vụ của mình là đội quân xung kích cách mạng tích cực tham gia xây dựng Đảng và là người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Bác Hồ. Nội dung của chức năng này là:

+ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Đoàn là thành viên trong hệ thống chính trị Việt Nam do Đảng lãnh đạo, Đoàn lấy mục đích, lí tưởng của Đảng làm mục đích của mình là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

+ Đoàn là lực lượng luôn xung kích đi đầu thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

+ Đoàn là lực lượng đông đảo thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến phê bình đảng viên và các tổ chức Đảng có hiệu quả, sát thực góp phần cho Đảng trong công tác lãnh đạo và tổ chức ở mỗi cấp.

+ Đoàn là nguồn phát triển Đảng đông đảo và mạnh mẽ nhất, luôn giới thiệu cho Đảng những Đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng.

+ Đoàn là nơi đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, chất lượng cao cho Đảng và nhà nước ở các cấp.

- Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên

Với vai trò và nhiệm vụ cơ bản của Đoàn ở mỗi cấp là tạo ra các môi trường lành mạnh, tiên tiến để đưa thanh niên vào các hoạt động nhằm rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay.

+ Đoàn luôn luôn phát động và xây dựng các phong trào mới trên cơ sở nhu cầu của thanh niên nhằm tạo ra các môi trường mới giúp thanh niên vào hoạt động để thể hiện và phát huy các tài năng, kỹ năng, nghiệp vụ của mình.

+ Thông qua các hoạt động, Đoàn sẽ định hướng chính trị, phát hiện các nhân tố, nhân tài để đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trẻ cho Đoàn và cho đất nước.

+ Trường học xã hội thể hiện tính nhân văn, tính chính trị thông qua một môi trường lành mạnh, cởi mở giúp thanh niên phát triển nhanh và hoàn thiện nhân cách của mình.

- Đoàn là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ.

Chức năng này khẳng định tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức của thanh niên, vì thanh niên. Nội dung được thể hiện:

+ Đoàn đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh thiếu niên trước pháp luật: Tham gia vào cơ cấu tổ chức của Đảng ( Đảng uỷ viên; Uỷ viên Chấp hành Đảng bộ...) của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; các phiên toà xét xử có liên quan đến thanh thiếu niên nhằm góp tiếng nói bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh thiếu niên.

+ Đấu tranh với mọi tiêu cực xã hội, tệ nạn xã hội có liên quan đến sự phát triển toàn diện nhân cách và môi trường sống lành mạnh của thanh niên.

+ Tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành các chính sách pháp luật liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm; đến sự phát triển của thanh thiếu nhi.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã

2.1. Đoàn kết tập hợp thanh thiếu nhi

- Với mục đích và bản chất của sự ra đời, hoạt động và phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tập hợp thanh thiếu nhi vào tổ chức theo đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này đã được ghi trong nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước và điều lệ của Đoàn. Nhiệm vụ đoàn kết tập hợp thanh thiếu niên là một qui luật tất yếu trong vận động và phát triển các tổ chức thanh niên.

- Đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi là nhiệm hàng đầu của mỗi tổ chức Đoàn, mỗi cấp bộ Đoàn và trong mọi thời kỳ lịch sử cách mạng của dân tộc. Dưới sự lãnh đạo, rèn luyện của Đảng, trong tiến trình cách mạng của dân tộc, Đoàn luôn đặt nhiệm vụ đoàn kết tập hợp thanh niên là một nhiệm vụ sống còn trong phát triển: Trong đấu tranh chống ngoại xâm cũng như trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, số lượng thanh niên trong tổ chức đoàn không ngừng tăng lên, hiện nay có Đoàn thanh niên gần 7 triệu đoàn viên.

- Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên phải thực sự mang tính khoa học và nghệ thuật: Mọi hoạt động của Đoàn phải mang màu sắc trẻ trung, phải được xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của tuổi trẻ; có tính cách mạng và đồng thời đảm bảo tính kỷ luật cao.

2.2. Giáo dục lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho thanh niên.

- Giáo dục là nhiệm vụ cơ bản nhất trong tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh niên, nó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi hoạt động của Đoàn, trong mọi giai đoạn phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Nội dung giáo dục của Đoàn mang tính rộng lớn và toàn diện cả về nội dung, hình thức và đối tượng: đạo đức, chính trị, lối sống, pháp luật, văn hoá, xã hội, truyền thống, khoa học kỹ thuật…

- Hình thức giáo dục của Đoàn phong phú, đa dạng, luôn luôn phải đổi mới theo yêu cầu đổi mới của xã hội và của thanh thiếu nhi: Chủ đề giáo dục bám sát với nhiệm vụ chính trị; địa điểm, quy mô thành phần trong tổ chức hoạt động giáo dục luôn thay đổi.

- Phương pháp giáo dục thanh niên phải mang tính nghệ thuật và khoa học cao. Lấy mục đích đào tạo, bồi dưỡng lý tưởng, chính trị, kỹ năng văn hoá, xã hội, chuyên môn nghề nghiệp lên hàng đầu. Coi trọng đặc điểm tâm lý lứa tuổi, quyền lợi, nghiã vụ và trách nhiệm của thanh thiếu niên.

- Hiện nay công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên cơ sở được Ban tuyên giáo Trung ương Đảng và Trung ương Đoàn phát động bồi dưỡng “chương trình lý luận chính trị dành cho cán bộ Đoàn cơ sở”( hay còn gọi là 6 bài học lý luận chính trị).

2.3. Đưa thanh niên vào hành động cách mạng, tham gia phát triển kinh tế, xã hội lập nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

- Công tác đoàn kết tập hợp thanh thiếu nhi vào tổ chức nhằm giáo dục lý tưởng cho thanh thiếu nhi là những nhiệm vụ mạng tích mục đích. Muốn giáo dục thanh thiếu niên phải thông qua các chương trình hoạt động cách mạng cụ thể, trong mọi lĩnh vực. Và thông qua các chương trình hành động cách mạng nhằm tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên.

- Các tổ chức Đoàn từ Trung ương đến cơ sở đều phải luôn tạo ra các phong trào, chương trình hành động cụ thể nhằm thu hút tập hợp thanh niên.

Trong lịch sử của Đoàn, trong bất kỳ giai đoạn nào, nhiệm kì Đại hội nào, Đoàn luôn luôn có những phong trào thiết thực được phát động như : Phong trào “3 sẵn sàng” và “5 xung phong”; thời kì chống Mỹ; phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể” thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội; và gần đây là “ phong trào lập thân, lập nghiệp”; phong trào “Tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc”; phong trào “5 xung kích”, “4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”... Qua các phong trào này đã đào tạo cho đất nước hàng triệu thanh niên trưởng thành và phát triển.

- Các công trình, chương trình, dự án của Đoàn hiện nay là hoạt động đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn trưởng thành nhanh chóng và đang được thanh niên hưởng ứng cao: Dự án Làng thanh niên lập nghiệp; Dự án xây dựng đảo thanh niên Bạch Long Vĩ; Dự án tuyển chọn 600 tri thức trẻ có trình độ đại học về tăng cường phó chủ tịch cho 62 huyện nghèo...

2.4. Phụ trách thiếu niên nhi đồng

- Đảng và Nhà nước trực tiếp giao cho Đoàn Thanh niên nhiệm vụ "Giáo dục chăm sóc, bảo vệ thiếu niên nhi đồng" vì muốn tổ chức Đoàn mạnh phải đào tạo, bồi dưỡng bắt đầu từ việc xây dựng Đội (thực hiện phương châm xây dựng Đảng bắt đầu tư xây dựng Đoàn và xây dựng Đoàn bắt đầu xây dựng Đội). Việc Đảng giao công tác trực tiếp giáo dục và chăm sóc, bảo vệ thiếu niên nhi đồng cho Đoàn Thanh niên dựa trên cơ sở đặc điểm tâm lý lứa tuổi gần nhau của thanh niên và thiếu nhi; sự kế thừa logic trong phát triển tổ chức thanh thiếu nhi và các tổ chức chính trị xã hội khác.

- Đoàn đẩy mạnh công tác xã hội hóa sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc thiếu nhi. Chúng ta cần xác định rằng: công tác giáo dục, chăm sóc và bảo vệ thiếu niên nhi đồng không những chỉ riêng là của Đoàn Thanh niên mà cũng là trách nhiệm của toàn xã hội. Đoàn có nhiệm vụ phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể xã hội khác trong công tác giáo dục, chăm sóc và bảo vệ thanh thiếu nhi: Thông qua các văn bản chỉ đạo liên tịch, các chương trình tổ chức hoạt động chung, hoạt động liên kết...

