DMCA.com Protection Status

Nguyễn Ái Quốc, người sáng lập báo chí cách mạng Việt Nam  quan tâm

Được đăng bởi: Trần Việt Thao

Cập nhật lúc 08:46 ngày 08/01/2018

Nguyễn Ái Quốc, người sáng lập báo chí cách mạng Việt Nam

(Kỷ niệm 84 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2009)):

 

 

Báo chí là loại hình chuyển tải thông tin mang tính thời sự qua các ấn phẩm định kỳ hoặc các phương tiện nghe, nhìn đến công chúng rộng rãi trong xã hội”. Hoặc “Báo chí là sản phẩm thông tin công cộng, không giới hạn đối tượng tiếp cận, có tính định kỳ”.Báo chí có các loại: Báo in, báo nói, báo hình(truyền hình), báo điện tử( các website trên mạng Internet).

* 5 chức năng tuyên truyền của báo chí:

“Báo chí là tiếng nói của Đảng, của nhà nước, của các tổ chức xã hội và diễn đàn của nhân dân”.

Báo chí là công cụ truyền bá thông tin cho công chúng rộng rãi.

Báo chí là công cụ dự báo(“ Từ những sự vật, hiện tượng rời rạc, ngẫu nhiện các nhà báo tổng kết, phát hiện chiều hướng vận dộng của các sự vật, hiện tượng đó và thông báo dưới dạng thông tin hoặc ý kiến chủ quan. Quan điểm tư tưởng, trình độ nắm bắt và tổng kết thực tiễn càng cao thì dự báo càng chính xác”).

Báo chí là công cụ truyền bá và sáng tạo ra văn hoá.

Báo chí còn thoã mãn nhu cầu giải trí của xã hội.

* Báo chí XHCN Việt Nam có 4 nhiệm vụ sau:

- “Thông tin trung thực về mọi mặt tình hình trong nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và nhân dân.

- Nêu cao ngọn cờ Tư tưởng chủ nghĩa Mác- Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí minh; tuyên truyền, phổ biến, cổ vũ quần chúng thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu thù địch bên trong và bên ngoài, bảo vệ chủ quyền đất nước và chế độ XHCN.

Phát hiện, tuyên truyền, biểu dương, cổ vũ nhân dân làm theo các gương tốt, nhân tố mới; kiên quyết đấu tranh chống hành vi vi phạm pháp luật, nạn tham nhũng, quan liêu, lãng phí, vi phạm quyền dân chủ của nhân dân và các TNXH khác.

Nâng cao dân trí, thoã mãn ngày càng cao nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hoá của nhân dân, góp phần giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cao đẹp, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, tham gia vào sự nghiệp của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”( theo giáo trình Nguyên lý tuyên truyền, khoa tuyên truyền- Học viện Báo chí và tuyên truyền):

Báo chí thế giới có từ thế kỷ XV, riêng báo chớ tiếng Việt ở Việt Nam, xuất hiện trờn báo trường đầu tiên cách đây 124 năm, đó là tờ Gia Định báo ra đời ngày 1/4/1885 ở Nam Bộ. Đây là phương tiện truyền thông tiền khởi ở nước ta, mở ra cơ hội phổ cập rộng rói tiếng Việt và phỏt triển ngày càng phong phỳ thụng qua ngụn ngữ bỏo chớ quốc ngữ.

Nhưng đối với báo chí cách mạng Việt Nam, thì đó là tờ báo cách mạng đầu tiên do người Việt Nam xuất bản ở hải ngoại chính là tờ Le Paria (Người cùng khổ) in bằng tiếng Pháp, do Nguyễn Ái Quốc – một đảng viên Đảng Cộng sản Pháp sáng lập và Người vừa làm chủ bút, chủ báo, phóng viên, biên tập viên kiêm cả trị sự in ấn, phát hành. Tờ Người cùng khổ, số 1 ra ngày 1/4/1922 tại thủ đô Paris (Pháp) với khổ 30,5 x 51cm. Phát hành mỗi tháng 1 kỳ, sau tăng lên mỗi tháng 2 kỳ, 4 trang với 2.000 bản.