- Hướng dẫn tạo điều kiện để Đội hoạt động. Thành lập các tổ chức của thiếu nhi ở tất cả các cấp, các ngành: Hội đồng đội các cấp, cán bộ đội chuyên trách; xây dựng các nguyên tắc tổ chức cho Đội Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh; Đội Nhi đồng, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ cho tổ chức đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi.

- Cử cán bộ, đoàn viên có phẩm chất, năng lực phụ trách Đội, Đoàn làm tốt công tác thiếu nhi để khẳng định vai trò của Đoàn trong sự nghiệp đào tạo giáo dục thế hệ mai sau cho đất nước.

2.5. Đoàn tham gia xây dựng Đảng và bảo vệ chính quyền

- Tham gia xây dựng Đảng và bảo vệ chính quyền là trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn Thanh niên. Đoàn là thành viên trong hệ thống chính trị của Nhà nước, do vậy Đoàn phải có trách nhiệm xây dựng củng cố và bảo vệ hệ thống chính trị Việt Nam trong đó có Đảng và Nhà nước.

- Những nội dung công tác tham gia xây dựng Đảng của Đoàn

+ Xung kích đi đầu thực hiện những đường lối chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước: Tổ chức cho đoàn viên thanh niên xung kích thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước thông qua các chương trình, hoạt động cụ thể; đảm bảo và bảo vệ các quyền chính đáng của đoàn viên thanh niên thông qua các hoạt động. Tạo môi trường tốt để đoàn viên thanh niên phát huy vai trò, năng lực của mình.

+ Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tổ chức cho đoàn viên tham gia đóng góp ý kiến đối với các bản dự thảo đường lối, chiến lược, kế hoạch, dự luật của Đảng, Nhà nước. Tuyên truyền đường lối, chính sách pháp luật thông qua các hoạt động hoặc thông qua thông tin đại chúng. Luôn thông tin cho Đảng và Nhà nước về thực trạng, hiệu quả việc áp dụng các đường lối, chính sách trong thực tiễn. Nhất là các vấn đề bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của thanh niên.

+ Tham gia góp ý phê bình Đảng viên, tổ chức Đảng

Nâng cao tính chiến đấu của tổ chức Đoàn, thư­ờng xuyên tổ chức lấy ý kiến, kiến nghị công tác lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn thanh niên ở mỗi cấp. Đấu tranh chống các hiện tượng tham ô, lãng phí, các hiện tượng chia rẽ bè phái làm mất đoàn kết nội bộ trong cán bộ đảng viên và tổ chức Đảng. Duy trì tốt chế độ mời các cấp uỷ Đảng tham gia hoặc dự sinh hoạt cùng với đoàn viên thanh niên trong các kỳ họp, hội nghị để đề đạt ý kiến.

+ Tham gia trong công tác phát triển Đảng viên

Duy trì đều đặn công tác bình bầu đoàn viên xuất sắc theo chu kỳ và giới thiệu đoàn viên ­ưu tú cho Đảng: Các chi đoàn, đoàn cơ sở xã duy trì công tác phân loại đoàn viên 6 tháng một lần và sau 1 năm giới thiệu các đoàn viên xuất sắc cho Đảng xem xét đào tạo, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới. Phát huy vai trò ng­ười đại diện đảm bảo cho đoàn viên vào Đảng thông qua các thủ tục bình xét, đại diện, hồ sơ, giấy tờ... Bồi dưỡng, tạo điều kiện giúp đỡ Đảng viên trẻ phấn đấu, rèn luyện thành đảng viên chính thức.

+ Tham gia đào tạo cán bộ cho Đảng, nhà nước

Đào tạo, tạo nguồn cán bộ cho Đảng, chính quyền nhà nước và các đoàn thể chính trị xã hội khác. Thông qua các cơ chế đại diện, các chương trình dự án và thực tế công tác. Có kế hoạch tuyển chọn, qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ cho Đảng, nhà n­ước. Làm tốt công tác luân chuyển, điều chuyển và chính sách cán bộ Đoàn cơ sở.

II. NGUYÊN TẮC VÀ TỔ CHỨC CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH Ở XÃ

1. Nguyên tắc tổ chức của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của mình. Nguyên tắc này được thể hiện theo các nội dung như sau:

- Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn đều do bầu cử lập ra, thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

- Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đoàn viên ở cấp ấy. Giữa hai kỳ đại hội cơ quan lãnh đạo là Ban Chấp hành do đại hội đoàn cùng cấp bầu ra. Giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, cơ quan lãnh đạo là Ban Thường vụ do Ban Chấp hành bầu ra.

- Nghị quyết của Đoàn phải được chấp hành nghiêm chỉnh, cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức.

- Trước khi quyết định các công việc và biểu quyết nghị quyết của Đoàn, các thành viên đều được cung cấp thông tin và phát biểu ý kiến của mình, ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu báo cáo lên Đoàn cấp trên cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc, song phải nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết hiện hành.

2. Tổ chức của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã

Căn cứ vào Điều lệ Đoàn quy định, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được tổ chức theo hệ thống bốn cấp như sau:

- Cấp trung ương;

- Cấp tỉnh và tương đương;

- Cấp huyện và tương đương;

- Cấp cơ sở.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở xã là tổ chức đoàn cấp cơ sở gồm đoàn xã và chi đoàn tại thôn, xóm. Việc thành lập hoặc giải thể tổ chức đoàn xã do đoàn cấp trên trực tiếp quyết định. Đoàn xã và chi đoàn thôn, xóm là nền tảng của Đoàn, được thành lập theo địa bàn xã. Chi đoàn thôn, xóm là tổ chức tế bào của Đoàn xã, là hạt nhân nòng cốt đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi trong xã. Đơn vị có ít nhất ba đoàn viên trở lên được thành lập chi đoàn. Chi đoàn sinh hoạt định kỳ một tháng một lần. 

CÂU HỎI THẢO LUẬN

Câu 1: Bằng lý luận và thực tiễn hãy phân tích làm sáng tỏ về nội dung“ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng”.

Câu 2: Hãy phân tích quan điểm: " Xây dựng Đoàn là một bộ phận trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng đi trước một bước".

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nghị quyết số 25, Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá X ngày về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá” ngày 25/7/2008.

- Điều lệ Đoàn Thanh niên Việt nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn thông qua ngày 19/12/2007.

- Hướng dẫn số 07 HD/TWĐTN ngày 18/06/2008 của Trung ương Đoàn thanh niên hướng dẫn thực hiện điều lệ đoàn Khóa IX.

- Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Kế hoạch số 344 -KH/TWĐTN ngày 30/11/2011 đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2011 – 2015.

- Hướng dẫn số 63-HD/TWĐTN ngày 31/08/2011 về việc triển khai học tập 6 bài lý luận chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

- Hướng dẫn số 57-HD/TWĐTN ngày 12/05/2011 về việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên.

- Chương trình số 241-CT/TWĐTN ngày 15/12/2010 về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2011.

 

Chuyên đề 30:

NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC CỦA BÍ THƯ

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH Ở XÃ

 

I. CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH XÃ

Bí thư đoàn cơ sở là cán bộ công chức cấp cơ sở được bầu cử hoặc chỉ định, là người đứng đầu, lãnh đạo, quản lý, giáo dục và bảo vệ thanh thiếu nhi ở cơ sở, chịu trách nhiệm trước Đảng và chính quyền cơ sở về công tác thanh thiếu nhi.

Bí thư chi đoàn là người thay mặt đoàn truyền đạt, thuyết phục, giáo dục đoàn viên và thanh thiếu niên (trong địa bàn dân cư hay đơn vị sản xuất, công tác) hành động theo chương trình do đoàn đề xướng. Từ đó phát triển lực lượng nòng cốt của Đoàn trong tập thể.

1. Chức trách của Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã

- Trung thành với Đảng và Nhà nước, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đoàn, xung kích đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, điều lệ, nghị quyết của đoàn, phục tùng sự phân công của cấp uỷ Đảng và Đoàn cấp trên. Đảm bảo mọi hoạt động của cấp bộ Đoàn mà mình phụ trách theo đúng định hướng đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và điều lệ, nghị quyết của Đoàn.

- Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức cán bộ. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn thành đội ngũ cán bộ nguồn cho Đoàn, cho Đảng và cho Nhà nước. Đảm bảo chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành và của tổ chức Đoàn trước cấp uỷ Đảng và Đoàn cấp trên.

- Tận tụy với công tác đoàn, liên hệ mật thiết với đoàn viên, thanh thiếu nhi, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh thiếu nhi. Quyết định khen thưởng, kỷ luật đoàn viên thanh thiếu niên và các chi đoàn trực thuộc.

- Chịu trách nhiệm về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của đoàn: huy động kinh phí, thu chi tài chính (đoàn phí; làm kinh tế; tài trợ, hỗ trợ...).

- Đảm bảo tinh thần dân chủ, đoàn kết nội bộ, nhất trí cao trong Ban Chấp hành, và các tổ chức Đoàn cấp phụ trách. Là tấm gương cho cán bộ, đoàn viên và thanh thiếu niên noi theo.

- Tích cực học tập nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh thiếu nhi và trình độ lý luận chính trị, rèn luyện sức khoẻ và kỹ năng công tác Đoàn.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã

2.1. Nhiệm vụ của Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã

- Lãnh đạo, điều hành, tổ chức các hoạt động của đoàn ở cơ sở, thực hiện tốt các nhiệm vụ, các mục tiêu của đảng bộ, của đoàn đề ra.

- Triển khai các chương trình, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, điều lệ, nghị quyết của Đoàn đến từng đoàn viên.

- Phát hiện, phát triển và bồi dưỡng các các năng khiếu, nhân tài cho đoàn, cho đất nước.

- Mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động của Đoàn, phát triển số lượng đoàn viên, nâng cao khả năng chủ động hoạt động của mỗi đoàn viên, góp phần hoàn thiện nhân cách của họ.

- Tìm và tạo nguồn kinh phí cho hoạt động của đoàn cơ sở.

- Nâng cao uy tín xã hội của đoàn trong thanh niên, trong xã hội và trong cộng đồng.

- Tự rèn luyện để nâng cao bản lĩnh, giữ vững và xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của đoàn viên, của thanh niên.

- Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là các Bí thư chi đoàn.

2.2. Quyền hạn của Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã

- Có các quyền hạn chung của người đoàn viên.

+ Quyền được yêu cầu tổ chức đoàn đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.

 + Quyền được ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của đoàn .

+ Quyền được thông tin đầy đủ, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về công việc của đoàn; được tham gia đóng góp ý kiến với cấp uỷ Đảng, lãnh đạo đơn vị về những chủ trương, kế hoạch triển khai nhiệm vụ đơn vị có liên quan đến thanh thiếu niên và công tác thanh thiếu nhi.

- Các quyền hạn theo thẩm quyền.

+ Quyền được phê chuẩn, ký các văn bản của đoàn cơ sở theo thẩm quyền.

+ Quyền được đề nghị, chất vấn đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể xã hội về nhu cầu, quyền lợi chính đáng của thanh thiếu niên.

+ Quyền đại diện tham gia vào các tổ chức chính trị, xã hội và ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành của Đảng bộ và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi đủ điều kiện.

+ Ưu tiên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng, an ninh...

+ Được bố trí thời gian thích hợp và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức và tham gia các hoạt động của Đoàn.

+ Được hưởng chế độ, chính sách theo quy định chung của Đảng, Nhà nước.

+ Được bố trí công tác phù hợp khi quá tuổi làm cán bộ đoàn.

II. NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC CỦA BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

1. Kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng ở xã

Diễn đàn, đối thoại, hội thảo là những phương thức khác nhau trong công tác tập hợp và giáo dục thanh thiếu niên, tuy nhiên chúng cũng có mục đích và ý nghĩa giống nhau. Đó là nơi thanh thiếu niên có dịp tự thể hiện, tự khẳng định mình, phát huy được dân chủ trong sinh hoạt. Mọi người được tự do phát biểu, trình bày ý kiến, quan điểm của mình trước công chúng từ tâm trạng đến tình cảm, từ cá tính đến phương pháp tư tưởng... Tự thể hiện không chỉ mang mục đích tự thân, nó còn là một trong những lý do tồn tại của con người với tư cách một cá nhân cần được khẳng định về trí tuệ và nhân cách, về quan điểm và thái độ hành động trong cuộc sống.

Mục đích cần đạt được trong diễn đàn, đối thoại, hội thảo là những chân lý cụ thể, câu trả lời hợp lý hoặc giải pháp tối ưu cho một vấn đề, do vậy khoảng cách về cấp bậc, chức vụ, độ tuổi, địa vị xã hội... bị mờ đi, tạo nên bầu không khí dân chủ thực sự, tất cả các thành viên đều đóng vai trò người nói, người nghe, đều bình đẳng trong việc trình bày những quan điểm riêng của mình, bảo vệ đến cùng những quan điểm đó, khi chưa có quan điểm khác thuyết phục hơn. Tất cả đều tự do trong việc thừa nhận, ủng hộ hay phản bác quan điểm này hay quan điểm khác. Vì vậy, các kỹ năng thuyết phục trước công chúng của thanh niên cũng được hình thành và phát triển.

Diễn đàn, đối thoại, hội thảo đều hướng vào một chủ đề nhất định, do đó trong quá trình chuẩn bị và tiến hành thực hiện, thanh thiếu niên có điều kiện tự nghiên cứu, tìm hiểu, trao đổi rộng rãi với nhiều người ở mọi lứa tuổi, nghề nghiệp khác nhau. Đó cũng là một quá trình giúp đỡ họ tự giáo dục theo chủ đề mà đoàn, hội, đội đặt ra có mục đích.

1.1 Diễn đàn

1.1.1. Khái niệm

Diễn đàn thanh niên là nơi thanh niên công khai bày tỏ ý kiến, quan điểm, tình cảm của mình về một vấn đề nào đó. Quan điểm đó có thể chưa đúng, lệch lạc nhưng không phải vì thế mà bị "quy chụp", bị đánh giá về tư tưởng và phẩm chất đạo đức. Vấn đề quan trọng của diễn đàn là thông qua tranh luận để định hướng nhận thức và hành động cho thanh thiếu niên.

Có hai loại diễn đàn: diễn đàn trực tiếp - người phát biểu và người nghe đối diện nhau; diễn đàn gián tiếp là loại diễn đàn thông qua đài, báo chí và các phương tiện khác.

1.1.2. Cách tổ chức

- Bước chuẩn bị:

+ Thông báo chủ đề (chủ đề đưa ra diễn đàn phải là những vấn đề mà thanh niên quan tâm). Hướng dẫn kỹ nội dung chính của chủ đề để từ đó thanh niên tự tìm hiểu và sẵn sàng tham gia.

+ Chuẩn bị ý kiến nòng cốt. Những ý kiến nòng cốt thường là những ý kiến nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, mặt phải, mặt trái của vấn đề nhằm tạo ra những tình huống có vấn đề, để cuộc tranh luận phong phú, đa dạng, sôi nổi.

+ Chuẩn bị một số câu hỏi liên quan đến những nội dung chính của chủ đề. Câu hỏi phải hết sức cụ thể, dễ hiểu, có thể dưới dạng xử lý tình huống, trình bày quan điểm đối với những ý kiến "ngược".

+ Lựa chọn hình thức diễn đàn để từ đó thiết kế chỗ ngồi, bài trí phòng họp và kịch bản (hình thức có thể lựa chọn: hái hoa dân chủ, kịch bản sân khấu hoá...).

- Bước tổ chức diễn đàn:

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (mục đích, ý nghĩa, lý do tổ chức diễn đàn, thành phần đại biểu mời và đại biểu tham dự diễn đàn).

+ Đoàn viên, thanh niên phát biểu về các nội dung thuộc chủ đề diễn đàn (những ý kiến nòng cốt có thể phát biểu trước hoặc sau tùy vào không khí sôi nổi hay trầm lắng của diễn đàn, có thể nêu ra một vài tình huống có vấn đề để tranh luận).

+ Kết thúc diễn đàn phải có bài tổng kết nhằm định hướng vấn đề và gợi những suy nghĩ tiếp. Người tổng kết diễn đàn có thể mời các nhà khoa học, các nhà hoạt động chính trị - xã hội có hiểu biết sâu sắc về chủ đề của diễn đàn.

1.1.3. Một số điều chú ý

- Tuỳ số lượng người tham gia và hình thức thể hiện mà bố trí địa điểm diễn đàn cho phù hợp. Trang trí hội trường phải nêu rõ chủ đề của diễn đàn.

- Số lượng người tham gia có thể mở rộng tới những người quan tâm đến chủ đề của diễn đàn (ngoài đoàn viên, thanh niên).

- Cần có chủ tọa điều khiển (có thể trực tiếp, có thể thông qua người dẫn chương trình) và thư ký ghi chép để làm cơ sở cho việc tổng kết diễn đàn.