Kế đến, cuối năm 1924, với sự điều động của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc từ Matxcơva (Liên Xô) sang Trung Quốc và đến hoạt động cách mạng ở thành phố Quảng Châu. Tại đây, tháng 5/1925, Người tập hợp những thanh niên yêu nước từ trong nước sang lập ra tổ chức “Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội” – một đoàn thể chính trị tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam khi thành lập ngày 3/2/1930. Để làm cơ quan ngôn luận và diễn đàn bày tỏ chính kiến của tổ chức chính trị này, với thực tế đã qua tr·i nghiệm là một nhà báo lỗi lạc và là chủ bút của tờ Người cùng khổ, ngµy 21/6/1925, Nguyễn Ái Quốc đã lập ra tờ báo Thanh niên, và cũng do Người kiêm nhiệm cả chủ bút, vừa lo tất cả các khâu quản lý và tài chính của tờ báo. Trụ sở của tờ Thanh niên đặt ở nhà số 13A đường Văn Minh – thành phố Quảng Châu. Đây chính là tiền thân của hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam do Người sáng lập. Tờ Thanh niên tiền khởi này với khổ nhỏ 18 x 24cm gồm 4 trang, mỗi tuần 1 số với 100 bản chủ yếu bằng chữ Hán, phát hành ở Trung Quốc để giữ bí mật, chỉ một số ít bằng tiếng Việt để chuyển về trong nước và kiều bào ta ở Thái Lan, Pháp, Liên Xô. Nếu trên tờ Le Paria (Người cùng khổ) đã xuất bản ở Pháp và cả trên tờ L’Humanité của Đảng Cộng sản Pháp, với ngòi bút sắc bén của mình, Nguyễn Ái Quốc tập trung đấu tranh, phê phán, vạch mặt chủ nghĩa thực dân đế quốc và sự đô hộ bóc lột của nó ở các thuộc địa nói chung, thì đến trên tờ Thanh niên, những bài chính luận của Người trở thành vũ khí chính trị đấu tranh trực diện đối với thực dân Pháp ở các nước thuộc địa Đông Dương, hỗ trợ cho cuộc vận động cách mạng Việt Nam.

Với vai trò của một tờ báo cách mạng tiền thân, Thanh niên đã thực sự góp phần quan trọng tuyên truyền, giáo dục chuẩn bị chính trị, tư tưởng, tinh thần, ý thức và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam mùa xuân 1930. Tiêu biểu là trên tờ Thanh niên số 61 ngày 22/8/1926 đã đăng công khai một tác phẩm báo chí với thể loại chính luận ký bút danh “Diệu Hương” với nội dung chủ yếu: “Chỉ có thành lập một Đảng Cộng sản theo kiểu Bonsevich của Lênin thì cách mạng nước ta mới thành công”. Và diễn biến thực tế lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh điều này là hoàn toàn chính xác và đúng đắn – mà chính luận trên tờ Thanh niên đã đặt ra trước đây hơn 8 thập kỷ do Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo trực tiếp tờ báo này đề xuất mang tầm chiến lược cách mạng.