- Trong quá trình diễn đàn nên xen kẽ các hình thức văn nghệ (hát, múa, thơ, ca,...) để tạo không khí vui vẻ, hấp dẫn. Nếu phần văn nghệ cũng tập trung vào chủ đề của diễn đàn thì hiệu quả diễn đàn sẽ càng cao.

1.2. Đối thoại

1.2.1. Khái niệm

Đối thoại là hình thức trao đổi trực tiếp về một vấn đề nào đó mà thanh niên quan tâm.

"Nghe thanh niên nói, nói cho thanh niên hiểu" chính là hình thức đối thoại nhằm giải đáp những thắc mắc, nguyện vọng của thanh niên, giúp thanh niên nhận thức đúng về một vấn đề nào đó, để có tình cảm đẹp, lý tưởng, ý chí lớn và hoạt động tích cực, tự giác.

Đối thoại chính là cách thức người nói và người nghe "trao đi, đổi lại" một cách trực tiếp. Người nghe không còn đóng vai trò thụ động mà phát huy được tính chủ động, chính kiến riêng của mình.

1.2.2. Cách tổ chức

- Bước chuẩn bị:

+ Thu thập những thắc mắc, những vấn đề mà thanh niên quan tâm. Các cách thu thập ý kiến: nghe phản ánh trực tiếp, thông qua thư từ khiếu nại, kiến nghị hoặc những câu hỏi của thanh niên.

+ Phân loại ý kiến: mỗi nhóm vấn đề, nội dung thường có nhiều câu hỏi đề cập, do vậy phân loại sẽ giúp cho đối thoại không bị trùng lặp ý kiến và đảm bảo tính chặt chẽ, lôgic của vấn đề cần đề cập.

+ Chuyển các ý kiến của thanh niên tới các cơ quan, ban, ngành, đến các cá nhân có liên đới trách nhiệm nghiên cứu và chuẩn bị đối thoại với thanh niên.

- Bước tổ chức đối thoại:

+ Đối thoại là hình thức giáo dục nên việc tổ chức đối thoại cần phải mang lại hiệu quả giáo dục cao. Có chuẩn bị địa điểm, hội trường chu đáo, trân trọng người đến đối thoại.

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Giới thiệu chủ đề, nội dung của buổi đối thoại và người lên đối thoại.

+ Tiến hành đối thoại: trong quá trình đối thoại, điểm nào chưa rõ, người nghe có thể chất vấn để làm sáng tỏ vấn đề nhưng cần tránh biến "đối thoại"- một hình thức văn hoá - thành cuộc cãi vã vô tổ chức, vô kỷ luật (đối thoại là một khía cạnh của dân chủ nhưng không phải là dân chủ vô tổ chức).

+ Sau đối thoại, ban tổ chức nên cảm ơn người đối thoại và kết luận những vấn đề được giải quyết. Những vấn đề còn chưa thỏa đáng đề nghị người đối thoại tiếp tục nghiên cứu và trình bày sau.

1.2.3. Một số điều cần chú ý

- Nên tổ chức đối thoại theo chủ đề, tránh tràn lan. Người đối thoại với thanh niên phải nắm vững nội dung vấn đề thanh niên cần đối thoại. Tránh trả lời qua loa đại khái, né tránh.

- Người đối thoại không nên hứa trước thanh niên những việc ngoài khả năng giải quyết của mình. Những vấn đề ngoài phạm vi chủ đề đối thoại hoặc chưa đủ căn cứ để giải quyết trong đối thoại cần bảo lưu để giải quyết sau hoặc kiến nghị lên cấp cao hơn.

- Có thể xen kẽ một số hoạt động văn hoá tạo không khí giao lưu vui vẻ giữa người đối thoại với thanh niên.

1.3. Hội thảo

1.3.1. Khái niệm

Khác với diễn đàn thanh niên, hội thảo là nơi diễn ra cuộc thảo luận một vấn đề nào đó có tính khoa học, lý luận và thực tiễn đang đặt ra.

Mục đích của hội thảo là làm sáng tỏ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn của vấn đề, từ đó đề xuất kiến nghị một cách có cơ sở khoa học, mang tính khả thi.

Nội dung của hội thảo là xuất phát từ nhu cầu bức thiết của cuộc sống, giúp định hướng và đề xuất phương pháp giải quyết những khó khăn đang đặt ra.

1.3.2. Cách tổ chức

- Bước chuẩn bị:

+ Thông báo cuộc hội thảo tới đoàn viên, thanh niên để họ chuẩn bị ý kiến, thu thập tài liệu.

+ Ban tổ chức cần chuẩn bị đề dẫn. Đề dẫn có tính chất gợi ý những vấn đề cần thảo luận.

+ Căn cứ vào chủ đề có thể phân công trình bày các tham luận tại hội thảo. Phần thảo luận là một sinh hoạt có tính khoa học. Do đó các tham luận khi chuẩn bị cần có căn cứ khoa học, có biểu mẫu thống kê, điều tra xã hội học, các số liệu, tư liệu, các dẫn chứng minh họa, chứng minh cho các quan điểm của mình.

- Bước tiến hành hội thảo:

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham gia hội thảo.

+ Đề dẫn hội thảo.

+ Các tham luận và phát biểu tranh luận về các nội dung của hội thảo.

Để vấn đề nêu ra trong hội thảo được xem xét một cách toàn diện, các tham luận phải được đề cập từ nhiều góc độ. Cần có những phản biện để làm sáng tỏ vấn đề một cách khách quan, biện chứng và phải luôn luôn lấy thực tiễn làm thước đo chân lý.

+ Tổng kết hội thảo: khẳng định những vấn đề đã được hội thảo nhất trí, trên cơ sở đó mà đề xuất kiến nghị, cách giải quyết vấn đề. Những vấn đề chưa được khẳng định cần hướng cho các thành viên của hội thảo tiếp tục suy nghĩ, đồng thời bám sát thực tiễn cuộc sống để điều chỉnh quan điểm của mình.

1.3.3. Một số điều cần chú ý

- Hình thức hội thảo cũng như diễn đàn thanh niên. Trang trí hội trường phải nêu bật chủ đề của hội thảo. Có đoàn chủ tịch và thư ký ghi chép thảo luận. Thành phần của hội thảo ngoài đoàn viên, thanh niên cần mời thêm các nhà khoa học, những người quan tâm đến nội dung hội thảo cùng tham dự và góp ý kiến.

- Khi tiến hành hội thảo cần có phát biểu tranh luận, không nên chỉ lần lượt đọc các tham luận đã được chuẩn bị sẵn mà thiếu đi phần thảo luận tự do của những người tham gia hội thảo.

- Các bài tham luận có thể được biên tập và in thành kỷ yếu hội thảo cho mọi người tham khảo, khi phát biểu không nhất thiết phải đọc lại tất cả những gì có trong kỷ yếu.

- Trong quá trình hội thảo cần kết hợp sinh hoạt văn nghệ để buổi hội thảo thực sự mang màu sắc thanh niên.

1.4. Kỹ năng tổ chức đêm giao lưu văn nghệ

Hoạt động văn hoá văn nghệ, giao lưu kết nghĩa là hoạt động không thể thiếu được trong thanh thiếu nhi, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Việc tổ chức hoạt động này là nhiệm vụ trực tiếp và thường xuyên của cán bộ đoàn các cấp.

Hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ nhằm thu hút, tập hợp thanh thiếu nhi vào những hoạt động lành mạnh thông qua đó giáo dục truyền thống đoàn - hội - đội, truyền thống của đảng, của dân tộc cho thanh thiếu nhi.

Đồng thời qua những buổi giao lưu văn hoá văn nghệ nhằm phát hiện ra những nhân tố mới cho tổ chức, là cơ hội để tuổi trẻ được giao lưu học hỏi, trưởng thành.

Yêu cầu: đêm giao lưu phải được tổ chức chặt chẽ, nội dung mang tính giáo dục cao, phù hợp với đối tượng, lứa tuổi và nhu cầu, sở thích của thanh thiếu nhi.

1.4.1. Công tác chuẩn bị

1.4.1.1 Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia

* Thời gian:

Để chuẩn bị và tổ chức một đêm giao lưu văn hoá văn nghệ cần một khoảng thời gian để hai bên thống nhất nội dung chương trình, giao lưu và tập luyện cho chương trình đó.

Đêm giao lưu chỉ nên diễn ra trong khoảng thời gian từ 1,5 đến 2 tiếng nhằm đảm bảo tính tập trung và chất lượng chương trình.

Thời gian tổ chức đêm giao lưu thường nhằm vào những ngày kỷ niệm, ngày lễ tết trong năm hay ngày truyền thống của đơn vị.

* Địa điểm:

Hình thức giao lưu thường là nhiều đơn vị với nhau. Vì vậy sẽ có một trong số các đơn vị đó xin đăng cai tổ chức. Địa điểm tổ chức do đơn vị đăng cai đưa ra và được sự thống nhất của tất cả các đơn vị.

Địa điểm tổ chức giao lưu có thể trong hội trường hoặc ngoài trời.

Chú ý: Nên chọn đơn vị đăng cai là đơn vị trung tâm, thuận lợi đi lại cho tất cả các đơn vị tham gia.

* Thành phần tham gia:

- Đại biểu mời:

+ Đại diện các đơn vị tham gia.

+ Đại biểu cấp trên.

+ Đại diện các ban, ngành, đoàn thể.

+ Đại diện các đơn vị bạn.

- Thành phần tham gia:

Toàn bộ thành viên của các đơn vị tham gia giao lưu.

1.4.1.2. Chuẩn bị nội dung

* Văn nghệ:

Mỗi đơn vị chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ, bao gồm cả tiết mục đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, đồng ca.

Trong các tiết mục tham gia của các đơn vị phải có cả những tiết mục được dàn dựng chu đáo.

* Câu hỏi giao lưu với đại diện các bên tham gia:

Câu hỏi cần rõ ràng, mạch lạc, mang tính giao lưu học hỏi và được chuẩn bị, thông qua trước. Không nên đặt quá nhiều câu hỏi.

Nếu thời gian cho phép thì có thể tiến hành giao lưu với đại diện tất cả các bên tham gia.

* Trò chơi:

Chuẩn bị từ 2 đến 3 trò chơi. Nên phân đều cho các đội chuẩn bị phần này, không dồn cho một đội làm tất cả.

* Múa hát cộng đồng - vũ hội:

Múa hát cộng đồng và vũ hội là hai hoạt động tập thể mà ở đó thanh, thiếu niên được tự do giao lưu kết bạn một cách chủ động nhất. Cần có sự chuẩn bị nội dung cho phần này bằng việc tập trước một số bài.

Ví dụ:

- Múa sạp

- Múa Lăm vông

- Nối vòng tay lớn

- Một số điệu vũ quốc tế như: Chachacha, Disco, Valse, Rumba…

1.4.1.3. Xây dựng kế hoạch và nội dung chương trình đêm giao lưu

- Xác định mục đích, yêu cầu

- Xác định thời gian, địa điểm, thành phần tham gia

- Xây dựng nội dung chương trình

- Lập dự trù kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ đêm giao lưu

- Đưa ra phương pháp, biện pháp thực hiện.

Sau đó triển khai kế hoạch và nội dung chương trình tới tất cả các thành phần liên quan.

1.4.1.4. Chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện cho đêm giao lưu

- Âm thanh, ánh sáng

- Sân khấu - khánh tiết

- Hoa - quà lưu niệm

- Các phương tiện vật chất khác phục vụ các hoạt động…

- Người dẫn chương trình: một nam, một nữ.

Người dẫn chương trình đêm giao lưu có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, quyết định đến sự thành bại của đêm giao lưu. Vì vậy cần chọn những người thực sự có khả năng, có kinh nghiệm và ưa nhìn…

Người dẫn chương trình nên là của cả hai bên (mỗi bên một người).

- Bảo vệ, quản lý.

1.4.2. Diễn biến nội dung chương trình

* Ổn định tổ chức - hát những bài hát tập thể.

* Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

* Khai mạc đêm giao lưu.

Hai bên tặng hoa và quà lưu niệm cho nhau.

* Văn nghệ:

- Màn múa hát đồng ca của cả hai đơn vị (nhằm tạo khí thế và tinh thần đoàn kết ngay từ phút đầu).

- Tiết mục song ca nam nữ.

- Tiết mục đơn ca nam.

- Tiết mục tam ca nữ.

- Giao lưu với đại diện đội chủ nhà.

- Tiết mục tốp ca nam nữ.

- Tổ chức trò chơi thứ nhất (hoặc kịch vui).

- Tiết mục đơn ca nữ.

- Tiết mục tam ca nam.

- Giao lưu với đại diện đội bạn.

- Tiết mục tốp ca nam nữ.

- Tiết mục song ca nữ.

- Tổ chức trò chơi thứ hai.

- Tiết mục đồng ca.

Chú ý:

- Tiết mục của các đơn vị nên đan xen nhau, tránh một lượt các tiết mục của đơn vị này lại đến một lượt các tiết mục của đơn vị kia.

- Tránh hát nhiều bài của một tác giả cùng một lúc.

* Múa hát cộng đồng - vũ hội:

- Màn múa sạp.

- Một số điệu múa tập thể.

- Màn múa Lăm vông.

- Các điệu vũ quốc tế: Chachacha, Disco, Valse, Rumba…

- Nối vòng tay lớn.

* Kết thúc.

1.4.3. Công tác hậu trường

- Thu dọn hiện trường.

- Bàn giao quyết toán (nếu phải đi thuê).

- Gặp gỡ đội bạn chia tay, cảm ơn các đơn vị hữu quan.

1.4.4. Tổng kết rút kinh nghiệm

- Nếu là cuộc giao lưu giữa đơn vị mình với khách mời thì nên tổng kết ngay, với yêu cầu: nhanh gọn, đoàn kết, thân ái.

- Nếu là cuộc giao lưu các đơn vị trong một cấp hoặc một cơ quan thì có thể lùi tổng kết vào một dịp khác thuận tiện (nhưng không được quá lâu làm mất tính thời điểm).

1.5. Kỹ năng tổ chức hội trại thanh thiếu nhi ở cơ sở

Tổ chức hội trại cho thanh thiếu nhi là hoạt động thường xuyên hàng năm của tất cả các cấp bộ đoàn, các đơn vị. Mỗi cơ sở có một cách tổ chức riêng, song nhìn chung thống nhất nhau ở những nội dung cơ bản.

- Mục đích của hội trại:

+ Tập hợp, tổ chức thanh thiếu niên vào những hoạt động lành mạnh nhằm giáo dục truyền thống, giáo dục sức khoẻ, nhân cách cho lớp trẻ và biểu dương các thành tích, sức mạnh của tổ chức đoàn - hội - đội.

+ Giúp thanh thiếu niên thể hiện và phát huy tài năng, năng lực của mình, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng về vui chơi, giải trí của thanh thiếu nhi.

+ Tạo sân chơi để thanh thiếu nhi được giao lưu học hỏi.

+ Tăng cường, củng cố tổ chức và nâng cao uy tín của đoàn.

- Yêu cầu: Hội trại phải an toàn, mang tính giáo dục, thiết thực, thắm tình đoàn kết.

1.5.1. Xây dựng kế hoạch hội trại

1.5.1.1. Xây dựng nghị quyết, quyết định cho kế hoạch tổ chức hội trại: là bước đi đầu tiên hết sức quan trọng trong công tác tổ chức một hội trại. Các cấp bộ đoàn, các tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn cần có kế hoạch đưa vào nghị quyết của cấp mình từ rất sớm (có thể 6 tháng; một năm hoặc đầu nhiệm kỳ) hoặc phải khẩn trương triển khai khi có kế hoạch của cấp trên. Tổ chức các hội nghị hoặc các cuộc họp, các lớp tập huấn nhằm thống nhất các nội dung, chủ trương chung.

1.5.1.2. Tiến hành xây dựng kế hoạch chi tiết với các nội dung:

- Xác định mục đích, yêu cầu.

- Xác định thời gian, địa điểm, thành phần tham gia.

- Xây dựng nội dung chương trình.

+ Nội dung: nội dung chính, phụ.

+ Hình thức: tên trại; trại ca, khẩu hiệu, biên chế tổ, nhóm…

+ Nhân sự: số lượng.

+ Thời gian: bao lâu, từ lúc nào đến lúc nào.

+ Địa điểm: ở đâu, địa điểm dự phòng.

+ Phương tiện đi lại, di chuyển.

- Lập chương trình hoạt động chi tiết.

- Lập ban tổ chức, ban giám khảo.

- Lập danh sách những người, những đơn vị tham gia.

- Soạn nội quy trại.

- Lập dự trù kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ hội trại.

- Đưa ra phương pháp, biện pháp thực hiện.

Sau đó triển khai kế hoạch và nội dung chương trình tới tất cả các thành phần liên quan.