Nối tiếp tờ Thanh niên, trong thời kỳ bí mật trước tháng 8/1945, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chỉ đạo lập ra các tờ báo Công nông và Lính cách mạng để vận động công, nông, binh (trong hàng ngũ địch) đoàn kết đứng lên làm cách mạng, đánh đuổi thực dân Pháp. Ở Nam Bộ – Kỳ Bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội lập ra tờ Bonsevich. Tháng 6/1929, Đông Dương Cộng sản đảng xuất bản tờ Búa liềm. Ban công vận của đảng ra tờ Công hội đỏ, Tổng Công hội Bắc Kỳ ra tờ Lao động. Tháng 9/1929, An Nam Cộng sản đảng xuất bản tờ Báo đỏ. Đầu tháng 2/1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – chủ trì hợp nhất các Đảng Cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 9/8/1930, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định ra tờ Tạp chí đỏ, tiếp theo ngày 15/8/1930 xuất bản tiếp tờ Tranh đấu. Rồi sau đó là tờ Dân chúng (1939), tờ Việt Nam độc lập (8/1941), tờ Cứu quốc (1/1942), tờ Cờ giải phóng (10/1942) tiếp tục ra đời;… Ngày 7-9-1945, thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngày 15-9-1946, thành lập Thông tấn xã Việt Nam”.
Đó là những tờ báo cách mạng đầu tiên và lần lượt nối tiếp ra đời trong 20 năm vận động cách mạng (1925-1945) đã giữ một vai trò quan trọng trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền, định hướng chính trị, tư tưởng, tổ chức lực lượng để tạo nên sức mạnh cách mạng trong cuộc Tổng khởi nghĩa ngày 15  tháng Tám năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh;…………

Về báo chí của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, “Ngày 16/11/1953, tại chiến khu Việt Bắc, tờ báo chính thức của Đoàn đã ra đời: Báo Tiền Phong. Từ ngày đó, Báo Tiền Phong đã trở thành tiếng nói của Đoàn và là diễn đàn của tuổi trẻ. Gần một năm sau, cũng tại chiến khu Việt Bắc, ngày 1/6/1954, tờ báo thứ hai của tổ chức Đoàn : Báo Thiếu niên tiền phong được thành lập. Gần 30 năm sau, vào dịp rằm tháng 8/1983, tờ báo thứ 3, Báo Nhi đồng ra đời. Ba năm sau vào ngày 3/1/1986, báo Thanh niên, rồi báo Sinh viên Việt Nam(ngày 6/1/1998) được thành lập. Ngoài 5 tờ báo của Đoàn, Tạp chí thanh niên, cơ quan lý luận của Đoàn cũng được thành lập khá sớm, ngày 15/10/1962. Gần đây có thêm tạp chí Thời trang trẻ( ra đời ngày 5/10/1993)”( Trích trong bài: “Báo chí xuất bản của Đoàn không ngững trưởng thành và đổi mới”, của đ/c Dương Xuân Nam, nguyên Tổng biên tập Báo Tiền Phong).

Để ghi nhận một mốc son lịch sử Ngày báo chí cách mạng Việt Nam ra đời, vào dịp kỷ niệm 60 năm Ngày tờ báo Thanh niên ra số đầu tiên; tháng 6/1985, Trung ương Đảng đã quyết định lấy ngày 21/6 làm ngày truyền thống của báo chí cách mạng nước ta - đến nay là năm thứ 82( Theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 2-5-1985 Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra Quyết định số 52-QĐ/TƯ lấy ngày 21-6 hằng năm là “Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam”).

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đặc biệt từ khi nước ta tiến hành sự nghiệp đổi mới, báo chí Việt Nam đã có bước phát triển nhanh chóng về số lượng và chất lượng. Đến năm 2005, nước ta đã có tất cả các loại hình báo chí (báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử). Cả nước hiện có hơn 550 cơ quan báo chí, với 713 ấn phẩm báo chí, bình quân 7,5 bản báo đầu người/năm.
Đài Tiếng nói Việt Nam đã có 6 hệ chương trình, 452 chương trình, thời lượng phát sóng 172 giờ trong ngày. Sóng phát thanh không chỉ đã phủ trong toàn quốc, mà còn tỏa khắp năm châu, đáp ứng nhu cầu tinh thần của hàng triệu đồng bào sống ở nước ngoài và bầu bạn thế giới. Cùng với 11 trạm phát sóng và phát qua vệ tinh của Đài Tiếng nói Việt Nam, còn có 64 đài tỉnh, thành phố, 606 đài phát thanh truyền hình cấp huyện, trong đó có 288 đài phát sóng FM.
Đài Truyền hình Việt Nam có 5 kênh, phủ sóng đến 85% hộ gia đình Việt Nam, có 4 đài khu vực và 61 đài phát thanh, truyền hình tỉnh và thành phố. Trong những năm gần đây, đài đã có chương trình VTV4 phủ sóng đến nhiều vùng trên thế giới, được cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bầu bạn năm châu đón nhận và hoan nghênh.