1.5.1.3. Duyệt và phổ biến kế hoạch hội trại:

- Thông qua kế hoạch

- Công tác tiền trạm (ít nhất có hai lần tiền trạm)

- Hoàn chỉnh kế hoạch.

- Phổ biến: gửi công văn triển khai cho cấp dưới và thông báo lên cấp trên.

- Tổng kiểm tra công tác chuẩn bị ở các đơn vị.

- Phân công vị trí cắm trại: các đơn vị tham gia hội trại phải được biết hoặc thông tin về vị trí, diện tích trại của mình để tiện thiết kế cho phù hợp.

1.5.2. Công tác chuẩn bị

1.5.2.1. Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia

* Thời gian: lúc nào là thuận tiện, bao lâu là phù hợp.

- Hội trại là một hoạt động lớn trong năm và thường được tổ chức vào dịp hè, những ngày lễ kỷ niệm, ngày truyền thống của dân tộc hay các dịp chào mừng một sự kiện trọng đại của đất nước, của ngành, của đơn vị: thành lập đơn vị, đại hội đảng, đại hội đoàn…

- Thời gian chính thức “bắt tay vào” chuẩn bị cho hội trại khoảng 20 đến 45 ngày.

- Thời gian diễn ra hội trại thường là hai ngày một đêm, cũng có khi tổ chức trong một ngày hoặc nhiều ngày đêm tuỳ theo qui mô và cấp tổ chức.

* Địa điểm: nên chọn cho phù hợp với từng quy mô hay loại hình tổ chức.

Do hội trại thường đông đơn vị, số lượng người tham gia rất lớn nên việc lựa chọn địa điểm là yếu tố hết sức quan trọng. Địa điểm nên là trung tâm cho các đơn vị và phải đảm bảo các tiêu chí sau:

- Khô ráo, thoáng mát, có khả năng thoát nước tốt.

- Có đường giao thông thuận tiện, dễ dàng, thuận lợi cho việc hành quân và lưu thông.

- Phải đủ rộng để chứa lượng người theo danh sách dự kiến và khán giả.

- Địa điểm phải đảm bảo an toàn cho mọi người và các hoạt động như: tránh sét, đất lở, không an toàn về đường điện, nguồn nước...

* Phương tiện phục vụ hội trại:

- Phục vụ ăn nghỉ: hình thức ăn, nghỉ.

- Phục vụ hoạt động: âm thanh, ánh sáng, nhạc,…

- Phục vụ sức khoẻ: y tế.

- Phục vụ đi lại: xe, phương tiện khác.

- Các loại khác: phục vụ trò chơi, trao thưởng, lưu niệm.

* Thành phần tham gia:

- Thành phần khách mời:

+ Đại biểu cấp trên.

+ Đại diện lãnh đạo các đơn vị.

+ Đại diện các ban, ngành, đoàn thể.

+ Đại diện các đơn vị bạn.

+ Đại diện các tổ chức xã hội.

- Thành phần triệu tập:

Các đơn vị tham gia hội trại.

1.5.2.2. Chuẩn bị nhân sự cho hoạt động trại

* Ban tổ chức:

- Ban tổ chức có nhiệm vụ tổ chức và điều hành suốt quá trình hội trại.

- Ban lãnh đạo điều hành.

- Bộ phận đời sống - lễ tân.

- Bộ phận trang trí khánh tiết và kỹ thuật.

* Ban giám khảo:

- Ban giám khảo là những người cầm cân nảy mực cho hội trại. Vì vậy, ban giám khảo phải là những người có chuyên môn, công minh, khách quan và trung thực. Ban giám khảo có nhiệm vụ chấm thi các hoạt động trại của các đơn vị và công bố kết quả hội trại.

- Cơ cấu Ban giám khảo bao gồm:

+ Một đồng chí làm Trưởng Ban giám khảo là lãnh đạo cấp trên (hoặc một nhà chuyên môn giỏi).

+ 06 đến 08 đồng chí làm uỷ viên: mỗi đơn vị (hoặc mỗi cụm, khu vực) bầu một đồng chí vào ban giám khảo.

+ Ban thư ký hội trại.

* Chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho hội trại

- Các đơn vị tự chuẩn bị cơ sở vật chất cho đơn vị mình.

- Ban tổ chức chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, loa đài, các đạo cụ cho hoạt động và sinh hoạt tập thể. Các loại quà, tặng phẩm; phương tiện đi lại cho khách, ban tổ chức (sinh hoạt cho đại biểu, ban tổ chức).

1.5.3. Nội dung chương trình hội trại

* Những nội dung chính

- Khai mạc hội trại:

+ Viếng nghĩa trang liệt sĩ hoặc đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ.

+ Các đơn vị tham gia vào địa điểm tập kết để khai mạc.

+ Chào cờ, hoạt cảnh truyền thống.

+ Trại trưởng đọc lời khai mạc.

+ Đồng diễn thể dục thể thao, văn nghệ, múa tập thể.

+ Các quan khách và ban chỉ huy đi thăm, chấm điểm trại.

- Các hoạt động của trại:

+ Đi tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.

+ Thăm các gia đình có công với cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng.

+ Tổ chức các cuộc thi.

+ Tổ chức các cuộc gặp gỡ giao lưu, xem biểu diễn văn nghệ (nếu có điều kiện).

+ Tổ chức văn nghệ và đốt lửa trại.

1.5.4. Tổng kết, rút kinh nghiệm

- Báo cáo tổng kết hoặc hội nghị tổng kết (tổng kết hoạt động, tổng kết tài chính...) bài học kinh nghiệm.

- Khen thưởng, kỷ luật.

- Cảm ơn các cơ quan hữu quan (thư hoặc tặng phẩm).

2. Kỹ năng nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên địa phương

2.1. Đặc điểm trong diễn biến tư tưởng thanh niên.

- Do có sự thay đổi thường xuyên về nhu cầu hoạt động nên tư tưởng thanh niên thường không ổn định. Dễ thay đổi khi có sự tác động do thiếu kinh nghiẹm trong cuộc sống.

- Tư tưởng thanh niên phần lớn thường hướng tới cái mới, cái tiến bộ, cái cách tân, cái công bằng và bình đẳng. Nhưng cũng có bộ phận thanh niên sống thực dụng, thích hưởng thụ chây lười lao động dễ rơi vào tệ nạn xã hội.

- Do đặc tính dễ bị kích động, lôi kéo vào con đường xấu nên tư dưỡng thanh niên thường phải được môi trường hoạt động đoàn thể giúp thanh niên định hướng đúng lý tưởng phấn đấu của mình.

- Do chi phối nhiều chủ thể quản lý giáo dục: Nhà trường, gia đình, xã hội, đoàn thể; đơn vị công tác… nên thanh niên luôn phải có sự chọn lọc thông tin và có sự thống nhất trong tư tưởng và hành động.

- Tư tưởng tiên tiến của thanh niên phải là tư tưởng theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh

2.2. Dư luận xã hội trong thanh niên.

- Dư luận xã hội trong thanh niên là việc đánh giá, nhận xét, khen, chê của xã hội đối với thanh niên và công tác thanh niên trong từng thời kỳ nhất định.

- Nội dung phản ánh của dư luận xã hội trong thanh niên là rất phong phú về mọi mặt đời sống của thanh niên: Lý tưởng, đạo đức tác phong, lối sống, nghề nghiệp, trí tuệ, việc làm, thu nhật…

- Hình thức phản ánh dư luận xã hội trong thanh niên: Thông qua các kênh thông tin như phát thanh, truyền hình, báo chí, xuất bản, tuyên truyền của chính các tổ chức thanh niên và xã hội; thông qua các cuộc điều tra dư luận xã hội.

2.3. Các kỹ năng cơ bản trong nắm bắt tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên.

- Kỹ năng lắng nghe ý kiến của thanh niên.

- Kỹ năng tuyên truyên trong thanh niên.

- Kỹ năng đánh giá đúng thanh niên.

- Kỹ năng làm việc với thanh niên.

- Kỹ năng tổ chức các diễn đàn thanh niên.

- Kỹ năng định hướng lý tưởng cho thanh niên

- Kỹ năng xử lý thông tin trong thanh niên.

- Kỹ năng nghiên cứu, khảo sát tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên.

3. Kỹ năng tư vấn và định hướng nghề nghiệp và việc làm cho đoàn viên thanh niên tại địa phương

3.1. Vai trò của tư vấn, hướng nghiệp và việc làm cho thanh niên ở cơ sở hiện nay.

- Thanh niên ở cơ sở hiện nay, nhất là ở nông thôn thường có trình độ văn hoá và chuyên môn thấp, thời gian nhàn rỗi nhiều, thiếu việc làm, thu nhập thấp; thường bị tác động mạnh mẽ nhiều mặt của xã hội cả tích cực và tiêu cực; có xu hướng thoát ly kiếm tìm việc làm và tăng thu nhập cho gia đình và bản thân. Do vậy thanh niên ở cơ sở rất cần sự định hướng về nghề nghiệp, việc làm cho phù hợp.

- Tư vấn, hướng nghiệp sẽ giúp thanh niên ở cơ sở phát huy được sức lực lao động vốn có, đánh giá được giá trị của sức lao động của chính thanh niên, tránh sự lợi dụng và bóc lột sức lao động của thanh niên trong thị trường lao động.

- Giúp thanh niên rút ngắn quá trình tìm kiếm việc làm, thu nhập chính đáng, phù hợp trình độ, đồng thời giúp các doanh nghiệp sử dụng lao động ổn định. Nâng cao ý thức kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp trong thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn nhằm đào tạo, bồi dưỡng thanh niên về mọi mặt tạo ra một nguồn lực lao động trẻ có chất lượng.

- Góp phần tham gia vào bình ổn, ổn định và phát triển bền vững thị trường lao động.

3.2. Các kỹ năng trong tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu nghề nghiệp cho thanh niên học sinh từ trong các trường phổ thông: Tôi là Bác sĩ; Nhà lãnh đạo trẻ; Tỉ phí miệt vườn; Kĩ sư là tôi…

- Mở các diễn đàn tư vần nghề nghiệp trong các phương tiện thông tin báo chí, các cuộc giao lưu trực tuyến về nghề nghiệp và việc làm.

- Tổ chức các hội trợ việc làm ở các cấp.

- Thành lập và mở rộng các trung tâm tư vấn, giới thiệu và hỗ trợ việc cho thanh niên.

- Đầu tư phát triển các doanh nghiệp sản xuất chế biến, các khu công nghiệp về đến các vùng quê, nông thôn nhằm thu hút việc làm thanh niên và sử dụng lao động thanh niên ở cơ sở.

- Mở rộng ngành nghề giúp thanh niên có nhiều cơ hội phát huy, nâng cao và phát triển các ngành nghề cổ truyền địa phương.

- Giúp thanh niên vay vốn, lập nghiệp tại địa phương và giúp thanh niên tiếp cận với khoa học, công nghệ.

CÂU HỎI THẢO LUẬN

Câu 1: Anh, chị hãy trình bày chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở xã.

Câu 2: Nêu các kỹ năng, nghiệp vụ của Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở xã. Anh, chị hãy phân tích kỹ năng tư vấn và định hướng nghề nghiệp và việc làm cho đoàn viên thanh niên tại địa phương.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nghị quyết số 25, Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá X ngày về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá” ngày 25/7/2008.

- Điều lệ Đoàn Thanh niên Việt nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn thông qua ngày 19/12/2007.

- Hướng dẫn số 07-HD/TWĐTN ngày 18/06/2008 của Trung ương Đoàn thanh niên hướng dẫn thực hiện điều lệ đoàn Khóa IX.

 

 

 

Chuyên đề 31:

XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC, KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ, CÁC QUY CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH XÃ

 

I. TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH Ở XÃ

1. Quy hoạch

Tình huống:

Tôi là Bí thư đoàn của xã X, hiện nay tôi đã 39 tuổi, trình độ văn hoá hết trung học phổ thông, không có bằng đại học chỉ có bằng sơ cấp chính trị, nhưng đại hội vẫn tín nhiệm bầu tôi tái nhiệm giữ chức Bí thư nhiệm kì mới. Có ý kiến cho rằng như thế là sai, vi phạm nguyên tắc của đoàn. Điều này được hay không? Vì sao?

Gợi ý trả lời:

- Bạn không đủ tiêu chuẩn làm tiêu chuẩn làm Bí thư đoàn xã.

- Theo điều 11, Quy chế cán bộ đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 8-2-2010 của Ban Bí thư đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh qui định: Đối với cán bộ Đoàn cơ sở phải có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trình độ lý 1uận chính trị sơ cấp, giữ chức vụ không quá 35 tuổi. Đối với vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, đối tượng chính sách, trình độ văn hoá nói chung từ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, đã được bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị sơ cấp. Giữ chức vụ không quá 37 tuổi.

2. Kỷ luật

Tình huống:

Một cán bộ đoàn xã có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bị tạm đình chỉ công tác, có được dự Đại hội toàn thể đoàn viên không?

Gợi ý trả lời:

Đoàn viên bị tạm đình chỉ sinh hoạt đoàn, bị tạm giam, bị truy tố trước pháp luật, thì không được tham gia mọi sinh hoạt của đoàn. Trường hợp chỉ bị tạm đình chỉ công tác chuyên môn thì cấp bộ đoàn triệu tập đại hội cần báo cho đoàn viên đó biết để đến dự đại hội toàn thể đoàn viên. Mục 5 điều 7 chương II Điều lệ Đoàn quy định: “Đại biểu dự Đại hội phải được đại hội biểu quyết công nhận về tư cách đại biểu”. Ở đại hội đoàn viên không có Ban thẩm tra tư cách đại biểu, do vậy Chủ tịch đoàn của đại hội phải báo cáo rõ trường hợp này trước đại hội đoàn viên để biết.

Tình huống:

Hãy trả lời một đơn kiến nghị như sau: “ Tôi là Bí thư đoàn xã, ủy viên Ban Chấp hành, là đại biểu đương nhiên của Đại hội huyện Đoàn sắp tới. Do tôi vi phạm khuyết điểm tới mức phải xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo, nên theo hướng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, tôi sẽ bị xem xét tư cách đại biểu. Nếu tôi bị bác tư cách đại biểu thì có phải là do Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn hướng dẫn sai tinh thần Điều lệ Đoàn hay không ? Vì theo Điều lệ, tôi vẫn là Ủy viên Ban Chấp hành thì tôi vẫn còn là đại biểu đương nhiên của đại hội (mục 6 Điều 7).”

Gợi ý trả lời:

Về nguyên tắc các đại biểu đương nhiên, đại biểu bầu tham dự Đại hội và các đoàn viên được tham dự đại hội toàn thể đoàn viên. Tuy nhiên, có một thực tế đặt ra là: có một số đại biểu (cả đương nhiên và được bầu) trước khi đại hội tiến hành có vi phạm, bị thi hành kỷ luật hoặc phát hiện có vi phạm trong bầu cử phải xem xét tư cách đại biểu nên Điều lệ Đoàn có qui định: “Đại biểu dự Đại hội phải được Đại hội biểu quyết công nhận về tư cách đại biểu” (mục 5 Điều 7 chương II Điều lệ Đoàn). Do đó việc xem xét tư cách đại biểu của đồng chí và các đại biểu dự đại hội là đúng với hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn. Việc công nhận hay bác tư cách đại biểu của đồng chí do đại hội quyết định.

3. Các tình huống khác

Tình huống:

Nếu trong đại hội đoàn xã, có đại biểu chất vấn tư cách hoặc một việc làm cho là có sai phạm của một đại biểu nào đó thì theo anh, chị trả lời như thế nào?

Gợi ý trả lời:

Trường hợp có ý kiến chất vấn về tư cách đại biểu thì cách trả lời phù hợp là: cá nhân đại biểu nào chất vấn thì Ban thẩm tra tư cách đại biểu trực tiếp trả lời với cá nhân đại biểu ấy. Nếu đoàn đại biểu chất vấn thì trực tiếp trả lời cho đoàn đại biểu ấy. Trường hợp có nhiều đại biểu chất vấn thì có trả lời trước đại hội hay không là do Đoàn Chủ tịch Đại hội quyết định.

Tình huống:

Trong đại hội Đoàn xã, đến phần công bố danh sách bầu cử, có một ý kiến kiến nghị đồng chí A có tên trong danh sách bầu cử đang bị vi phạm pháp luật không đủ tư cách bầu cử vào Ban chấp hành khóa mới. Trường hợp này nên xử lý thế nào?

- Sau khi công bố kết quả bầu cử, có ý kiến kiến nghị về đồng chí B đã trúng cử nhưng có gian lận trong bầu cử, thì xử lý thế nào?

Gợi ý trả lời:

Đối với trường hợp thứ nhất không giải quyết, vẫn theo hướng dẫn Điều lệ đoàn: Các đơn thư khiếu nại, tố cáo phải được gửi tới đại hội trước 10 ngày, do vậy vẫn tiến hành cho bầu cử, sau đại hội, nếu trường hợp đồng chí A có vi phạm kỷ luật thật sự sẽ xử lý tuỳ theo mức độ.