Mặc dù mới được phát triển trong mấy năm gần đây, báo điện tử đã có bước phát triển nhanh chóng với tốc độ tăng 32,5%/năm. Đến năm 2005, ở nước ta đã có hơn 70 tờ báo điện tử và hàng ngàn trang thông tin điện tử; 6 nhà cung cấp dịch vụ và kết nối Internet; 20 nhà cung cấp dịch vụ Internet và hơn 50 nhà cung cấp thông tin và báo điện tử trên Internet…

“Năm 1990, Việt Nam mới có 258 tờ báo và tạp chí, đến 5/2009 đã tăng gấp 3 lần với 700 cơ quan báo in, với 850 ấn phẩm. Cả nước có 68 đài phát thanh, truyền hình ở cấp trung ương và ở tỉnh thành, 80 báo điện tử, hàng nghìn trang tin điện tử, 55 nhà xuất bản. Hiện ở Việt Nam có 15.000 nhà báo được cấp thẻ, số người tiếp cận Internet chiếm gần 24% dân số, cao hơn mức trung bình ở châu Á là 18%”.

“Hội nghị báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2017

.....hiện cả nước có 859 tờ báo, tạp chí in (tăng 02 tờ so với năm 2015), trong đó có 199 báo (báo TW có 86 báo, địa phương có 113 báo); 660 Tạp chí (TW có 523 tờ, địa phương có 137 tờ).
Về báo chí điện tử, cả nước có 135 báo, tạp chí điện tử (tăng 30 báo, tạp chí điện tử so với năm 2015 (năm 2015 là 105 tờ), chủ yếu là báo điện tử của các cơ quan báo chí in. Trong đó có 112 báo, tạp chí điện tử của cơ quan báo chí in và 23 báo, tạp chí điện tử độc lập. Ngoài ra, cả nước có 258 trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí được cấp phép (tăng 10 trang thông tin điện tử tổng hợp so với năm 2015.
Về phát thanh, truyền hình: Hiện cả nước có 67 đài phát thanh, truyền hình TW và địa phương, bao gồm 02 Đài quốc gia là Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam; 01 Đài Truyền hình Kỹ thuật số; 64 Đài phát thanh, truyền hình địa phương (riêng TP.Hồ Chí Minh có hai đài: Đài Truyền hình TP.Hồ Chí Minh và Đài Tiếng nói nhân dân TP.Hồ Chí Minh). Tổng số kênh phát thanh, truyền hình trong nước được cấp phép là 268 kênh; số lượng kênh nước ngoài cung cấp trên dịch vụ truyền hình trả tiền là 47 kênh (tăng 7 kênh so với năm 2015);…
Theo đánh giá của Ban Tổ chức, trong năm 2016, các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước; thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế - xã hội ở trong nước và quốc tế, là diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân.....”( theo nguồn: http://antoanthongtin.vn/Detail.aspx?CatID=a53d7796-9746-43f9-9e95-e70881ecdf13&NewsID=9d80cd3d-967a-4cf1-b076-5d1219881814 )

Diện mạo báo chí Việt <<Nam>> đang có những bước phát triển mạnh mẽ cả về loại hình, nội dung và hình thức truyền thông. Bên cạnh những loại hình truyền thông truyền thống, sự phát triển, tích hợp và hội tụ về CNTT và truyền thông đang thúc đẩy sự ra đời của những loại hình và sản phẩm truyền thông mới trong đó có các kênh truyền thông sử dụng công nghệ online như mobile, truyền hình Internet”;….

(Việt Thao- sưu tầm, biên soạn).

 

 

 

 

 

 

5