Đối với trường hợp thứ 2: Phải cho dừng công bố lại, lập ban kiểm tra, kiểm tra lại kết quả bầu cử có sự tham gia, chứng kiến của đoàn cấp trên hoặc cấp uỷ Đảng.

II. GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC, KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ, CÁC QUY CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH CÁN BỘ ĐOÀN VÀ ĐOÀN VIÊN

1. Thủ tục tổ chức Đại hội các cấp

Câu hỏi:

Tại đại hội chi đoàn xã, khi bầu Ban Chấp hành khoá mới do điều hành không tốt nên xảy ra tình trạng số phiếu thu vào nhiều hơn số phiếu phát ra. Đoàn Chủ tịch đã đề nghị cử một đại biểu rút một số phiếu bất kỳ bằng số phiếu thừa rồi huỷ ngay trước đại hội. Sau đó Ban kiểm phiếu kiểm số phiếu còn lại và công bố kết quả bầu cử. Cách làm đó đúng hay sai?

Gợi ý trả lời:

Cách làm trên của Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm phiếu là sai, vi phạm nguyên tắc bầu cử của đoàn. Trong trường hợp này Ban kiểm phiếu phải báo cáo và đại hội phải quyết định huỷ toàn bộ số phiếu hiện có trong hòm phiếu để tiến hành bầu lại.

Câu hỏi:

Khi chuẩn bị lập danh sách bầu cử Ban Chấp hành khoá mới. Đoàn chủ tịch giới thiệu một danh sách dự kiến của Ban Chấp hành khoá cũ. Một đại biểu giới thiệu thêm một đồng chí nữa. Đoàn Chủ tịch không chấp nhận với lý do Ban Chấp hành khoá cũ chưa hội ý được. Điều này đúng hay sai?

Gợi ý trả lời:

Ban Chấp hành khoá cũ được quyền giới thiệu danh sách bầu cử Ban Chấp hành khoá mới nhưng không được làm mất tính dân chủ của đại hội, không được hạn chế đại biểu hoặc đoàn viên thực hiện quyền ứng cử, đề cử của mình. Đoàn Chủ tịch không chấp nhận một đại biểu được đề cử tại đại hội vì lý do Ban Chấp hành khoá cũ chưa hội ý là không đúng. Theo qui định của Điều lệ Đoàn chỉ có đại hội mới có quyền thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành khoá mới (Mục I, điều 8, chương II Điều lệ Đoàn).

Câu hỏi:

Trong quá trình bầu cử Ban Chấp hành mới tại đại hội nhiệm kỳ của đoàn các cấp có một đại biểu xin rút khỏi danh sách bầu nhưng đa số đại biểu không tán thành. Xử lý trường hợp này như thế nào ?

Gợi ý trả lời:

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn có ghi: Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm lãnh đạo việc bầu cử đại hội. Quyết định cho rút tên hay không cho rút tên trong danh sách bầu cử. Do vậy trong trường hợp này Đoàn Chủ tịch cần hội ý cân nhắc kỹ để đi đến quyết định cho rút hay không.

L­ưu ý: Đoàn Chủ tịch không xin ý kiến đại hội bằng hình thức biểu quyết đồng ý hay không đồng ý cho rút.

Câu hỏi:

Đại hội đoàn xã đã quyết định số lượng Ban Chấp hành mới là 15 đồng chí, nhưng khi tiến hành bầu cử chỉ có 13 đồng chí trong danh sách bầu trúng cử. Nhiều đại biểu đề nghị không nhất thiết phải bầu thêm cho đủ số lượng. Điều đó có được chấp nhận không ?

Gợi ý trả lời:

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn có ghi: "Trong trường hợp bầu lần thứ nhất chưa đủ số lượng đã quyết định bầu, thì việc có tiếp tục bầu lần thứ 2 nữa hay không là do đại hội quyết định". Ở đây đa số đại biểu không nhất trí bầu lại lần 2 thì đại hội sẽ không tổ chức bầu lại lần 2. Nếu vì lý do nào đó bầu không đủ số lượng quyết định bầu, thì có thể tiến hành bầu bổ sung trong các kỳ họp Ban Chấp hành sau đại hội (vấn đề này áp dụng đối với tất cả các cấp đại hội ).

Câu hỏi:

Khi đại hội đoàn xã tiến hành biểu quyết một chủ trương. Nếu tỷ lệ đồng ý tán thành và ý kiến không tán thành bằng nhau thì Đoàn Chủ tịch có quyền quyết định thông qua chủ trương đó hay không ?

Gợi ý trả lời:

Chủ trương chỉ có giá trị khi có quá nửa đại biểu có mặt tại đại hội biểu quyết tán thành. Nếu tỷ lệ đồng ý và phản đối ngang nhau thì Đoàn Chủ tịch cần phân tích và hướng dẫn đại hội thảo luận, cân nhắc kỹ rồi biểu quyết lại. Khi cần biểu quyết chủ trương, chỉ tiêu đạt được trong nhiệm kỳ tới thì có thể dùng hình thức lấy biểu quyết bằng phiếu xin ý kiến. Đoàn Thư ký tổng hợp và báo cáo thông qua trước đại hội

Câu hỏi: Việc xem xét tư cách đại biểu ở đại hội đoàn các cấp được tiến hành như thế nào? Ai có quyền bác tư cách đại biểu của đại hội ?

Gợi ý trả lời: Mục 5, điều 7, Điều lệ Đoàn quy định: "Đại biểu dự đại hội phải được đại hội biểu quyết công nhận về tư cách đại biểu ". Cụ thể là đại hội phải biểu quyết công nhận tư cách đại biểu của tất cả các đại biểu dự đại hội, kể cả đại biểu là Uỷ viên Ban Chấp hành.

2. Chính sách cán bộ của Đoàn và đoàn viên của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Câu hỏi: Tôi là Bí thư đoàn xã, thường được thanh niên đặt câu hỏi “Vào Đoàn để được gì? Đoàn viên khác thanh niên ở chỗ nào?”. Hãy lý giải giúp tôi?

Gợi ý trả lời:

- Đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, có nhiệm vụ cơ bản là giáo dục và bảo vệ thanh thiếu nhi. Vào đoàn để được một môi trường tốt đẹp nhất giúp bạn định hướng lý tưởng, phát triển tài năng, năng lực; tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ bạn về mọi mặt (kinh tế, hạnh phúc, gia đình…) và bạn được bảo vệ những quyền lợi hợp pháp của mình.

- Người đoàn viên trước hết phải là thanh niên tiên tiến (tiên tiến cả về nhận thức và hành động), phấn đấu theo mục đích lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và theo nguyên tắc hoạt động của đoàn.

Câu hỏi: Một đồng chí là Bí thư đoàn xã đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành huyện đoàn được cử đi học tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và đã chuyển sinh hoạt Đoàn về Học viện nhưng vẫn là đại biểu Đại hội huyện đoàn. Giải thích vấn đề này như thế nào?

Gợi ý trả lời:

Mặc dù đã chuyển công tác về trường nhưng chưa có quyết định của đoàn cấp trên cho rút khỏi danh sách Ban Chấp hành huyện đoàn, nên đồng chí đó vẫn là đại biểu chính thức của Đại hội huyện đoàn là điều hoàn toàn đúng.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Tiến Dĩnh

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nghị quyết số 25, Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá X ngày về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá” ngày 25/7/2008.

- Điều lệ Đoàn Thanh niên Việt nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn thông qua ngày 19/12/2007.

- Hướng dẫn số 07-HD/TWĐTN ngày 18/06/2008 của Trung ương Đoàn thanh niên hướng dẫn thực hiện điều lệ đoàn Khóa IX.

- Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 8-2-2010 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

- Kế hoạch số 298-KH/TWĐTN của Ban chấp hành Trung ương ngày 14/7/2011 về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Hướng dẫn số 65-HD/TWĐTN ngày 10/10/2011 về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012 – 2017).

- Hướng dẫn số 13-HD/KTTWĐ ngày 23/02/2012 một số vấn đề về công tác kiểm tra phục vụ Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012 – 2017).

- Hướng dẫn số 72-HD/TWĐTN ngày 09/03/2012 qui trình, thủ tục đề nghị kiện toàn nhân sự và công nhận các chức danh của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cấp tỉnh.

- Hướng dẫn số 12-HD/KTTWĐ ngày 23/02/2012 giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

 

 

 

 

 

 

 

 

37